Prilagodljivo, prav za vse

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je kombinacija nalaganja v sklade, življenjskega in dodatnih zavarovanj.


Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh oseb, priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

Njegova ključna prednost je odprta zavarovalna dobai.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

Zavarovana oseba je med trajanjem zavarovanja zavarovana za primer smrti najmanj v višini zajamčene zavarovalne vsotei. To pomeni, da se v primeru smrti zavarovane osebe upravičencu izplača ZZV oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Med trajanjem zavarovanja je ZZV pod določenimi pogoji možno povišati. S tem se poviša tudi premija.


DODATNA ZAVAROVANJA

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks lahko priključite različna dodatna zavarovanja:


Naložbene strategije
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami, ki jih v času trajanja zavarovanja lahko tudi spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik.
  • FINANČNI CILJI
   Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela petih naložbenih politik, odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja:
   • Finančni cilj glede na dobo varčevanjai
   • Finančni cilji glede na starost zavarovalcai.
  • AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
   Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:

   • Agresivno naložbeno politiko,
   • Zmerno naložbeno politiko,
   • Konzervativno naložbeno politiko.
Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški Triglav Svetovni razviti trgi 45 %
Triglav Severna Amerika 25 %
Triglav Rastoči trgi 15 %
Triglav Hitra rastoča podjetja   5 %
Triglav Naravni viri   5 %
Triglav Nepremičnine   5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi 50 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Rastoči trgi 10 %
Triglav Top Brands 10 %
Triglav Obvezniški   5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta 40 %
Triglav Steber Global 25 %
Triglav Obvezniški 20 %
Triglav Svetovni razviti trgi 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Renta 60 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Steber Global 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta 50 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Money Market EUR 20 %
Triglav High Yield Bond   5 %

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Fleksibilna izplačila
Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

Predujem
Predčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko zahtevate, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. Enote premoženja, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 24 mesecev, predstavljajo začetne enote premoženja. Enote premoženja, pridobljene z vsemi nadaljnjimi vplačili, vključno z začetnim ali dodatnim vplačilom, pa predstavljajo redne enote.

Odkup
Odkup zavarovanja lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev. Odkup pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja je neugoden, saj se pri izračunu odkupne vrednosti upošteva odkupni faktor. Poleg tega se poleg izstopnih stroškov in morebitne izstopne provizije upravljavca sklada obračuna še davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%, če izplačilo presega vsoto plačil, pa še davek na dohodek iz življenjskega zavarovanja.

Izstop iz zavarovanja po 10-ih letih
V tem primeru se izplača odkupna vrednost, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Od nje se obračunajo le izstopni stroški ter morebitna izstopna provizija upravljavca sklada.

Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja
V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks


obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 30 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad 10 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če ta presega ZZV, po 75. letu starosti zavarovane osebe se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EURi
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

9 razlogov za sklenitev

1 Ena polica za vse življenje
2 Zavarovanje in varčevanje
3 Varnost družine
4 Osebna varnost
5 Donosnost
6 Nagrada za zvestobo
7 Brez davka
8 Aktivno upravljanje premoženja
9 Dodatno investiranje
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?


Zavarovanje FLEKS je namenjeno najširši ciljni publiki, saj ga lahko sklenejo osebe v starosti od 14 do 65 let.

Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Na vašo zahtevo se vam lahko skladno s pogoji vnaprej izplača predujem. Odkup lahko zahtevate po določenem času trajanja zavarovanja skladno s pogoji, pri čemer mora biti izpolnjen še eden od naslednjih pogojev:

 • izselitev iz Republike Slovenije,
 • smrt upravičenca ali ožjega družinskega člana,
 • 100 % trajna invalidnost ali izguba poslovne sposobnosti ali težja bolezen zavarovane osebe,
 • razveza zakonske zveze pri vzajemnem zavarovanju zakoncev oziroma izkazano prenehanje zunajzakonske skupnosti,
 • nepretrgana brezposelnost zavarovalca za obdobje, daljše od treh mesecev,
 • če so se okoliščine od sklenitve zavarovalne pogodbe tako spremenile, da zaradi tega ni smiselno nadaljevati zavarovanja.


Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanje plačevanja premije,
 • kapitalizacijo zavarovanja.

S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu

Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se lahko izplačajo po preteku 10 let od začetka trajanja zavarovanja oz. kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Pred potekom 10 let od začetka trajanja zavarovanja pa se kakršnakoli izplačila izvajajo na osnovi odkupne vrednosti zavarovanja.

Oglejte si tudi