start portlet menu bar

zivljenjsko-zavarovanje-kreditojemalcev-banner

Display portlet menu
end portlet menu bar

Vaše imetje brez dolgov

S sklenitvijo zavarovanja zaščitite svoje bližnje z zavarovalno vsoto za primer smrti in sebe z dodatnimi zavarovanji, saj se v primeru najhujšega kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev se sklene v kombinaciji z najemom kredita pri banki.

Zavarovalna doba se ujema z dobo najema kredita in znaša 1 do 30 let pri enkratnem plačilu premije oziroma 2 do 30 let v primeru obročnega plačevanja premije.

Zavarovalna vsota se določi tako, da je enaka znesku najetega kredita ali višja od njega.

Zavarovanje lahko sklenete na Gorenjski banki d.d., ko najamete kredit.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Padajoča zavarovalna vsota
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

  • zdrave osebe,
  • osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
  • osebe, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je enaka znesku najetega kredita ali višja od njega. V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja se zavarovalna vsota najprej nameni odplačilu kredita, morebitna razlika do višine zavarovalne vsote se izplača upravičencu.


DODATNA ZAVAROVANJA

Osnovnemu zavarovanju za primer smrti lahko priključite:

  • Dodatno zavarovanje za primer brezposelnostii
  • Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnostii.

Zavarovalno jamstvo osnovnega in dodatnih zavarovanj se začne prvega v mesecu. Pri tem se jamstvo za kritje brezposelnosti prične šest mesecev po začetku jamstva osnovnega zavarovanja.

Ob sklenitvi zavarovanja se višina zavarovalne vsote za primer smrti določi tako, da ni nižja od zneska najetega kredita, in se zastavi v korist kreditodajalca do višine neodplačanega dolga.

Zavarovalna vsota se letno znižuje, podobno kot se niža neodplačani del kredita, in je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič.

Vsakoletne spremenjene višine zavarovalne vsote bodo navedene na vaši zavarovalni polici. Pri postopnem letnem nižanju zavarovalnih vsot upoštevamo vračunano letno obrestno mero, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja (4, 6 ali 8 %).

Če se zavarovani osebi pripeti zavarovalni dogodek, se zavarovalna vsota najprej nameni odplačilu kredita.

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja se zavarovalna vsota v obliki enkratnega izplačila najprej nameni kreditodajalcu za odplačilo kredita, morebitna razlika do višine zavarovalne vsote se izplača upravičencu. Zavarovanje v tem primeru preneha.


IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ

  • Dodatno zavarovanje za primer brezposelnostii
  • Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnostii.


Izplačilo zavarovalne vsote iz zavarovanja je odvisno od pojava zavarovalnega primera pri zavarovani osebi.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev


Plačevanje premije


Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt

Zavarovalec Kreditojemalec - fizična oseba

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let

Zavarovalna doba Ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe 2 do 30 let 1 do 30 let
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici

Premija Minimalna premija 4 EUR mesečno 2 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna

Obdobje plačevanja 2/3 zavarovalne dobe ob sklenitvi
Zavarovalna vsota Minimalna zavarovalna vsota najmanj v višini najetega kredita najmanj v višini najetega kredita
Ob sklenitvi zavarovanja se določi zavarovalna vsota, ki ne sme biti nižja od zneska najetega kredita. Med trajanjem zavarovanja se zavarovalna vsota znižuje glede na zniževanje zneska neodplačanega kredita.

V primeru smrti zavarovane osebe se kreditodajalcu izplača znesek v višini zneska neodplačanega kredita. Morebitna razlika do zavarovalne vsote se izplača upravičencu za primer smrti.

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno zavarovanje za nezgodno invalidnost

Dodatno zavarovanje za primer brezposelnosti (zavarujejo se lahko osebe v starosti do 18 do 60 let na tako zavarovalno dobo, da ob izteku zavarovanja niso starejše do 65 let)

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Osebna varnost
2 Varnost družine
3 Ugodne premije
4 Sklenitev na banki
5 Davčne olajšave
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
IZRAČUNAJTE

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je oblikovano posebej za kreditojemalce in prilagojeno njihovim potrebam. Kreditojemalec s sklenitvijo zavarovanja sebi in svojim najbližjim zagotovi finančno varnost, saj se kredit v primeru njegove smrti ali nezgodne invalidnosti, če je zavarovanju priključeno dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti, poplača iz sklenjenega zavarovanja in ne obremeni dedičev ali porokov. V primeru nastanka brezposelnosti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja pa se iz dodatnega zavarovanja poplača 6 ali 12 obrokov kredita.

Ali zavarovanje pokriva naravno in nezgodno smrt?

Zavarovanje vključuje kritje tako za primer naravne kot tudi za primer nezgodne smrti.

Ali lahko sklenem zavarovanje z zavarovalno vsoto, ki je višja od zneska kredita? Ali sem potem po izteku police upravičen do razlike?

Zavarovanja se praviloma sklepajo tako, da se zavarovalna vsota določi v višini zneska najetega kredita, zavarovalna doba pa tako, da je enaka obdobju odplačevanja kredita. Zavarovanje se sicer lahko sklene tudi z zavarovalno vsoto, ki je višja od zneska kredita. V primeru smrti zavarovane osebe se iz zavarovalne vsote prednostno poplača kredita, razlika med zavarovalno vsoto in zneskom kredita pa se izplača upravičencu, ki je določen na polici.

Ali lahko zavarovanje prekinem, če kredit predčasno odplačam oziroma odstopim od kreditne pogodbe?

V primeru predčasnega odplačila kredita oziroma odstopa od kreditne pogodbe lahko življenjsko zavarovanje kreditojemalcev po želji prekinete, lahko pa s plačevanjem premije nadaljujete in ste zavarovani do izteka police. Pri obročnem življenjskem zavarovanju kreditojemalcev se premija plačuje le 2/3 zavarovalne dobe, zato v zadnjem obdobju, ko se premija ne plačuje več, zavarovanja ni smiselno prekinjati. V primeru prekinitve zavarovanja se zavarovalcu povrne 90 % matematične rezerve zavarovanja na zadnji dan v mesecu, v katerem je prekinjeno zavarovanje, pri čemer znesek izplačila ne more biti nižji od 10 EUR.

Ali po poteku zavarovanja dobim še kakšno izplačilo?

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je zavarovanje za primer smrti in ne vključuje varčevalne komponente. Zavarovalna vsota se tako v času trajanja zavarovanja izplača le v primeru smrti zavarovane osebe in v primeru nastanka 50 ali več odstotne trajne invalidnosti kot posledica nezgode, če je zavarovanju priključeno Dodatno zavarovanje nezgodne invalidnosti.

Ali se poleg kreditojemalca lahko zavaruje tudi njegov partner ali porok?

Običajno se zavaruje kreditojemalec. Lahko pa se (na isti polici) zavaruje tudi njegov partner, porok ali oseba, od katere je prav tako odvisno odplačevanje kredita.

Ali se zavarovalna vsota v primeru smrti izplača avtomatično ali je izplačilo lahko še pod vprašajem?

Zavarovalec je ob sklenitvi pogodbe zavarovalnici dolžan podati popolne in resnične podatke. V primeru, da je bil ob sklepanju zavarovanja kakršenkoli pomemben podatek izpuščen ali če se dokaže, da je bil neresničen, ima zavarovalnica možnost odkloniti izplačilo oziroma znižati zavarovalno vsoto v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Zakaj naj sklenem življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, saj sem kredit že zavaroval pri zavarovalnici ali s hipoteko?

Pri najemu kredita moramo ločiti med zavarovanjem kredita, ki ga običajno zahteva banka ob podpisu kreditne pogodbe in življenjskim zavarovanjem kreditojemalca. Zavarovanje kredita banki zagotavlja, da bo posojeni denar dobila nazaj. Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev pa zagotavlja finančno varnost kreditojemalcu oziroma njegovim dedičem.

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}