start portlet menu bar

Sekcija: Produktni banner z logotipi

Display portlet menu
end portlet menu bar

Naložba in zavarovanje v enem

Združite varčevanje v skladih z življenjskim zavarovanjem.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki želite investirati v sklade in biti hkrati zavarovani za primer smrti. Premijo plačate v enkratnem znesku v višini najmanj 2.000 EUR. Ves čas trajanja zavarovanja se lahko ob soglasju zavarovalnice odločite za dodatna enkratna vplačila.

Sklenite zavarovanje in izkoristite prednosti, ki jih omogoča:

 • varčevanje v skladih,
 • zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto (ZZV),
 • dodatno kritje za primer nezgodne smrti,
 • odprta zavarovalna doba,i
 • možnost sklenitve Dodatnega zavarovanja mesečne nezgodne rente za invalidnost,
 • davčne ugodnosti.


Zavarovanje lahko sklenete v poslovalnicah Nove KBM in Gorenjske banke. Več informacij o zavarovanju vam je na voljo:

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?
Osnovno in dodatno zavarovanje
Investicija
Skladi
Dostopnost sredstev
Izplačila iz zavarovalnega dela

Zavarujejo se lahko osebe od izpolnjenega 14. do 80. leta starosti.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

Osnovno zavarovanje

Zavarovana oseba je med trajanjem zavarovanja zavarovana za primer smrti najmanj v višini ZZV. To pomeni, da se v primeru smrti zavarovane osebe upravičencu izplača ZZV oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti. Če zavarovana oseba umre po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 90 let, zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Ob nezgodni smrti zavarovane osebe v prvih 10 letih od začetka zavarovanja se dodatno izplača še določen odstotek vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in sicer:

 • 50 %, če je bila zavarovana oseba ob sklenitvi stara do 65 let, oziroma
 • 20 %, če je bila zavarovana oseba ob sklenitvi stara med 66 in 80 let.


Dodatno zavarovanje mesečne nezgodne rente za invalidnost

Osnovnemu zavarovanju lahko ob sklenitvi priključite dodatno zavarovanje za primer mesečne nezgodne rente za 50- ali večodstotno nezgodno invalidnost.

Če se pri zavarovancu na osnovi določil tabele invalidnosti ugotovi, da seštevek vseh ugotovljenih odstotkov nezgodne invalidnosti znaša 50 % ali več, prične zavarovalnica upravičencu izplačevati dogovorjeno mesečno nezgodno rento za dogovorjeno število let. Zavarovanje mesečne nezgodne rente za invalidnost v tem primeru preneha.

Prednost dodatnega zavarovanja je, da se mesečna nezgodna renta za invalidnost ugotavlja po več škodnih dogodkih v okviru ene zavarovalne pogodbe. Navedeno pomeni, da je stranka upravičena do mesečne nezgodne rente za invalidnost, ko seštevek vseh invalidnosti v okviru ene zavarovalne pogodbe doseže ali preseže dogovorjeni odstotek invalidnosti.


Naložbene strategije
Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje vam omogoča izbiro med 2 naložbenima strategijama, ki ju lahko v času trajanja zavarovanja spremenite. Naložbeni strategiji se razlikujeta po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v izbiro skladov, ki bodo sestavljali njegov naložbeni portfelj. Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki in s tem tudi po stopnji naložbenega tveganja ter pričakovani donosnosti.


 • Naložbena strategija Kombinacija skladov Naložbeni trendi
  Kombinacijo skladov Naložbeni trendi je Zavarovalnica Triglav oblikovala v sodelovanju z družbo za upravljanje Triglav Skladi. Gre za vnaprej določeno kombinacijo skladov, na katere se veže vrednost enote premoženja. V naložbeni portfelj smo vključili 3 zanimive in privlačne naložbene trende, za katere se pričakuje, da bodo sooblikovali našo prihodnost. Skladi in delež enkratne premije, ki se veže na posamezni sklad, se v času trajanja zavarovanja ne spreminjajo.

  Glede na potrebo po naložbeni varnosti sta na voljo 2 Kombinaciji skladov Naložbeni trendi, ki sta prilagojeni individualnim potrebam posameznika:
  • Kombinacija skladov Naložbeni trendi – dinamični
   To je rešitev za vse, ki želite investirati v dominantne svetovne trende in dosegati višje donose ob prevzemanju večjega naložbenega tveganja. Kombinacijo sestavljajo naslednji skladi:
   • Triglav OKOLJSKA PERSPEKTIVA, delež 50 %,
   • Triglav TEHNOLOGIJE PRIHODNOSTI, delež 25 %,
   • Triglav ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE, delež 25 %.
  • Kombinacija skladov Naložbeni trendi – zmerni
   To je rešitev za vse, ki želite investirati v dominantne svetovne trende in dosegati zmerno rast sredstev ob prevzemanju nižjega naložbenega tveganja. Kombinacijo sestavljajo naslednji skladi:
   • Triglav OKOLJSKA PERSPEKTIVA , delež 15 %,
   • Triglav RENTA, delež 70 %,
   • Triglav ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE, delež 15 %.
 • Naložbena strategija Samostojna izbira skladov
  Strategija vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Z Enkratnim naložbenim življenjskim zavarovanjem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Zavarovanje ima odprto zavarovalno dobo.i Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate:

 • s predujmom (izplača se del sredstev in zavarovanje ostane aktivno) ali
 • z odkupom (izplačajo se vsa sredstva in zavarovanje preneha).


Ob izplačilu predujma ali odkupne vrednosti v prvih 10 letih trajanja zavarovanja se obračunajo izstopni stroški.

Poleg tega se obračuna tudi davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja. Ta davek se ne obračuna, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba in do izplačila ne pride pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja.

Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračuna v primeru odkupa pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja.

Morebitne spremembe davčne zakonodaje lahko vplivajo na davčno obravnavo izplačil iz zavarovalne pogodbe.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se upravičencu izplača ZZV ali njen del oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če le-ta presega ZZV. Po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti, jamstvo z ZZV preneha, kar pomeni, da se v primeru njene smrti izplača vrednost premoženja na naložbenem računu.

V primeru nezgodne smrti zavarovane osebe v prvih 10 letih od začetka zavarovanja se dodatno izplača še določen odstotek vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in sicer:

 • 50 %, če je bila zavarovana oseba ob sklenitvi stara do 65 let, oziroma
 • 20 %, če je bila zavarovana oseba ob sklenitvi stara med 66 in 80 let.


Izplačila iz Dodatnega zavarovanja mesečne nezgodne rente za invalidnost

Če se pri zavarovancu, na osnovi določil tabele invalidnosti, ugotovi, da seštevek vseh ugotovljenih odstotkov nezgodne invalidnosti znaša 50 % ali več, prične zavarovalnica upravičencu izplačevati dogovorjeno mesečno nezgodno rento za dogovorjeno število let. Zavarovanje mesečne nezgodne rente za invalidnost v tem primeru preneha.

Prednosti in možnosti naložbenega zavarovanja

Izkoristite številne prednosti in možnosti:

 • zajamčeno zavarovanje za primer smrti v višini 110 % vplačane premije;
 • brezplačno dodatno kritje za primer nezgodne smrti do 50 % vplačane premije;
 • priključitev Dodatnega zavarovanja mesečne nezgodne rente za invalidnost;
 • upravičenca določi zavarovalec, zavarovalna polica ni predmet zapuščinske razprave;
 • izbira med 2 naložbenima strategijama;
 • prehajanje med različnimi naložbenimi strategijami v času trajanja zavarovanja;
 • sprejem v zavarovanje brez ugotavljanja zdravstvenega stanja;
 • davčne ugodnosti:
  • na premijo se ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %;
  • po 10 letih se na izplačilo ne obračuna davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj v višini 25 %;
  • davčna prednost dodatnih enkratnih vplačil na obstoječo polico, ker je davčna obravnava vezana na datum sklenitve police in ne na posamezno vplačilo;
  • možnost predčasnega izplačila v obliki predujma brez davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %;
  • izplačilo zaradi smrti zavarovane osebe ni obdavčeno z davkom od dohodka iz življenjskega zavarovanja.


Oglejte si tudi

Vse bo v redu

ajax content
Complementary Content
${loading}