start portlet menu bar

Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost | Triglav.si

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost | Triglav.si

Display portlet menu
end portlet menu bar

Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost

Poskrbite zase, če zbolite oziroma se poškodujete v nezgodi in zato začasno ali trajno izgubite zmožnost za delo.

Z dodatnim zavarovanjem si boste v primeru delovne nezmožnosti zagotovili nadomestilo izpada dela dohodka zaradi bolniške odsotnosti ali trajne nezmožnosti za delo, plačilo stroškov zdravljenja, prilagoditev bivalnega prostora in morebitno zdravstveno oskrbo.

Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost lahko sklenete delovno aktivne osebe med 18. in 60. letom starosti, ki ob izteku zavarovanja ne boste starejše od 65 let. Ob sklenitvi zavarovanja morate biti v delovnem razmerju.

Dodatnega zavarovanja za delovno nezmožnost ne morete skleniti samostojno, lahko pa ga priključite naslednjim zavarovanjem:

Zavarovalna kritja

Izberete lahko kritje za začasno ali trajno delovno nezmožnost, ali pa se odločite za obe kritji hkrati.

Začasna delovna nezmožnost

Začasna delovna nezmožnost je nezmožnost v primeru katerekoli bolniške odsotnostii, ki je posledica nezgode ali bolezni in traja več kot en mesec.i

Zavarovanje delno krije izgubo dohodka osebam, ki so odsotne z dela, saj zaradi bolezni ali nezgode ne morejo opravljati delovnih nalog. Kritje za začasno delovno nezmožnost je mogoče skleniti za zavarovalno vsoto v višini od 100 do 3.000 EUR.

Jamstvo zavarovalnice za kritje začasne delovne nezmožnosti prične veljati ob začetku veljavnosti dodatnega zavarovanja.

Zavarovalnica nudi jamstvo za 3 zavarovalne primere v koledarskem letu. Za vsak posamezni zavarovalni primer izplača zavarovalno vsoto za največ 12 mesecev oziroma skupaj za vse primere zavarovalno vsoto za največ 36 mesecev v času trajanja zavarovanja. Po izplačilu maksimalne zavarovalne vsote se zavarovalno kritje zaključi.

Za uveljavitev nadomestila mora zavarovanec predložiti:

 • zdravstveno dokumentacijo in
 • potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela oziroma odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o upravičeni odsotnosti od dela nad 30 dni.
Trajna delovna nezmožnost

Trajna delovna nezmožnost nastane, ko zavarovana oseba zaradi bolezni ali nezgode izgubi sposobnost opravljanja osnovnih življenjskih sposobnosti.

Na voljo sta 2 paketa:

 • paket 1 krije:
  • invalidnost I. kategorijei, ki ni povezana z duševnimi boleznimi, ali
  • trajno izgubo najmanj ene izmed osnovnih življenjskih sposobnosti;i
 • paket 2 krije:
  • invalidnost I. kategorijei, vključno z duševnimi boleznimi, ali
  • trajno izgubo najmanj ene izmed osnovnih življenjskih sposobnosti.i

Kritje za trajno delovno nezmožnost je mogoče skleniti za zavarovalno vsoto 10.000 EUR ali več.

Če je vzrok trajne delovne nezmožnosti bolezen, se jamstvo zavarovalnice začne 6 mesecev po izpolnitvi pogojev za začetek jamstva osnovnega življenjskega zavarovanja oziroma 6 mesecev po začetku veljavnosti dodatnega zavarovanja, če je le-to v času trajanja zavarovanja naknadno dodano k osnovnemu zavarovanju. V primeru trajne delovne nezmožnosti zaradi nezgode čakalnega roka ni.

Zavarovalnica v okviru kritja za trajno delovno nezmožnost nudi jamstvo za en zavarovalni primer. Po izplačilu zavarovalnine za nastali zavarovalni primer se kritje zaključi.

Pogoj za izplačilo kritja trajne delovne nezmožnosti je izguba ene izmed osnovnih življenjskih sposobnosti ali odločba o invalidnosti I. kategorije. Ob nastanku zavarovalnega primera mora zavarovana oseba predložiti:

 • zdravstveno dokumentacijo, v primeru ugotovljene invalidnosti I. kategorije pa tudi izvedensko mnenje invalidske komisije;
 • pravnomočno odločbo organa, pristojnega za odločanje o pravicah iz invalidskega zavarovanja, ki potrjuje I. kategorijo invalidnosti.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Zavarovanja, ki jim lahko priključite Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}