Za imetnike plačilne ali kreditne kartice

Pri svoji banki ali hranilnici, ki vam je izdala plačilno ali kreditno kartico preverite, ali ste nezgodno zavarovani.

Nezgodno zavarovanje komitentov lahko namreč sklene banka, hranilnica ali finančna družba, ki opravlja dejavnost bančnih ali drugih finančnih storitev.

Komitent je fizična oseba, ki ima pri banki, hranilnici ali finančni družbi odprt račun in sklenjeno pogodbo o uporabi plačilne ali kreditne kartice oziroma ima z njo sklenjeno drugo pogodbo. Zavarovani so komitenti, ki na dan nezgode izpolnjujejo pogoje po sklenjeni zavarovalni pogodbi – zavarujejo se ne glede na njihovo:

 • zdravstveno stanje,
 • splošno delovno sposobnost in
 • starost.

Zavarovalna kritja

Sklenitev in trajanje zavarovanja

Način sklenitve
Začetek jamstva
Prenehanje jamstva

Skupinsko nezgodno zavarovanje komitentov bank in finančnih družb se lahko sklene:

 • s prostovoljnim pristopom: zavarovane so samo osebe, ki so poimensko navedene na zavarovalni polici ali drugem seznamu, priloženem k zavarovalni polici, ali so pristopile k zavarovanju na podlagi pristopne izjave – zavarovanec plačuje premijo sam;
 • zavarovani so vsi komitenti oziroma člani s poimensko navedbo zavarovancev ali brez poimenske navedbe zavarovancev, razen tistih, ki so pisno izjavili, da ne želijo biti zavarovani – plačnik premije je banka, hranilnica ali finančna družba.

Za novo prijavljene osebe se jamstvo zavarovalnice začne ob 24. uri tistega dne, ki je naveden kot začetek zavarovanja na zavarovalni polici, pisni prijavi ali v pristopni izjavi, vendar ne prej kot ob 24. uri tistega dne, ko je zavarovalnica prejela prijavo, razen če ni dogovorjeno drugače.

Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24. uri tistega dne, ki je na zavarovalni polici ali pristopni izjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja oziroma ob 24. uri tistega dne, ko zavarovalnica ali zavarovalec (banka, hranilnica ali finančna družba) od zavarovanca prejme izjavo o odstopu.

Ne glede na zgoraj navedeno, jamstvo zavarovalnice za posameznega zavarovanca preneha ob 24. uri tistega dne, ko:

 • poteče veljavnost odprtega računa, pogodbe o uporabi plačilne ali kreditne kartice oziroma poteče veljavnost pogodbe, sklenjene med zavarovalcem ter komitentom, ki je podlaga za pristop k zavarovanju;
 • je odpovedana:
  • pogodba o odprtju računa,
  • pogodba o uporabi plačilne kartice oziroma
  • pogodba, sklenjena med zavarovalcem ter komitentom, ki je podlaga za pristop k zavarovanju;
 • zavarovanec umre ali postane poslovno nesposoben;
 • je trajni nalog za plačilo zavarovanja ukinjen ali odpovedan.

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Kako izvem ali sem zavarovan tudi po plačilni – bančni kartici?

O nezgodnem zavarovanju in vsebini nezgodnega zavarovanja po plačilni ali drugi bančni kartici izveste na banki, ki vam je izdala kartico.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

Complementary Content
${loading}