13. in 14. člen GDPR

Druge kategorije posameznikov in informacije po 13. in 14. členu GDPR

Poleg kategorij posameznikov, katerih podatke, obdelujemo v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu (zavarovalci, zavarovanci, upravičenci in drugi posamezniki v zvezi z zavarovalnimi posli kot so na primer oškodovanci in priče), v Zavarovalnici Triglav, d.d., obdelujemo tudi osebne podatke drugih kategorij posameznikov, katerih podatke obdelujemo na drugih podlagah (zakonu, pogodbah, zakonitih interesih in privolitvah).

V kolikor niste potencialna stranka ali stranka Zavarovalnice Triglav, d.d., ali z zavarovanjem povezana oseba (npr. upravičenec, oškodovanec, priča), obiskovalec naše spletne strani ali uporabnik naših storitev, vas s pomočjo tega seznama seznanjamo, za katere namene, na kakšni podlagi in katere osebne podatke obdelujemo* v zvezi vami:

Kategorija posameznikov

Namen obdelave

Podlaga za obdelavo**

Vir podatkov

Kategorije osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas

zaposleni pri upravljavcu

sklenitev in izvajanje pogodbe o zaposlitvi, posredovanje podatkov upravičenim uporabnikom, izpolnjevanje obveznosti, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom določajo predpisi, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu in požarne varnosti ter izvajanje drugih obveznosti, ki izhajajo iz predpisov in pogodb

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o dohodnini in drugi, kolektivne pogodbe, pogodba, privolitev, legitimni interesi zavarovalnice – delodajalca

posameznik*, javne zbirke podatkov

osebni podatki, določeni s predpisi, podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe in podatki na podlagi legitimnih interesov delodajalca kot upravljavca

zaposleni v družbah Skupine Triglav

izvajanje predpisanih obveznosti (upravljavske, strateško-razvojne, operativne aktivnosti)

Zakon o zavarovalništvu, Delegirana uredba Evropske komisije Solventnost II, legitimni interesi

posameznik*, družba v Skupini Triglav

ime, priimek, kontaktni podatki, delovno mesto, naziv in oznaka organizacijske enote, firma družbe Skupine Triglav in drugi podatki v okviru sistema upravljanja, notranjega nadzora, upravljanja tveganj in izvajanja drugih predpisanih zahtev

iskalci zaposlitve

izbira kandidata za objavljeno prosto delovno mesto

Zakon o delovnih razmerjih, drugi predpisi, ki določajo pogoje za zasedbo delovnega mesta

 

posameznik*

podatki, ki jih sporoči iskalec zaposlitve oziroma se pridobijo v izbirnem postopku (ime, priimek, datum rojstva, kontaktni podatki, podatki o šolanju, podatki o delovnih izkušnjah, podatki o dodatnih znanjih, reference, ocena kompetenc in drugi)

zavarovalni zastopniki in posredniki

nadzor nad delom, vodenje registra zavarovalnih zastopnikov, obračun provizij, obračun in plačilo dohodnine in drugih dajatev v skladu z veljavnimi predpisi

pogodba, Zakon o zavarovalništvu, Obligacijski zakonik, Zakon o dohodnini in drugi

posameznik*, poslovni subjekt, Agencija za zavarovalni nadzor, zbirke podatkov

ime, priimek, kontaktni podatki, podatki, ki jih določajo predpisi in drugi podatki, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe

štipendisti upravljavca

izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o štipendiranju

Zakon o štipendiranju, pogodba o štipendiranju

posameznik*, izobraževalne ustanove

podatki, ki jih določa zakon in podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe o štipendiranju

fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe

sklenitev in izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske oz. podjemne pogodbe

pogodba, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Obligacijski zakonik

posameznik*

kontaktni podatki in podatki za sklenitev in izvajanje pogodbe

dijaki in študenti, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice

napotnica za študentsko delo, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela in drugi

študentski servis, posameznik*

podatki s študentske napotnice: ime, priimek, kontaktni podatki, podatki o izobraževalni ustanovi in študiju, študentski status, vrsta dela, datum opravljanja dela, število opravljenih ur

dijaki in študenti na strokovni praksi in njihovi mentorji

 

izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakov ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo in študentom ali dijakom

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, pogodba

posameznik*, izobraževalna institucija, mentor

podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe

člani nadzornega sveta in kandidati za člane nadzornega sveta ter z njimi povezane osebe

sklicevanje sej, udeležba na sejah pri upravljavcu, izplačevanje sejnine, vpis v sodni register, izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti, preverjanje izpolnjevanja kriterijev primernosti člana nadzornega sveta ali kandidata za člana nadzornega sveta

Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavarovalništvu, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Zakon o sodnem registru, Zakon o trgu finančnih instrumentov in drugi

posameznik*, zbirke podatkov

 

podatki, ki jih določajo predpisi, podatki iz javnih zbirk podatkov, vključno s potrdilom o nekaznovanosti in podatki z njim povezanih oseb (ime in priimek, povezava s članom ter opis vodilnega delovnega mesta ali funkcije v drugi pravni osebi), ki jih v skladu z internimi pravili upravljavca za izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavca priskrbi posameznik sam

člani uprave pri upravljavcu in z njimi povezane osebe

izpolnjevanje zakonskih obveznosti, vpis v sodni register, poročanje nadzornim organom ter druge obveznosti poročanja podatkov, preverjanje izpolnjevanja kriterijev primernosti člana uprave ali kandidata za člana uprave

Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavarovalništvu, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Zakon o sodnem registru, Zakon o trgu finančnih instrumentov in drugi

posameznik*, zbirke podatkov, Agencija za zavarovalni nadzor

podatki, ki jih določajo predpisi, podatki iz javnih zbirk podatkov, vključno s potrdilom o nekaznovanosti, drugi podatki in podatki z njim povezanih oseb (ime in priimek, povezava s članom ter opis vodilnega delovnega mesta ali funkcije v drugi pravni osebi), ki jih v skladu z internimi pravili upravljavca za izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavca priskrbi posameznik sam, ali jih pridobi Agencija za zavarovalni nadzor

upokojenci, ki so bili pred upokojitvijo zaposleni pri upravljavcu

za izvajanje obveščanja o dogodkih v družbi in za pošiljanje internega glasila

legitimni interes

posameznik*

ime, priimek, kontaktni podatki

zunanji obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore upravljavca

varovanje premoženja in oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih upravljavca, evidentiranje vstopa

legitimni interes

posameznik*

podatki o obiskovalcu (ime, priimek, datum prihoda in odhoda), namen obiska, slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oziroma izstopa iz prostora, nad katerim se izvaja videonadzor

predstavniki pogodbenih partnerjev (izvajalci in dobavitelji)

izvajanje pogodb o izvedbi storitev in dobavi blaga

pogodba

posameznik*, poslovni subjekt, v imenu katerega dela predstavnik

ime, priimek, kontaktni podatki, delovno mesto, firma pogodbenega partnerja, drugi podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe

udeleženci in nagrajenci nagradnih iger

izvajanje nagradne igre, obveščanje o rezultatih, podelitev nagrade in plačilo akontacije dohodnine v primeru, da vrednost nagrade presega 42 EUR

splošni pogoji nagradne igre, Obligacijski zakonik, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, privolitev

posameznik*, starši ali skrbniki nagrajencev, če je nagrajenec mlajši od 15 let

kontaktni podatki, v primeru nagrajenca še davčna številka, drugi podatki v skladu s splošnimi pogoji nagradne igre

delničarji upravljavca

izvedba skupščin delniške družbe, izplačilo dividend, obveščanje delničarjev, plačilo davka

Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavarovalništvu, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih in drugi

Centralni register pri Klirinško depotni družbi, posameznik*

ime, priimek, naslov, število delnic, davčna številka, znesek izplačila, akontacija dohodnine, datum izplačila

imetniki obveznic upravljavca

izplačilo obveznic, poročanje, izplačila kuponov obveznic, obveščanje, plačilo davka

Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjev in drugi

Centralni register pri Klirinško depotni družbi, posameznik*

ime, priimek, polni naslov, število obveznic, davčna številka, znesek izplačila, akontacija dohodnine, datum izplačila

odvetniki, izvršitelji, stečajni upravitelji, sodni izvedenci in cenilci ter sodni tolmači

komunikacija v postopku po nalogu sodišča ali stranke, ki jo zastopa odvetnik ali na podlagi zakonskega pooblastila v postopkih osebnega stečaja, izvršbe in zavarovanja in drugih postopkih

Zakon o odvetništvu in pooblastilo za zastopanje, Zakon o sodiščih, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in drugi

posameznik*, druge osebe v postopkih, zbirke podatkov

Ime in priimek in kontaktni podatki, vsebina zahteve, vloge v postopku, mnenja ali poročila

zavezanci za razkritje okoliščin, ki kažejo na (potencialno) nasprotje interesov, njihovi družinski člani in prejemniki razkritij

obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz dejanskih in potencialnih nasprotij interesov, preverjanje obstoja okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov, izvajanje pravil, postopkov ter ukrepov

Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o Slovenskem državnem holdingu, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

posameznik*, zbirke podatkov

ime in priimek, naziv delovnega mesta/funkcije, dolgovi, obveznosti ali prevzeta jamstva in dana posojila v vrednosti, ki jih ima zavezanec sam ali družbe, v katerih ima zavezanec več kot 25 % lastniški delež, način povezanosti s povezano osebo, druga dejstva in informacije o zadevi, podatki, povezani s predmetnim pravnim poslom, kvalificirano povezano osebo in postopkom odločanja o dovoljenosti poslovanja s kvalificirano povezano osebo

prijavljeni na razpise upravljavca in prejemniki sredstev – sponzorstva in donacije

za izvedbo izbirnega postopka v skladu s pogoji razpisa, obravnava vlog in izbor projektov, objava rezultatov izbora, izplačilo sredstev, za promocijske in druge namene v okviru posameznega projekta, sklenitev in izvajanje pogodbe in drugih aktivnosti v

razpis, pogodba, privolitev, Obligacijski zakonik

vlagatelj vloge (posameznik* ali društva in zavodi s področja družbeno odgovornih aktivnosti)

podatki, ki so navedeni v razpisu, podatki, potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe, podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika

udeleženci dogodkov, ki jih organizira ali soorganizira upravljavec

organizacija ali soorganizacija prireditev, pošiljanje vabil na razne prireditve in aktivnosti ter dogodke ter za objavo v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani upravljavca, na njegovih profilih družbenih omrežij ter spletnih straneh posameznih dogodkov, izvajanje drugih aktivnosti v skladu s podano privolitvijo

privolitev, brez privolitve v primeru udeležbe posameznika na množičnih dogodkih, pogodba

posameznik*, poslovni subjekti

kontaktni podatki, in drugi podatki, ki jih podajo posamezniki, v okviru množičnih dogodkov in fotografiranje množice ni obdelave osebnih podatkov, razen, ko je subjekt posnetka konkretni posameznik

uradne osebe v organih

inšpekcijski postopki, prekrškovni postopki in izmenjava različnih vlog v postopkih, mnenja in pojasnila organov

Zakon o upravnem postopku, Zakon o prekrškovnem postopku, Zakon o inšpekcijskem nadzoru in drugi

posameznik*, organ

ime, priimek, delovno mesto/naziv uradne osebe, naziv organa in kontaktni podatki

dejanski lastniki poslovnih subjektov, politično izpostavljene osebe (zastopnik ali pooblaščenec stranke, dejanski lastniki in njihovi družinski člani in ožji sodelavci)

pregled strank, ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke, ugotavljanje dejanskega lastnika, spremljanje poslovnih aktivnosti, sporočanje in dokumentiranje sporočanja podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

posameznik*, poslovni subjekt, zbirke podatkov in javno objavljeni podatki, Urad za preprečevanje pranja denarja

vrste osebnih podatkov, določa zakon

predstavniki javnosti

obravnava novinarskih in drugih vprašanj zainteresiranih javnosti

Zakon o medijih

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

posameznik*

samo podatki, ki jih posreduje posameznik*

 

Dodatna pojasnila k seznamu:

* upravljavec – Zavarovalnica Triglav, d.d.
* obdelava osebnih podatkov - vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje
* posameznikposamezni predstavnik kategorije posameznikov, katerih podatki se obdelujejo in je naveden v prvem stolpcu seznama (npr. zaposleni, študent, delničar, udeležence nagradne igre …)
* zbirke podatkov – javno dostopne uradne zbirke/register (npr. poslovni register), ali registri in zbirke, do podatkov katerih lahko upravljavec dostopa na podlagi zakona
* organ - organ državne uprave ali drug državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti in nosilec javnih pooblastil, ki mu zakon daje pristojnost za odločanje v upravni zadevi
* uradna oseba - oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje v upravni zadevi ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku
** legitimni interesi – ena od pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov za nekatere namene, za katere si prizadeva upravljavec. Objavljeni so v nadaljevanju teh informacij

 

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec:
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
01 4747 200

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana

Legitimni interesi

Kadar je potrebno, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi legitimnih interesov, med katere spadajo:

 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami,
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov upravljavca ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih pri upravljavcu pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih legitimnih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje upravljavca ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe upravljavca zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih upravljavca.

Nekateri legitimni interesi pri internih kategorijah posameznikov (npr. pri zaposlenih) so le-tem sporočeni na način, ki je običajen pri upravljavcu.

Kako dolgo hranimo osebne podatke?

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonov, jih hranimo do izteka zakonskih rokov hrambe. Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe, jih hranimo do izpolnitve obveznosti po pogodbi ter do izteka rokov, ki jih določajo predpisi s področja hrambe poslovne dokumentacije ter s področja davkov. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, hranimo do preklica privolitve oz. do roka, opredeljenega v privolitvi. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi legitimnih interesov Zavarovalnice Triglav, d.d., hranimo do uresničitve legitimnega interesa oz. najdlje do poteka rokov, ki jih določajo predpisi.

Ali imam kakšno obveznost v zvezi z zagotavljanjem osebnih podatkov?

Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih moramo kot upravljavec zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi (npr. v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, davkov, delovnih razmerij ipd.). Brez vaših podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe, niti je izvajati ali izpolniti, v kolikor ste jo že sklenili.

Ali se izvaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, ki vključuje profiliranje in ima pravne ali podobne učinke name?

Ne sprejemamo odločitev, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi vaših podatkov in bi vključevale profiliranje ter imele pravne ali njim podobne učinke za vas.

V primeru, da ste (potencialna) stranka Zavarovalnice Triglav, d.d., vas prosimo, da se seznanite tudi z Informacijami v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov na področju zavarovalništva.

V kolikor ste obiskovalec spletnih strani ali uporabnik aplikacij Zavarovalnice Triglav, d.d., lahko več informacij pridobite v Politiki zasebnosti zavarovalnice Triglav, d.d.

Katere pravice imam v zvezi z mojimi osebnimi podatki?

 

Kadarkoli lahko zahtevam:

 • dostop do mojih osebnih podatkov (pridobim informacijo o tem ali v zvezi z mano obdelujete osebne podatke, dostopam do njih oz. pridobim kopijo osebnih podatkov, pridobim informacijo o namenih njihove obdelave, vrstah podatkov, uporabnikih teh podatkov oz. njihovih kategorijah ipd.)
 • popravek ali izbris mojih osebnih podatkov (izbrisa ni moč zahtevati za podatke, ki se hranijo oz. obdelujejo na podlagi zakona, v nekaterih primerih pa izbris podatkov hkrati pomeni tudi prenehanje pogodbenega razmerja z nami)
 • omejitev obdelave mojih osebnih podatkov (npr. dokler se ne preveri njihova točnost)
 • prenos mojih osebnih podatkov (v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve ali sklenjene medsebojne pogodbe in z avtomatiziranimi sredstvi, prejmem osebne podatke v zvezi z mano ali zahtevam, da se le-te posreduje drugemu upravljavcu)
 • razveljavitev odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi in ki vključuje profiliranje ter ima pravne ali podobne znatne učinke name in hkrati ta odločitev ni nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe oz. ni dovoljena v predpisu RS ali EU oz. ne temelji na moji izrecni predhodni privolitvi
 • ali ugovarjam obdelavi osebnih podatkov v zvezi z mano, ki poteka izključno v legitimnem interesu zavarovalnice ali javnem interesu (v tem primeru prenehamo obdelovati vaše osebne podatke; izjema velja, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadarkoli začasno ali trajno prekličete podano privolitev za obdelavo. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica.

Svoje zahtevke uveljavljate:

 • s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali
 • info@triglav.si ali
 • s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh www.triglav.si.

V primeru morebitnih vprašanj ali v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic se lahko obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: dpo@triglav.si.

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov na sploh v Republiki Sloveniji izvaja Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Complementary Content
${loading}