Prilagodljivo, prav za otroke

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje in nalaganje v sklade v korist otroka.

Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja je odrasla oseba. Zavarovalec je otrok, ki je na polici zavarovan z Dodatnim nezgodnim zavarovanjem otrok.

Gre za prvo polico, ki je v celoti namenjena otroku. S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno finančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko bodo odrasli.

Ključna prednost zavarovanja je odprta zavarovalna dobai.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
 • zavarovalec ne sme biti starejši od 18 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po pogojih, ki jih določi zavarovalnica.

Fleks za otroke poleg naložbenega dela vključuje:

 • življenjsko zavarovanje za primer smrti odrasle osebe z zajamčeno zavarovalno vsoto ter
 • dodatno nezgodno zavarovanje otroka.


ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE - Finančna varnost otroka v primeru smrti zavarovane osebe

Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja na naložbenem računu vzpostavila takšno stanje, da bo vrednost premoženja najmanj enaka:

 • zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če ta presega zajamčeno zavarovalno vsoto.

Istočasno zavarovalnica sredstva z naložbenega računa prenese v Konzervativno naložbeno politiko. Zavarovalec je hkrati oproščen plačevanja nadaljnjih premij in prekinejo se vsa dodatna zavarovanja na polici.

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok krije naslednje nevarnosti:

 • trajno invalidnost zaradi nezgode z naraščajočo zavarovalno vsoto pri več kot 50-odstotni trajni invalidnosti,
 • prehodno nesposobnost za opravljanje rednih nalog z dnevnim nadomestilom,
 • nočitev v bolnišnici zaradi nezgode z nadomestilom za bolnišnični dan,
 • nočitev v bolnišnici v tujini zaradi nezgode z dodatkom za bolnišnični dan v tujini,
 • izgubo življenja zaradi nezgode z izbrano zavarovalno vsoto za otroke, stare od 15 do 28 let.


Tabela zavarovalnih vsot in premij v EUR Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok
Možne kombinacije Izguba življenja zaradi nezgode Trajna invalidnost Izplačilo pri 100-odstotni invalidnosti s progresijo Dnevno nadomestilo Nadomestilo za bolnišnični dani Dodatek za bolnišnični dan v tujinii Mesečna premija
Starost zavarovanca od 0 do 14 let
Kombinacija A
10.000 30.000 2 40 40 1,93
Kombinacija B
20.000 60.000 3 50 50 3,06
Kombinacija C
30.000 90.000 4 60 60 4,19
Starost zavarovanca od 15 do 28 let
Kombinacija A 5.000 10.000 30.000 3 20 20 3,19
Kombinacija B 7.500 20.000 60.000 5 30 30 5,53
Kombinacija C 10.000 30.000 90.000 8 40 40 8,53


Konec leta, v katerem otrok dopolni 14 let, se njegovi starosti prilagodita višina kritja in zavarovalna premija. Pri spremembi se ohrani kombinacija zavarovanja (A oz. B oz. C), ki ste jo izbrali ob sklenitvi zavarovanja. Nezgodno zavarovanje v vsakem primeru preneha konec tistega leta, ko otrok dopolni 28. leto starosti. Zavarovanje lahko preneha tudi prej, in sicer v primeru zamenjave zavarovane osebe prek koncem koledarskega leta, v katerem otrok dopolni 28. leto starosti.


Naložbene strategije

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke vam omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije in odnosa do naložbenega tveganja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbena strategija FINANČNI CILJI
  vam omogoča, da upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.

  Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik. Zavarovalčeva sredstva se bodo skladno z izbranim časovnim obdobjem varčevanja prelivala med temi petimi naložbenimi politikami od najbolj agresivne do najbolj konzervativne, kot jih prikazuje spodnja tabela.

 • Naložbena strategija AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.
  Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo tri različne naložbene politike:
  • Agresivno naložbeno politiko,
  • Zmerno naložbeno politiko,
  • Konzervativno naložbeno politiko.

Ciljna struktura portfelja skladov in struktura skladov posamezne naložbene politike (košarica skladov) je razvidna iz Tabele petih naložbenih politik.

Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški Triglav Svetovni razviti trgi 45 %
Triglav Severna Amerika 25 %
Triglav Rastoči trgi 15 %
Triglav Zeleni 10 %
Triglav Hitro rastoča podjetja   5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi 50 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Rastoči trgi 10 %
Triglav Top Brands 10 %
Triglav Obvezniški   5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta 40 %
Triglav Steber Global 25 %
Triglav Obvezniški 20 %
Triglav Svetovni razviti trgi 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Renta 60 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Steber Global 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta 50 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Money Market EUR 20 %
Triglav High Yield Bond   5 %

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks za otroke zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Fleksibilna izplačila
Izplačila so fleksibilna tako v času trajanja zavarovanja kot po izstopu iz njega.

Do 26. leta starosti vašega otroka boste zavarovanje upravljali skupaj z njim. Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, se lahko glede izplačil z naložbenega računa odloča samostojno. Do njih dostopa v obliki predujma, odkupa ali izplačila celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Pri tem lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega.

Odkup
Odkup zavarovanja lahko v skladu z določili splošnih pogojev zahtevate po treh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane najmanj za tri leta.

Predujem
Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti zniža za znesek izplačila.

Izplačila iz življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe lahko zavarovalec (otrok), ki še ni dopolnil 26 let, zahteva (sam oz. prek zakonitega zastopnika):

 • izplačevanje mesečne rente do meseca, ko dopolni 26. leto starosti in/ali
 • izplačilo vseh sredstev na računu v primerih: rojstva otroka, sklenitve zakonske zveze oz. nastanka zunajzakonske skupnosti, nakupa nepremičnine, najema dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine in študija zavarovalca.

Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, lahko samostojno odloča o načinu izplačila sredstev oz. njihovega preostanka. Sredstva lahko dvigne v obliki mesečne rente, v enkratnem znesku ali v kombinaciji obojega.

Izplačilo iz Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok
Izplačilo iz Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok je odvisno od kombinacije, ki ste jo izbrali ob sklenitvi zavarovanja.

Naložbeno Življensko zavarovanje Fleks za otroke


Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Osnovno zavarovanje: smrt odrasle osebe
Dodatno nezgodno zavarovanje otroka
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec in upravičenec Otrok v starosti 0 do 18 let ob sklenitvi zavarovanja
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 25 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad 8 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: zbrana sredstva se prenesejo v sklad z zajamčenim donosom, zavarovalec je oproščen plačevanja nadaljnjih premij, prekinejo se vsa zavarovanja na polici. Sredstva se izplačajo na zahtevo zavarovalca, v skladu z zavarovalnimi pogoji.
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Menjava zavarovane osebe: otrok (zavarovalec) lahko z dopolnjenim 26. letom starosti prevzame vlogo zavarovane osebe.
Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja, ki se v skladu s splošnimi pogoji lahko izplačajo v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EURi
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po treh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev, če so premije plačane za najmanj tri leta
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje Po menjavi zavarovane osebe
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

7 razlogov za sklenitev

1 Ena polica za vse življenje
2 Velika fleksibilnost
3 Donosnost
4 Nagrada za zvestobo
5 Brez davka
6 Aktivno upravljanje premoženja
7 Dodatno investiranje
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje Fleks za otroke je namenjeno najširši ciljni publiki, saj ga lahko sklenejo osebe v starosti od 14 do 65 let.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanje plačevanja premije,
 • kapitalizacijo zavarovanja.

S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu

Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se lahko izplačajo po preteku 10 let od začetka trajanja zavarovanja oz. kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Pred potekom 10 let od začetka trajanja zavarovanja pa se kakršnakoli izplačila izvajajo na osnovi odkupne vrednosti zavarovanja.

Oglejte si tudi