Pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega ter mobilnega poslovanja

I. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 1. Uvodna določila

  1. S splošnimi pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (v nadaljevanju: splošni pogoji) Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav), določa obveznosti, pravice in pogoje uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav.
  2. Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije in kakršnekoli druge spremembe digitalne poslovalnice i.triglav, spletnega/mobilnega poslovanja ter drugih povezanih digitalnih rešitev pri Zavarovalnici Triglav.
  3. Posameznik z registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav ali s spletnim/mobilnim poslovanjem potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.
  4. Ti splošni pogoji zavezujejo vse uporabnike digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja in so uporabnikom na voljo na spletni strani www.triglav.si.
  5. Ti splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za mobilno aplikacijo DRAJV, ki si jo uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin, če ni s Pogoji uporabe aplikacije DRAJV, ki urejajo omenjeno aplikacijo, določeno drugače. Ti splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za mobilno aplikacijo Triglav Zdravje, za katero veljajo še dodatni pogoji uporabe.
 2. Opredelitev pojmov

  Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
  • Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav je lahko fizična oseba, ki se registrira v navedeni poslovalnici in je obstoječa ali potencialna stranka Zavarovalnice Triglav in/ali odvisnih družb Skupine Triglav, in sicer: Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d. d., in/ali Triglav, Pokojninske družbe, d. d., in/ali družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., (v nadaljevanju: odvisne družbe Skupine Triglav);
  • Uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je lahko polnoletna in poslovno sposobna fizična oseba, ki uporablja spletne in/ali mobilne aplikacije družb Skupine Triglav za vpogled, sklepanje in izvajanje zavarovanj, če je tako prevideno za posamezen produkt;
  • Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča uporabniku, ki ima sklenjeno ali namerava skleniti pogodbo o zavarovanju pri Zavarovalnici Triglav oziroma Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d. d. in/ali Triglav, Pokojninski družbi, d. d., nastavitve osebnega profila, pregled podatkov in sklenjenih zavarovanj na enem mestu, pregled in prijavo škod, pregled privarčevanih sredstev, sklenitev in podaljšanje zavarovanja, plačilo premije, vložitev vloge (npr. za spremembo podatkov, v zvezi s škodo, o izpolnjevanju različnih kriterijev ipd.), pregled poslanih in prejetih sporočil, možnost nastavitve obveščanja ali iskanje dokumentov v zvezi s posamezno zavarovalno polico. V okviru strani »Upravljanje premoženja« ima uporabnik možnost pregleda svojega portfelja neposrednih naložb v investicijskih skladih v upravljanju družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ima omogočen tudi pregled nad ugodnostmi kot so Triglav komplet, DRAJV, seznam bonov in informacijami glede aktualnih prodajnih akcij;
  • Mobilna digitalna poslovalnica i.triglav uporabniku omogoča podobne funkcionalnosti kot spletna poslovalnica i.triglav, razen možnosti pregleda naložb v investicijske sklade v upravljanju družbe Triglav Skladi, d.o.o.;
  • Spletno/mobilno poslovanje je sklepanje, sprememba, podaljšanje zavarovalnih pogodb, prijava škode ali izvajanje drugega poslovanja preko spletne strani ali mobilnih aplikacij Zavarovalnice Triglav ali odvisnih družb Skupine Triglav iz teh pogojev ter digitalne poslovalnice i.triglav;
  • Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;
  • Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav je postopek, s katerim uporabnik določi uporabniško ime in geslo. Z registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav si uporabnik zagotovi i.triglav račun in možnost enotne prijave v digitalno poslovalnico i.triglav in aplikacijo DRAJV ter dostop do svojega uporabniškega računa oz. profila;
  • Aplikacija DRAJV je mobilna aplikacija, s katero uporabniki analizirajo svoje vožnje, spremljajo vozne navade in jih izboljšujejo. Z varno vožnjo lahko uporabniki pridobijo tudi popuste pri sklepanju zavarovanj. Z uporabo aplikacije DRAJV uporabnik pridobi tudi i.triglav račun in s tem dostop do digitalne poslovalnice i.triglav.
  • Avtentikacija je postopek preverjanja identitete, z namenom določitve istovetnosti identitete uporabniškemu profilu;
  • Prijava v digitalno poslovalnico i.triglav je mogoča po opravljeni registraciji v digitalno poslovalnico i.triglav z vpisom uporabniškega računa in gesla;
  • Nivo zaupanja v identiteto uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav je odvisen od postopka registracije, identifikacije ali avtentikacije, opredeljenih s temi pogoji, s katerimi se preveri elektronska identiteta uporabnika. Nivo zaupanja v izkazano ali zagotavljano identiteto uporabnika je odvisen od tehničnih specifikacij avtentikacijskega sredstva, standardov in tehničnega nadzora. V primeru nezadostne stopnje zaupanja v uporabnikovo elektronsko identiteto v okviru uporabe digitalne poslovalnice i.triglav se ga pozove k dvigu nivoja zaupanja z izvedbo ustreznega postopka avtentikacije oz. identifikacije, s čimer se zmanjša ali prepreči nevarnost zlorabe ali spreminjanje identitete.
  • Kvalificirano digitalno potrdilo je kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki izpolnjuje zahteve Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (v nadaljevanju: ZEISZ), in če:
   • ga je izdal ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, ki je bil ob uveljavitvi ZEISZ registriran v Republiki Sloveniji in vpisan v nacionalni zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v Republiki Sloveniji v skladu z 22. členom Uredbe 910/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba eIDAS);
   • je bilo izdano tudi za namen avtentikacije in
   • je iz njega mogoče samodejno, na avtomatiziran način, nedvoumno ugotoviti identiteto imetnika;
  • ePero®START je storitev zunanjega ponudnika SETCCE, družba za e-poslovanje, d. o. o., Tehnološki park 21, Ljubljana, matična številka: 1594389000 (v nadaljevanju: SETCCE), ki Zavarovalnici Triglav zagotavlja platformo za oddaljeno elektronsko podpisovanje in temelji na centralnem podpisovanju, dostopnem preko storitve v oblaku ter je dosegljiva z vsako napravo, povezano v splet;
  • Rekono prijava je storitev ponudnika Rekono, sistemske integracije, d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana, matična številka: 8452326000 (v nadaljevanju: Rekono), ki Zavarovalnici Triglav zagotavlja rešitve in storitve za elektronsko identifikacijo, ki Zavarovalnici Triglav in posameznikom omogočajo varno in močno avtentikacijo. Podrobnejša navodila in pogosta vprašanja o uporabi Rekono storitve so dostopna na naslednji povezavi: www.triglav.si/prijava-rekono;
  • SI-PASS prijava se izvaja na sistemu Zavarovalnice Triglav oz. v digitalni poslovalnici i.triglav, ki prijavo preusmeri na sistem SI-PASS in po izvedbi prijave uporabniku omogoči uporabo storitev v okviru uporabe digitalne poslovalnice i.triglav. Sistem SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete posameznikov, ki povezuje e-identitete subjektov ter identifikacijske in druge podatke oz. atribute, shranjene pri različnih ponudnikih e-identitet in atributov, ter elektronske storitve javne uprave. Vključuje podsistema SI-CAS in SI-CeS. Skrbnik sistema SI-PASS je Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: »skrbnik sistema SI-PASS«). Skrbnik sistema SI-PASS skladno s 34.a členom Zakona o državni upravi zagotavlja delovanje sistema SI-PASS in infrastrukturo, na kateri gostuje sistem SI-PASS. Gradnik SI-CAS je del sistema SI-PASS, ki je namenjen ugotavljanju in preverjanju identitete uporabnikov informacijskih sistemov, pri čemer gradnik na zahtevo uporabnika podatke o njegovi identiteti posreduje Zavarovalnici Triglav. Podrobnejša navodila in pogosta vprašanja o uporabi SI-PASS storitve, so dostopna na naslednji povezavi: https://www.triglav.si/prijava-sipass;
  • Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oziroma nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.
  • Aplikacija Triglav Skladi je mobilna aplikacija družbe Triglav Skladi, s katero uporabniki dostopajo do storitev družbe Triglav Skladi v povezavi s svojimi naložbami.
 3. Razmejitev odgovornosti

  1. Osebna izkaznica Zavarovalnice Triglav:
   Firma: Zavarovalnica Triglav, d. d.
   Naslov: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
   Identifikacijska številka za DDV: SI 80040306
   Matična številka: 5063345
   Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR
   Telefonska številka: 080 555 555
   E-naslov: info@triglav.si
   Spletna stran: www.triglav.si
   Zavarovalnica Triglav, d. d., je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. Vl. 1/10687/00.
   Nadzor nad poslovanjem Zavarovalnice Triglav izvaja Agencija za zavarovalni nadzor.
  2. Zavarovalnica Triglav si bo prizadevala za:
   • nemoteno delovanje digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja,
   • vzpostavitev čimprejšnjega delovanja digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, če bi prišlo do izpada ali nedelovanja le-teh,
   • za točno ter pravočasno objavo podatkov na spletni strani Zavarovalnice Triglav.
  3. Zavarovalnica Triglav oziroma odvisne družbe Skupine Triglav ne prevzemajo nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, hkrati pa si Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti Zavarovalnice Triglav za škodo, ki jo Zavarovalnica Triglav povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.
  4. Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja ter stopnja njihove interaktivnosti je odvisna tudi od načina dostopa.
  5. Zavarovalnica Triglav samostojno določa ponudbo storitev in pogoje izvajanja storitev ter vse ostalo v zvezi s spletnimi mesti in mobilnimi aplikacijami.
  6. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja vse storitve uporablja na lastno odgovornost. Niti Zavarovalnica Triglav niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v digitalni poslovalnici i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ni zavaroval uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz navedenih aplikacij ter ohranil njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti Zavarovalnice Triglav veljajo ne glede na to, ali je bila Zavarovalnica Triglav seznanjena z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Zavarovalnica Triglav tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last Zavarovalnice Triglav.
  7. V skladu s skupnim dogovorom o varstvu, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov v razmerjih pogodbene obdelave in skupnega upravljanja osebnih podatkov v zvezi z uporabo sistema SSO med Zavarovalnico Triglav in Triglav Skladi ima uporabnik digitalnih rešitev Zavarovalnice Triglav možnost z že obstoječimi identitetami v sistemu enotne prijave (SSO sistemu) Zavarovalnice triglav uporabljati digitalne rešitve družbe Triglav Skladi, a le z aktivno privolitvijo in/ali v skladu s temi splošnimi pogoji in politiko zasebnostjo Zavarovalnice Triglav, d.d.
  8. Zavarovalnica Triglav oziroma odvisne družbe Skupine Triglav ne odgovarjajo za nobeno informacijo, ki jo napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije sam uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo uporabniku ali tretjim osebam.
 4. Prenos mobilne digitalne poslovalnice i.triglav in tehnične zahteve

  1. Uporabnik lahko digitalno poslovalnico i.triglav, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine Apple iOS: App Store ali Google Android: Google Play.
  2. Uporaba digitalne poslovalnice i.triglav je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati morebitni prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za paketni prenos podatkov iz tujine preko signala GSM/UMTS/LTE.
  3. Mobilna digitalna poslovalnica i.triglav deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.
  4. Za dostop do polne funkcionalnosti mobilne digitalne poslovalnice i.triglav je potrebna prijava, kot to določa 5. točka teh splošnih pogojev.
 5. Registracija, avtentikacija in prijava v digitalno poslovalnico i.triglav

  1. Bodoči uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav opravi registracijo z uporabo enega izmed računov družbenih omrežij Facebook in/ali Google ter AppleID oz. z vpisom Rekono ali SI-PASS prijave oziroma z vnosom elektronskega naslova in gesla. Uporabniki, ki se v i.triglav prijavijo z računom Google, Facebook in AppleID, se strinjajo, da ti ponudniki določene podatke (ime in priimek ter e-naslov) z njihovega računa (Google, Facebook in AppleID) deli z Zavarovalnico Triglav. Računi družbenih omrežij omenjene podatke posreduje Zavarovalnici Triglav v skladu z določili pravilnika o zasebnosti storitve posameznega računa družbenih omrežij, razvidnih iz povezav v 2.4 točki II. poglavja teh splošnih pogojev.
  2. Ob registraciji v digitalno poslovalnico i.triglav bodoči uporabnik z označitvijo ustreznega polja potrdi, da je (i.) skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti in (ii.) potrdi in soglaša, da mu lahko družbe iz točke 5.9 teh splošnih pogojev v elektronski obliki potrdijo morebitno sklenitev zavarovalne pogodbe ter mu v elektronski obliki posredujejo zavarovalno ponudbo, polico, račune, zavarovalne pogoje, dokumente s ključnimi informacijami o produktu ter ostalo dokumentacijo in informacije, ki so povezane z zavarovanjem. Družbe iz točke 5.9 bodo zavarovalcu v elektronski obliki posredovale tudi obvestila o obnovi zavarovanja, informacije o morebitnih spremembah zavarovanja, reševanju škodnih zahtevkov, letna obvestila o valorizaciji, obvestila o stanju sredstev življenjskih in pokojninskih zavarovanj, udeležbi pri dobičku življenjskih zavarovanj, potrdila o pravicah pri pokojninskih zavarovanjih, obvestila za potrebe uveljavljanja davčnih obveznosti, in UPN naloge za plačilo, če bo zavarovalec izbral to možnost plačila.
  3. Uporabnik lahko način obveščanja ter posredovanja dokumentacije in informacij v svojem i.triglav profilu kadarkoli spremeni.
  4. Avtentikacija oziroma identifikacija se lahko izvede na naslednje načine:
   • z video identifikacijo, za katero veljajo posebni splošni pogoji in s katerimi se oseba, ki izvaja registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav, seznani in jih sprejme pred postopkom izvedbe video identifikacije;
   • z enkratno registracijsko kodo, ki jo Zavarovalnica Triglav pošlje po pošti v skladu s točko 6.4 teh splošnih pogojev;
   • s kvalificiranim digitalnim potrdilom;
   • preko QR kode, ki jo obstoječi zavarovalec Zavarovalnice Triglav ali stranka družb iz točke 5.9 prejme z dopisom Zavarovalnice Triglav oz. družb iz točke 5.9 teh splošnih pogojev;
   • preko storitve Rekono, ki omogoča identifikacijo in avtentikacijo na daljavo skladno s splošnimi pogoji poslovanja podjetja Rekono d.o.o.;
   • preko storitve SI-PASS;
   • v fizičnem stiku s predstavnikom zavarovalnice, pri katerem ta preveri identiteto stranke z vpogledom v podatke v osebnem identifikacijskem dokumentu, ki vsebuje fotografijo, in dodatno preveri pravilnost kontaktnih podatkov (elektronskega naslova in telefonske številke), potrebnih za dvostopenjsko avtentikacijo, ki vključuje posredovanje elektronskega in SMS sporočila z OTP kodo na e-naslov in številko mobilnega telefona stranke.
  5. Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav uporablja svoje uporabniško ime in potrjeno geslo ali pa uporabi povezavo z drugim družbenim omrežjem. Že obstoječi uporabniki lahko svoj profil v i.triglavu povežejo z računi družbenih omrežij (Facebook in/ali Google). En profil je lahko povezan z le enim računom Facebook in/ali enim računom Google in obratno, en račun Facebook oz. en račun Google je lahko povezan z le enim profilom. Povezavo profila z računom družbenih omrežij lahko uporabnik kadarkoli prekine.
  6. Digitalno poslovalnico i.triglav in spletno/mobilno poslovanje se lahko uporablja izključno v skladu z nameni, predvidenimi v teh splošnih pogojih. Potrditev sprejema splošnih pogojev je potrebna ob prvi prijavi in ob vsaki nadaljnji prijavi, če so se splošni pogoji spremenili od zadnje potrditve dalje.
  7. Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico do prenehanja zagotavljanja dostopa do digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ali njene posamezne funkcije, ne da uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja o tem vnaprej obvesti.
  8. Obvezni podatki iz točke 5.5 za uporabo vseh funkcionalnosti in dostopa do podatkov digitalne poslovalnice i.triglav ter za prijavo v digitalno poslovalnico i.triglav so nujno potrebni za nadaljnje postopke avtentikacije in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom digitalne poslovalnice i.triglav. V primeru, da ima uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav nezadosten nivo zaupanja za vpogled do bolj občutljivih podatkov ali dostop do želenih funkcionalnosti, bo imel v okviru uporabe digitalne poslovalnice i.triglav možnost dviga nivoja zaupanja. V primeru, da uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ne želi posredovati podatkov iz točke 5.5 teh splošnih pogojev, ne bo mogel uspešno dokončati registracije ali prijave in posledično ne bo mogel uporabljati digitalne poslovalnice i.triglav.
  9. Do digitalne poslovalnice i.triglav je mogoče dostopati preko spletnih strani, spletnih aplikacij in mobilnih aplikacij Zavarovalnice Triglav in odvisnih družb Skupine Triglav:
   • Triglav, pokojninska družba, d. d.,
   • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.,
   • Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o..
 6. Način prijave zavarovalne police v digitalno poslovalnico i.triglav

  1. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav lahko svoje zavarovalne police pregleduje in v določenem obsegu z njimi upravlja, če je registriran, avtenticiran oz. identificiran v digitalno poslovalnico i.triglav in ima na policah vlogo zavarovalca. Pri premoženjskih zavarovanjih ima uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav enake pravice tudi kot plačnik zavarovanja.
  2. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav lahko pregleduje tudi police, na katerih ima vlogo zavarovalca mladoletni otrok, in vlaga zahtevke, če je zakoniti zastopnik mladoletnega otroka, za kar poda pisno izjavo. Dostop se zakonitemu zastopniku mladoletnega otroka omogoči s primerjavo davčne številke ob prijavi in davčne številke na polici ter ob uspešni identifikaciji z digitalnim potrdilom ali z enkratno registracijsko kodo.
  3. Pri policah zdravstvenih zavarovanj je dodaten identifikacijski kriterij številka kartice zdravstvenega zavarovanja.
  4. Zavarovalno polico mora uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav vpisati v rubriko ob avtentikaciji, nato pa se lahko odloči za prijavo z enim izmed načinov, ki so naveden i v točki 5.4 teh splošnih pogojev. Če z enkratno registracijsko kodo uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav še ne razpolaga, to označi v postopku dodajanja police. Ob tem mora vnesti davčno številko. Zavarovalnica Triglav osebno številko pošlje s priporočeno pošto na naslov zavarovalca oziroma plačnika, ki je naveden na zavarovalni polici. Uporabnik vnese enkratno registracijsko kodo v vnosno okno, ki se pojavi po uspešno izvedeni prijavi v digitalno poslovalnico i.triglav. Ob naslednjih prijavah v digitalno poslovalnico i.triglav zadostujeta samo uporabniško ime in geslo.
 7. Spreminjanje podatkov

  1. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oziroma uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja ne more sam spreminjati podatkov o sklenjenem zavarovanju. Ne glede na navedeno, lahko spreminja tiste podatke, pri katerih je v digitalni poslovalnici i.triglav navedena možnost »Uredi«, vse ostale podatke pa lahko spreminja ob sporočanju sprememb svojih podatkov Zavarovalnici Triglav na kontaktne naslove iz 8.2 točke teh splošnih pogojev ali preko elektronskih vlog, ki jih uporabnik med oddajo elektronsko podpiše.
  2. Privzeta vsebina digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja so tudi vsebine trženjske narave in so namenjene informiranju uporabnikov po teh splošnih pogojih o novostih glede produktov in storitev zavarovalnice in drugih, zgoraj navedenih odvisnih družb Skupine Triglav.
 8. Prenehanje uporabe digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja in izbris uporabniškega računa

  1. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja lahko kadarkoli preneha z uporabo digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja.
  2. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, ki želi izbrisati svoj uporabniški račun, to pisno sporoči Zavarovalnici Triglav na e-naslov info@triglav.si ali po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Izbris uporabniškega računa v skladu z določili te točke ne pomeni preklica morebitnih podanih soglasij za elektronsko obveščanje v zvezi s sklenjenimi zavarovanji, ki jih je posameznik podal Zavarovalnici Triglav v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in točko 5.1. teh pogojev. To pomeni, da se vsa obvestila, poslana v elektronski poštni predal, ki ga je podal uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oziroma spletnega/mobilnega poslovanja, štejejo za vročena. Uporabnik lahko svoje soglasje za elektronsko obveščanje kadarkoli umakne, in sicer tako, da to sporoči na e-naslov info@triglav.si ali po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
  3. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, ki z družbami Skupine Triglav nima sklenjene nobene aktivne oziroma veljavne pogodbe več, ima lahko še naprej veljaven uporabniški račun v digitalni poslovalnici i.triglav, ki mu v okviru Arhiva omogoča dostop do preteklih pogodb in z njimi povezanih dokumentov za obdobje 5 let od prenehanja veljavnosti pogodbe.
 9. Spletno/mobilno poslovanje

  1. Kadar se uporabnik odloči za spletno/mobilno poslovanje preko spletne strani Zavarovalnice Triglav, lahko svoje podatke vnaša sam ali pa, v primeru, da je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, izbere možnost, da se podatki, ki se nanašajo nanj in izhajajo iz sklenjenih zavarovanj z Zavarovalnico Triglav, in/ali Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d. d., in/ali Triglav, pokojninsko družbo, d. d., prenesejo iz njegovega uporabniškega profila digitalne poslovalnice i.triglav.
  2. V primeru spletnega/mobilnega poslovanja se uporablja oddaljeno elektronsko podpisovanje dokumentacije ter elektronsko vročanje le-te. Zavarovalnica Triglav za oddaljeno elektronsko podpisovanje uporablja storitev ePero®START zunanjega ponudnika SETCCE, s katerim ima Zavarovalnica Triglav sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Zunanji ponudnik Setcce je ponudnik storitev zaupanja v skladu z Uredbo eIDAS , in sicer za kvalificirano storitev potrjevanja veljavnosti kvalificiranega elektronskega podpisa in kvalificiranega elektronskega žiga.
  3. Pri spletnem/mobilnem poslovanju se dokumenti elektronsko podpišejo s klikom na označeno polje za podpis, pri čemer se na podlagi predhodno izvedene avtentikacije iz točke 5.4 teh pogojev na dokument doda elektronski žig pravne osebe. Osebni podatki uporabnika, ki so vsebovani v zavarovalni dokumentaciji, ki je predmet pregleda in podpisa, se v času izvajanja elektronskega podpisovanja z navedeno storitvijo, in sicer za potrebe prikaza podatkov na podpisni dokumentaciji in izvedbe elektronskega podpisa dokumentacije, največ do 24 ur nahajajo v oblaku na infrastrukturi pogodbenega partnerja SETCCE. Po zaključku podpisnega postopka se elektronsko podpisani dokumenti vrnejo v informacijski sistem Zavarovalnice Triglav ter izbrišejo pri navedenem pogodbenem partnerju. Klik na označeno polje za podpis in opisana obdelava osebnih podatkov sta pogoj za nadaljevanje postopka spletnega/mobilnega poslovanja ter uspešen in pravno veljaven oziroma zavezujoč elektronski podpis dokumentacije. Če se uporabnik ne strinja z načinom elektronskega podpisovanja dokumentacije, predstavljenim v tej točki splošnih pogojev, lahko zavarovalno dokumentacijo podpiše na drug (npr. oseben) način.
  4. Spletno/mobilno poslovanje se zaključi z elektronskim podpisovanjem dokumentacije in/ali izvedbo plačila pri spletnem sklepanju ali podaljšanju zavarovanja in pošiljanjem zavarovalne dokumentacije.
  5. Ob spletnem/mobilnem poslovanju se je uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja dolžan seznaniti s temi splošnimi pogoji in jih sprejeti.
 10. Varovanje zaupnosti in prijava nepooblaščene uporabe

  1. Zavarovalnica Triglav vse podatke, ki jih prejme ob registraciji v digitalni poslovalnici i.triglav, spletnem/mobilnem poslovanju ali neposredno ob njihovi uporabi, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba.
  2. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oziroma uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je dolžan varovati zaupnost svojega gesla, uporabniškega imena in morebitne druge podatke za identifikacijo. V primeru ugotovljene nepooblaščene uporabe je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav nemudoma dolžan, preko rubrike »Pišite nam« ali na e-naslov info@triglav.si, vložiti zahtevek za izbris svojega uporabniškega računa. V zahtevku navede svoje identifikacijske podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu Zavarovalnica Triglav uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav omogoči ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.
II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

  1. Zavarovalnica Triglav je upravljavec osebnih podatkov, ki osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugimi predpisi, ki vsebujejo določbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
  2. Podatki o upravljavcu so navedeni v točki 3.1 I. poglavja teh splošnih pogojev.
  3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko naslova Zavarovalnica Triglav, d. d, Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana ali na e-naslovu dpo@triglav.si.
 2. Vrste osebnih podatkov, podlage in nameni obdelave osebnih podatkov

  1. V zvezi z uporabniki digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:
   • podatki v osebnem profilu digitalne poslovalnice i.triglav, kadar uporabnik v skladu s temi splošnimi pogoji izvede postopke registracije in avtentikacije:
    • podatki s police, ki izhajajo iz sklenjene zavarovalne pogodbe (vrsta zavarovanja, začetek zavarovanja, trajanje zavarovanja, zavarovalna premija in zapadlost premije, zavarovani predmet in zavarovalno kritje, ime in priimek zavarovalnega zastopnika, ki je sklepal polico, ime in priimek strank na polici (zavarovalca, zavarovanca, uporabnika, upravičenca, plačnika), zavarovalna vsota, datum plačila, znesek plačila, sorodstveno razmerje z nosilcem zavarovanja),
    • podatki o kvalificiranem potrdilu,
    • podatki o imenu, priimku, naslovu prebivališča, e-naslovu, št. mobilnega telefona, davčni številki ter vrsti, številki in veljavnosti osebnega dokumenta,
    • podatki o škodah (zavarovalna polica, št. škodnega spisa, datum nastanka, datum prijave, status, datum izplačila, višina izplačila),
    • podatki o zahtevkih uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav (seznam oddanih zahtevkov, datum, pošiljatelj, vsebina),
    • podatki o Triglav kompletu (številka Triglav kompleta, število zavarovanj, višina popusta),
    • podatki o uporabi i.triglava (e-naslov, čas registracije, čas zadnje prijave, čas neuspešne prijave) ter
    • drugi neobvezni podatki, kadar jih uporabnik prostovoljno vnese v spletno poslovalnico i.triglav;
   • podatki v zvezi s spletnim/mobilnim poslovanjem. Skladno z določilom zakona, ki ureja zavarovalništvo, je Zavarovalnica Triglav za izvajanje v zakonu opredeljenih namenov pri sklepanju nekaterih zavarovanj, skladno s predpisi s področja zavarovalništva, dolžna obdelovati tudi zdravstvene podatke (npr. podatke o zdravstvenem stanju). Te podatke pridobi neposredno s pomočjo zdravstvenega vprašalnika. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov na področju zavarovalništva so dosegljive tukaj;
   • podatki v zvezi s prijavo škode in spremljanjem prijav oziroma zahtevkov za povračilo stroškov pri spletnem/mobilnem poslovanju, kakor tudi pri uporabi mobilne aplikacije Triglav Zdravje (zavarovalna vrsta, fotografija primera oziroma računa);
   • podatki o portfelju, če je posameznik tudi neposredni vlagatelj v investicijskih skladih v upravljanju družbe Triglav Skladi d. o. o.
  2. Ko uporabnik brska po spletni strani in ni prijavljen na nobeno spletno storitev, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov. Med anonimnim brskanjem po spletni strani uporabnik nima dostopa do svojih osebnih podatkov, vendar pa Zavarovalnica Triglav, skladno s prejetim soglasjem uporabnikov z nalaganjem piškotkov v uporabnikove brskalnike, lahko sledi in spremlja, kako spletno mesto uporabljajo tako anonimni kot registrirani uporabniki (IP naslov, informacija o obiskanih straneh in izvedenih akcijah v času trajanja obiska, informacije o napravi, informacije o brskalniku, informacije o operacijskem sistemu, informacije o času in trajanju obiska). Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, ki jih uporabniki podajo ob uporabi spletne strani, Zavarovalnica Triglav jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletne strani. Zavarovalnica Triglav lahko glede na izbrane nastavitve dovoljenj za piškotke obdeluje osebne podatke tudi neprijavljenih uporabnikih spletnih mest. Več informacij glede piškotkov, lahko preberete tukaj.
  3. Uporabniki, ki se v digitalno poslovalnico i.triglav prijavijo:
   • z računom Facebook, se strinjajo, da Facebook določene podatke (ime in priimek ter e-naslov) z njihovega računa Facebook deli z Zavarovalnico Triglav. Facebook navedene podatke posreduje Zavarovalnici Triglav v skladu z določili pravilnika o zasebnosti storitve Facebook (http://www.facebook.com/policy.php);
   • z računom Google, se strinjajo, da Google določene podatke (ime in priimek ter e-naslov) z njihovega računa Google deli z Zavarovalnico Triglav. Google omenjene podatke posreduje Zavarovalnici Triglav v skladu z določili pravilnika o zasebnosti storitve Google (https://www.google.si/intl/sl/policies/privacy/);
   • z AppleID računom, se strinjajo, da Apple določene podatke (ime in priimek ter e-naslov) z njihovega Apple računa deli z Zavarovalnico Triglav. Apple omenjene podatke posreduje Zavarovalnici Triglav v skladu z določili pravilnika o zasebnosti storitev Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/data/).
   Ponudniki družbenih omrežij, navedenih v tej točki, se štejejo za samostojne upravljavce osebnih podatkov. Uporabnik družbenih omrežij se je dolžan seznaniti s pogoji poslovanja družbenih omrežij ter s politikami zasebnosti ter skrbeti za varnost uporabniškega imena in gesla ter za redno posodabljanje slednjih.
  4. Uporabniki, ki se v digitalno poslovalnico i.triglav prijavijo z računom Rekono ali preko sistema SI-PASS, v okviru navedenih storitev podajo soglasje za posredovanje njihovih osebnih podatkov iz teh storitev Zavarovalnici Triglav. Družba Rekono je v razmerju do posameznikov, ki se odločijo za uporabo njenih storitev, samostojni upravljavec osebnih podatkov. Skrbnik sistema SI-PASS je za namene, opredeljene s temi pogoji, obdelovalec osebnih podatkov, s katerim ima Zavarovalnica Triglav sklenjeno pogodbo o sodelovanju in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
  5. Obdelava podatkov se na podlagi registracije v digitalno poslovalnico i.triglav in sprejemu teh splošnih pogojev izvaja na podlagi pogodbe (točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov). Namen obdelave je prikaz osebnih podatkov v digitalni poslovalnici i.triglav. Registracija v digitalni poslovalnici i.triglav njenemu uporabniku omogoča spremljanje točnosti in pravilnosti podatkov, napolnitev podatkov ob sklenitvi zavarovanja preko spleta, oddajanje vlog (npr. sprememba podatkov), prijavo škodnega primera, komunikacijo z Zavarovalnico Triglav ter odvisnimi družbami Skupine Triglav, skladno s temi pogoji, in urejanje osebnih podatkov in možnost nastavitve načina obveščanja v zvezi s sklenjeno pogodbo oziroma pogodbami.
  6. Obdelava podatkov, namenjena spletnemu/mobilnemu poslovanju, to je sklepanju, izvajanju in izpolnitvi zavarovalnih pogodb (npr. spletna prijava škode ali prijava škode preko mobilne aplikacije Triglav Zdravje) za različne zavarovalne produkte, za katere Zavarovalnica Triglav ali odvisna družba Skupine Triglav ponuja sklenitev ali podaljšanje zavarovanja preko spleta, se izvaja na podlagi pogodbe in zajema tudi namen sklenitve pogodbe (točka (b) prvega odstavka 6. člena GDPR v povezavi z Uvodnimi določbami 41 in 44 določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov).
  7. Obdelava podatkov se izvaja tudi na podlagi legitimnih interesov Zavarovalnice Triglav in odvisnih družb Skupine Triglav, navedenih v točki 3.2. teh pogojev (točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):
   • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice za enostavno, učinkovito in varno poslovanje;
   • tehnično vzdrževanje digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja zaradi zagotavljanja varnosti spletne strani Zavarovalnice Triglav in aplikacij, ki jih urejajo ti splošni pogoji, ter z namenom preprečevanja zlorab;
   • spremljanje delovanja in analitika spletne strani Zavarovalnice Triglav;
   • pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam Zavarovalnice Triglav in/ali uporabnikom digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar se za to uporabi ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe ipd.).
  8. Osebne podatke za določene namene uporabe Zavarovalnica Triglav obdeluje samo na podlagi privolitve posameznika (točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov), in sicer za segmentirano (neposredno) trženje, vključno s profiliranjem, ki ga izvaja za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev odvisnih družb Skupine Triglav, ali/in za posredovanje osebnih podatkov odvisnim družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem spadajo Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Triglav, pokojninska družba, d. d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. – popolni seznam družb je dostopen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu) za namen priprave prilagojenih ponudb njihovih lastnih produktov in storitev.
  9. V primeru, da posameznik poda privolitev za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila Zavarovalnici Triglav, lahko slednja obdeluje naslednje podatke v zvezi z njim:
   • ime, priimek, naslov, davčno številko, rojstni datum, e-naslov, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko, če jih posameznik poda. Skladno z Zakonom o zavarovalništvu sme Zavarovalnica Triglav za namene trženja obdelovati tudi podatek o spolu. Dodatno lahko za namene trženja na podlagi privolitve obdeluje tudi podatke o starosti in/ali obsegu zavarovanosti in/ali trajanju zavarovanja, da se zagotovi, da v skladu z zahtevami Zakona o zavarovalništvu v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov glede na vrsto zavarovalnega produkta, ki ga trži zavarovalnica, upoštevane zahteve in potrebe strank Zavarovalnice Triglav;
   • če posameznik poda privolitev za pošiljanje podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, lahko Zavarovalnica Triglav le-tem posreduje naslednje podatke v zvezi z njim: ime, priimek, naslov, davčna številka, rojstni datum, e-naslov, telefonska številka, mobilna telefonska številka in dodatno še podatek o spolu.
  10. V zvezi z obdelavo podatkov v povezavi z video identifikacijo se soglasje za obdelavo zahteva skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva, izdanim na podlagi zakona, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
 3. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

  1. Osebne podatke iz aplikacij, ki jih urejajo ti splošni pogoji, lahko v imenu in za račun Zavarovalnice Triglav ter po njenih pisnih navodilih obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Zavarovalnice Triglav, s katerimi ima Zavarovalnica Triglav sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Prav tako se lahko osebni podatki iz aplikacije razkrijejo nadzornim organom v okviru konkretnega postopka, ki ga vodijo, ter drugim uporabnikom, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk zavarovalnice, je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si.
  2. Zavarovalnica Triglav, d. d., pri spletnem/mobilnem poslovanju v okviru spletne poslovalnice i.triglav sodeluje in osebne podatke obdeluje z naslednjimi skupnimi upravljavci oziroma odvisnimi družbami Skupine Triglav:
   • Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.
   • Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
   • Triglav, Pokojninska družba, d. d.
   Zavarovalnica Triglav ima z navedenimi družbami urejeno skupno upravljanje osebnih podatkov, na podlagi katerega je ob kreiranju uporabniškega računa v spletni poslovalnici i.triglav možen prikaz osebnih podatkov iz pogodb, ki jih je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav sklenil s katerokoli izmed navedenih družb. Na takšen način Zavarovalnica Triglav in navedene odvisne družbe Skupine Triglav skupaj na enem mestu uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja omogočajo vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
  3. Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča preusmeritev na spletno sklepanje zdravstvenih zavarovanj, ki poteka na spletnem mestu http://www.triglavzdravje.si, ki ga kot samostojni upravljavec upravlja družba Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.
  4. Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča preusmeritev na spletno sklepanje pristopa k Triglav vzajemnim skladom, ki poteka na spletnem mestu https://mojracun.triglavskladi.si, ki ga kot samostojni upravljavec upravlja družba Triglav Skladi, d. o. o.
  5. V skladu s skupnim dogovorom med Zavarovalnico Triglav in zgoraj navedenimi odvisnimi družbami Skupine Triglav so kontaktne točke v zvezi s skupnim upravljanjem podatkov navedene v točki 3.1 I. poglavja teh splošnih pogojev in točki 1.3 tega poglavja splošnih pogojev. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav se lahko na navedene kontaktne točke obrne tudi v zvezi z morebitnimi vprašanji glede skupnega upravljavstva digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja.
  6. Ne glede na navedeno v tej točki so zgoraj navedene odvisne družbe Skupine Triglav samostojni upravljavci osebnih podatkov, ki jih obdelujejo na podlagi in v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi ali drugimi poslovnimi pogodbami s svojimi strankami. Po sprejemu teh splošnih pogojev, se uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav omogoči uporabo slednje ter med drugim tudi pregled osebnih podatkov, ki jih je ali jih bo podala pri poslovanju z Zavarovalnico Triglav ali katero od odvisnih družb Skupine Triglav.
 4. Rok hrambe podatkov

  1. Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča dostop do podatkov še 10 let po prenehanju uporabe oziroma 10 let po zadnji prijavi. Osebni podatki, pridobljeni pri spletnem/mobilnem poslovanju se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo in politikami zasebnosti družb Skupine Triglav iz 3. poglavja teh splošnih pogojev.
 5. Sprejemanje odločitev z avtomatiziranimi sredstvi

  1. Zavarovalnica Triglav na podlagi teh splošnih pogojev ne sprejema odločitev, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov in bi vključevale profiliranje ter imele pravne ali njim podobne učinke za uporabnike.
 6. Obveznost zagotavljanja podatkov

  1. V primeru, da posameznik ne sprejme teh ali spremenjenih splošnih pogojev, digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ne more več uporabljati. Za ponovno uporabo mora posameznik potrditi zadnje veljavne splošne pogoje. Ne glede na navedeno se posamezniku, ki ne želi obdelave na način, določen s temi splošnimi pogoji, sklepanje, podaljšanje zavarovanj in prijava škode zagotovi na druge načine, ki so običajne za poslovanje s strankami v Zavarovalnici Triglav oziroma odvisnih družb Skupine Triglav.
  2. Pri spletnem/mobilnem poslovanju je dolžan uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja Zavarovalnici Triglav za uspešno sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti podati svoje podatke oziroma tiste podatke, ki jih mora Zavarovalnica Triglav zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi s področja zavarovalništva, med katere lahko spadajo tudi zdravstveni podatki, ki jih Zavarovalnica Triglav pridobi z zdravstvenim vprašalnikom.
  3. Uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je seznanjen, da je Zavarovalnica Triglav v zvezi z spletnimi zavarovalnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, dolžna izvesti ugotavljanje in preverjanje identitete in izvesti postopke posodabljanja njenih osebnih podatkov stranke v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo iz področja preprečevanja pranje denarja in financiranja terorizma.
 7. Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

  1. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali privolitve-preklici@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.
  2. Kadar se pojavi upravičen dvom v zvezi z identiteto tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko Zavarovalnica Triglav od takšnega posameznika zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Zavarovalnica Triglav zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
  3. V primeru morebitnih vprašanj ali v zvezi z uveljavljanjem pravic iz tega poglavja splošnih pogojev se lahko posameznik kadarkoli obrne tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: dpo@triglav.si.
  4. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
  5. Več informacij o varstvu osebnih podatkov Zavarovalnica Triglav zagotavlja v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani Zavarovalnice Triglav.
 8. Piškotki

  1. Zavarovalnica Triglav kot upravljavec digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnikov po teh splošnih pogojih lastne sejne piškotke. Seznam piškotkov, ki jih uporablja digitalna poslovalnica i.triglav in spletno/mobilno poslovanje, ter več informacij glede piškotkov, lahko preberete tukaj.
III. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
 1. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonito ali tem splošnim pogojem nasprotujoče namene. Digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil navedenim aplikacijam Zavarovalnice Triglav, Zavarovalnici Triglav in drugim strankam Zavarovalnice Triglav ali odvisnih družb Skupine Triglav.
 2. Pri posredovanju kakršnihkoli podatkov in informacij pri uporabi digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletne/mobilne poslovalnice uporabnik teh Zavarovalnici Triglav jamči, da so te resnične in točne, ter da je, v primeru, da podaja informacije v obliki dokumentov (npr. fotografije škodnega primera), imetnik ustreznih pravic oziroma dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z njimi.
IV. DODATNA DOLOČILA GLEDE VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN VARSTVA POTROŠNIKOV
 1. Pravice intelektualne lastnine

  1. Vsi podatki, podobe ter druge informacije na spletni strani Zavarovalnice Triglav in v digitalni poslovalnici i.triglav so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.
  2. S prenosom mobilne digitalne poslovalnice i.triglav oziroma registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz te točke velja zgolj za nekomercialne namene. Zavarovalnica Triglav na uporabnike digitalne poslovalnice i.triglav in uporabnike spletnega/mobilnega poslovanja ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa uporabniku ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oziroma imetništvu Zavarovalnice Triglav. Uporabnik ne sme izdelovati kopij digitalne poslovalnice i.triglav, namestiti digitalne poslovalnice i.triglav na strežnik ali drugo platformo, dajati digitalne poslovalnice i.triglav v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje digitalne poslovalnice i.triglav.
 2. Pogoji plačila zavarovanja, informativni izračuni in odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo

  1. Pogoje plačila zavarovanja urejajo splošni pogoji posameznega zavarovanja.
  2. Informativni izračun je informativne narave in upošteva pogoje Zavarovalnice Triglav in/ali odvisnih družb Skupine Triglav, veljavne na dan priprave izračuna, in ni zavezujoč.
  3. V zvezi z obdelavo podatkov v povezavi z video identifikacijo se soglasje za obdelavo zahteva skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati video elektronska identifikacijska sredstva, izdanim na podlagi zakona, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
 3. Kodeksi ravnanja in njihova dostopnost

  1. Zavarovalnica Triglav je sprejela Kodeks Skupine Triglav.
  2. Zavarovalnica Triglav je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in podpisnica Zavarovalnega kodeksa.
 4. Reševanje tehničnih težav

  1. V primeru težav z delovanjem digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ali vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji lahko uporabnik kontaktira Zavarovalnico Triglav po telefonu na 080 555 555 ali po elektronski pošti na info@triglav.si.
 5. Reševanje sporov

  1. Morebitne spore bosta Zavarovalnica Triglav in uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja reševala sporazumno. V sporih, v katerih je tožen zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec stalno ali začasno prebivališče / sedež.
  2. Za spore v zvezi z zavarovalno pogodbo je poleg sodišča na podlagi posebnega sporazuma pristojna Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., e-naslov: arbitraza@triglav.si, tel. +386 1 47 47 547.
  3. V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko potrošnik (uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja) vloži pobudo za rešitev spora z zavarovalnico tudi pri Slovenskem zavarovalnem združenju (mediacijski center), e-naslov: irps@zavzdruzenje.si, tel. +386 1 3009 381. Pobudo lahko vloži, če je predhodno vložil pritožbo pri Zavarovalnici Triglav, ki ji ni bilo ugodeno ali Zavarovalnica Triglav o pritožbi ni odločila v 30 dneh.
  4. Za obravnavanje kršitev dobrih poslovnih običajev zavarovalnic je pristojen Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju.
  5. Možnosti mirnega reševanja sporov v Zavarovalnici Triglav so predstavljene tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav: https://www.triglav.si/pohvale-in-pritozbe
V. KONČNA DOLOČILA
 1. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Zavarovalnice Triglav www.triglav.si.
 2. Zavarovalnica Triglav si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem njihove objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače.

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Ljubljana, dne 15. 2. 2023
Complementary Content
${loading}