Garancija za prevzete obveznosti

Zavarovalnica z garancijo solidarno jamči za izpolnitev obveznosti sklenitelja zavarovanja.

Ali dvomite, da bo vaš poslovni partner dobavil blago ali opravil storitev v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti? Ali poslovni partner ali oseba javnega prava za zavarovanje izpolnitve prevzetih poslovnih oziroma zakonskih obveznosti vašega podjetja zahteva izstavitev garancije?

Odločite se za zanesljivega garanta ne glede na to, v kakšni vlogi ste:

 • investitorji oziroma potencialni upravičenci: zaščitite svoje poslovne interese tako, da od poslovnih partnerjev zahtevate garancijo Zavarovalnice Triglav, ki bo solidarno z vašim poslovnim partnerjem jamčila za izpolnitev prevzetih obveznosti;
 • izvajalci oziroma potencialni zavarovanci: kadarkoli za opravljanje svoje poslovne dejavnosti potrebujete garancijo, izberite za garanta Zavarovalnico Triglav in dokažite poslovnim partnerjem, da ste zanesljiv in zaupanja vreden partner. Zavarovalnica bo skupaj z vami solidarno jamčila, da boste izpolnili dogovorjene pogodbene obveznosti. To lahko storite tudi pri javnih naročilih, kjer prav tako v vseh fazah postopka lahko predložite garancijo, ki jo izda zavarovalnica.

Kako do garancije?

Zavarovalna pogodba
Vrste garancij

Zavarovalnica Triglav izdaja garancije na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe, v kateri se s skleniteljem zavarovanja oziroma naročnikom garancije dogovori za potencial, do katerega bo zavarovalnica izdajala garancije. Določijo se premijske stopnje in morebitni dodatni pogoji za izdajo garancij. Ker je za izdajo garancije običajno zelo malo časa, priporočamo sklenitev permanentne zavarovalne pogodbe, tj. zavarovalne pogodbe brez poteka.

Prednosti zavarovalne pogodbe so:

 • ob konkretni zahtevi za izdajo garancije so administrativni postopki krajši, saj so vsi pogoji za izdajo garancije navedeni že v zavarovalni pogodbi in usklajevanja teh pogojev pri posamezni garanciji niso potrebna;
 • sklenjena je za nedoločen čas in zato je ni potrebno stalno dopolnjevati z dodatki;
 • priprava in izdaja zavarovalne pogodbe ne predstavlja nobenega stroška, saj se zavarovalna premija obračuna ob izdaji garancije.

Izbirate lahko med:

 • storitvenimi garancijami za:
  • resnost ponudbe,
  • dobro izvedbo prevzetih obveznosti,
  • odpravo napak v garancijski dobi in
  • vračilo predplačila – avansa;
 • plačilnimi garancijami za:
  • zavarovanje plačila carinskega dolga,
  • zavarovanje likvidnostnih težav organizatorjev turističnih potovanj,
  • zavarovanje obveznosti iz naslova uporabe plačilnih kartic,
  • zavarovanje obveznosti iz naslova čezmejnega premeščanja nenevarnih odpadkov in
  • ostale garancije.

Več o garancijah

Za resnost ponudbe

Pri prijavi na razpise naročnikov oziroma investitorjev so ponudniki del oziroma storitev dolžni predložiti tudi garancijo za resnost ponudbe. Garancija zagotavlja povračilo dogovorjenega zneska naročniku, če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe za izvedbo del. Običajno se navedene garancije zahtevajo pri javnih naročilih.

Za dobro izvedbo prevzetih obveznosti

Garancija upravičencu iz garancije zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvedel v roku oziroma dogovorjeni kvaliteti oziroma jih sploh ne bi izvedel.

Za odpravo napak v garancijski dobi

Garancija upravičencu iz garancije zagotavlja plačilo stroškov, ki jih utrpi, če izvajalec v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, v garancijskem roku ni izpolnil svoje obveznosti ter z odpravo napake zagotovil brezhibnega delovanja predmeta pogodbe.

Za vrnitev predplačila – avansa

Garancija upravičencu iz garancije služi kot instrument vračila avansiranega zneska, če izvajalec svoje obveznosti po pogodbi ne bi izpolnil ali je ne bi izpolnil v celoti. Avansa garancija je običajna pri pogodbah o dobavi blaga, ki se izdeluje po naročilu, oziroma pri investicijskih projektih "na ključ".

Za zavarovanje plačila carinskega dolga

Na podlagi veljavne carinske zakonodaje zavarovalnica izda "Garantno pismo", s katerim solidarno s carinskim dolžnikom jamči Finančni upravi Republike Slovenije za plačilo carinskega dolga. Jamstvo zavarovalnice velja za vse vrste carinskih operacij ter za plačilo davka na dodano vrednost in trošarin, povezanih z uvozom blaga.

Za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorjev potovanj

Zakonodaja, ki ureja turistično dejavnost, nalaga organizatorjem turističnih potovanj dolžnost, da morajo za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti licenco. Pogoj za pridobitev licence je tudi pridobitev Garantnega pisma/garancije. Zavarovalnica z izdajo "Garantnega pisma" za primer likvidnostnih težav organizatorja potovanj zagotavlja potrošniku povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika, če potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.

Za zavarovanje obveznosti iz naslova uporabe plačilnih kartic

S plačilnimi karticami lahko prevoznik kupuje gorivo, rezervne dele, plačuje cestnine in uporablja ostale storitve, ki jih lahko plača v skladu s ponudbo izdajatelja kartic. Prevoznik blago ali storitev uporabi, plača pa jo šele čez določen čas. Izdajatelj kartice ne želi prevzeti jamstva oziroma rizika neplačila obveznosti iz naslova izdane plačilne kartice. Zato zahteva garancijo, da bodo denarne obveznosti iz naslova plačilne kartice poravnane.

Za zavarovanje obveznosti iz naslova čezmejnega premeščanja nenevarnih odpadkov

Garancija upravičencu iz garancije zagotavlja plačilo v garanciji določenega zneska, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bi izvedel v roku oziroma dogovorjeni kvaliteti oziroma jih sploh ne bi izvedel. Garancija se nanaša na jamstvo v primeru čezmejnega premeščanja nenevarnih odpadkov, ki se izvažajo z namenom predelave ali uničenja.

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 142 KB) in ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Zavarovanje terjatev, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 080 555 555.

3 razlogi za sklenitev

1 Konkurenčnost ponudbe glede cen in ostalih pogojev zavarovanja
2 Brez stroškov obdelave vloge oziroma nadomestila za izdajo garancije
3 Ažuren odziv na potrebe naročnika garancije in s tem zagotavljanje nemotenega izvajanja njegovih poslov

Pogosta vprašanja

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da moram predložiti izjavo o izdaji garancije. Ali je to kakšen problem?

Ne, izdajanje izjav je skupaj z izdano garancijo za resnost ponudbe ali brez te garancije del običajne prakse, kjer vsebino izjave prilagodimo zahtevam investitorja.

Kako poteka proces sklenitve zavarovanja?

Izpolnite vprašalnik (, 142 KB) in ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si, da vam bomo pripravili ponudbo. Če se boste s ponudbo strinjali, bomo sklenili kavcijsko zavarovanje. Kavcijsko zavarovanje se sklene le enkrat, saj izdamo permanentno polico, ki sama po sebi za zavarovanca ne predstavlja nobenega stroška. Hkrati ali kadarkoli kasneje pa lahko, na podlagi zahteve naročnika garancije in predložitve ustrezne dokumentacije (razpisni pogoji, izvajalska pogodba, primopredajni zapisnik ...), hitro izdamo ustrezno garancijo.

Kakšen je strošek izdaje garancije?

Strošek je v celoti odvisen od kakovosti predloženih zavarovanj, bonitete naročnika garancije in njegovih referenc.

Kakšna je maksimalna doba za katero se lahko izda garancija?

Dobe za katere lahko izdajamo garancije so razvidne iz razpisnih pogojev oziroma osnovne izvajalske pogodbe.

Kakšna je razlika med kavcijskim zavarovanjem in garancijo?

Kavcijsko zavarovanje je z zavarovalno pogodbo urejen poslovni odnos med zavarovalnico in zavarovancem (naročnikom garancije), na podlagi katerega se izdajajo garancije. V zavarovalni pogodbi je dogovorjen maksimalni znesek garancij, ki se lahko izdajo, premijska stopnja za posamezno vrsto garancije ter ostali elementi zavarovalne pogodbe. Na podlagi zahteve naročnika garancije in veljavne zavarovalne pogodbe se izdajajo posamezne garancije, ki jih naročnik predloži upravičencu - investitorju v dogovorjeni obliki in vsebini.

Kakšne so obveznosti naročnika garancije pred izdajo garancije?

Na zavarovalni polici za kavcijsko zavarovanje poleg ostalega opredelimo dodatna zahtevana jamstva, ki jih je zavarovanec dolžan predložiti pred izdajo prve garancije. Ob zahtevi po izdaji garancije je zavarovanec dolžan predložiti tudi potrebno dokumentacijo.

Kakšne so prednosti sklenitve kavcijskega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav?

Najpomembnejše prednosti so:

 • odzivnost zavarovanice, saj se v okviru predhodno sklenjene police za kavcijsko zavarovanje garancija lahko izda v zelo kratkem času;
 • vsi stroški so vnaprej znani - zavarovalnica ne zaračuna stroškov obdelave vloge;
 • zaradi razvejane prodajne mreže zavarovalnice je prevzem dokumentov preprost;
 • z garancijo Zavarovalnice Triglav se lahko enakovredno nadomesti bančna garancija.
Katere so oblike dodatnih jamstev?

Najpogosteje se poslužujemo bianco menic, avaliranih menic, zastav premičnin, nepremičnin ali življenjskega zavarovanja.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}