Za varno jesen življenja vaših zaposlenih

Zavarujte svoje zaposlene in poskrbite, da bodo pridobili pravico do mesečne pokojninske rente.

Kolektivno Prostovoljno pokojninsko zavarovanjei, ki ga delno ali v celoti financira delodajalec, je namenjeno njegovim zaposlenim, ki:

 • želijo varčevati za pokojninsko rento z vlaganjem v sklade,
 • so pripravljeni sprejeti naložbeno tveganje ter
 • želijo finančno zaščititi svoje bližnje.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Trajanje
Investicija
Skladi
Vplačila
Izplačila

Na podlagi poslovnega dogovora, ki ga z zavarovalnico podpiše delodajalec, zavarovanje sklene njegov zaposleni od dopolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

Zavarovanje nima vnaprej določene dobe trajanja in se sklene tako, da začne veljati 1. dan v mesecu.

Zavarovanje preneha v primeru:

 • smrti zavarovane osebe ali
 • izplačila celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

NALOŽBENE STRATEGIJE

Kolektivno PPZ vam omogoča varčevanje v skladih, pri čemer lahko izbirate med 3 naložbenimi strategijami, ki jih lahko med trajanjem zavarovanja tudi spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

Več informacij in Preglednica skladov, med katerimi lahko izbirate v okviru kolektivnega PPZ, vam je na voljo v dokumentu Naložbene možnosti.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe družbe Triglav Skladi in skladov ETF Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.
  • FINANČNI CILJI
   Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela 5 naložbenih politik, in sicer odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja:
   • Finančni cilj glede na dobo varčevanjai
   • Finančni cilji glede na starost zavarovalcai.
  • AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
   Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:

   • Agresivno naložbeno politiko,
   • Zmerno naložbeno politiko,
   • Konzervativno naložbeno politiko.

Tabela 5 naložbenih politik za leto 2024
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški skladi Triglav Svetovni razviti trgi 30 %
Triglav Top Brands 25 %
Triglav Severna Amerika 15 %
Triglav Okoljska perspektiva 10 %
Triglav Tehnologije prihodnosti 10 %
Triglav Trgi v razvoju 10 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Renta 30 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Top Brands 20 %
Triglav Okoljska perspektiva 10 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Trgi v razvoju 10 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Renta 25 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Top Brands 15 %
Triglav Zdravje in dobro počutje 15 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Obvezniški 30 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Aktivni 15 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Zdravje in dobro počutje 10 %
Triglav Sklad denarnega trga EUR 10 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Obvezniški 35 %
Triglav Aktivni 25 %
Triglav Sklad denarnega trga EUR 25 %
Triglav Renta 15 %


S kolektivnim PPZ zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

VPLAČILA PREMIJ

Delodajalec se s sklenitvijo kolektivnega PPZ zaveže, da bo v korist zavarovanca delno ali v celoti financiral premijo za to zavarovanje. Del premije lahko vplačuje tudi zavarovalec.


Višina premije
Premija za kolektivno PPZ se praviloma plačuje mesečno, v višini najmanj 15 EUR. Možna so tudi enkratna dodatna vplačila v višini najmanj 500 EUR. Plačilo premije si lahko v različnih deležih delita delodajalec in zavarovalec.

Naložbeni račun
Zavarovalnica za vsakega zavarovalca vodi naložbeni račun, na katerem se vodijo podatki o:

Doba plačevanja
Premija se plačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do pokojninske rente.

Mirovanje plačevanja premije
Če je zavarovalna premija plačana za 2 leti, lahko zavarovalec v dogovoru z zavarovalnico uveljavlja pravico do mirovanja plačevanja premije. Mirovanje lahko neprekinjeno traja največ 1 leto, uveljavi se ga lahko največ dvakrat. Če delodajalec prekine plačevati premijo, lahko zaposleni izstopi iz kolektivne sheme zavarovanja in s plačevanjem premije nadaljuje sam.

Nagrada za zvestobo
Zavarovalnica vplača dodatna vplačila na naložbeni račun zavarovalca, če je:

 • od začetka trajanja zavarovanja posamezne zavarovalne police preteklo vsaj 10 let,
 • premija plačana za celotno obdobje.

Dodatno vplačilo se vsako leto izvede na zadnji obračunski dan. Višina dodatnega vplačila se določi kot odstotek povprečne letne višine stanja sredstev na naložbenem računu, ki je določen v vsakokratnem veljavnem ceniku zavarovalnice in se med trajanjem zavarovanja lahko spremeni.

POKOJNINSKA RENTA

Zavarovalno kritje po polici PPZ je pokojninska renta, ki:

 • jo zavarovana oseba lahko zahteva kadarkoli po dopolnjenem 60. letu starosti;
 • se izplačuje mesečno, njena višina se določi na podlagi:
  • stanja sredstev na naložbenem računu,
  • starosti zavarovane osebe in
  • izbranega cenika za pokojninsko rento, ki velja na dan uveljavitve pravice do pokojninske rente.


PREDČASNO IZPLAČILO CELOTNE VREDNOSTI PREMOŽENJA (ODKUP ZAVAROVANJA)

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva odkup zavarovanja, če:

 • sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj 2 leti in
 • so premije plačane za najmanj 2 leti.

V primeru odkupa zavarovanja se izplača vrednost sredstev na naložbenem računu, zmanjšana za obračunane stroške in morebitne davke. Z izplačilom celotne vrednosti zavarovanje preneha. Odkup zavarovanja v času izplačevanja pokojninske rente ni mogoč.


PREDUJEM

Zavarovalnica lahko na zahtevo zavarovalca vnaprej izplača del sredstev na naložbenem računu zavarovalca (predujem), in sicer največ do 90 % vseh sredstev. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota zniža za znesek izplačila. Znesek predujma se zmanjša za izstopne stroške in morebitne davčne obveznosti. Predujem lahko zavarovalec vrne.

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 • znesek predujma presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki se določi v vsakokratnem veljavnem ceniku zavarovalnice;
 • od začetka zavarovanja do zahteve za izplačilo predujma sta potekli vsaj 2 leti in so premije plačane najmanj za 2 leti;
 • izpolnjen je eden izmed spodaj navedenih vsebinskih pogojev:
  • izselitev iz Republike Slovenije;
  • smrt upravičenca ali ožjega družinskega člana;
  • 100 % trajna invalidnost ali izguba poslovne sposobnosti ali težja bolezen zavarovane osebe;
  • razveza zakonske zveze oziroma izkazano prenehanje zunajzakonske skupnosti;
  • prenehanje zaposlitve pri ponudniku.


IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI

V primeru smrti zavarovane osebe:

 • v obdobju plačevanja premije se upravičencu izplača:
  • zajamčena zavarovalna vsotai oziroma
  • vrednost premoženja na naložbenem računu, če je le-ta višja od ZZV;
 • v prvih 6 mesecih od začetka jamstva zavarovanja, je upravičenec upravičen do:
  • polovice ZZV oziroma
  • celotne ZZV v primeru smrti zavarovane osebe zaradi nezgode, nosečnosti ali poroda.

Konec koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 70. leto starosti, jamstvo za izplačilo ZZV preneha oziroma je ta enaka vrednosti sredstev, zbranih na naložbenem računu.

start portlet menu bar

triglav_podjetniski_komplet_banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Triglav podjetniški komplet

Komplet ugodnosti za majhna in mikro podjetja – do 25 % popusta.
Več

8 razlogov za sklenitev

1 Osebna varnost
2 Varnost družine
3 Donosnost
4 Nagrada za zvestobo
5 Aktivno upravljanje premoženja
6 Mirovanje plačevanja premije
7 Predujem
8 Odkup zavarovanja

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Kolektivno PPZ je namenjeno zaposlenim v podjetju, ki si želijo z varčevanjem v skladih zagotoviti dodaten prihodek v času upokojitve in so hkrati pripravljeni sprejeti naložbeno tveganje. Premijo lahko plačuje samo delodajalec ali pa zaposleni in delodajalec.

Kakšni so pogoji za izplačilo pokojninske rente?

Zavarovalec lahko zahteva začetek izplačevanja pokojninske rente po dopolnjenem 60. letu starosti. Ob vložitvi zahtevka za izplačilo pokojninske rente se njena višina določi na podlagi:

 • stanja sredstev na naložbenem računu,
 • starosti zavarovane osebe in
 • izbranega cenika za pokojninsko rento.

Med trajanjem zavarovanja lahko zavarovalec do sredstev na naložbenem računu dostopa preko predujma in odkupa.

Davčna obravnava

Plačana premija za kolektivno PPZ, ki jo za zaposlenega plačuje delodajalec, ni predmet davčnih olajšav za delodajalca. Za zavarovanca premija, ki jo zanj plačuje delodajalec, predstavlja boniteto.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru nezmožnosti plačevanja premije lahko zavarovanec uveljavlja pravico do mirovanja plačevanja premije, če je zavarovalna premija plačana za 2 leti. Mirovanje lahko traja največ 1 leto in se v času trajanja zavarovanja lahko zahteva največ dvakrat.

Če delodajalec prekine plačevati premijo, lahko zaposleni izstopi iz kolektivne sheme zavarovanja in s plačevanjem premije nadaljuje sam.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Če zavarovalec izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zavarovalni pogoji, lahko zahteva predujem ali odkup zavarovanja.

Predujem lahko zavarovalec zahteva, če sta od začetka zavarovanja do predujma pretekli vsaj 2 leti in so premije plačane najmanj za 2 leti ter če izpolnjuje katerega izmed vsebinskih pogojev, navedenih v zavarovalnih pogojih. Predujem lahko znaša do 90 % vrednosti premoženja na naložbenem računu pod pogojem, da znesek predujma presega znesek najnižjega izplačila predujma, skladno z veljavnim cenikom zavarovalnice. Za izplačilo predujma se zniža zajamčena zavarovalna vsota. Predujem ne vpliva na obveznost plačevanja premije in ga lahko zavarovalec vrne.

Odkup zavarovanja lahko zavarovalec zahteva, če sta od začetka zavarovanja pretekli vsaj 2 leti in so premije plačane za najmanj 2 leti. Odkupna vrednost zavarovanja je enaka višini sredstev na naložbenem računu. Zavarovane osebe, ki prejemajo pokojninsko rento po tej polici, nimajo pravice do odkupa.

Kaj se zgodi, če zamenjam službo?

Vsa sredstva, ki so zbrana na naložbenem računu zavarovalca, ostanejo njegova last. Zavarovalec lahko tudi izstopi iz kolektivne sheme zavarovanja ter s plačevanjem premije v zavarovanje nadaljuje sam. V tem primeru se vsi stroški določijo na novo, vendar ne morejo biti višji od višine stroškov, določenih v 11. členu splošnih pogojev.

Ali lahko sklenem individualno Prostovoljno pokojninsko zavarovanje?

Ne, zavarovanje lahko sklenete le v obliki kolektivnega Prostovoljnega pokojninskega zavarovanja preko podjetja, v katerem ste zaposleni.

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}