Za uspeh potrebujete popolno ekipo

Zagotovite si neovirano poslovanje z zavarovanjem svojih zaposlenih, ki prispevajo k uspehom podjetja.

Namenjeno je zavarovanju zaposlenih v podjetju za primer smrtii brez izplačila ob poteku zavarovanja. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob zelo ugodnih premijah.

Upravičenec za primer smrti je lahko podjetjei ali fizična osebai. Zavarovalec in plačnik premije je podjetje, zavarovane osebe pa so zaposleni v podjetju.

Podjetje lahko v zavarovanje vključi:

  • polno zaposlene v podjetju na dan začetka zavarovanja (začasni, sezonski in delno zaposleni v podjetju so izključeni iz zavarovanja),
  • zaposlene, ki niso bili v bolniškem staležu več kot en mesec nepretrgoma ali 45 dni skupaj v zadnjih dveh letih,
  • zaposlene, ki v podjetju ne opravljajo zelo tveganega poklica (rudar, vojak …).

Višina kritja in sprejem v zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja se določi višina prostega kritja, in sicer v odvisnosti od velikosti skupine, povprečne zavarovalne vsote in deleža zavarovanih oseb. Vse osebe, ki imajo kritje nižje od višine prostega kritja, se avtomatsko sprejme v Življenjsko zavarovanje za podjetja (v nadaljevanju skupinsko zavarovanje).

Osebe, ki želijo biti zavarovane s kritjem, višjim od višine prostega kritja, in osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za skupinski sprejem, se zavarujejo vsaka s svojo polico Življenjskega zavarovanja za primer smrti (v nadaljevanju individualno zavarovanje), pri čemer se opravi posamični sprejem v zavarovanje.

Skupinski sprejem v Življenjsko zavarovanje za podjetja se izvede, če je v skupinsko in individualno zavarovanje vključen določen odstotek zaposlenih, ki je odvisen od števila vseh zaposlenih, primernih za vključitev v skupinsko zavarovanje, pri čemer mora biti v skupinsko zavarovanje vključenih vsaj 20 zaposlenih.

O zavarovanju

Bonitetni model
Vplačila in davčni vidik
Izplačila in davčni vidik
Povzetek

Podjetje lahko Življenjsko zavarovanje za podjetja vključi v svoj bonitetni model in tako postane zanimivejše za pridobivanje novih ključnih kadrov, s tem pa tudi poveča stalnost obstoječih.

S sklenitvijo zavarovanja podjetje:

  • zaposlenim dvigne občutek pomembnosti in zadovoljstva,
  • zaposlene motivira in jih hkrati nagradi,
  • okrepi zvestobo zaposlenih,
  • v svoje okolje pritegne kakovostne kadre.

Davčna obravnava plačil

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob zelo ugodnih premijah.

Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, se šteje med davčno priznane odhodke podjetja.

Če se podjetje odloči, da bo upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote fizična oseba, se zavarovanemu zaposlenemu obračuna boniteta v višini plačane premije.

Pri deset in več letnih zavarovanjih se ne plačuje 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

Če nastopi zavarovalni primer in je upravičenec za izplačilo v primeru smrti:

  • pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme,
  • fizična oseba, izplačilo ni obdavčenoi.

Življenjsko zavarovanje za podjetja
Zavarovalno kritje Smrt
Zavarovalec Pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Zaposleni v podjetju v starosti 18 do 60 let ob sklenitvi, največ 70 let ob poteku.
Število zavarovanih oseb Večina zaposlenih v podjetju, v vsakem primeru pa ne manj kot 20.
Zavarovalna doba 10 let ali več
Zavarovalna vsota Ob sklenitvi zavarovanja se določi višina prostega kritja v odvisnosti od velikosti skupine, povprečne zavarovalne vsote in deleža zavarovanih oseb.
Upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote je lahko fizična ali pravna oseba.
Sprejem v zavarovanje Skupinsko zavarovanje: skupinski sprejem brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovanih oseb, ki imajo kritje enako ali nižje od višine prostega kritja.
Individualno zavarovanje: posamični sprejem z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovanih oseb, ki imajo kritje višje od višine prostega kritja, in oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za skupinski sprejem.
Premija Skupna zavarovalna premija se določi ob sklenitvi zavarovanja za eno leto vnaprej. Premije za vsako zavarovano osebo se nato določijo glede na strukturo zaposlenih in dejavnost podjetja. Ob vsaki obletnici zavarovanja se premije za posamezne zavarovane osebe in skupna zavarovalna premija določijo na novo.
Plačnik premije je podjetje.
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna.
Popusti pri plačilu premije: v primeru kvartalnega, polletnega ali letnega plačevanja premije.

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Nižji stroški in popusti za podjetje
2 Brez ugotavljanja zdravstvenega stanja
3 Nizke premije in visoka finančna zaščita
4 Vodenje aktivne kadrovske politike
5 Davčne ugodnosti

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Življenjsko zavarovanje za podjetja je zavarovanje zaposlenih v podjetju za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. Namenjeno je pravnim osebam.

Kdo je lahko upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote?

Upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote je lahko podjetje, da si tako zagotovi finančna sredstva za lažjo nadomestitev zaposlenega v primeru njegove smrti. Lahko pa je upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote fizična oseba. Na ta način podjetje zagotovi sredstva svojcem umrlega zaposlenega v obliki enkratnega izplačila.

Ali je ob sklepanju zavarovanja potreben zdravniški pregled zavarovane osebe?

Ob sklenitvi se določi višina prostega kritja v odvisnosti od velikosti skupine, povprečne zavarovalne vsote in deleža zavarovanih oseb. V tem primeru gre za skupinski sprejem v zavarovanje brez ugotavljanja zdravstvenega stanja oziroma zdravniškega pregleda, kar bistveno zmanjšuje administracijo.

Osebe, ki imajo kritje višje od višine prostega kritja in osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za skupinski sprejem, se zavarujejo individualno. V tem primeru gre za posamični sprejem v zavarovanje ob katerem se ugotavlja zdravstveno stanje zavarovanih oseb.


Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi