Za nemoteno poslovanje

S pravim izborom zavarovanj boste v primeru nesreče ohranili vrednost premoženja.

Izberite zavarovanja, s katerimi boste zavarovali svoje premoženje pred nevarnostjo požara, strele, izliva vode, eksplozije, viharja, toče, poplave, potresa, vloma, ropa, kibernetskih incidentov in vrste drugih nevarnosti, ki nas vse dnevno ogrožajo.

Predstavljamo vam bistvene značilnosti posameznih zavarovanj, vi pa se odločite za tista, s katerimi boste kar najbolje poskrbeli za nemoteno poslovanje.

Požarno zavarovanje

Zavarovalna kritja

Požarno zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi širšega nabora osnovnih nevarnosti:

 • požara,
 • strele,
 • eksplozije,
 • viharja,
 • toče,
 • udarca zavarovančevega motornega vozila,
 • padca letala,
 • manifestacij in demonstracij.


Priporočamo vam, da zavarovanje razširite na kritje zaradi naslednjih nevarnosti: poplave, izliva vode, udarca motornega vozila, ki ni last zavarovanca, zemeljskega plazu, snežnega plazu, izteka tekočine (lekaže), samovžiga zalog, izliva žareče mase, potresa, vdora meteorne vode s streh zgradb, teže snega, zlonamernih objestnih dejanj tretjih oseb na zunanjih delih zgradb ipd.

 

Predmet zavarovavnja

S požarnim zavarovanjem lahko zavarujete:

 • vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.) in
 • premičnine, ki se lahko nahajajo v zgradbah ali na prostem (osebne stvari, oprema, zaloge blaga in izdelkov).
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za požarno zavarovanje 338 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Požarno zavarovanje 372 KB
Potresno zavarovanje

Zavarovanje nudi materialno varnost za škodo, ki jo lahko povzroči potres na gradbenih objektih in premičninah. Če je posebej dogovorjeno, se zavarovanje lahko razširi tudi na zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi potresa.

Dodatno potresno zavarovanje lahko sklenete pri naslednjih osnovnih zavarovanjih:

 • požarno zavarovanje,
 • zavarovanje sejmov,
 • gradbeno zavarovanje,
 • montažno zavarovanje,
 • zavarovanje sončnih elektrarn,
 • zavarovanje elektronske opreme,
 • zavarovanje opreme v zakupu,
 • zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara,
 • zavarovanje blaga v hladilnicah,
 • zavarovanje premoženja elektrogospodarstva in
 • zavarovanje opreme za satelitski in kabelski sprejem.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Klavzula za potresno zavarovanje 29 KB
Zavarovanje kibernetske zaščite

Zavarovalna kritja

Zaradi vse večje izpostavljenosti podjetij pred kibernetskimi nevarnostmi, je zagotavljanje varnosti na tem področju vse bolj nujno. Za kritje posledic teh nevarnosti smo predvsem za mala in srednje velika podjetja pripravili zavarovanje kibernetske zaščite.

Kibernetsko tveganje predstavlja vse večjo skrb za institucije, gospodarske družbe, posameznike in finančne trge. Vedno večje število kibernetskih incidentov, nadaljnja digitalna preobrazba in nove regulativne pobude v EU povečujejo tveganje tudi za vaše podjetje. Z uvedbo uredbe GDPR (General Data Protection Regulation) pa te nevarnosti zaradi finančnih kazni lahko predstavljajo dodatne nepredvidene stroške podjetja.

Zavarovanje vključuje naslednja osnovna kritja:

 • lastna škoda zavarovanca:
  • odziv na incident (npr. kritje stroškov strokovnjaka za izvedbo preiskave, stroške svetovanja strokovnjaka, pravne stroške, globe s strani Informacijskega pooblaščenca …);
  • stroški ponovne vzpostavitve podatkov in programske opreme;
 • odškodninski zahtevki tretjih oseb:
  • odgovornost za kršitve zaupnosti in zasebnosti ter
  • odgovornost za omrežno varnost.


Pri sklenitvi zavarovanja se lahko odločite tudi za naslednja dodatna kritja:

 • obratovalni zastoj – za kritje izgube dobička v obdobju prekinitve poslovanja,
 • kibernetsko izsiljevanje, med drugim tudi stroški odkupnine in
 • kibernetski kriminal – za kritje nezakonito odvzetih denarnih sredstev.


Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 1.832 KB) in ga pošljite na info@triglav.si, na katerega lahko pišete tudi za dodatne informacije ali pa nas pokličete na 080 555 555.


Triglav asistenca v primeru kibernetskega napada

Če imate sklenjeno zavarovanje kibernetske zaščite in se vam je zgodil kibernetski napad, se pred kakršnimkoli nepremišljenim dejanjem obrnite na asistenčno pomoč – Triglav asistenca vam je na voljo na brezplačni telefonski številki 080 28 64, iz tujine lahko pokličete na +386 2 222 28 64.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje kibernetske zaščite 454 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje kibernetske zaščite 410 KB
Vprašalnik za zavarovanje kibernetske zaščite za podjetja 1,840 KB
Strojelomno zavarovanje

Škoda ali okvara na strojih, napravah in orodjih pomeni velik strošek za podjetje, zato zavarujte svoje poslovanje tudi pred temi nepredvidenimi in nepotrebnimi stroški.

Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje na:

 • strojih, strojnih in električnih napravah, instalacijah in
 • podstavkih, ležiščih, temeljih strojev in polnilih naprav (npr. hidravličnem olju ipd.), če so zajeti v vrednosti strojev.


Dodatno lahko zavarujete tudi daljnovode, plinovode, naftovode, toplovode, parovode, vodovodno in odvodno omrežje, kable visoke napetosti, kovinske silose, antenske stolpe, kovinske konstrukcije, termične obloge peči, elektronske računalniške programe, vgrajene v stroje in vrtalno drogovje ter pripadajočo opremo za globinsko vrtanje.

Naprave so zavarovane v kraju, ki je napisan na zavarovalni polici. Pri prenosnih napravah lahko kritje razširite na prenos oziroma prevoz stvari iz kraja v kraj, pri čemer so dodatno krite nekatere temeljne požarne nevarnosti, vlomska tatvina in rop.

Strojelomno zavarovanje vam priporočamo tudi, če imate za stroje in aparate garancijo proizvajalca, ker škode, ki jih povzroči zavarovanec sam, načeloma po garanciji niso krite (npr. padec ali udarec). Prav tako pri garanciji načeloma niso krite škode, ki jih na aparatih povzroči indirektni udar strele. Vse naštete nevarnosti pa so krite s strojelomnim zavarovanjem.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za strojelomno zavarovanje 477 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Strojelomno zavarovanje 373 KB
Montažno zavarovanje

Zavarovalna kritja

Zavarovanje je namenjeno izvajalcem, ki izvajate montažna dela. Praviloma ga sklene izvajalec, lahko pa tudi investitor.

Zavarovanje krije uničenjepoškodovanje ali odtujitev zavarovanih stvari zaradi:

 • požara, strele, eksplozije, viharja, padavin, teže snega in ledu, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliva vode, mraza, snežnega in zemeljskega plazu, odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada;
 • montažne nezgode;
 • udarca vozila, delovnega stroja ali vodnega plovila;
 • objestnih dejanj tretjih oseb in
 • vlomske tatvine ali ropa.


Dodatno lahko zavarovanje razširite na:

 • kritje škode zaradi nevarnost poplave, visoke in talne vode ter potresa;
 • kritje v času po predaji objekta naročniku (podaljšano jamstvo) in
 • zavarovanje odgovornosti izvajalca del.


Predmet zavarovanja

Zavarujete lahko:

 • objekt v montaži – kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ter inštalacijami, posamezne dele kovinskih konstrukcij, posamezne stroje, opremo ipd.);
 • z dodatnim dogovorom pa tudi obstoječe premoženje in sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje del.


Želite ponudbo za zavarovanje?

Če želite skleniti zavarovanje za:

 • posamičen projekt, izpolnite vprašalnik (, 789 KB),
 • vse projekte po generalni policii, izpolnite vprašalnik (, 952 KB).

Izpolnjen vprašalnik pošljite na info@triglav.si, na katerega lahko pišete tudi za dodatne informacije ali pa nas pokličete na 080 555 555.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za montažno zavarovanje 530 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Gradbeno zavarovanje, montažno zavarovanje 377 KB
Vprašalnik za sklenitev montažnega zavarovanja 789 KB
Vprašalnik za sklenitev in obnovo montažnega zavarovanja po generalni polici 952 KB
Gradbeno zavarovanje

Zavarovalna kritja

Gradbeno zavarovanje je namenjeno izvajalcem, ki opravljate gradbeno dejavnost. Zavarovanje praviloma sklene izvajalec, lahko pa tudi investitor.

Zavarovanje krije uničenje, poškodovanje ali odtujitev zavarovanih stvari zaradi:

 • požara, strele, eksplozije, viharja, padavin, teže snega in ledu, padca zračnega plovila, manifestacij in demonstracij, izliva vode, mraza in snežnega plazu;
 • gradbene nezgode;
 • udarca vozila, delovnega stroja ali vodnega plovila;
 • objestnih dejanj tretjih oseb in
 • vlomske tatvine ali ropa.


Dodatno lahko zavarovanje razširite na:

 • kritje škode zaradi nevarnost poplave, visoke in talne vode;
 • zemeljskega plazu, odtrganja in zrušenja zemljišča, zemeljskega usada ter potresa;
 • kritje v času po predaji objekta naročniku (podaljšano jamstvo) in
 • zavarovanje odgovornosti izvajalca del.


Predmet zavarovanja

Zavarujete lahko:

 • objekte v gradnji – novogradnje, dograditve, nadgradnje, popravila in adaptacije;
 • gradbeni in inštalacijski material, gradbene dele in elektro-strojno opremo, ki je namenjena za vgraditev v zavarovani objekt;
 • opremo, pomožni gradbeni material in pomožne objekte, ki so potrebni za izvajanje gradbenih del;
 • z dodatnim dogovorom pa tudi obstoječe premoženje in sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje del.


Želite ponudbo za zavarovanje?

Če želite skleniti zavarovanje za:

 • posamičen projekt, izpolnite vprašalnik (, 797 KB),
 • vse projekte po generalni policii, izpolnite vprašalnik (, 822 KB).

Izpolnjen vprašalnik pošljite na info@triglav.si, na katerega lahko pišete tudi za dodatne informacije ali pa nas pokličete na 080 555 555.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za gradbeno zavarovanje 515 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Gradbeno zavarovanje, montažno zavarovanje 377 KB
Vprašalnik za sklenitev gradbenega zavarovanja 797 KB
Vprašalnik za sklenitev in obnovo gradbenega zavarovanja po generalni polici 822 KB
Vlomsko zavarovanje

Zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo:

 • ker so bile zavarovane stvari odtujene, uničene ali poškodovane pri vlomu, ropu oziroma poskusu teh dejanj in
 • na zgradbi ali njenih delih, kot posledica vloma ali ropa.


Za varnost pred vlomom ali ropom pa lahko veliko storite tudi sami s fizičnim varovanjem, varnostnimi kamerami, raznimi varnostnimi sistemi ter povezavo z dežurnim varnostnim centrom. Obstoj teh varnostnih ukrepov vpliva tudi na višino zavarovalne premije, ki je lahko nižja kar do 30 %.


Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 362 KB) in ga pošljite na info@triglav.si, na katerega lahko pišete tudi za dodatne informacije ali pa nas pokličete na 080 555 555.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za vlomsko zavarovanje 419 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Vlomsko zavarovanje 396 KB
Vprašalnik za vlomsko zavarovanje 361 KB
Zavarovanje stekla

Zavarovanje stekla krije škodo, ki nastane zaradi počenja, loma ali razbitja stekla. Poleg stekla lahko zavarujete tudi:

 • svetlobne in reklamne napise;
 • svetlobne in reklamne panoje s pripadajočo opremo ali brez nje;
 • slike, napise in okraske, izdelane na zavarovanem steklu;
 • plošče iz naravnega ali umetnega kamna na mizah, pultih in policah;
 • prometna ogledala ter
 • kulturne, zgodovinske in nagrobne spomenike.


Z dodatnim dogovorom pa lahko zavarujete tudi stvari v izložbi, ki se lahko poškodujejo ali uničijo zaradi razbitega zavarovanega stekla.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje stekla 577 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje stekla 372 KB
Zavarovanje sončnih elektrarn

Zavarovalna kritja

Zavarovanje sončnih elektrarn krije:

 • uničenje ali poškodbo sončne elektrarne zaradi požarnih nevarnosti,
 • obratovalni zastoj zaradi požarnih nevarnosti,
 • uničenje ali poškodbo sončne elektrarne zaradi strojeloma,
 • obratovalni zastoj zaradi strojeloma,
 • odtujitev kot posledico vlomske tatvine ali ropa,
 • odgovornost iz posesti in uporabe sončne elektrarne.


Zavarovanje omogoča prilagoditev kritij in zavarovalnih vsot.

 

Predmet zavarovanja

Zavarujete lahko sončne elektrarne za samooskrbo in elektrarne, ki so namenjene prodaji električne energije.

Zavarovani so vsi sestavni deli elektrarne in vse inštalacije, ki so potrebne za povezanost in delovanje elektrarne ter povezavo z javnim električnim omrežjem.


Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 1.218 KB) in ga pošljite na info@triglav.si, na katerega lahko pišete tudi za dodatne informacije ali pa nas pokličete na 080 555 555.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje sončnih elektrarn 443 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje sončnih elektrarn 384 KB
Vprašalnik za zavarovanje sončnih elektrarn 1,218 KB
Zavarovanje elektronske opreme

Zavarovanje elektronske opreme krije uničenje, poškodovanje ali odtujitev ( vlom ali rop) zavarovane stvari.

Zavarujete lahko stacionarno in prenosno elektronsko opremo.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje elektronske opreme 313 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje elektronske opreme 373 KB
Zavarovanje opreme v zakupu

Podjetja se pri nakupu ali najemu opreme (strojev, naprav, aparatov in raznih konstrukcij) večkrat odločite tudi za zakup oziroma lizing, saj s takim načinom financiranja strošek nakupa ali najema lahko razporedite na daljše časovno obdobje.

Da vas posledice uporabe te opreme ne bi dodatno finančno bremenila, vam priporočamo, da jo zavarujete za primer uničenja, poškodovanja ali odtujitve (vlom ali rop). Zavarovalno kritje velja pri normalnih ter za opremo predpisanih obremenitvah in delovnih operacijah.

To zavarovanje ščiti zakupodajalca opreme, ki se po pogojih Zavarovalnice Triglav šteje kot zavarovanec. Če pa zavarovanje sklene zakupojemalec opreme, se šteje, da je zavarovanje sklenjeno na račun zakupodajalca. V primeru škodnega dogodka zavarovalnica zavarovalnino izplača zakupojemalcu s soglasjem zakupodajalca.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje opreme v zakupu (leasingu) 467 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje opreme v zakupu 374 KB
Zavarovanje sejmov

Kot razstavljavec lahko svoje blago in sejemsko opremo na razstavnih prostorih sejma zavarujete pred poškodbami in uničenjem. Nevarnosti, ki pogosteje ogrožajo razstavljavce so:

 • požar,
 • mehanski lom,
 • nespretnost in malomarnost delavcev ter drugih oseb,
 • objestna in namerna dejanja tretjih oseb,
 • vlom, kraja in rop,
 • odgovornost za škodo, ki jo utrpijo tretje osebe in
 • škoda, ki nastane med razkladanjem, nakladanjem ter premikanju na območju sejmišča.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje sejmov 65 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje sejmov 373 KB
Zavarovanje zalog blaga v hladilnicah in zamrzovalnikih

Zavarujte svoje blago pred uničenjem ali poškodovanjem, če opravljate dejavnost hlajenja ali hrambe zalog blaga:

 • pri znižani temperaturi,
 • v nadzorovani atmosferi ali
 • v zmrznjenem stanju.


Zavarovanje krije škodo za blago, ki bo navedeno na zavarovalni polici navedeno blago in je posledica:

 • požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije;
 • vlomske tatvine in
 • spremenjenih hladilnih pogojev, če je prišlo do:
  • okvare hladilnega postroja ali postroja za vzdrževanje nadzorovane atmosfere in vlaženja;
  • kvarnega delovanja medijev za hlajenje ali
  • prenehanja dobave električne energije.


Dodatno lahko blago zavarujete tudi nevarnostjo poplave, izliva vode, zemeljskega ali snežnega plazu in izteka tekočin (lekaža).

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje blaga v hladilnicah 59 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje blaga v hladilnicah in zamrzovalnikih 399 KB
Zavarovanje glasbenih inštrumentov

Zavarovanje krije uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih predmetov, in sicer:

 • glasbenih inštrumentov in njihovih kovčkov,
 • elektroakustičnih aparatov s pripadajočo opremo ipd.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje glasbenih inštrumentov, elektroakustičnih aparatov in podobnih stvari 64 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje glasbenih inštrumentov, elektroakustičnih aparatov in podobnih stvari 390 KB
start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}