Za zavarovanje vaših terjatev

Tveganje neplačila prodanega blaga ali storitve na odloženo plačilo je ena od osnovnih nevarnosti, s katerimi se podjetje srečuje pri svojem poslovanju.

Zavarujte terjatve do kupcev saj boste z zavarovanjem:

 • zmanjšali tveganje neplačila pri poslovanju na odloženo plačilo (rizik neplačila kupca zaradi nezmožnosti izterjave, stečaja ali prisilne poravnave);
 • zagotovili, da bodo terjatve, kot pomemben del premoženja podjetja, plačane;
 • na trgu bolj konkurenčni in boste imeli večje možnosti za pospeševanje prodaje s ponudbo na odloženo plačilo;
 • lažje realizirali planirane denarne tokove in
 • prejeli ugodnejše pogoje kreditiranja z odstopom pravic iz zavarovanja v korist banke.

Preverite

Katere terjatve lahko
zavarujete?
Kdaj skleniti
zavarovanje?
Obseg zavarovalnega
kritja
Premijske
stopnje

Predmet zavarovanja so prodajalčeve kratkoročne terjatve, nastale s prodajo blaga ali opravljanjem del in storitev kupcem oziroma dolžnikom.

Pri Zavarovalnici Triglav je mogoče zavarovati terjatve do kupcev, ki imajo sedež v Sloveniji ali v tujini.

Sklenitev priporočamo:

 • ob poslovanju na odloženo plačilo;
 • ob vstopu na nove trge;
 • pri poslovanju z novimi kupci;
 • ko poslujete z velikim številom kupcev, katerih kreditno sposobnost je težko preverjati;
 • če je na trgu veliko podjetij s slabo plačilno sposobnostjo;
 • če je velik del prodaje vezan na majhno število kupcev in
 • če je na trgu močna konkurenca, ki nudi ugodne cene in plačilne pogoje.

Izbirate lahko med dvema tipoma zavarovalnih kritij:

 • ožje kritje: v tem primeru je zavarovana nevarnost trajna plačilna nesposobnost kupca oziroma dolžnika, ki se običajno odraža v obliki stečaja ali prisilne poravnave nad kupcem – v tem primeru obstaja majhna verjetnost, da bodo upnikove terjatve poplačane;
 • širše kritje: to kritje poleg ožjega vključuje tudi obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino v primeru, ko od zapadlosti računa preteče določeno število dni.


Zavarovalnica glede na izbiro kritja izplača zavarovalnino, ko:

 • kupec postane formalno nesolventen tj. v primeru stečaja ali prisilne poravnave,
 • je od zapadlosti zadnjega neplačanega računa preteklo določeno število dni (čakalni rok).

Višina premijskih stopenj je odvisna od:

 • obsega terjatev, ki bodo predmet zavarovanja: večji obseg zavarovanih terjatev pomeni boljšo izravnavo nevarnosti, saj prihaja do izraza zakon velikih števil, kar pomeni, da so zavarovane terjatve do velikega števila podjetij, med katerimi so tako podjetja z dobro kot slabo boniteto;
 • trgov, s katerih prihajajo dolžniki: nekateri trgi so bolj rizični, nekateri manj, na nekaterih so poleg poslovnih prisotna tudi makroekonomska in/ali politična tveganja;
 • dejavnosti, iz katerih prihajajo dolžniki: nekatere dejavnosti so bolj rizične (gre predvsem za delovno intenzivne panoge z nizko dodano vrednostjo), nekatere manj;
 • izbire obsega zavarovalnega kritja: ožje ali širše kritje.

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 111 KB) in ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Zavarovanje terjatev, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije nas pokličite na telefonsko številko 080 555 555.

Pogosta vprašanja

Kaj je limit zavarovalnega kritja in kako je določen?

Limit zavarovalnega kritja je maksimalni znesek odprtih terjatev do katerega zavarovalnica jamči za poplačilo neplačanih terjatev do posameznega dolžnika. Določen je na podlagi obsega poslovanja, sezonskih vplivov, plačilnih rokov in zamud. Zavarovalnica pri določitvi zavarovalnega limita zavarovalnega kritja upošteva vse razpoložljive finančne podatke in ostale informacije s katerimi razpolaga. V primeru množice manjših kupcev se lahko dogovorimo tudi za t.i. avtomatske limite zavarovalnega kritja, kjer zavarovanec sam na podlagi dogovorjenih kriterijev presoja ustreznost bonitete svojih kupcev.

Kako poteka postopek sklenitve zavarovanja?

Izpolnite vprašalnik (, 111 KB) in ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si, da vam bomo pripravili okvirno ponudbo. V njej bodo navedeni bistveni elementi zavarovalne pogodbe ter predlog nadaljnjih korakov, ki so potrebni pred sklenitvijo zavarovanja. V primeru načelnega soglasja s predlaganimi pogoji zavarovanja nam boste posredovali informacijo o svojih kupcih za potrebe določitve limitov zavarovalnega kritja. Dogovorili se bomo tudi o morebitnih posebnostih, s katerimi se srečujete pri svojem poslovanju. Sledi priprava in sklenitev zavarovalne pogodbe, ki stopi v veljavo v skladu z dogovorom.

Kakšne so obveznosti zavarovanca po sklenitvi zavarovalne pogodbe?

Zavarovanec je dolžan:

 • zavarovalnici redno mesečno posredovati podatke o fakturirani realizaciji oziroma stanju odprtih terjatev (t.i. prijava terjatev v zavarovanje) na osnovi katerih zavarovalnica izstavi račun za plačilo zavarovalne premije;
 • prekiniti dobave kupcu, ki je v zamudi s plačilom dlje kot je pogodbeno dogovorjeno (tudi če se neporavnan račun nanaša na terjatve, ki so nastale pred začetkom veljavnosti zavarovalne pogodbe);
 • zavarovalnici redno mesečno poročati o kupcih, ki s plačilom zamujajo dlje kot je pogodbeno dogovorjeno;
 • aktivno sodelovati v procesu izterjave (opominjanje, elektronska izvršba, izterjava preko zunanje agencije v dogovoru z zavarovalnico).
Kakšne so prednosti sklenitve zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav?

S sklenitvijo zavarovanja pridobite zanesljivega partnerja, ki bo odziven in vam bo podal korektno in ažurno informacijo glede vaših kupcev. Pravice iz zavarovalne police lahko vinkulirate v korist banke. Ob ugodnem škodnem rezultatu se osnovne premijske stopnje znižajo.

Kakšno je kritje zavarovalnice?

Zavarovalnica krije znesek nastale škode, do višine dogovorjenega limita zavarovalnega jamstva, zmanjšanega za soudeležbo zavarovanca na škodi.

Od česa je odvisna premijska stopnja?

Premijska stopnja je odvisna od predvidenega obsega prodaje na odloženo plačilo, ki je predmet zavarovanja, kakor tudi od panoge iz katere izhajajo zavarovančevi kupci, sedeža kupcev in neizterjanih terjatev v preteklosti.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}