Osebni podatki na področju zavarovalništva

Seznanitev z informacijami v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov na področju zavarovalništva

Te informacije so namenjene seznanitvi strank Zavarovalnice Triglav, d.d., z informacijami, ki vam jih moramo zagotoviti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi Uredba).

V skladu z Uredbo smo se potrudili, da so informacije predstavljene v jedrnati, pregledni in čim bolj razumljivi obliki.


Za dodatne informacije vas prijazno vabimo, da se na spletni strani www.triglav.si seznanite tudi z našo Politiko zasebnosti in drugimi informacijami.

1.

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec:
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
01 4747 200

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana

2.

Kako pridobimo vaše osebne podatke?Osebne podatke pridobimo neposredno od vas.


Pri izvajanju naših storitev lahko v skladu s predpisi uporabljamo tudi osebne in druge podatke, pridobljene iz naslednjih virov:

 • iz zbirk podatkov državnih organov,
 • iz zbirk podatkov izvajalcev zdravstvenih in z njimi povezanih storitev in Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
 • iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ministrstva, pristojnega za socialne zadeve,
 • iz zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za promet, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in organizacij, ki opravljajo homologiranje in registracijo vozil,
 • drugih zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja v postopku reševanja spornih zavarovalnih primerov,
 • državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava ter nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb, na podlagi pisne zahteve in v zvezi z zbirkami osebnih podatkov, ki jih le-te vodijo,
 • od drugih oseb, ki kaj vedo o zavarovalnem primeru (npr. povzročitelji škode, oškodovanci, priče),
 • iz informacijskih sistemov Slovenskega zavarovalnega združenja – več informacij je dostopnih na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/,
 • javno objavljenih podatkov in/ali zbirk podatkov na podlagi javno objavljenih podatkov
 • in od drugih oseb na podlagi vaše privolitve.

2.1

Kategorije osebnih podatkov

Zavarovalnica v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, zbira, shranjuje, posreduje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) naslednje osebnepodatke posameznikov:

 • podatke, navedene v zavarovalni pogodbi (t.j. ponudbi za sklenitev zavarovanja oz. pristopni izjavi z dopolnili in izjavami, zavarovalni polici, posebnih pisnih izjavah), na prilogah in dodatkih k zavarovalni pogodbi, vključno z vprašalniki);
 • podatke o zavarovalnih primerih ter za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oz. zavarovalnine in za izvajanje regresnih postopkov;
 • podatke, ki jih zavarovalnica pridobi v drugih komunikacijah z zavarovalcem, zavarovancem ali tretjimi osebami (npr. pri nagradnih igrah, dogodkih, ki jih organizira zavarovalnica, registraciji in uporabi mobilnih aplikacij zavarovalnice, uporabi spletnih aplikacij zavarovalnice ipd.);
 • podatke o danih privolitvah in podatke, posredovane s strani povezane družbe v Skupini Triglav na podlagi vaše privolitve.

Posebne vrste osebnih podatkov

Na podlagi Zakona o zavarovalništvu za izvajanje v zakonu opredeljenih namenov obdelujemo tudi vaše zdravstvene podatke (npr. podatke o vaših predhodnih poškodbah, zdravstvenem stanju, vrsti telesnih poškodb, trajanju zdravljenja in posledicah za zavarovanca in oškodovanca, stroških za medicinsko oskrbo, zdravilih in medicinskih pripomočkih zavarovanca in oškodovanca). Te podatke pridobimo neposredno od vas (zdravstveni vprašalnik), lahko pa tudi od vašega zdravnika, drugih izvajalcev zdravstvenih storitev ali drugih oseb, če tako določajo predpisi.

Posebne vrste podatkov v zvezi z vami v Zavarovalnici Triglav obdelujemo tudi na podlagi legitimnega interesa zavarovalnice, kadar nas v zvezi s poplačilom regresne terjatve seznanite z osebnimi okoliščinami, ki vam otežujejo plačilo oz. nas o tem seznanijo osebe, ki ste jih pooblastili. V navedenih primerih bomo od vas oz. vašega pooblaščenca zahtevali dodatna dokazila, ki navedene okoliščine izkazujejo in ki lahko vsebujejo podatke o finančnem, socialnem ali zdravstvenem stanju. V zavarovalnici bomo na podlagi predloženih dokazil lahko odločili o utemeljenosti vaše vloge in kot upnik ustrezno presojali razloge za zmanjšanje, odpis ali omilitev plačila regresne terjatve.

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma smo dolžni preverjati tudi morebitno politično izpostavljenost strank.

V zbirki podatkov o zavarovalnih primerih in za presojo zavarovalnega kritja v skladu z Zakonom o zavarovalništvom obdelujemo tudi osebne podatke o kaznivih dejanjih in prekrških v zvezi z zavarovalnimi primeri, pri čemer obdelavo osebnih podatkov izvajamo le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave iz točke 3.1.

3.

Nameni obdelave osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o zavarovalništvu, Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih lahko kot upravljavec obdelujemo.

3.1

Izpolnjevanje pogodbenih obveznostiTako so poglavitni nameni obdelave vaših osebnih podatkov predvsem: ugotavljanje potreb in zahtev strank, izvedba pogajanj za sklenitev zavarovalne pogodbe, kamor sodi kontaktiranje strank, ki so preko spleta izrazile namero po sklenitvi zavarovanja, sklepanje in izvajanje pogodb o zavarovanju, kar vključuje tudi izterjavo neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb, reševanje škod, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, ki izvirajo iz zavarovanj, ocenjevanje primernosti in ustreznosti zavarovalne storitve oz. produkta glede na potrebe in zahteve strank, preverjanje politične izpostavljenosti oseb po zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.

Obseg obdelave osebnih podatkov je odvisen od vrste posameznega zavarovalnega produkta.

V primeru nekaterih naših storitev – mobilnih in spletnih aplikacij ter bonitetnih programov, je za uporabo storitev ali vključitev v bonitetni program potreben sprejem splošnih pogojev, ki obsegajo tudi določbe o obdelavi osebnih podatkov (npr. iTriglav, Triglav Komplet)

3.2

Legitimni interesi

Kadar je potrebno, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi legitimnih interesov, med katere spadajo:

 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice za enostavno, učinkovito in varno poslovanje,
 • za tehnično vzdrževanje naših spletnih strani in storitev zaradi zagotavljanja varnosti spletnih strani in z njimi povezanih storitev ter z namenom preprečevanja zlorab,
 • upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank (zagotavljanje aplikacij z informacijami v zvezi s sklenjenimi pogodbami in za namene zagotavljanja dodatnih popustov in ugodnosti (iTriglav, Triglav Komplet), anketiranje, izdajanje bonov za plačilo premije, nagrajevanja zvestobe strank z reklamnimi darili, izvajanje bonitetnih programov ipd.),
 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami,
 • priprava na prodajni razgovor in pregled predhodno sklenjenih zavarovanj,
 • kontaktiranje stranke glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja,
 • ponujanje novih zavarovalnih produktov z novimi kritji, kadar so tekom prodajnega razgovora prepoznane takšne potrebe in zahteve stranke,
 • snemanje telefonskih klicev na telefonsko številko Asistenčnega centra zaradi varovanja interesov Zavarovalnice in klicateljev v primeru razjasnjevanja ustreznosti podanih pojasnil oziroma ustreznosti zagotavljanja asistenčnih storitev,
 • pošiljanje ponudb vsem strankam (kupcem) ali potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za to uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter številka telefaksa, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe ipd.). Zakoniti interes Zavarovalnice Triglav je, da vam kot našemu kupcu ponujamo naše zavarovalne produkte in druge naše storitve v okviru naše registrirane dejavnosti, ki so primerljivi z vašimi dosedanjimi nakupi. Vaš e-naslov lahko uporabimo tudi kot identifikator pri oglaševanju na družbenih omrežjih. Pravico imate, da obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja ugovarjate.
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov zavarovalnice ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v zavarovalnici pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih legitimnih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje zavarovalnice ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe zavarovalnice zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih zavarovalnice,
 • za namene sklenitve, obdelave in izmenjave osebnih podatkov za namene pozavarovanja,
 • za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom,
 • za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij,
 • za namen obravnave zahtev regresnih zavezancev in oseb, ki imajo interes za poplačilo regresne terjatve in imajo pooblastilo za zastopanje regresnega zavezanca, glede upoštevanja osebnih okoliščin v zvezi s plačilom regresnih terjatev

3.3

Opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu

Kadar je obdelovanje potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, ki se opravljajo v javnem interesu:

 • preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
 • izvajanje davčnih obveznosti,
 • zunanje revizije poslovanja v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, gospodarskih družb in revidiranja,
 • izvajanje sankcijskih ukrepov v skladu z domačimi in mednarodnimi predpisi,
 • izvajanje obveznosti v razmerju do nadzornih organov zavarovalnice, ki nadzirajo delovanje zavarovalniškega trga, varstvo potrošnikov, izpolnjevanje davčnih obveznosti, preprečevanje pranja denarja, obdelovanje osebnih podatkov in izpolnjevanje drugih obveznosti (npr. Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava RS, Tržni inšpektorat RS, Informacijski pooblaščenec RS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve)
 • in v drugih primerih v skladu s predpisi.

3.4

PrivolitevVaše osebne podatke za določene namene uporabe lahko obdelujemo samo na podlagi vaše privolitve (npr. za segmentirano (neposredno) trženje, vključno s profiliranjem, ki ga izvajamo za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav, ali/in za posredovanje vaših osebnih podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem spadajo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popolni seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu) za namen priprave vam prilagojenih ponudb njihovih lastnih produktov in storitev. Privolitev za neposredno trženje zajema tudi uporabo vaših podatkov za oglaševanje na družbenih omrežjih.

V primeru, da nam podate privolitev za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, bomo lahko obdelovali naslednje vaše podatke: ime, priimek, naslov, davčno številko, rojstni datum, e-naslov, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko, v kolikor nam jih podate. Skladno z Zakonom o zavarovalništvu smemo za namene trženja obdelovati tudi podatek o spolu.
Dodatno lahko za namene trženja na podlagi privolitve obdelujemo tudi podatke o vaši starosti in/ali obsegu zavarovanosti in/ali trajanju zavarovanja, da zagotovimo, da v skladu z zahtevami Zakona o zavarovalništvu v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov glede na vrsto zavarovalnega produkta, ki ga tržimo, upoštevamo zahteve in potrebe naših strank.
V kolikor nam podate privolitev za pošiljanje podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami le-tem posredujemo naslednje vaše podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka, rojstni datum, e-naslov, telefonska številka, mobilna telefonska številka in dodatno še podatek o spolu.

V primeru snemanja telefonskega klica vas na to pred snemanjem telefonskega razgovora izrecno opozorimo. Posnetek hranimo, da lahko z njim izkažemo vašo privolitev.
Vedno imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.
Vašo privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete.
Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

4.

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov ter obdelovalci osebnih podatkov

V zavarovalnici vaše osebne podatke obdelujejo osebe, ki so zadolžene za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti (zaposleni).

Med uporabniki osebnih podatkov so v skladu s predpisi Slovensko zavarovalno združenje in druge zavarovalnice v obsegu in za namene, ki jih določajo predpisi, ter druge kategorije uporabnikov, ki so objavljene na Seznamu kategorij uporabnikov osebnih podatkov na spletni strani.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, katerih pogodbene obveznosti v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov skrbno nadzorujemo (npr. zavarovalni zastopniki in posredniki v različnih organizacijskih oblikah, izvajalci storitev marketinga, tiskarji, ponudniki posameznih IT storitev, banke in leasing družbe, s katerimi imate sklenjena kreditna ali druga pogodbena razmerja in drugi). Seznam kategorij obdelovalcev osebnih podatkov je dostopen tudi tukaj.

4.1

Druge osebe, ki so jim lahko razkriti vaši osebni podatki

V okviru zakonskih obveznosti do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo tudi nadzorni organi (glej točko 3.3) in druge osebe, kadar ste v to privolili ali imajo za dostop do podatkov podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes. Seznama navedenih oseb si lahko ogledate na spletni strani zavarovalnice (točka 4).

5.

Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?Vaše osebne podatke v zvezi s sklenjenim zavarovanjem hranimo:

 • 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe,
 • v primeru nastanka zavarovalnega primera 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera,
 • v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa 10 let po zaključku sodnega postopka,
 • podatke v zvezi z zavarovalnim primerom in za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine se shranjujejo 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka,
 • v primeru obdelave vaših podatkov v postopkih preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izvajanja omejevalnih ukrepov in drugih aktivnosti na podlagi posebnih zakonskih obveznosti zavarovalnice do poteka posebnih zakonskih rokov za njihovo hrambo.

Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve hrani do preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah (točka 3.4), katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave. Ostale osebne podatke, pridobljene v okviru izražene namere za sklenitev, sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe ali na podlagi zakona pa zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe.

6.

Ali se bodo moji osebni podatki iznašali v tretje države?

Prenos podatkov v tretje države oz. izven Evropske unije je možen, če se izvaja v skladu s pogoji, ki jih določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Glede na navedeno do iznosa lahko pride v skladu z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu, s katerim je prenesena v slovenski pravni red Kodificirana direktiva 2009/103/ES o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki določa obveznosti zavarovalnic glede izvajanja zavarovanja avtomobilske odgovornosti in obravnavanja odškodninskih zahtevkov v sistemu zelene karte. Podatki se v teh postopkih pošiljajo s priporočeno pošto ali po elektronski pošti, zavarovani s TLS/SSL kriptiranjem.

Določene osebne podatke lahko v okviru sodelovanj s ponudniki družbenih omrežij in analitičnih orodij (npr. Microsoft, Google, Meta) prenašamo tudi v države, ki niso članice EU ali Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer so razmerja urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali Data Privacy Framework (DPF) sporazuma med EU in ZDA.

7.

Ali imam kakšno obveznost v zvezi z zagotavljanjem osebnih podatkov?

Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih mora zavarovalnica zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi (npr. v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, davkov, preprečevanja pranja denarja). Brez vaših podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe, niti je izvajati ali izpolniti, v kolikor ste jo že sklenili.

Še posebej bi vas želeli opozoriti, da moramo v zvezi z zavarovalnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ugotavljati istovetnost stranke (in vsake osebe, ki nastopa v imenu stranke) na podlagi vašega osebnega dokumenta, ter pridobiti osebne podatke (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ali EMŠO, državljanstvo ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta), podatke o dejanskem lastniku stranke, pridobiti podatke o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakciji, redno ter skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavarovalnici, ter preverjati in posodabljati pridobljene listine in podatke o njej. Da navedene obveznosti lahko izvedemo, ste nam dolžni zagotoviti podatke in informacije, ki jih določajo navedeni predpisi. Podatek o prenehanju veljavnosti uradnega osebnega dokumenta obdelujemo na podlagi legitimnega interesa, ki izhaja iz omejenega obdobja veljavnosti uradnih osebnih dokumentov, ter v skladu z zahtevami zakona, ki določa, da je lahko uraden osebni dokument le veljavna listina, ki jo izda pristojni državni organ Republike Slovenije ali druge države in ki se po pravu države izdajateljice šteje za javno listino. Ob tem bi vas prav tako želeli opozoriti, da lahko ob zakonsko določenih podatkih, in le na podlagi vašega soglasja za namene posredovanja obvestil v zvezi s sklenjenimi zavarovanji, obdelujemo tudi vaš elektronski naslov, pri čemer lahko kadarkoli na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Centrala, Osebna zavarovanja, Verovškova 60c, 1107 Ljubljana ali na elektronski naslov soglasja@triglav.si prekličete takšen način poslovnega komuniciranja ali na predpisanem obrazcu sporočite spremembo vašega elektronskega naslova. V primeru, da vaših obveznosti ne izvedete in nam ne sporočite vseh, z zakonom zahtevanih podatkov, z vami ne smemo skleniti zavarovanja oz. ga moramo prekiniti.

V kolikor nas boste vi ali oseba, ki jo boste pooblastili za zastopanje, v zvezi z regresno terjatvijo obvestili o okoliščinah, ki vam otežujejo plačilo, vas bomo pozvali k predložitvi dokazil, ki izkazujejo nezmožnost plačila obveznosti. Na podlagi predloženih dokazil bomo lahko odločali o utemeljenosti vaše vloge, skladno z internimi akti.

Skladno z zakonskimi obveznostmi (zlasti Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Zakona o davčnem postopku in na podlagi mednarodnih sporazumov glede CRS in FATCA) smo dolžni pristojne državne organe (Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančno upravo RS idr.) obveščati o podatkih v zvezi s sklenjenimi življenjskimi zavarovanji.

8.

Ali se izvaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, ki vključuje profiliranje in ima pravne ali podobne učinke name?

Profiliranje oz. avtomatizirano obdelovanje nekaterih vaših osebnih vidikov se uporablja v naslednjih primerih:

 • v skladu z Zakonom o zavarovalništvu lahko v postopku selekcije in ocene nevarnosti ter pri določanju premij in pri izplačevanju zavarovalnin obdelujemo nekatere podatke (starost, zdravstveno stanje, invalidnost in poklic ter druge osebne okoliščine, ki lahko utemeljeno vplivajo na višino prevzete nevarnosti, razen spola, materinstva in nosečnosti), v zvezi z zavarovanji iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalnih vrst nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje upoštevajoč osebno okoliščino spola pri izračunavanju premij in dajatev na skupni ravni. Zavarovalnice lahko obdelujejo dejavnik spola za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in interno določanje cen, za določanje cen pozavarovanja, za trženje in oglaševanje ter za oceno tveganja iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalne vrste zdravstveno in nezgodno zavarovanje,
 • v postopku spletnega sklepanja zavarovanj obdelujemo nekatere podatke avtomatizirano. To ima lahko za posledico, da spletna sklenitev ni možna, na primer zaradi obstoja določenih okoliščin, ki bi onemogočale izračun premije ali zagotavljanje enakovrednih pogojev obravnave skladno z zavarovalnimi podlagami in pogoji. V takih primerih se lahko za pripravo ponudbe ali sklenitev zavarovalne pogodbe obrnete na klicni center ali zavarovalnega zastopnika,
 • v primeru izvajanja nekaterih legitimnih interesov iz točke 3.2,
 • v vseh primerih, kjer ste nam ob zbiranju informacij ali kasneje dali izrecno privolitev k takšni obdelavi.

Zavarovalnica Triglav, d.d., predhodno predstavljenega profiliranja ne uporablja za sprejemanje odločitev, ki bi temeljile izključno na avtomatizirani obdelavi ali bi za vas ustvarjale kakršnekoli pravne učinke ali na podoben način na vas lahko znatno vplivale.

9.

Ali se podatki prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije?

V primeru, da bi bil potreben prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, bomo pred prenosom podatkov skrbno preverili, ali za takšen prenos obstaja ustrezna pravna podlaga in zaščitni ukrepi (obstoj sklepa o ustreznosti, obstoj zavezujočih poslovnih pravil, uporaba t.i. standardnih pogodbenih klavzul, odobreni certifikacijski mehanizmi (npr. Ščit zasebnosti med Evropsko unijo in ZDA), z uporabo t.i. standardnih pogodbenih klavzul).

10.

Katere pravice imam v zvezi z mojimi osebnimi podatki?


Kadarkoli lahko zahtevam:

 • dostop do mojih osebnih podatkov (pridobim informacijo o tem ali v zvezi z mano obdelujete osebne podatke, dostopam do njih oz. pridobim kopijo osebnih podatkov, pridobim informacijo o namenih njihove obdelave, vrstah podatkov, uporabnikih teh podatkov oz. njihovih kategorijah ipd.)
 • popravek ali izbris mojih osebnih podatkov (izbrisa ni moč zahtevati za podatke, ki se hranijo oz. obdelujejo na podlagi zakona, v nekaterih primerih pa izbris podatkov hkrati pomeni tudi prenehanje pogodbenega razmerja z nami)
 • omejitev obdelave mojih osebnih podatkov (npr. dokler se ne preveri njihova točnost)
 • prenos mojih osebnih podatkov (v primeru, da se podatki obdelujejo na podlagi privolitve ali sklenjene medsebojne pogodbe in z avtomatiziranimi sredstvi, prejmem osebne podatke v zvezi z mano ali zahtevam, da se le-te posreduje drugemu upravljavcu)
 • razveljavitev odločitve, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi in ki vključuje profiliranje ter ima pravne ali podobne znatne učinke name in hkrati ta odločitev ni nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe oz. ni dovoljena v predpisu RS ali EU oz. ne temelji na moji izrecni predhodni privolitvi
 • ali ugovarjam obdelavi osebnih podatkov v zvezi z mano, ki poteka izključno v legitimnem interesu zavarovalnice ali javnem interesu (v tem primeru prenehamo obdelovati vaše osebne podatke; izjema velja, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov).

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadarkoli začasno ali trajno prekličete podano privolitev za obdelavo. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica.

Svoje zahtevke uveljavljate:

 • s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali
 • info@triglav.si ali
 • s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh www.triglav.si.

Kadar se nam porodi upravičen dvom v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko od njega zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Zavarovalnica Triglav, d.d.:


V primeru morebitnih vprašanj ali v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic se lahko obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: dpo@triglav.si.

Nadzor nad zakonitostjo obdelav in varstvom osebnih podatkov na sploh v Republiki Sloveniji izvaja Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Complementary Content
${loading}