Prilagodljivo, prav mimogrede

Različica naložbenega zavarovanja Fleks, ki vam prihrani čas in denar, saj ga preprosto sklenete preko spleta.

Glavni prednosti naložbenega zavarovanja i.fleks sta:

 • fleksibilnost tako ob sklenitvi kot tudi v času trajanja zavarovanja ter
 • možnost izbire skladov ETF v okviru ponudbe zavarovalnice.

Zavarovanje i.fleks je zavarovanje z odprto zavarovalno doboi.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje i.fleks vključuje tudi življenjsko zavarovanje, zato Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrtii oz. vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. To pomeni, da v primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.


DODATNA ZAVAROVANJA

Dodatno nezgodno zavarovanje
Z dodatnim nezgodnim zavarovanje poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.


Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
Vsem, ki potujete v tujino, svetujemo, da zaradi finančne varnosti sklenete Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistencoi. V okviru dogovorjene zavarovalne vsote ZZPT krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Telefonsko pomoč oz. asistenco zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

ZZPT lahko sklenete tudi za druge družinske člane:

 • zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. leta starosti; zavarovani so lahko do konca koledarskega leta, v katerem so dopolnili 26. leto starosti.

Z zavarovanjem i.fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete do 6 skladov in določite razdelitev premije mednje. Nabor skladov ETF, med katerimi lahko izbirate v okviru zavarovanja i.fleks, je objavljen na strani www.triglav.si/skladi. Razdelitev premije med sklade lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.


Fleksibilna izplačila
Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

Predujem
Pri predujmu se izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu, in sicer v višini do 80 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. Izplačilo predujma lahko zahtevate, če znesek predujma iz prejšnjega stavka presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR. Zajamčena zavarovalna vsota se zniža za znesek izplačanega predujma.

Odkup
Izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja lahko zahtevate, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti. Odkupna vrednost je enaka vrednosti sredstev na osebnem računu.

Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks


obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Premija Minimalna premija 30 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije ETF skladi v okviru ponudbe Zavarovalnice Triglavi
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če at presega ZZV, po 75. letu starosti zavarovane osebe se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost na naložbenem računu, ki se v skladu s splošnimi pogoji lahko izplača v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po enem letu trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj eno leto
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

8 razlogov za sklenitev

1 Enostavna sklenitev
2 Ena polica za vse življenje
3 Zavarovanje in varčevanje
4 Varnost družine
5 Donosnost
6 Brez davka
7 Aktivno upravljanje premoženja
8 Dodatno investiranje
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje i.fleks je namenjeno najširši ciljni publiki, saj ga lahko sklenejo osebe v starosti od 14 do 65 let.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Do sredstev na naložbenem računu lahko v prvih desetih letih trajanja zavarovanja dostopate v obliki predujma ali v obliki odkupa. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev, saj se s tem zavarovanje ne prekine.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanje plačevanja premije,
 • kapitalizacijo zavarovanja.

S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu

Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se lahko izplačajo po preteku 10 let od začetka trajanja zavarovanja oz. kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Pred potekom 10 let od začetka trajanja zavarovanja pa se kakršnakoli izplačila izvajajo na osnovi odkupne vrednosti zavarovanja.

Oglejte si tudi