Prilagodljivo, prav mimogrede

Različica naložbenega zavarovanja Fleks, ki vam prihrani čas in denar, saj ga preprosto sklenete preko spleta.

Glavni prednosti naložbenega zavarovanja i.fleks sta:

  • fleksibilnost tako ob sklenitvi kot tudi v času trajanja zavarovanja ter
  • možnost izbire skladov ETF v okviru ponudbe zavarovalnice.

Zavarovanje i.fleks je zavarovanje z odprto zavarovalno doboi.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

8 razlogov za sklenitev

1 Enostavna sklenitev
2 Ena polica za vse življenje
3 Zavarovanje in varčevanje
4 Varnost družine
5 Donosnost
6 Brez davka
7 Aktivno upravljanje premoženja
8 Dodatno investiranje

Pogosta vprašanja

Sklenitev zavarovanja
Med trajanjem zavarovanja
Izplačila
Za koliko časa naj sklenem naložbeno zavarovanje?

Naložbena življenjska zavarovanja Fleks imajo odprto zavarovalno dobo, ki je ni potrebno vnaprej določiti. Svetujemo pa, da zavarovanje traja vsaj 10 let, kar je ugodno z davčnega vidika in po tem obdobju se ob izplačilu ne upoštevajo odkupni faktorji. Z daljšanjem dobe varčevanja v skladih se zmanjšuje naložbeno tveganje in povečuje možnost doseganja pričakovanih donosov. Prekinitev zavarovanja in izplačilo vrednosti premoženja na naložbenem računu lahko zahtevate kadarkoli po preteku 10 let trajanja zavarovanja, zavarovanje pa ponuja raznolike možnosti izplačil tudi pred 10 leti, in sicer v obliki predujma ali odkupa skladno s pogoji zavarovanja.

Kam se nalagajo vplačana sredstva? Ali je naložba varna?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih gre za varčevanje v skladih. Naložbeno tveganje je na strani vas kot zavarovalca. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem tudi po stopnji naložbenega tveganja ter pričakovanih donosih. Katere sklade boste izbrali, je odvisno od vašega odnosa do naložbenega tveganja in pričakovanih donosov. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, lahko izberete manj tvegane sklade. Izbirate pa lahko tudi med naložbenima strategijama Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi ter upravljanje naložbenega portfelja prepustite zavarovalnici in upravljalcu sklada.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k Naložbenemu življenjskemu zavarovanju i.fleks?
Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Ali lahko odstopim od pogodbe?

Zavarovalec lahko v skladu s pogoji odstopi od zavarovalne pogodbe v roku 30 dni od prejema zavarovalne police. Zavarovalnica je upravičena obračunati dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, v višini, kot so določeni v veljavnem ceniku na dan sklenitve pogodbe, kot tudi do povračila stroškov opravljenega zdravniškega pregleda zavarovane osebe, ki jih je zavarovalnica plačala zdravstvenemu zavodu po ceni, veljavni na dan izvedbe pregleda. Pisna izjava o odstopu mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca. Zavarovalnica vrne vse do tedaj vplačane premije.

Kako lahko dostopam do privarčevanih sredstev? Kaj se zgodi, če ne morem plačevati?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih se za prekinitev iz zavarovanja odločite glede na svoje potrebe. Pri izstopu iz zavarovanja po preteku 10 let od začetka se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, zmanjšana za izstopne stroške. V primeru izstopa iz zavarovanja pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja se pri izračunu odkupne vrednosti upoštevajo odkupni faktorji, obračunajo pa se tudi davčne obveznosti in stroški.

Do sredstev lahko dostopate tudi v obliki predujma ali odkupa, ko so izpolnjeni pogoji, zapisani v zavarovalnih pogojih.

Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek, in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.

Kakšen je postopek spremembe skladov na polici?

Zavarovalec lahko v okviru veljavne ponudbe skladov ETF zahteva, da se vsa sredstva ali določen odstotek sredstev na naložbenem računu veže na vrednost enote premoženja drugega sklada ETF, če je od začetka zavarovanja preteklo vsaj mesec dni. Za prenos sredstev se obračunajo stroški prenosa po ceniku, ki velja ob vsakokratni zahtevi za prenos. Prenos sredstev se opravi drugi delovni dan po dnevu prejema zahteve za prenos sredstev na zavarovalnici. Med trajanjem zavarovanja zavarovalec lahko zahteva tudi spremembo razdelitve bodoče zavarovalne premije med izbrane sklade ETF iz ponudbe zavarovalnice. Zavarovalec uveljavlja spremembo razdelitve premije na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži zavarovalnici.

Nabor skladov ETF, med katerimi lahko izbirate v okviru zavarovanja i.fleks, je objavljen na strani www.triglav.si/skladi.

Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?

Spremembo zavarovalca na polici se uredi v pisni obliki. Zavarovalec vloži zahtevo na obrazcu »Zahteva za spremembo zavarovalca«, na katerega se navedejo podatki o dosedanjem zavarovalcu in v rubriki »Pregled stranke (novega zavarovalca)« podatki o novem zavarovalcu. Za novega zavarovalca je potrebno izpolniti tudi Izjavo o politični izpostavljenosti in Izjavo posameznika o davčnem rezidentstvu. Pred izvedbo kakršnekoli spremembe na zavarovalni polici je potrebno izvesti identifikacijo dosedanjega in novega zavarovalca, ki jo lahko opravita oba hkrati ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob prijavi je potrebna predložitev osebnih dokumentov.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije ter je od začetka zavarovanja poteklo vsaj 1 leto in so premije plačane najmanj za 1 leto, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost mirovanja plačevanja premije. Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva mirovanje za dobo največ 12 mesecev. Po preteku mirovanja bo zavarovalnica pričela ponovno obračunavati zavarovalno premijo.

V primeru, da sta od začetka zavarovanja potekli vsaj 2 leti, in so premije plačane najmanj za 2 leti ter želite prekiniti s plačevanjem premije, imate možnost kapitalizacije zavarovanja. To pomeni, da se vaše zavarovanje pretvori v zavarovanje brez nadaljnjega plačevanja premije. Premije se po izvedeni kapitalizaciji police ne odtegujejo več.

V času mirovanja oziroma kapitalizacije je zavarovana oseba zavarovana za primer smrti v višini vrednosti premoženja na naložbenem računu, jamstva za dodatna zavarovanja v tem obdobju prenehajo. S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Na kakšne donose lahko računam?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je donosnost odvisna od gibanja vrednosti enote premoženja posameznega sklada.

Kaj pomeni obračunski dan?

Zavarovalnica preračuna znesek predujma oziroma odkupa na obračunski dan po prejemu popolne dokumentacije. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro 2 možnosti, in sicer, da je obračunski dan:

  • 2. delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
  • tak, kot ga določajo zavarovalni pogoji, to je zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.
Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?

Za ureditev izplačila za primer smrti se mora upravičenec, določen na zavarovalni polici, osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, bančno kartico upravičenca, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe in zavarovalno polico, v kolikor upravičenec z njo razpolaga. S prijavo smrti se preneha s plačevanjem zavarovalne premije, polica se zaključi.

Kakšne davčne obveznosti nastanejo ob izplačilu Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks?

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju i.fleks lahko nastopata 2 vrsti davčnih obveznosti: davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % ter davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj v višini 27,5 %.

Davek od prometa zavarovalnih poslov
V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od 10 let, od odkupne vrednosti ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) v višini 8,5 %. Zavarovalnica ga obračuna le v primeru, če pride do odkupa pred potekom 10 let.

Davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj
V skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti zavarovalnica obračuna davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 27,5 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek je dokončen in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred 10 leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšne so možnosti izplačila odkupa?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj 2 leti, in so premije plačane najmanj za 2 leti. Odkupna vrednost je enaka vrednosti sredstev na osebnem računu. Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24. uri na dan izračuna odkupne vrednosti.

Kakšne so možnosti izplačila predujma?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če znesek predujma presega znesek najnižjega izplačila, ki znaša 150,00 EUR. V primeru predujma se izplača do 80 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti se v primeru predujma zniža za znesek izplačila.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi