Za varno jesen vašega življenja

Varčujte za pridobitev doživljenjske mesečne pokojninske rente.

Individualno Prostovoljno pokojninsko zavarovanjei združuje varčevanje za pokojninsko rento in zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsotoi.

Mesečna pokojninska renta se vam izplačuje do konca življenja, v vsakem primeru pa vsaj 10 let (družinska pokojnina)i.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Trajanje
Donosnost
Vplačila
Izplačila

Zavarovati je mogoče:

  • vsako osebo od dopolnjenega 14. do 60. leta starosti,
  • osebo, ki ob uveljavitvi pravice do pokojninske rente ni starejša od 70 let.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

Zavarovanje se sklene tako, da začne veljati 1. v mesecu. V zavarovanje vplačujete do upokojitve oziroma najdlje do dopolnjenega 70. leta starosti.

Zavarovalnica Triglav jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške.

Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.

Višina premije
Premija za PPZ se praviloma plačuje mesečno, v višini najmanj 15 EUR. Možna so tudi enkratna dodatna vplačila.

Osebni račun
Za posameznega zavarovalca zavarovalnica vodi osebni račun za pokojninsko rento.

Doba plačevanja
Premija se plačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do pokojninske rente, vendar najdlje do dopolnjenega 70. leta starosti zavarovane osebe.

Prevrednotenje premij
Premija za PPZ se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Zavarovalec bo o tem vsakokratno pisno obveščen. Povišanje premije zaradi uskladitve lahko zavarovalec tudi zavrne s pisnim obvestilom zavarovalnici.

Mirovanje plačevanja premije
Če je zavarovalna premija plačana za dve leti, lahko zavarovalec v dogovoru z zavarovalnico uveljavlja pravico do mirovanja plačevanja premije. Mirovanje lahko neprekinjeno traja največ dve leti, uveljavi pa se ga lahko največ dvakrat.

IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI
V primeru smrti zavarovane osebe v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača zajamčena zavarovalna vsotai oziroma odkupna vrednost sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovalca, če ta presega ZZV. ZZV je določena v višini 3.000 EUR. Ko zavarovana oseba dopolni 70. leto starosti, jamstvo za izplačilo ZZV preneha oziroma je ta enaka odkupni vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu. V primeru smrti zavarovane osebe v prvih 10-ih letih izplačevanja pokojninske rente se bo renta izplačevala še naprej upravičencem do družinske pokojnine, in sicer do izpolnitve 10 let skupnega izplačevanja. V primeru smrti zavarovane osebe po poteku 10-ih let izplačevanja pokojninske rente izplačila prenehajo.


IZPLAČEVANJE POKOJNINSKE RENTE
S Prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem si zavarovana oseba zagotovi izplačevanje pokojninske rente do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Ob upokojitvi lahko zahteva tudi enkratno izplačilo do polovice vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu.

Začetek izplačevanja
Zahtevek za začetek izplačevanja pokojninske rente se lahko poda ob upokojitvi zavarovane osebe.

Vrste izplačil

  • Izplačila sredstev z osebnega računa so lahko v obliki mesečne pokojninske rente, ki se zavarovani osebi izplačuje do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Če zavarovana oseba umre med desetletnim obdobjem izplačevanja, se pokojninska renta izplačuje še naprej upravičencu vse do izteka desetletnega zajamčenega obdobja.
  • Pred začetkom izplačevanja se zavarovana oseba lahko odloči tudi za izplačilo enkratnega zneska v višini do 50 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu. V enakem odstotku se zmanjša njegova pokojninska renta, ki jo prejema do smrti, vendar ne manj kot 10 let.

Višina pokojninske rente
Višina pokojninske rente je odvisna od starosti zavarovane osebe ob začetku izplačevanja in od višine sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovalca.

Odkup zavarovanja
Pred pričetkom izplačevanja pokojninske rente lahko zavarovalec zahteva izplačilo odkupne vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu, če sta od začetka zavarovanja do zahteve za odkup pretekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti. Odkup v času izplačevanja pokojninske rente ni mogoč.

Predujem
Če zavarovalec izpolnjuje pogoje, pod katerimi je upravičen zahtevati odkup, mu lahko zavarovalnica na njegovo zahtevo vnaprej izplača del sredstev, in sicer največ do 90 % vseh sredstev na osebnem računu. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota zniža za znesek izplačila. Znesek predujma se zmanjša za izstopne stroške.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Varnost družine
2 Osebna varnost
3 Mirovanje plačevanja premije
4 Predujem
5 Odkup zavarovanja
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želite pridobiti mesečno pokojninsko rento, ki se vam izplačuje do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let.

Pogoji za izplačilo starostne pokojnine

Izplačilo starostne pokojnine lahko zavarovanec zahteva skladno s pogoji. Zavarovanec se lahko odloči, da se mu ob upokojitvi izplača do 50 % sredstev zbranih na osebnem računu. V tem primeru se starostna pokojnina ustrezno zmanjša.

Davčna obravnava

Plačana premija za PPZ ni predmet davčnih olajšav. Izplačilo pokojninske rente pa ni podvrženo davčnim obveznostim.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V določenih primerih, skladno s pogoji, se z zavarovalnico lahko dogovorite za mirovanje plačevanja premije. Mirovanje lahko traja dve leti in se v času trajanja zavarovanja lahko zahteva največ dvakrat.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Zavarovalec lahko skladno s pogoji zahteva izplačilo odkupne vrednosti tistih sredstev, ki jih je vplačal sam, če sta od začetka zavarovanja do zahteve za odkup pretekli vsaj dve leti.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi