Naložba za vašo prihodnost

Zagotovite si neovirano poslovanje z zavarovanjem svojih zaposlenih, ki prispevajo k uspehom podjetja.

Zavarovanje je namenjeno pravnim osebam (na primer gospodarskim družbam, društvom, zavodom in ustanovam) in samostojnim podjetnikom (v nadaljevanju: podjetja), da lahko:

 • v primeru smrti zaposlenega:
  • s prejetimi finančnimi sredstvi lažje nadomestite njegovo izgubo ali
  • njegovim bližnjim zagotovite finančno varnost, saj bodo zaradi izpada dohodka družinskega člana tako lažje poravnali vsakodnevne obveznosti;
 • s sklenitvijo dodatnih zavarovanj za primer nezgode ali hude bolezni zaposlenim zagotovite finančno pomoč in osebno varnost.


Prednost sklenitve Kolektivnega življenjskega zavarovanja je ureditev zavarovanja za večjo skupino oseb z nižjimi stroški ter s poenostavljenim kolektivnim sprejemom v zavarovanje.

Zavarovanje lahko vključite v svoj bonitetni model. S tem namreč:

 • zaposlenim pokažete, da so za vas pomembni;
 • zaposlene motivirate in jih hkrati nagradite;
 • krepite zvestobo obstoječih zaposlenih in privabite nove kakovostne kadre.

Višina kritja in sprejem v zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja se določi zavarovalna vsota do višine prostega kritja (tj. najvišja zavarovalna vsota), ki je odvisna od števila zavarovanih oseb.

Vse osebe, ki imajo kritje nižje od višine prostega kritja, se brez ugotavljanja zdravstvenega stanja sprejme v Kolektivno življenjsko zavarovanje (v nadaljevanju: kolektivna obravnava). Zavarovalno vsoto se lahko po poteku 12 mesecev od začetka zavarovanja spremeni.

Osebe, ki želijo biti zavarovane s kritjem, ki je višje od višine prostega kritja, se ne vključijo v kolektivno obravnavo, ampak sklenejo vsaka svojo polico Življenjskega zavarovanja za primer smrti (v nadaljevanju: individualna obravnava). Ker gre za sklenitev zavarovanja več oseb pri istem podjetju, je zavarovanje ugodnejše. Pri zavarovanju z individualno obravnavo se preveri tudi zdravstveno stanje in življenjski slog.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Dodatna zavarovanja
Vplačila in davčni vidik
Izplačila in davčni vidik
Povzetek

V zavarovanje lahko vključite svoje zaposlene delavcei (najmanj 3) ter njihove družinske člane (partnerja in otroke), pri čemer velja, da gre za osebe:

 • ki v času vključitve v zavarovanje niso odsotne zaradi bolniškega staleža ali porodniškega oziroma starševskega dopusta;
 • od izpolnjenega 14. do izpolnjenega 65. leta starosti, in sicer za zavarovalno dobo ob izteku katere posamezna oseba ni starejša od 75 let.

Kolektivnemu življenjskemu zavarovanju lahko priključite:

 • Kolektivno dodatno nezgodno zavarovanje;
 • Kolektivno dodatno zavarovanje za hude bolezni:
  • odločite se lahko za osnovni ali razširjeni paket;
  • pri kolektivni obliki zavarovanja veljata dve izjemi, in sicer:
   • zavarovalna vsota za zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost znaša 1.000 EUR;
   • premija se plačuje do izplačila zavarovalne vsote iz naslova hudih bolezni iz vseh 4 skupin hudih bolezni oziroma dokler to dodatno zavarovanje ne preneha veljati.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob zelo ugodnih premijah.

Premija, ki jo plačujete za zavarovanje svojih zaposlenih, se šteje med davčno priznane odhodke.

Če se odločite, da bo upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote fizična oseba (na primer svojec zaposlenega), se zavarovanemu zaposlenemu obračuna boniteta v višini plačane premije.

Pri 10- in več letnih zavarovanjih se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % ne obračuna.

Če nastopi zavarovalni primer in je upravičenec za izplačilo v primeru smrti:

 • podjetje, je izplačilo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme;
 • fizična oseba, je izplačilo dohodek, ki je oproščen plačila davka na dohodek iz življenjskega zavarovanja.

Kolektivno življenjsko zavarovanje
Zavarovalno kritje V primeru smrti zavarovane osebe se upravičencu izplača zavarovalna vsota za primer smrti.
Zavarovalec Pravna oseba (gospodarska družba, društvo, zavod, ustanova) in samostojni podjetnik (v nadaljevanju: podjetje).
Kdo se lahko zavaruje Osebe, ki so zaposlene v podjetju, in njihovi družinski člani od izpolnjenega 14. do izpolnjenega 65. leta starosti, in sicer za zavarovalno dobo ob izteku katere posamezna oseba ni starejša od 75 let.
Število zavarovanih oseb Najmanj 3.
Zavarovalna doba Od 10 do 25 let.
Zavarovalna vsota Ob sklenitvi zavarovanja se določi višina prostega kritja, ki je odvisna od števila zavarovanih oseb.
Upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote je lahko fizična oseba ali podjetje.
Sprejem v zavarovanje Kolektivna obravnava: sprejem brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovanih oseb, ki imajo kritje enako ali nižje od višine prostega kritja.
Individualna obravnava: posamičen sprejem z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovanih oseb, ki imajo kritje višje od višine prostega kritja.
Premija Zavarovalna premija se določi ob sklenitvi zavarovanja za 1 leto vnaprej, pri čemer se upošteva število zavarovanih oseb, spol in starost zavarovanih oseb, dejavnost delodajalca in dogovorjena zavarovalna vsota. Ob vsaki obletnici zavarovanja se premija določi na novo, pri čemer se upoštevajo novi podatki o zavarovanih osebah.
Plačnik premije je zavarovalec (podjetje) ali zavarovana oseba.
Frekvenca plačevanja: mesečno ali letno.
Če je plačnik zavarovalec (podjetje), se premija plačuje na podlagi računa, ki se lahko izda v tiskani ali e-obliki. Če je plačnik zavarovana oseba, se premija lahko plačuje preko direktne obremenitve ali univerzalnega plačilnega naloga, ki se lahko izda v tiskani ali e-obliki ali z odtegljajem od plače.
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Kolektivno dodatno nezgodno zavarovanje
Kolektivno dodatno zavarovanje za hude bolezni

start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

7 razlogov za sklenitev

1 Nižji stroški in popusti na premijo
2 Brez ugotavljanja zdravstvenega stanja
3 Nizke premije in visoka finančna zaščita
4 Možnost vključitve dodatnih oseb med trajanjem zavarovanja
5 Višja stopnja lojalnosti in stalnosti zaposlenih
6 Finančna zaščita družine zaposlenega
7 Davčne ugodnosti

Pogosta vprašanja

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo družinski člani zaposlenega delavca?

V Kolektivno življenjsko zavarovanje se lahko vključijo tudi družinski člani zaposlenega delavca (partner in otroci), če je tako dogovorjeno z zavarovalno pogodbo. Za družinske člane veljajo enake pravice in obveznosti, kot so določene za zaposlenega delavca, razen če je v splošnih pogojih drugače opredeljeno.

Jamstvo za družinske člane se začne z dnem, ko poteče 6 mesecev od začetka zavarovanja oziroma naknadne priključitve v zavarovanje.

Ob sklenitvi zavarovanja se podjetje in zavarovalnica dogovorita glede paketov zavarovanj, med katerimi bodo lahko izbirali družinski člani skladno s svojimi potrebami.

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo osebe, ki se na novo zaposlijo pri zavarovalcu?

Če to storijo v roku 3 mesecev od začetka zaposlitve, se lahko vključijo v zavarovanje brez dodatnih pogojev.

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo osebe, ki se niso vključile v zavarovanje ob sklenitvi zavarovanja?

Vključijo se lahko ob obletnici zavarovanja ob upoštevanju pravila, da se ne morejo vključiti tisti, ki so v času prehoda v novo obračunsko obdobje odsotni zaradi bolniškega staleža ali porodniškega oziroma starševskega dopusta. Omejitev velja do dneva njihove vrnitve na delo. V tem primeru se jamstvo za zavarovanje začne 6 mesecev po obletnici zavarovanja.

Zavarovalec mora zavarovalnico o naknadnih priključitvah obvestiti vsaj 15 dni pred potekom obračunskega leta in ji predložiti izpolnjene in podpisane pristopne izjave oseb, ki se želijo naknadno vključiti v zavarovanje.

Kdaj se lahko v zavarovanje vključijo osebe, ki so v času sklenitve zavarovanja odsotne zaradi bolniškega staleža ali porodniškega oziroma starševskega dopusta?

V zavarovanje se lahko vključijo v roku 3 mesecev od vrnitve na delo za delovni čas, ki je opredeljen v splošnih pogojih, vendar jamstvo za te osebe začne veljati po izteku 6 mesecev od vključitve v zavarovanje.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}