Prijava škode po neurjih
Vam je neurje povzročilo škodo? Svetujemo, kako jo lahko hitro in enostavno prijavite.
Prijava škode po neurjih
Vam je neurje povzročilo škodo? Svetujemo, kako jo lahko hitro in enostavno prijavite.

Za primer finančnih izgub

Zmanjšajte tveganje v primerih, ko bi izredni dogodki lahko vplivali na prihodke vašega podjetja.

Zaradi različnih nevarnosti ni ogroženo le materialno premoženje podjetja in njegovi zaposleni, ampak tudi njegovi prihodki in posledično poslovni izid. Nemoten pritok prihodkov je namreč nujno potreben, da lahko podjetje financira vse tekoče potrebe podjetja, kot tudi morebitne investicije za nadaljnji razvoj.

Lahko se zgodi, da zaradi izrednih dogodkov in nesreč podjetje ne dosega rednih prihodkov, kar vpliva na finančno izgubo oziroma pomanjkanje virov za financiranje tekočih in dolgoročnih potreb podjetja. Zato s pravim izborom zavarovanj poskrbite, da boste v primeru nesreče ohranili vrednost premoženja podjetja in si tako zagotovili bolj stabilno in varno poslovanje v prihodnosti.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Zavarovalna kritja

Zaradi požara lahko, poleg materialne, nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode, zato vam priporočamo, da poleg požarnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara.

Zavarovanje krije obratovalni zastoj zaradi uničenja ali poškodbe zavarovanih stvari, ki ga povzroči ena izmed temeljnih nevarnosti požarnega zavarovanja (požar, strela, eksplozija, vihar ipd.). Kritje se lahko razširi na obratovalni zastoj zaradi dodatnih nevarnosti požarnega zavarovanja, npr. zaradi poplave, zemeljskega plazu, samovžiga ipd.


Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja so lahko:

 • poslovni stroški (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ter drugi stroški), če je posebej dogovorjeno pa tudi dobiček iz poslovanja, ali
 • kosmati dobiček zavarovanca – tj. znesek, za katerega je seštevek prometa, stanja zalog izdelkov in nedokončane proizvodnje na koncu poslovnega leta višji od seštevka nezavarovanih poslovnih stroškov, zalog izdelkov in nedokončane proizvodnje na začetku poslovnega leta.


S posebnim dogovorom se lahko zavarovalno kritje razširi tudi na kritje škode zaradi obratovalnega zastoja, ki ga povzroči potres.

Zavarovanje je posebej v interesu delničarjev oziroma lastnikov podjetij, pa tudi sindikatov, saj zavarovanje zagotavlja kritje stroškov za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev normalnega poslovanja ter nemoteno izplačilo plač zaposlenim.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara 436 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Požarno zavarovanje 372 KB
Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma

Zavarovalna kritja

Zaradi nastanka strojeloma lahko nastane tudi velika posredna škoda, ki je lahko celo višja od neposredne škode, zato vam priporočamo, da poleg strojelomnega zavarovanja sklenete tudi zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma.

Zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki ga povzroči vsako uničenje ali poškodovanje zavarovanih strojev, strojnih naprav in instalacij, razen zaradi požara, direktnega udara strele, eksplozije, itd. (podrobnejši spisek izključitev je naveden v Splošnih pogojih za zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma).


Predmet zavarovanja

Predmet zavarovanja so lahko:

 • poslovni stroški (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ter drugi stroški), če je posebej dogovorjeno pa tudi dobiček iz poslovanja, ali
 • kosmati dobiček zavarovanca – tj. znesek, za katerega je seštevek prometa, stanja zalog izdelkov in nedokončane proizvodnje na koncu poslovnega leta višji od seštevka nezavarovanih poslovnih stroškov, zalog izdelkov in nedokončane proizvodnje na začetku poslovnega leta.


Zavarovanje je posebej v interesu delničarjev oziroma lastnikov podjetij, pa tudi sindikatov, saj zavarovanje zagotavlja kritje stroškov za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev normalnega poslovanja ter nemoteno izplačilo plač zaposlenim.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma 406 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Strojelomno zavarovanje 373 KB
Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti

Zavarovalna kritja

Zaradi resnejše ali daljše bolezni, nezgode ali smrti zaposlenih lahko nastanejo poslovni stroški, ki lahko ogrozijo delovanje podjetja.


Predmet zavarovanja

S sklenitvijo zavarovanja bo zavarovalnica jamčila za dogovorjene poslovne stroške (stroški storitev, amortizacija, stroški dela ipd.), ki se jih ni dalo pokriti zaradi resnejše in daljše bolezni, telesne nezgode ali smrti zaposlenih.

Poslovni stroški so vsi nujni stroški, ki so v času obratovalnega zastoja nastali zavarovancu in so povezani s storitvami, ki jih zavarovanec opravlja.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti 53 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti 398 KB
Zavarovanje prireditev

Zavarovalna kritja

Organizator prireditve načrtuje prihodek, ki mu bo povrnil stroške organizacije prireditve in ustvaril dodaten dobiček. Lahko se zgodi, da mora organizator prireditev zaradi nepričakovanih dogodkov odpovedati, čeprav so z organizacijo prireditve nastali raznovrstni stroški.

Zato organizatorjem športnih in drugih prireditev priporočamo sklenitev zavarovanja za primere, ko je prireditev odpovedana zaradi:

 • atmosferskih padavin;
 • naravne višje sile;
 • nezadostne količine snega in drugih vremenskih pojavov, ki onemogočajo izvedbo prireditve, ki je neposredno odvisna od vremenskih pogojev ali
 • telesnih poškodb in bolezni glavnih nastopajočih oseb na prireditvi.


Predmet zavarovanja

Zavarovalnica jamči za stroške, ki jih ima organizator s pripravo in organiziranjem prireditve, med katerimi gre predvsem za stroške:

 • priprave in najema prireditvenega prostora, tekmovališča in opreme;
 • za nabavo hrane in pijače ter ostalih stvari;
 • za nastopajoče in najeto osebje ter
 • prireditelja, ki jih ima z oglaševanjem ter tiskanjem in prodajo vstopnic.
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji za zavarovanje prireditev 51 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje prireditev 375 KB
Zavarovanje valutnih falsifikatov

Zavarovalna kritja in predmet zavarovanja

Falsificirana plačilna sredstva lahko za podjetje pomenijo veliko izgubo, zato z zavarovanjem poskrbite za zmanjšanje tveganja.

Z zavarovanjem rizika odkupa ali sprejema falsificiranih plačilnih sredstev, zavarovalnica jamči za:

 • sprejeta domača plačilna sredstva (EUR gotovina),
 • odkupljena ali sprejeta tuja plačilna sredstva (tuja gotovina),
 • odkupljena ali sprejeta tuja plačilna sredstva, ki so umaknjena iz obtoka.


Zavarovalni primer nastane, ko ponaredek odkrije zavarovanec ali pooblaščena pravna oseba, ki ji zavarovanec predaja plačilna sredstva v nadaljnjo hrambo oziroma obdelavo.

Zavarovalna vrednost je nominalna vrednost ponarejenih plačilnih sredstev, ki jih je zavarovanec odkupil ali sprejel.

 

Želite ponudbo za zavarovanje?

Izpolnite vprašalnik (, 39 KB) in ga pošljite na transportna.zavarovanja@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Transportna zavarovanja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Splošni pogoji zavarovanje valutnih falsifikatov 414 KB
Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje valutnih falsifikatov 375 KB
Vprašalnik za zavarovanje valutnih falsifikatov 760 KB

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

Ugodnosti

7 % popusta
Mozaik podjetnih

Za imetnike kartice Mozaik podjetnih.

Pogosta vprašanja

Ali je ob škodnem primeru bistveno število dni zastoja proizvodnje?

Ne, zavarovalnica povrne škodo, ki je podjetju nastala zaradi zmanjšanja prihodka (prometa). Gre za tiste fiksne (stalne) stroške, ki jih podjetje ne more pokriti in tisti del dobička, ki ga podjetje ne more doseči zaradi izpada prihodka. Če pride do obratovalnega zastoja (izpad proizvodnje), ne pa do zmanjšanja prometa (prihodka), zavarovalnega primera ni.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}