Prilagodljivo prav za vse

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je kombinacija nalaganja v sklade, življenjskega in dodatnih zavarovanj.


Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh oseb, priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

Njegova ključna prednost je odprta zavarovalna dobai.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

Zavarovana oseba je med trajanjem zavarovanja zavarovana za primer smrti najmanj v višini zajamčene zavarovalne vsotei. To pomeni, da se v primeru smrti zavarovane osebe upravičencu izplača ZZV oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Med trajanjem zavarovanja je ZZV pod določenimi pogoji možno povišati. S tem se poviša tudi premija.


DODATNA ZAVAROVANJA

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks lahko priključite različna dodatna zavarovanja:


Naložbene strategije
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih v času trajanja zavarovanja lahko tudi spreminjate. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik.
  • FINANČNI CILJI
   Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela 5 naložbenih politik, odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja:
   • Finančni cilj glede na dobo varčevanjai
   • Finančni cilji glede na starost zavarovalcai.
  • AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
   Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:
   • Agresivno naložbeno politiko,
   • Zmerno naložbeno politiko,
   • Konzervativno naložbeno politiko.

Tabela 5 naložbenih politik za leto 2024
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški skladi Triglav Svetovni razviti trgi 30 %
Triglav Top Brands 25 %
Triglav Severna Amerika 15 %
Triglav Okoljska perspektiva 10 %
Triglav Tehnologije prihodnosti 10 %
Triglav Trgi v razvoju 10 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Renta 30 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Top Brands 20 %
Triglav Okoljska perspektiva 10 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Trgi v razvoju 10 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Renta 25 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Top Brands 15 %
Triglav Zdravje in dobro počutje 15 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Obvezniški 30 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Aktivni 15 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Zdravje in dobro počutje 10 %
Triglav Sklad denarnega trga EUR 10 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Obvezniški 35 %
Triglav Aktivni 25 %
Triglav Sklad denarnega trga EUR 25 %
Triglav Renta 15 %


Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Fleksibilna izplačila
Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

Predujem
Predčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko zahtevate, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. Enote premoženja, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 24 mesecev, predstavljajo začetne enote premoženja. Enote premoženja, pridobljene z vsemi nadaljnjimi vplačili, vključno z začetnim ali dodatnim vplačilom, pa predstavljajo redne enote.

Odkup
Odkup zavarovanja lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev. Odkup pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja je neugoden, saj se pri izračunu odkupne vrednosti upošteva odkupni faktor. Poleg tega se poleg izstopnih stroškov in morebitne izstopne provizije upravljavca sklada obračuna še davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%, če izplačilo presega vsoto plačil, pa še davek na dohodek iz življenjskega zavarovanja.

Izstop iz zavarovanja po 10-ih letih
V tem primeru se izplača odkupna vrednost, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Od nje se obračunajo le izstopni stroški ter morebitna izstopna provizija upravljavca sklada.

Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja
V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks


obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 30 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad 10 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če ta presega ZZV, po 75. letu starosti zavarovane osebe se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EURi
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje za delovno nezmožnost
Dodatno zavarovanje za hude bolezni
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

9 razlogov za sklenitev

1 Ena polica za vse življenje
2 Zavarovanje in varčevanje
3 Varnost družine
4 Osebna varnost
5 Donosnost
6 Nagrada za zvestobo
7 Brez davka
8 Aktivno upravljanje premoženja
9 Dodatno investiranje

Pogosta vprašanja

Sklenitev zavarovanja
Med trajanjem zavarovanja
Izplačila
Za koliko časa naj sklenem naložbeno zavarovanje?

Naložbena življenjska zavarovanja Fleks imajo odprto zavarovalno dobo, ki je ni potrebno vnaprej določiti. Svetujemo pa, da zavarovanje traja vsaj 10 let, kar je ugodno z davčnega vidika in po tem obdobju se ob izplačilu ne upoštevajo odkupni faktorji. Z daljšanjem dobe varčevanja v skladih se zmanjšuje naložbeno tveganje in povečuje možnost doseganja pričakovanih donosov. Prekinitev zavarovanja in izplačilo vrednosti premoženja na naložbenem računu lahko zahtevate kadarkoli po preteku 10 let trajanja zavarovanja, zavarovanje pa ponuja raznolike možnosti izplačil tudi pred 10 leti, in sicer v obliki predujma ali odkupa skladno s pogoji zavarovanja.

Kam se nalagajo vplačana sredstva? Ali je naložba varna?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih gre za varčevanje v skladih. Naložbeno tveganje je na strani vas kot zavarovalca. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem tudi po stopnji naložbenega tveganja ter pričakovanih donosih. Katere sklade boste izbrali, je odvisno od vašega odnosa do naložbenega tveganja in pričakovanih donosov. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, lahko izberete manj tvegane sklade. Izbirate pa lahko tudi med naložbenima strategijama Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi ter upravljanje naložbenega portfelja prepustite zavarovalnici in upravljalcu sklada.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks?

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks lahko priključite naslednja dodatna zavarovanja:

  • osnovni paket: 9 hudih bolezni ali
  • razširjeni paket: 24 hudih bolezni, zavarovanje hudih bolezni za vaše otroke, genetska analiza Triglav DNK, zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost;
Kje lahko sklenem zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:


Z zastopnikom lahko zavarovanje sklenete osebno ali na daljavo. Oglejte si, kako poteka celoten postopek sklenitve na daljavo.Za več informacij lahko:

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Ali lahko odstopim od pogodbe?

Zavarovalec lahko v skladu s pogoji odstopi od zavarovalne pogodbe v roku 30 dni od prejema zavarovalne police. Zavarovalnica je upravičena obračunati dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, v višini, kot so določeni v veljavnem ceniku na dan sklenitve pogodbe, kot tudi do povračila stroškov opravljenega zdravniškega pregleda zavarovane osebe, ki jih je zavarovalnica plačala zdravstvenemu zavodu po ceni, veljavni na dan izvedbe pregleda. Pisna izjava o odstopu mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca. Zavarovalnica vrne vse do tedaj vplačane premije.

Kako lahko dostopam do privarčevanih sredstev? Kaj se zgodi, če ne morem plačevati?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih se za prekinitev iz zavarovanja odločite glede na svoje potrebe. Pri izstopu iz zavarovanja po preteku 10 let od začetka se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, zmanjšana za izstopne stroške. V primeru izstopa iz zavarovanja pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja se pri izračunu odkupne vrednosti upoštevajo odkupni faktorji, obračunajo pa se tudi davčne obveznosti in stroški.

Do sredstev lahko dostopate tudi v obliki predujma ali odkupa, ko so izpolnjeni pogoji, zapisani v zavarovalnih pogojih.

Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek, in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.

Kakšen je postopek spremembe skladov na polici?

Zavarovalec lahko v primeru naložbene strategije – Samostojna izbira skladov v okviru veljavne ponudbe zavarovalnice zahteva, da se vsa sredstva ali določen odstotek sredstev na naložbenem računu veže na vrednost enote premoženja drugega sklada. Zavarovalnica izvede prenos sredstev med skladi po prejemu pisne zahteve s strani zavarovalca. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro 2 možnosti, in sicer, da se prenos sredstev izvede na:

 • 2. delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
 • zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.


Med trajanjem zavarovanja lahko zavarovalec zahteva tudi spremembo razdelitve bodoče zavarovalne premije med izbrane sklade iz ponudbe zavarovalnice. Zavarovalec uveljavlja spremembo razdelitve premije na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži zavarovalnici.

Zavarovalec lahko poleg samostojne izbire skladov med trajanjem zavarovanja izbira še med naložbenima strategijama Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi. V slednjih strategijah zavarovalec prepusti skrb za naložbeni portfelj zavarovalnici, ki v skladu z izbranim Finančnim ciljem oziroma Aktivno naložbeno politiko enkrat letno prilagodi nabor skladov.

Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?

Spremembo zavarovalca na polici se uredi v pisni obliki. Zavarovalec vloži zahtevo na obrazcu »Zahteva za spremembo zavarovalca«, na katerega se navedejo podatki o dosedanjem zavarovalcu in v rubriki »Pregled stranke (novega zavarovalca)« podatki o novem zavarovalcu. Za novega zavarovalca je potrebno izpolniti tudi Izjavo o politični izpostavljenosti in Izjavo posameznika o davčnem rezidentstvu. Pred izvedbo kakršnekoli spremembe na zavarovalni polici je potrebno izvesti identifikacijo dosedanjega in novega zavarovalca, ki jo lahko opravita oba hkrati ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob prijavi je potrebna predložitev osebnih dokumentov.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije ter sta od začetka zavarovanja potekli vsaj 2 leti, in so premije plačane najmanj za 2 leti, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanja plačevanja premije ali
 • kapitalizacije zavarovanja.


Mirovanje plačevanja premije

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva mirovanje za dobo največ 12 mesecev. Po preteku mirovanja bo zavarovalnica pričela ponovno obračunavati zavarovalno premijo.

Kapitalizacija zavarovanja

V primeru, da želite prekinitev plačevanja premije za obdobje daljše od 12 mesecev, imate možnost kapitalizacije zavarovanja. To pomeni, da se vaše zavarovanje pretvori v zavarovanje brez nadaljnjega plačevanja premije. Premije se po izvedeni kapitalizaciji police ne odtegujejo več.

V času mirovanja oziroma kapitalizacije je zavarovana oseba zavarovana za primer smrti v višini vrednosti premoženja na naložbenem računu, jamstva za dodatna zavarovanja v tem obdobju prenehajo. S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Na kakšne donose lahko računam?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je donosnost odvisna od gibanja vrednosti enote premoženja posameznega sklada.

Kaj pomeni obračunski dan?

Zavarovalnica preračuna znesek predujma oziroma odkupa na obračunski dan po prejemu popolne dokumentacije. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro 2 možnosti, in sicer, da je obračunski dan:

 • 2. delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
 • tak, kot ga določajo zavarovalni pogoji, to je zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.
Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?

Za ureditev izplačila za primer smrti se mora upravičenec, določen na zavarovalni polici, osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, bančno kartico upravičenca, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe in zavarovalno polico, v kolikor upravičenec z njo razpolaga. S prijavo smrti se preneha s plačevanjem zavarovalne premije, polica se zaključi.

Kakšna je razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu?

Odkup je prekinitev življenjskega zavarovanja, ki ima za posledico izplačilo odkupne vrednosti oziroma privarčevanih sredstev, znižanih za stroške zavarovalnice.

Pred potekom 10 let od začetka trajanja zavarovanja se izplača odkupna vrednost. Odkupna vrednost začetne enote premoženja je enaka produktu VEP posameznega sklada z odkupnim faktorjem, ki je razviden iz tabele odkupnih faktorjev. Odkupna vrednost rednih enot premoženja je enaka VEP posameznega sklada. Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se izplačajo po preteku 10 let od začetka trajanja zavarovanja oziroma kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Z izplačilom se zavarovanje prekine.

V skladu z zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek v višini 8,5 % od odkupne vrednosti. V primeru odkupa po 10 letih se od odkupne vrednosti davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna.

Kakšne davčne obveznosti nastanejo ob izplačilu Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks?

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju Fleks lahko nastopata 2 vrsti davčnih obveznosti: davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % ter davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj v višini 25 %.

Davek od prometa zavarovalnih poslov
V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od 10 let, od odkupne vrednosti ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) v višini 8,5 %. Zavarovalnica ga obračuna le v primeru, če pride do odkupa pred potekom 10 let.

Davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj
V skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti zavarovalnica obračuna davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 25 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek je dokončen in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred 10 leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšne so možnosti izplačila odkupa?

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj 2 leti in so premije plačane najmanj za 2 leti, pri čemer mora biti v prvih 10 letih trajanja zavarovanja, izpolnjen še 1 od naslednjih pogojev:

 • izselitev iz Republike Slovenije;
 • smrt upravičenca ali ožjega družinskega člana;
 • 100 % trajna invalidnost ali izguba poslovne sposobnosti ali težja bolezen zavarovane osebe;
 • razveza pri vzajemnem zavarovanju zakoncev;
 • nepretrgana brezposelnost zavarovalca za obdobje, daljše od 3 mesecev;
 • če so se okoliščine od sklenitve zavarovalne pogodbe tako spremenile, da zaradi tega ni smiselno nadaljevati zavarovanja.

Odkupna vrednost pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja je zaradi odkupnih faktorjev nižja od sredstev na naložbenem računu. V primeru izplačila sredstev na naložbenem računu po 10 letih trajanja zavarovanja, se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, brez upoštevanja odkupnih faktorjev. Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24. uri na dan izračuna odkupne vrednosti.

V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek v višini 8,5 % od odkupne vrednosti. V primeru odkupa po 10 letih se od odkupne vrednosti davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna.

Zavarovalnica v skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti obračuna tudi davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 25 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred 10 leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšne so možnosti izplačila predujma?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja (VEP) na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila, ki znaša 150,00 EUR. V primeru predujma se v prvih 10 letih od začetka zavarovanja izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu v višini do 90 % vrednosti rednih enot premoženja. Po preteku 10 let od začetka zavarovanja se lahko izplača 100 % vrednosti rednih enot premoženja. Zavarovalnica ne izplača predujma na začetne enote, to so enote, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 24 mesecev. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti se v primeru predujma zniža za znesek izplačila.

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}