Poskrbite za svoja zlata leta

Varčujte za dodatno starostno pokojnino, s katero boste nadomestili izpad dohodka po upokojitvi. Z vplačili pridobite dohodninsko olajšavo.

Spremembe so edina stalnica v našem življenju, zato težko napovemo, kakšna bo naša prihodnost. Zagotovo pa ne bomo naredili napake, če že danes poskrbimo za lepši jutri.

Najenostavneje lahko to storite s Prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjemi, edino obliko varčevanja, pri kateri lahko vsako leto uveljavljate tudi davčne olajšave.

O zavarovanju

Kdo in kako lahko sklene individualno pdpz?
Namen zavarovanja in zavarovalna kritja
Naložbena politika
Vplačila in prenos sredstev
Davčna olajšava
Povzetek

Sklenejo ga lahko vsi, ki so vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz tega zavarovanja.

V zavarovanje se posameznik vključi tako, da izpolni pristopno izjavo k PDPZ in jo odda Zavarovalnici Triglav.

Individualno PDPZ predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računihi članov z namenom, da se jim zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojninei od upokojitve dalje.

Rezultat zadnje pokojninske reforme je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Le-ta prinaša daljšo polno pokojninsko dobo in nižjo neto pokojnino. Finančna vrzel med plačo in pokojnino se tako le še poglablja, zato je varčevanje za dodatno pokojnino nujno. Poleg zavarovanja dodatne starostne pokojninei in predčasne dodatne starostne pokojninei Pokojninski načrt z oznako PN-ZT-06 vključuje tudi zavarovanje dodatne družinske pokojninei in zavarovanje za primer nezgodne smrti. Dodatna kritja so sestavni del Pokojninskega načrta PN-ZT-06 in se zanje ne vplačuje posebej.

NALOŽBENA POLITIKA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Zavarovalnica Triglav naložbeno politiko življenjskega cikla izvaja v okviru Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo trije kritni skladi:

 • TRIGLAV PDPZ – drznii, ki izvaja najbolj agresivno, posledično pa tudi najbolj tvegano in potencialno donosno naložbeno politiko 
 • TRIGLAV PDPZ – zmernii, katerega naložbena politika je umirjena, s tem pa sta nižja tudi stopnja naložbenega tveganja in potencialna donosnost in
 • TRIGLAV PDPZ – zajamčenii, katerega naložbena politika je konzervativna, ker zagotavlja zajamčeno donosnost v višini 125 % minimalne zakonsko predpisane zajamčene donosnosti. Slednja se izračunava v skladu z veljavnim pravilnikom ministrstva, pristojnega za finance, izdanega na podlagi drugega odstavka 217. člena ZPIZ-2.

VPLAČILA

Višino vplačila določi član sam na podlagi finančnih zmožnosti in pričakovanj, in sicer v absolutnem znesku. Višino vplačila in frekvenco vplačevanja je možno med trajanjem zavarovanja spremeniti.

Frekvenca vplačevanja
Vplačila se izvajajo mesečno. Na podlagi dogovora med članom in zavarovalnico je možna tudi drugačna frekvenca vplačevanja (četrtletno, polletno, letno). Možna so tudi dodatna vplačila.

Mirovanje
Skladno s pogoji lahko uveljavite pravico do mirovanja vplačevanja, če izpolnjujete pogoje, ki jih določa pokojninski načrt. Mirovanje vplačevanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko neprekinjeno traja največ 2 leti.

Doba vplačevanja
V zavarovanje se vplačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine.


PRENOS SREDSTEV NA ZAHTEVO ČLANA

Prenos sredstev med kritnimi skladi
Član lahko enkrat letno brezplačno zahteva, da se sredstva iz obstoječega kritnega sklada prenesejo v drug kritni skladi iz Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, za katerega je značilna enaka ali manj tvegana naložbena politika od tiste, ki ustreza starostni skupini člana.

Prenos sredstev med pokojninskimi načrti
Prenos sredstev iz individualnega v kolektivno PDPZ ali v drugo individualno PDPZ ni omejen. Prenos sredstev kolektivnega PDPZ, izhajajočih iz vplačil delodajalca, v individualno PDPZ ni možen.


SAMODEJNI PRENOS SREDSTEVi OB DOPOLNITVI MEJNE STAROSTI ČLANA
V primeru izbire kritnega sklada TRIGLAV PDPZ-drzni ali kritnega sklada TRIGLAV PDPZ-zmerni član na pristopni izjavi določi tudi čas prenosa sredstev v drug kritni sklad, ko dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad. Na razpolago ima dve možnosti:

 • prenos sredstev na obračunski dan koledarskega meseca, v katerem dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad,
 • prenos sredstev na zadnji obračunski dan koledarskega leta, v katerem dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad.

DAVČNA OLAJŠAVA ZA VPLAČILA V PDPZ
Maksimalna vsota vplačil v PDPZ v koledarskem letu, za katero lahko član uveljavlja posebno davčno olajšavo, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za člana. To predstavlja 5,844 % bruto plače (prvi bruto) oziroma 5,844 % pokojnine, vendar ne več kot absolutni znesek maksimalne davčne olajšave, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za finance.

Davčna olajšava za člana, ki je vključen v individualno PDPZ
Član si lahko z vplačili v PDPZ zmanjša davčno osnovo, vendar le do zneska maksimalne davčne olajšave. V posameznem letu lahko član vplača tudi več vplačil in si s tem poveča obseg sredstev za pokojnino, vendar se za davčno olajšavo štejejo le vplačila do zakonsko določenega maksimalnega letnega zneska.

Primer

 • Letna bruto plača člana = 18.000 EUR
 • Maksimalna letna davčna olajšava = 1.051,92 EUR (5,844 % od 18.000 EUR)

Če bi član z vplačili v PDPZ v koledarskem letu vplačal 1.051,92 EUR, bi davčno olajšavo izkoristil v celoti. To pomeni, da bi se mu davčna osnova za odmero dohodnine za koledarsko leto, v katerem so bila sredstva vplačana, znižala za ta znesek.

Davčna olajšava za člana, ki je vključen tudi v kolektivno PDPZ
Prednostno pravico pri uveljavljanju davčne olajšave ima delodajalec. Član, ki je vključen v kolektivno in individualno PDPZ, mora zato za izračun zneska vplačil v PDPZ, ki ga lahko uveljavi kot davčno olajšavo, upoštevati vplačila delodajalca v kolektivno PDPZ in lastna vplačila v obe zavarovanji. Davčno olajšavo lahko uveljavlja največ v višini zneska, ki predstavlja razliko med maksimalno davčno olajšavo in vplačili, ki jih je zanj v kolektivno PDPZ izvedel delodajalec.

Primer

 • Član je vključen v individualno in kolektivno PDPZ.
 • Letna bruto plača člana = 18.000 EUR
 • Maksimalna letna davčna olajšava = 1.051,92 EUR (5,844 % od 18.000 EUR)
 • Vplačila člana v individualno PDPZ = 240 EUR
 • Vplačila člana v kolektivno PDPZ = 240 EUR
 • Vplačila delodajalca v kolektivno PDPZ člana = 360 EUR
 • Razlika med maksimalno davčno olajšavo in vplačili delodajalca = 211,92 EUR

Če bi član v kolektivno ali individualno PDPZ v koledarskem letu vplačal dodatno vplačilo v višini 211,92 EUR, bi davčno olajšavo izkoristil v celoti.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Zavarovalno kritje Osnovno zavarovanje:
- dodatna starostna pokojnina
Dodatna kritja:
- predčasna dodatna starostna pokojnina
- dodatna družinska pokojnina
- zavarovalnina za primer nezgodne smrti
Varčevanje Član varčuje na svojem osebnem računu. Sredstva so naložena v Skupini kritnih skladov TRIGLAV PDPZ.
Kdo se lahko zavaruje Fizične osebe, ki so vključene v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
Vrste pokojninskih načrtov Kolektivno zavarovanje PN-ZT-05/15-9
Individualno zavarovanje PN-ZT-06/15-9
Zavarovalna doba Do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine.
Premija Zakonsko je določen minimalni znesek vplačil delodajalca v kolektivno PDPZ (316,20 EUR za posameznega člana v koledarskem letu).
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna.
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja.
Naložbena politika Možnost izbire med kritnimi skladi Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ glede na starostno skupino, v katero se član uvršča:
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - drzni, ki je namenjen članom v starosti do 45 let
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zmerni, ki je namenjen članom od vključno 45 do 55 let
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni, ki je namenjen članom od vključno 55. leta starosti dalje
Izplačila iz zavarovanja Pokojninska renta:
- Članu se ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine prične izplačevati doživljenjska pokojninska renta.
- Član se lahko odloči za izplačevanje predčasne dodatne starostne pokojnine, če izpolnjuje pogoje za uveljavitev te pravice.
Predpostavke za izračun pokojninskih rent:
- obrestna mera: 0,5 %,
- stroški: do 10 %,
- tabela umrljivosti SIA65_UNI*.
Izplačila v primeru smrti člana med vplačevanjem:
V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine ima upravičenec do dodatne družinske pokojnine pravico do izplačila zavarovalnine, ki znaša 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana v mesecu pred njegovo smrtjo.
V primeru nezgodne smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine se upravičencu do dodatne družinske pokojnine v enkratnem znesku izplača tudi zavarovalnina v višini 100 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu.
Povečanje stanja sredstev Z dodatnimi vplačili in/ali povišanjem obročnega vplačila si povečate sredstva na osebnem računu in si s tem posledično lahko zagotovite večja izplačila iz zavarovanja.
Dodatne možnosti Mirovanje zavarovanja je možno skladno s pokojninskim načrtom in lahko traja neprekinjeno največ 2 leti.
Član lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti sredstev, izhajajočih iz lastnih vplačil (v individualno in/ali kolektivno zavarovanje), in odkupne vrednosti sredstev, izhajajočih iz vplačil delodajalca do vključno 31. 12. 2012

Vplačila v PDPZ prinašajo davčno olajšavo

Izkoristite maksimalno davčno olajšavo

V PDPZ je smiselno vplačevati do maksimalne davčne olajšave, ki znaša 5,844 % bruto plače članai, vendar ne več, kot znaša absolutni znesek maksimalne davčne olajšave, ki jo določi minister, pristojen za finance (2.819,09 EUR v letu 2021).

Oglejte si primer informativnega izračuna razlike do maksimalne davčne olajšave, s priloženim kalkulatorjem pa naredite izračun zase.

Primer informativnega izračuna
Kalkulator za vaš izračun

Član z mesečno bruto plačo v višini 1.571,30 EUR je vključen v dva pokojninska načrta PDPZ:

 • individualno PDPZ in
 • kolektivno PDPZ, v katerega vplačujeta delodajalec in član.

Mesečna bruto plača člana znaša 1.571,30 EUR oziroma 18.855,60 EUR letno.

Maksimalna davčna olajšava za vplačane premije PDPZ znaša 5,844 % bruto plače člana, kar v konkretnem primeru pomeni 1.101,92 EUR (18.855,60 EUR x 5,844 %). Maksimalna davčna olajšava je sicer omejena tudi v absolutnem znesku in za leto 2021 znaša 2.819,09 EUR.

V letu 2021 bosta član in njegov delodajalec v individualno in kolektivno PDPZ vplačala naslednje redne premije:
Oblika zavarovanja Vplačila člana Vplačila delodajalca Skupaj vplačila
Kolektivno PDPZ 150,00 EUR 316,20 EUR 466,20 EUR
Individualno PDPZ 378,00 EUR
378,00 EUR
Skupaj 528,00 EUR 316,20 EUR 844,20 EUR


Razlika do 1.101,92 EUR 257,72 EUR

  Zap. št. Parametri za izračun Informativni izračun Vaš izračun
1.  Mesečna bruto plača člana 1.571,30 EUR EUR
2.  Letna bruto plača člana 18.855,60 EUR 0,00 EUR
3.  Maksimalna davčna olajšava za vplačila v PDPZ v koledarskem letu 1.101,92 EUR 0,00 EUR
4.  Predvidena redna vplačila v PDPZ v koledarskem letu 828,00 EUR 0,00 EUR
4.1.  V kolektivni pokojninski načrt s strani delodajalca 316,20 EUR EUR
4.2.  V kolektivni pokojninski načrt s strani člana 150,00 EUR EUR
4.3.  V individualni pokojninski načrt s strani člana 378,00 EUR EUR
5.  Razlika do maksimalne davčne olajšave 273,92 EUR 0,00 EUR

Letna poročila kritnih skladov

Arhiv do leta 2018
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Letno poročilo kritnega sklada pokojninskega načrta PN-ZT-01 za leto 2013 2,218 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2013 2,208 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada pokojninskega načrta PN–ZT–01 za leto 2013 517 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2013 487 KB
Letno poročilo kritnega sklada pokojninskega načrta PN-ZT-01 za leto 2014 2,631 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2014 2,631 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada pokojninskega načrta PN–ZT–01 za leto 2014 727 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2014 686 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2015 3,018 KB
Povzetek letnega poročila kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2015 1,625 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2016 907 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2016 1,774 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni za leto 2016 1,273 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni za leto 2016 1,330 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2016 1,710 KB
Letno poročilo Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2017 609 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2017 976 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni za leto 2017 997 KB
Letno poročilo kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - drzni za leto 2017 943 KB
Povzetek letnih poročil Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ za leto 2017 445 KB

Pravilnik o delu odbora pokojninskega sklada

Pravilnik o delu odbora pokojninskega sklada
 • Člani odbora pokojninskega sklada:
  • Ivan Špiler, predstavnik delodajalcev
  • Erika Logar, predstavnica članov
  • Mira Lah, predstavnica delodajalcev
  • Miha Tomec, predstavnik članov
  • Marko Fatur, predstavnik članov
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Pravilnik o delu odbora pokojninskega sklada 152 KB

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

5 razlogov za sklenitev

1 Varnost družine
2 Življenjski standard
3 Davčne olajšave
4 Donosnost in varnost sredstev
5 Mirovanje plačevanja premije

Pogosta vprašanja

Kako se lahko vključim v pokojninski načrt Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja?

Zavarovanje lahko sklene vsak, ki je vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristi pravice iz tega zavarovanja. Hkrati ste lahko vključeni v en pokojninski načrt individualnega in en pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja. V individualno zavarovanje se vključite z oddajo pristopne izjave pri zavarovalnici, v kolektivno pa preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira pokojninski načrt.

Davčna obravnava

Za vplačane premije v PDPZ lahko zavarovanec uveljavlja davčne olajšave. Znesek davčne olajšave za premije PDPZ lahko znaša največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca, vendar ne več kot je določeno v zakonu. To predstavlja približno 5,844 % njegove bruto plače oz. 5,844 % pokojnine zavarovanca, vendar ne več kot je uradno določeni znesek na letni ravni.

Pogoji za izplačilo dodatne starostne pokojnine

Član pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine iz PDPZ, ko je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

 • je uveljavil pravico do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2,
 • je uveljavil pravico do invalidske pokojnine, pravico do vdovske pokojnine ali pravico do poklicne pokojnine.
Izplačilo dodatne starostne pokojnine

Ob pridobitvi pravice do dodatne starostne pokojnine lahko zavarovanec izbira med naslednjimi oblikami rent:

 • doživljenjsko pokojninsko rento brez zajamčenega obdobja izplačevanja ali z zajamčenim 10 ali 20 letnim obdobjem izplačevanja,
 • pospešeno doživljenjsko pokojninsko rento z zajamčenim 3, 5 ali 8 letnim obdobjem izplačevanja,
 • delno pospešeno doživljenjsko pokojninsko rento z zajamčenim 3, 5 ali 8 letnim obdobjem izplačevanja,
 • naraščajočo doživljenjsko pokojninsko rento brez zajamčenega obdobja izplačevanja ali z zajamčenim 10 ali 20 letnim obdobjem izplačevanja.
Davčna obravnava pokojninske rente

Sprememba Zakona o dohodnini je prinesla nižjo obdavčitev dodatne pokojninske rente. To v praksi pomeni, da se dodatna pokojnina iz PDPZ še naprej obračunava po 25 % stopnji (akontacija dohodnine), vendar se kot osnova za obračun upošteva le polovica izplačane dodatne mesečne pokojninske rente.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

Zbrana sredstva v vsakem primeru ostanejo zavarovančeva last. Skladno s pogoji se lahko odločite za mirovanje zavarovanja, za zadržanje sredstev na osebnem računu ali za odkup zavarovanja.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Na podlagi pisne izjave o izstopu lahko zavarovanec skladno s pogoji izstopi iz zavarovanja dodatne starostne pokojnine in zahteva izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja.

Obdavčitev izplačila odkupne vrednosti

V primeru izrednega prenehanja PDPZ, ko član pridobi pravico do izplačila odkupne vrednosti, se izplača stanje na računu člana, zmanjšano za izstopne stroške. Ob izplačilu se obračuna akontacija dohodnine po 25% stopnji, celotno izplačilo gre tudi v osnovo za obračun dohodnine na letni ravni in je obdavčeno glede na letne prejemke člana. V primeru izrednega prenehanja pred iztekom 10 let od vstopa v zavarovanje, bo zavarovalnica od odkupne vrednosti obračunala in plačala tudi davek od prometa zavarovalnih poslov po 8,5% stopnji.

Kakšna je razlika med dodatno starostno pokojnino in pokojninsko rento?

Dodatna starostna pokojnina je osnovno zavarovalno kritje, ki izhaja iz vključitve v Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Pokojninska renta je oblika izplačila po uveljavitvi pravice do izplačila iz naslova dodatne starostne pokojnine ali predčasne dodatne starostne pokojnine.

Kaj vpliva na višino pokojninske rente?

Osnova za določitev višine pokojninske rente so zbrana sredstva na vašem osebnem računu, upoštevata se vrsta rente in starost vas kot upravičenca ob uveljavitvi pravice. Pokojninska renta se izplačuje od dogovorjenega dne, za dogovorjeno obdobje in v višini, določeni z zavarovalno pogodbo. Ker izplačilo sodi med dohodke iz delovnega razmerja, se ob izplačilu pokojninske rente obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

Kako se izplačujejo privarčevana sredstva?

Pokojninska renta se prične izplačevati po uveljavitvi koriščenja pravic iz Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačevanje pokojninskih rent in dodatne družinske pokojnine je urejeno v pokojninskem načrtu za izplačevanje rent iz Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Pokojninska renta se praviloma izplačuje mesečno, razen če je izplačilo manjše od 30 EUR. V tem primeru se pokojninska renta izplačuje z drugačno frekvenco. Izplačilo se izvede do 10. delovnega dne v mesecu zapadlosti.

Kaj se zgodi s privarčevanimi sredstvi, če umrem, preden se upokojim?

Zavarovalnica bo odkupno vrednost sredstev, zbranih na vašem računu v mesecu pred vašo smrtjo, zmanjšano za izstopne stroške in akontacijo dohodnine, izplačala osebi, ki ste jo ob sklenitvi zavarovanja navedli na polici kot upravičenca za primer smrti. Poleg tega bo zavarovalnica upravičencu za dodatno družinsko pokojnino (ki je lahko druga oseba kot upravičenec za primer smrti) izplačala dodatno družinsko pokojnino v višini 20 % vrednosti sredstev, zbranih na vašem osebnem računu. Če zbrana sredstva ne presegajo 5.000 EUR, se zavarovalnina lahko izplača v enkratnem znesku. Če bi bila vaša smrt posledica nezgode, se upravičencu za dodatno družinsko pokojnino izplača še zavarovalnina v višini 100 % vrednosti sredstev na vašem osebnem računu.

Obvestilo

S 1. 1. 2021 uvajamo novo Prilogo k Pravilom upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PPU-SKS-PDPZ/21-1 (v nadaljevanju »Priloga«), ki je sestavni del Pravil upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ z oznako PU-SKS-PDPZ/16-1 in je na voljo v nadaljevanju v poglavju Dokumenti.

V skladu z zakonskimi zahtevami smo v Prilogi ažurirali članstvo v Upravi, Nadzornem svetu, odboru pokojninskega sklada in korigirali vsebino skrbniških ter administrativnih storitev. Izvedene spremembe ne vplivajo na vsebino zavarovanja.

Ostali dokumenti, ki urejajo individualno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, se ne spremenijo.