Prilagodljivo, prav za otroke

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke je dolgoročno zavarovanje in nalaganje v sklade v korist otroka.

Zavarovana oseba osnovnega življenjskega zavarovanja je odrasla oseba. Zavarovalec je otrok, ki je na polici zavarovan z Dodatnim nezgodnim zavarovanjem otrok.

Gre za prvo polico, ki je v celoti namenjena otroku. S sklenitvijo zavarovanja vašim najmlajšim zagotovite potrebno finančno varnost v času odraščanja in dobro popotnico za obdobje, ko bodo odrasli.

Ključna prednost zavarovanja je odprta zavarovalna dobai.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatna zavarovanja
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 18. do 65. leta starosti,
 • zavarovalec ne sme biti starejši od 18 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po pogojih, ki jih določi zavarovalnica.

Fleks za otroke poleg naložbenega dela vključuje:

 • življenjsko zavarovanje za primer smrti odrasle osebe z zajamčeno zavarovalno vsoto ter
 • dodatno nezgodno zavarovanje otroka.


ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE - Finančna varnost otroka v primeru smrti zavarovane osebe

Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja na naložbenem računu vzpostavila takšno stanje, da bo vrednost premoženja najmanj enaka:

 • zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če ta presega zajamčeno zavarovalno vsoto.

Istočasno zavarovalnica sredstva z naložbenega računa prenese v Konzervativno naložbeno politiko. Zavarovalec je hkrati oproščen plačevanja nadaljnjih premij in prekinejo se vsa dodatna zavarovanja na polici.


DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok krije naslednje nevarnosti:

 • trajno invalidnost zaradi nezgode z naraščajočo zavarovalno vsoto pri več kot 50-odstotni trajni invalidnosti,
 • prehodno nesposobnost za opravljanje rednih nalog z dnevnim nadomestilom,
 • nočitev v bolnišnici zaradi nezgode z nadomestilom za bolnišnični dan,
 • nočitev v bolnišnici v tujini zaradi nezgode z dodatkom za bolnišnični dan v tujini,
 • izgubo življenja zaradi nezgode z izbrano zavarovalno vsoto za otroke, stare od 15 do 28 let.


Tabela zavarovalnih vsot in premij v EUR Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok
Možne kombinacije Izguba življenja zaradi nezgode Trajna invalidnost Izplačilo pri 100-odstotni invalidnosti s progresijo Dnevno nadomestilo Nadomestilo za bolnišnični dani Dodatek za bolnišnični dan v tujinii Mesečna premija
Starost zavarovanca od 0 do 14 let
Kombinacija A
10.000 30.000 2 40 40 1,93
Kombinacija B
20.000 60.000 3 50 50 3,06
Kombinacija C
30.000 90.000 4 60 60 4,19
Starost zavarovanca od 15 do 28 let
Kombinacija A 5.000 10.000 30.000 3 20 20 3,19
Kombinacija B 7.500 20.000 60.000 5 30 30 5,53
Kombinacija C 10.000 30.000 90.000 8 40 40 8,53


Konec leta, v katerem otrok dopolni 14 let, se njegovi starosti prilagodita višina kritja in zavarovalna premija. Pri spremembi se ohrani kombinacija zavarovanja (A oz. B oz. C), ki ste jo izbrali ob sklenitvi zavarovanja. Nezgodno zavarovanje v vsakem primeru preneha konec tistega leta, ko otrok dopolni 28. leto starosti. Zavarovanje lahko preneha tudi prej, in sicer v primeru zamenjave zavarovane osebe prek koncem koledarskega leta, v katerem otrok dopolni 28. leto starosti.


Naložbene strategije

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke vam omogoča izbiro med 3 naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije in odnosa do naložbenega tveganja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.
 • Naložbena strategija FINANČNI CILJI
  vam omogoča, da upravljanje naložbenega portfelja prepustite finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.

  Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil 5 košaric skladov za 5 naložbenih politik. Zavarovalčeva sredstva se bodo skladno z izbranim časovnim obdobjem varčevanja prelivala med temi 5 naložbenimi politikami od najbolj agresivne do najbolj konzervativne, kot jih prikazuje spodnja tabela.

 • Naložbena strategija AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  Aktivni naložbeni paketi je aktivno upravljana naložbena strategija primerna za tiste, ki želijo upravljanje naložb prepustiti finančnim strokovnjakom. Od naložbene strategije Finančni cilji, ki je prav tako aktivno upravljana, se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki.
  Profili posameznikov, ki se odločajo za vlaganje v sklade, so različni. Razlikujejo se po nagnjenosti k naložbenem tveganju in pričakovanjih o potencialnih donosih, zato so na voljo 3 različne naložbene politike:
  • Agresivno naložbeno politiko,
  • Zmerno naložbeno politiko,
  • Konzervativno naložbeno politiko.

Ciljna struktura portfelja skladov in struktura skladov posamezne naložbene politike (košarica skladov) je razvidna iz Tabele 5 naložbenih politik.

Tabela 5 naložbenih politik za leto 2024
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški skladi Triglav Svetovni razviti trgi 30 %
Triglav Top Brands 25 %
Triglav Severna Amerika 15 %
Triglav Okoljska perspektiva 10 %
Triglav Tehnologije prihodnosti 10 %
Triglav Trgi v razvoju 10 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Renta 30 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Top Brands 20 %
Triglav Okoljska perspektiva 10 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Trgi v razvoju 10 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Renta 25 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Top Brands 15 %
Triglav Zdravje in dobro počutje 15 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Obvezniški 30 %
Triglav Svetovni razviti trgi 20 %
Triglav Aktivni 15 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Zdravje in dobro počutje 10 %
Triglav Sklad denarnega trga EUR 10 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Obvezniški 35 %
Triglav Aktivni 25 %
Triglav Sklad denarnega trga EUR 25 %
Triglav Renta 15 %

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks za otroke zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Fleksibilna izplačila
Izplačila so fleksibilna tako v času trajanja zavarovanja kot po izstopu iz njega.

Do 26. leta starosti vašega otroka boste zavarovanje upravljali skupaj z njim. Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, se lahko glede izplačil z naložbenega računa odloča samostojno. Do njih dostopa v obliki predujma, odkupa ali izplačila celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Pri tem lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega.

Odkup
Odkup zavarovanja lahko v skladu z določili splošnih pogojev zahtevate po treh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane najmanj za tri leta.

Predujem
Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti zniža za znesek izplačila.

Izplačila iz življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe lahko zavarovalec (otrok), ki še ni dopolnil 26 let, zahteva (sam oz. prek zakonitega zastopnika):

 • izplačevanje mesečne rente do meseca, ko dopolni 26. leto starosti in/ali
 • izplačilo vseh sredstev na računu v primerih: rojstva otroka, sklenitve zakonske zveze oz. nastanka zunajzakonske skupnosti, nakupa nepremičnine, najema dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine in študija zavarovalca.

Zavarovalec (otrok), ki je že dopolnil 26 let, lahko samostojno odloča o načinu izplačila sredstev oz. njihovega preostanka. Sredstva lahko dvigne v obliki mesečne rente, v enkratnem znesku ali v kombinaciji obojega.

Izplačilo iz Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok
Izplačilo iz Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok je odvisno od kombinacije, ki ste jo izbrali ob sklenitvi zavarovanja.

Naložbeno Življensko zavarovanje Fleks za otroke


Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Osnovno zavarovanje: smrt odrasle osebe
Dodatno nezgodno zavarovanje otroka
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec in upravičenec Otrok v starosti 0 do 18 let ob sklenitvi zavarovanja
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 25 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad 8 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: zbrana sredstva se prenesejo v sklad z zajamčenim donosom, zavarovalec je oproščen plačevanja nadaljnjih premij, prekinejo se vsa zavarovanja na polici. Sredstva se izplačajo na zahtevo zavarovalca, v skladu z zavarovalnimi pogoji.
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Menjava zavarovane osebe: otrok (zavarovalec) lahko z dopolnjenim 26. letom starosti prevzame vlogo zavarovane osebe.
Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja, ki se v skladu s splošnimi pogoji lahko izplačajo v obliki predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EURi
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po treh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev, če so premije plačane za najmanj tri leta
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje Po menjavi zavarovane osebe
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje za hude bolezni
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 40 %.
Več

7 razlogov za sklenitev

1 Ena polica za vse življenje
2 Velika fleksibilnost
3 Donosnost
4 Nagrada za zvestobo
5 Brez davka
6 Aktivno upravljanje premoženja
7 Dodatno investiranje

Pogosta vprašanja

Sklenitev zavarovanja
Med trajanjem zavarovanja
Izplačila
Za koliko časa naj sklenem naložbeno zavarovanje?

Naložbena življenjska zavarovanja Fleks imajo odprto zavarovalno dobo, ki je ni potrebno vnaprej določiti. Svetujemo pa, da zavarovanje traja vsaj 10 let, kar je ugodno z davčnega vidika in po tem obdobju se ob izplačilu ne upoštevajo odkupni faktorji. Z daljšanjem dobe varčevanja v skladih se zmanjšuje naložbeno tveganje in povečuje možnost doseganja pričakovanih donosov. Prekinitev zavarovanja in izplačilo vrednosti premoženja na naložbenem računu lahko zahtevate kadarkoli po preteku 10 let trajanja zavarovanja, zavarovanje pa ponuja raznolike možnosti izplačil tudi pred 10 leti, in sicer v obliki predujma ali odkupa skladno s pogoji zavarovanja.

Kam se nalagajo vplačana sredstva? Ali je naložba varna?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih gre za varčevanje v skladih. Naložbeno tveganje je na strani vas kot zavarovalca. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem tudi po stopnji naložbenega tveganja ter pričakovanih donosih. Katere sklade boste izbrali, je odvisno od vašega odnosa do naložbenega tveganja in pričakovanih donosov. Če niste naklonjeni prevzemanju naložbenega tveganja, lahko izberete manj tvegane sklade. Izbirate pa lahko tudi med naložbenima strategijama Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi ter upravljanje naložbenega portfelja prepustite zavarovalnici in upravljalcu sklada.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k polici Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za otroke?

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks za otroke je v osnovi priključeno dodatno nezgodno zavarovanje otrok, ki vključuje kritja za nezgodno smrt (za otroke stare od 15 do 28 let), invalidnost, dnevno nadomestilo, bolnišnični dan in dodatek za bolnišnični dan v tujini.

Priključitev drugih dodatnih zavarovanj iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks za otroke ni možna, razen v primeru menjave zavarovane osebe, ki je možna, ko zavarovalec (otrok) dopolni 26. leto starosti.

Kje lahko sklenem zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:


Z zastopnikom lahko zavarovanje sklenete osebno ali na daljavo. Oglejte si, kako poteka celoten postopek sklenitve na daljavo.Za več informacij lahko:

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Ali lahko odstopim od pogodbe?

Zavarovalec lahko v skladu s pogoji odstopi od zavarovalne pogodbe v roku 30 dni od prejema zavarovalne police. Zavarovalnica je upravičena obračunati dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, v višini, kot so določeni v veljavnem ceniku na dan sklenitve pogodbe, kot tudi do povračila stroškov opravljenega zdravniškega pregleda zavarovane osebe, ki jih je zavarovalnica plačala zdravstvenemu zavodu po ceni, veljavni na dan izvedbe pregleda. Pisna izjava o odstopu mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca. Zavarovalnica vrne vse do tedaj vplačane premije.

Kako lahko dostopam do privarčevanih sredstev? Kaj se zgodi, če ne morem plačevati?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih se za prekinitev iz zavarovanja odločite glede na svoje potrebe. Pri izstopu iz zavarovanja po preteku 10 let od začetka se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, zmanjšana za izstopne stroške. V primeru izstopa iz zavarovanja pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja se pri izračunu odkupne vrednosti upoštevajo odkupni faktorji, obračunajo pa se tudi davčne obveznosti in stroški.

Do sredstev lahko dostopate tudi v obliki predujma ali odkupa, ko so izpolnjeni pogoji, zapisani v zavarovalnih pogojih.

Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek, in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.

Kakšen je postopek spremembe skladov na polici?

Zavarovalec lahko v primeru naložbene strategije – Samostojna izbira skladov v okviru veljavne ponudbe zavarovalnice zahteva, da se vsa sredstva ali določen odstotek sredstev na naložbenem računu veže na vrednost enote premoženja drugega sklada. Zavarovalnica izvede prenos sredstev med skladi po prejemu pisne zahteve s strani zavarovalca. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro 2 možnosti, in sicer, da se prenos sredstev izvede na:

 • 2. delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
 • zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.


Med trajanjem zavarovanja lahko zavarovalec zahteva tudi spremembo razdelitve bodoče zavarovalne premije med izbrane sklade iz ponudbe zavarovalnice. Zavarovalec uveljavlja spremembo razdelitve premije na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži zavarovalnici.

Zavarovalec lahko poleg samostojne izbire skladov med trajanjem zavarovanja izbira še med naložbenima strategijama Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi. V slednjih strategijah zavarovalec prepusti skrb za naložbeni portfelj zavarovalnici, ki v skladu z izbranim Finančnim ciljem oziroma Aktivno naložbeno politiko enkrat letno prilagodi nabor skladov.

Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?

Spremembo zavarovalca na polici se uredi v pisni obliki. Zavarovalec vloži zahtevo na obrazcu »Zahteva za spremembo zavarovalca«, na katerega se navedejo podatki o dosedanjem zavarovalcu in v rubriki »Pregled stranke (novega zavarovalca)« podatki o novem zavarovalcu. Za novega zavarovalca je potrebno izpolniti tudi Izjavo o politični izpostavljenosti in Izjavo posameznika o davčnem rezidentstvu. Pred izvedbo kakršnekoli spremembe na zavarovalni polici je potrebno izvesti identifikacijo dosedanjega in novega zavarovalca, ki jo lahko opravita oba hkrati ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob prijavi je potrebna predložitev osebnih dokumentov.

Kakšne so moje možnosti v primeru nezmožnosti plačevanja premije?

V primeru, da vam trenutna finančna situacija ne omogoča plačevanja premije ter sta od začetka zavarovanja potekli vsaj 2 leti, in so premije plačane najmanj za 2 leti, vam zavarovalnica skladno s pogoji ponuja možnost:

 • mirovanja plačevanja premije ali
 • kapitalizacije zavarovanja.


Mirovanje plačevanja premije

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva mirovanje za dobo največ 12 mesecev. Po preteku mirovanja bo zavarovalnica pričela ponovno obračunavati zavarovalno premijo.

Kapitalizacija zavarovanja

V primeru, da želite prekinitev plačevanja premije za obdobje daljše od 12 mesecev, imate možnost kapitalizacije zavarovanja. To pomeni, da se vaše zavarovanje pretvori v zavarovanje brez nadaljnjega plačevanja premije. Premije se po izvedeni kapitalizaciji police ne odtegujejo več.

V času mirovanja oziroma kapitalizacije je zavarovana oseba zavarovana za primer smrti v višini vrednosti premoženja na naložbenem računu, jamstva za dodatna zavarovanja v tem obdobju prenehajo. S posebnim dogovorom se lahko z zavarovalnico dogovorite tudi za znižanje zavarovalne premije.

Na kakšne donose lahko računam?

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je donosnost odvisna od gibanja vrednosti enote premoženja posameznega sklada.

Kaj pomeni obračunski dan?

Zavarovalnica preračuna znesek predujma oziroma odkupa na obračunski dan po prejemu popolne dokumentacije. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro 2 možnosti, in sicer, da je obračunski dan:

 • 2. delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
 • tak, kot ga določajo zavarovalni pogoji, to je zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.
Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?

V primeru smrti zavarovane osebe v času plačevanja premije se zavarovalnica obvezuje na osebnem računu zagotoviti takšno stanje, da bo vrednost premoženja na obračunski dan po smrti zavarovane osebe, najmanj enaka zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma vrednosti premoženja na naložbenem računu, če ta presega zajamčeno zavarovalno vsoto. Zavarovalnica sredstva veže na gibanje vrednosti enote premoženja skladov Konzervativne naložbene politike. Zavarovalec je oproščen plačila nadaljnjih premij, jamstvo za dodatna zavarovanja preneha.

Zavarovalec, ki še ni dopolnil 26 let, lahko zahteva izplačilo rente, ki se mesečno izplačuje do vključno tistega meseca, ko dopolni 26. leto starosti. Izplačilo vseh sredstev lahko zahteva le v primeru rojstva otroka, sklenitve zakonske zveze oz. izkaza nastanka zunajzakonske skupnosti, nakupa nepremičnine, najema dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine in šolanje zavarovalca. Zavarovalec, ki je že dopolnil 26. leto starosti, samostojno odloča o načinu izplačila sredstev.

Za ureditev Prijave smrti se mora zavarovalec oziroma zakoniti zastopnik mladoletnega otroka osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, Potrdilo o vzroku smrti, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe in zavarovalno polico, če upravičenec z njo razpolaga.

Kakšna je razlika med odkupno vrednostjo in vrednostjo na naložbenem računu?

Odkup je prekinitev življenjskega zavarovanja, ki ima za posledico izplačilo odkupne vrednosti oziroma privarčevanih sredstev, znižanih za stroške zavarovalnice.

Pred potekom 10 let od začetka trajanja zavarovanja se izplača odkupna vrednost. Odkupna vrednost začetne enote premoženja je enaka produktu VEP posameznega sklada z odkupnim faktorjem, ki je razviden iz tabele odkupnih faktorjev. Odkupna vrednost rednih enot premoženja je enaka VEP posameznega sklada. Vrednost premoženja na naložbenem računu predstavljajo privarčevana sredstva, ki se izplačajo po preteku 10 let od začetka trajanja zavarovanja oziroma kadarkoli kasneje, ko zavarovalec zahteva izplačilo vseh sredstev. Z izplačilom se zavarovanje prekine.

V skladu z zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek v višini 8,5 % od odkupne vrednosti. V primeru odkupa po 10 letih se od odkupne vrednosti davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna.

Kakšne davčne obveznosti nastanejo ob izplačilu Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks za otroke?

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju Fleks za otroke lahko nastopata 2 vrsti davčnih obveznosti: davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % ter davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj v višini 25 %.

Davek od prometa zavarovalnih poslov
V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od 10 let, od odkupne vrednosti ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) v višini 8,5 %. Zavarovalnica ga obračuna le v primeru, če pride do odkupa pred potekom 10 let.

Davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj
V skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti zavarovalnica obračuna davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 25 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek je dokončen in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred 10 leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšne so možnosti izplačila odkupa?

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj 2 leti in so premije plačane najmanj za 2 leti, pri čemer mora biti v prvih 10 letih trajanja zavarovanja, izpolnjen še 1 od naslednjih pogojev:

 • izselitev iz Republike Slovenije;
 • smrt upravičenca ali ožjega družinskega člana;
 • 100 % trajna invalidnost ali izguba poslovne sposobnosti ali težja bolezen zavarovane osebe;
 • razveza pri vzajemnem zavarovanju zakoncev;
 • nepretrgana brezposelnost zavarovalca za obdobje, daljše od 3 mesecev;
 • če so se okoliščine od sklenitve zavarovalne pogodbe tako spremenile, da zaradi tega ni smiselno nadaljevati zavarovanja.

Odkupna vrednost pred iztekom 10 let trajanja zavarovanja je zaradi odkupnih faktorjev nižja od sredstev na naložbenem računu. V primeru izplačila sredstev na naložbenem računu po 10 letih trajanja zavarovanja, se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu, brez upoštevanja odkupnih faktorjev. Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24. uri na dan izračuna odkupne vrednosti.

V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se v primeru odkupa zavarovanja pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek v višini 8,5 % od odkupne vrednosti. V primeru odkupa po 10 letih se od odkupne vrednosti davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna.

Zavarovalnica v skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti obračuna tudi davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 25 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred 10 leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšne so možnosti izplačila predujma?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če vrednost rednih enot premoženja (VEP) na naložbenem računu presega znesek najnižjega izplačila, ki znaša 150,00 EUR. V primeru predujma se v prvih 10 letih od začetka zavarovanja izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu v višini do 90 % vrednosti rednih enot premoženja. Po preteku 10 let od začetka zavarovanja se lahko izplača 100 % vrednosti rednih enot premoženja. Zavarovalnica ne izplača predujma na začetne enote, to so enote, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 30 mesecev. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti se v primeru predujma zniža za znesek izplačila.

Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}