Ravnajte odgovorno

Zavarovanja odgovornosti ščitijo zavarovanca pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri izvajanju svoje dejavnosti.

Pri opravljanju in izvajanju svoje poslovne dejavnosti dnevno stopate v stik z ljudmi. Pri tem lahko pride do nenadnega in presenetljivega dogodka, ki tretjim osebam lahko povzročijo škodo. Do škode lahko pride tudi zaradi uporabe izdelkov, ki jih proizvajate ali pa zaradi strokovne napake pri opravljanju poklica.

Ne glede na to, kje in zakaj lahko pride do škode in nepričakovanih posledic, imejte odgovoren poslovni odnos do vaših kupcev, strank in poslovnih partnerjev. Za zmanjšanje morebitnih finančnih izgub imejte odgovoren odnos tudi do sebe in svojega podjetja - sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti. 

Predstavljamo vam zavarovanja, s katerimi boste zagotovili dodatno finančno varnost svoje poslovne dejavnosti.

Splošna odgovornost

Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, nastalo zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka pri izvajanju zavarovančeve dejavnosti in za katero je slednji odgovoren.

Zavarovanje krije odgovornost za škodo:

 • zaradi poškodovanja oseb – telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti ter
 • škodo na stvareh – uničenje, poškodbo ali izginitev.


Dodatno lahko zavarovanje razširite tudi na odgovornost za:

 • poškodovanje delavcev;i
 • škodo, ki jo povzročijo udeleženci dirk;i
 • škodo na blagu, ki ni last zavarovanca;
 • škodo, ki jo manjši samovozni delovni stroji povzročijo med premikanjem;
 • čisto premoženjsko škodo;i
 • škodo zaradi okvare zdravja in poškodovanja oseb, do katere pride zaradi posegov in postopkovi na teh osebah;
 • škodo zaradi okvare zdravja in poškodovanja živali, do katerega pride zaradi postopkov zdravljenja, zdravstvenih in drugih posegov ter postopkovi na teh živalih;
 • škodo zaradi proizvajalčeve odgovornosti za prehrambene izdelke in pijačo, izdelke in zdravila lekarn in podobno;
 • škode zaradi nenadnega onesnaženja (ekološke škode);
 • okoljske škode (obvezno zavarovanje);i
 • škode, ki nastanejo izven območja Slovenije.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje splošne odgovornosti 433 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje splošne odgovornosti 404 KB
Proizvajalčeva odgovornost za izdelke

Zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu. Škoda je posledica nesreče, do katere je prišlo zaradi:

 • napake na zavarovančevih izdelkih, vključno s sestavnimi deli, ki so jih naredile in dobavile druge osebe (napaka v materialu, konstrukcijska napaka ali pomanjkljiva navodila za pravilno uporabo stvari) ter
 • pomanjkljivo opravljenih del ali storitev na izdelkih.


Zavarovana je odgovornost, katere posledica je poškodovanje:

 • oseb – telesne poškodbe, obolenje ali smrt ali
 • stvari – uničenje, poškodba ali izginitev.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke 297 KB
Posebni pogoji za zavarovanje razširjene proizvajalčeve odgovornosti za izdelke 284 KB
Posebni pogoji za zavarovanje odgovornosti zaradi odpoklica izdelkov s trga 286 KB
Posebni pogoji za zavarovanje odgovornosti dobaviteljev avtomobilskih delov zaradi odpoklica izdelkov s trga 351 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti 402 KB
Poklicna odgovornost

Pri opravljanju poklica lahko kljub vestnemu opravljanju dela pride do strokovnih napak. Zato sklenite zavarovanje za odgovornost pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti, saj bo zavarovalnica v tem primeru krila stroške, ki nastanejo v primeru odškodninskih zahtevkov vaših naročnikov ali tretjih oseb.

Zavarovanje odgovornosti nudimo za naslednje poklice:

 • odvetnike,
 • notarje,
 • davčne svetovalce, revizorje, cenilce ipd.,
 • izvajalce zdravstvenih storitev,
 • pooblaščene arhitekte in inženirje,
 • vodilne delavce gospodarskih družb,
 • nepremičninske posrednike,
 • upravitelje prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij,
 • izvajalce zasebnega varovanja ter
 • zavarovalne posrednike.


Pri tem želimo opozoriti, da je za nekatere zgoraj navedene poklice zavarovanje poklicne odgovornosti obvezno, in sicer za:

 • odvetnike,
 • notarje,
 • revizorje in revizorske družbe,
 • izvajalce zdravstvenih storitev,
 • pooblaščene arhitekte oziroma pooblaščene inženirje,
 • nepremičninske posrednike,
 • upravitelje prisilnih poravnav, stečajev in likvidacije,
 • izvajalce zasebnega varovanja ter
 • zavarovalne posrednike.


Zavarovanje poklicne odgovornosti ne krije splošne odgovornosti, zato je treba to zavarovati posebej.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje poklicne odgovornosti 262 KB
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti izvajalcev zdravstvenih storitev 272 KB
Splošni pogoji za zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti 358 KB
Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe 68 KB
Posebni pogoji za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posredovanja 279 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje poklicne odgovornosti 398 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje odgovornosti izvajalcev zdravstvenih storitev 398 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti 399 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarske družbe 398 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posredovanja 393 KB
start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Pogosta vprašanja

Splošna odgovornost
Odgovornost za izdelke
Poklicna odgovornost
Ali zavarovanje splošne odgovornosti krije tudi delodajalčevo odgovornost?

Ne avtomatično, kritje se mora skleniti kot razširitev osnovnega kritja. Po slovenski zakonodaji se tudi zaposleni delavci štejejo za tretje osebe, tako da bi moralo biti vodstvo podjetja še posebej motivirano za sklenitev tega zavarovanja (pri zavarovanju splošne odgovornosti mora biti zavarovanje razširjeno z zavarovanjem delodajalčeve odgovornosti, sicer zavarovanje ne krije poškodb delavcev - v tem delu je zavarovanec odgovoren, ni pa krit).

Ali kritje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke krije tudi škodo na stvari, na katero se vgradi zavarovančev izdelek?

Ne, za tako kritje je potrebno dodatno skleniti zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke z razširjenim kritjem.

Kakšno kritje je podano iz naslova proizvajalčeve odgovornosti za izdelke z razširjenim kritjem?

Zavarovanje razširjene proizvajalčeve odgovornosti krije raznovrstno čisto premoženjsko škodo, ki jo uveljavljajo oškodovanci zaradi napake izdelka. Oškodovanci so zavarovančevi kupci, ki so večinoma proizvajalci končnih izdelkov, lahko pa tudi nižji členi v dobaviteljski verigi.

Katera kritja nudite s področja proizvajalčeve odgovornosti?

Nudimo:

 • klasično zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke,
 • zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke z razširjenim kritjem,
 • zavarovanje klasične proizvajalčeve odgovornosti zaradi odpoklica izdelkov s trga in
 • zavarovanje odgovornosti zaradi odpoklica izdelkov s trga v avtomobilski industriji.
Kaj nudi kritje notarske odgovornosti?

Z zavarovanjem poklicne odgovornosti notarja je krita odgovornost za škodo, povzročeno zaradi grobih napak pri opravljanju registrirane dejavnosti zavarovanca in pri njem zaposlenih oseb.

Kaj nudi kritje odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti?

Predmet zavarovanja so odškodninski zahtevki, ki jih investitor ali tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi strokovne napake, ki ima za posledico poškodovanje oseb, poškodovanje stvari ali čisto premoženjsko škodo. Zavarovanje je namenjeno osebam, ki opravljajo poklicne naloge v okviru arhitekturne in inženirske dejavnosti v skladu z zakonom.

Kaj nudi kritje odvetniške odgovornosti?

Z zavarovanjem odvetniške odgovornosti je krita odgovornost za škodo, povzročeno zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov naročnikov storitve, ki so posledica hude malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti v zvezi z opravljanjem poklica zavarovanca in pri njem zaposlenih oseb.

Kaj nudi kritje vodilnih delavcev gospodarskih družb?

Zavarovanje jamči za odškodninske zahtevke, za katere zavarovane osebe odgovarjajo na podlagi zakona, zaradi strokovnih napak, storjenih v času trajanja zavarovanja. Kritje velja za zahtevke, ki jih tretje osebe ali zavarovalec prvič uveljavljajo proti zavarovanim osebam v času trajanja zavarovanja oziroma, če je tako dogovorjeno, v podaljšanem obdobju uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

Zavarovanje jamči tudi za odškodninske zahtevke, za katere zavarovane osebe odgovarjajo na podlagi zakona, zaradi strokovnih napak, storjenih v času trajanja zavarovanja, obveznost za povrnitev škode pa na podlagi dogovora prevzame gospodarska družba, ki sklene zavarovalno pogodbo. Predpogoj za takšno zavarovalno kritje je, da je dogovor o prevzemu obveznosti v obliki in obsegu pravno dopusten. Kriti so zahtevki, ki jih tretje osebe (ne pa tudi zavarovalec oziroma katera z njim povezana družba) prvič uveljavljajo proti zavarovanim osebam v času trajanja zavarovanja oziroma, če je tako dogovorjeno, v podaljšanem obdobju uveljavljanja odškodninskih zahtevkov.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}