Prilagodljivo, prav mimogrede

Različica naložbenega zavarovanja Fleks, ki vam prihrani čas in denar, saj ga preprosto sklenete preko spleta.

Glavni prednosti naložbenega zavarovanja i.fleks sta:

 • fleksibilnost tako ob sklenitvi kot tudi v času trajanja zavarovanja ter
 • možnost izbire skladov ETF v okviru ponudbe zavarovalnice.

Zavarovanje i.fleks je zavarovanje z odprto zavarovalno doboi.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje i.fleks vključuje tudi življenjsko zavarovanje, zato Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrtii oz. vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. To pomeni, da v primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.


DODATNA ZAVAROVANJA

Dodatno nezgodno zavarovanje
Z dodatnim nezgodnim zavarovanje poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno določite glede na vaše potrebe. Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi kritji:

 • nezgodna smrt,
 • trajna invalidnost kot posledica nezgode,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode,
 • nadomestilo za zlome, izpahe in opekline,
 • mesečna nezgodna renta za invalidnost, pri čemer lahko izbirate med dobo izplačevanja rente (5, 10, 15, 20 in 25 let) ter oblikama:
  • nezgodno rento za primer 30 ali več odstotkov trajne invalidnosti ali
  • nezgodno rento za primer 50 ali več odstotkov trajne invalidnosti.


Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco
Vsem, ki potujete v tujino, svetujemo, da zaradi finančne varnosti sklenete Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistencoi. V okviru dogovorjene zavarovalne vsote ZZPT krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih utrpi zavarovana oseba zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. Telefonsko pomoč oz. asistenco zagotavlja Triglav zdravstvena asistenca.

ZZPT lahko sklenete tudi za druge družinske člane:

 • zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • otroke, ki ob sklenitvi dodatnega zavarovanja še niso dopolnili 18. leta starosti; zavarovani so lahko do konca koledarskega leta, v katerem so dopolnili 26. leto starosti.

Z zavarovanjem i.fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete do 6 skladov in določite razdelitev premije mednje. Nabor skladov ETF, med katerimi lahko izbirate v okviru zavarovanja i.fleks, je objavljen na strani www.triglav.si/skladi. Razdelitev premije med sklade lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.


Fleksibilna izplačila
Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

Predujem
Pri predujmu se izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu, in sicer v višini do 80 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. Izplačilo predujma lahko zahtevate, če znesek predujma iz prejšnjega stavka presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR. Zajamčena zavarovalna vsota se zniža za znesek izplačanega predujma.

Odkup
Izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja lahko zahtevate, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti. Odkupna vrednost je enaka vrednosti sredstev na osebnem računu.

Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks


obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Premija Minimalna premija 30 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije ETF skladi v okviru ponudbe Zavarovalnice Triglavi
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če at presega ZZV, po 75. letu starosti zavarovane osebe se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost na naložbenem računu, ki se v skladu s splošnimi pogoji lahko izplača v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po enem letu trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj eno leto
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

8 razlogov za sklenitev

1 Enostavna sklenitev
2 Ena polica za vse življenje
3 Zavarovanje in varčevanje
4 Varnost družine
5 Donosnost
6 Brez davka
7 Aktivno upravljanje premoženja
8 Dodatno investiranje
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Kakšne so možnosti izplačila predujma?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če znesek predujma presega znesek najnižjega izplačila, ki znaša 150,00EUR. V primeru predujma se izplača do 80 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti se v primeru predujma zniža za znesek izplačila.

Kakšne so možnosti izplačila odkupa?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti. Odkupna vrednost je enaka vrednosti sredstev na osebnem računu. Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24.00 uri na dan izračuna odkupne vrednosti.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije ter je od začetka zavarovanja poteklo vsaj eno leto in so premije plačane najmanj za eno leto, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost mirovanje plačevanja premije. Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva mirovanje za dobo največ 12 mesecev. Po preteku mirovanja bo zavarovalnica pričela ponovno obračunavati zavarovalno premijo.

V primeru, da sta od začetka zavarovanja potekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti ter želite prekiniti s plačevanjem premije, imate možnost kapitalizacije zavarovanja. To pomeni, da se vaše zavarovanje pretvori v zavarovanje brez nadaljnjega plačevanja premije. Premije se po izvedeni kapitalizaciji police ne odtegujejo več.

V času mirovanja oziroma kapitalizacije je zavarovana oseba zavarovana za primer smrti v višini vrednosti premoženja na naložbenem računu, jamstva za dodatna zavarovanja v tem obdobju prenehajo. S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k Naložbenemu življenjskemu zavarovanju i.fleks?

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju i.fleks lahko priključite naslednja dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje,
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco, ki ga lahko sklenete tudi za družinske člane.
Kakšne davčne obveznosti nastanejo ob izplačilu Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks?

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju i.fleks lahko nastopata dve vrsti davčnih obveznosti: davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % ter davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj v višini 27,5 %.

Davek od prometa zavarovalnih poslov
V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, od odkupne vrednosti ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) v višini 8,5 %. Zavarovalnica ga obračuna le v primeru, če pride do odkupa pred potekom desetih let.

Davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj
V skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti zavarovalnica obračuna davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 27,5 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek je dokončen in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred desetimi leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšen je postopek spremembe skladov na polici?

Zavarovalec lahko v okviru veljavne ponudbe skladov ETF zahteva, da se vsa sredstva ali določen odstotek sredstev na naložbenem računu veže na vrednost enote premoženja drugega ETF sklada, če je od začetka zavarovanja preteklo vsaj mesec dni. Za prenos sredstev se obračunajo stroški prenosa po ceniku, ki velja ob vsakokratni zahtevi za prenos. Prenos sredstev se opravi drugi delovni dan po dnevu prejema zahteve za prenos sredstev na zavarovalnici. Med trajanjem zavarovanja zavarovalec lahko zahteva tudi spremembo razdelitve bodoče zavarovalne premije med izbrane ETF sklade iz ponudbe zavarovalnice. Zavarovalec uveljavlja spremembo razdelitve premije na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži zavarovalnici.

Nabor skladov ETF, med katerimi lahko izbirate v okviru zavarovanja i.fleks, je objavljen na strani www.triglav.si/skladi.

Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?

Spremembo zavarovalca na polici se uredi v pisni obliki. Zavarovalec vloži zahtevo na obrazcu »Zahteva za spremembo zavarovalca«, na katerega se navedejo podatki o dosedanjem zavarovalcu in v rubriki »Pregled stranke (novega zavarovalca)« podatki o novem zavarovalcu. Za novega zavarovalca je potrebno izpolniti tudi Izjavo o politični izpostavljenosti in Izjavo posameznika o davčnem rezidentstvu. Pred izvedbo kakršnekoli spremembe na zavarovalni polici je potrebno izvesti identifikacijo dosedanjega in novega zavarovalca, ki jo lahko opravita oba hkrati ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob prijavi je potrebna predložitev osebnih dokumentov.

Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.

Razlaga obračunskih dni

Zavarovalnica preračuna znesek predujma oz. odkupa na obračunski dan po prejemu popolne dokumentacije. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro dve možnosti, in sicer, da je obračunski dan:

 • drugi delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
 • tak, kot ga določajo zavarovalni pogoji, to je zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.
Odstop od pogodbe

Zavarovalec lahko v skladu s pogoji odstopi od zavarovalne pogodbe v roku 30 dni od prejema zavarovalne police. Zavarovalnica je upravičena obračunati dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, v višini, kot so določeni v veljavnem ceniku na dan sklenitve pogodbe, kot tudi do povračila stroškov opravljenega zdravniškega pregleda zavarovane osebe, ki jih je zavarovalnica plačala zdravstvenemu zavodu po ceni, veljavni na dan izvedbe pregleda. Pisna izjava o odstopu mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca. Zavarovalnica vrne vse do tedaj vplačane premije.

Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?

Za ureditev izplačila za primer smrti se mora upravičenec, določen na zavarovalni polici, osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, bančno kartico upravičenca, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe in zavarovalno polico, v kolikor upravičenec z njo razpolaga. S prijavo smrti se preneha s plačevanjem zavarovalne premije, polica se zaključi.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Oglejte si tudi