Naložbena kombinacija z garancijo

Združite varčevanje v skladih z življenjskim zavarovanjem.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom GB Življenje +i je kombinacija:

  • varčevanja v skladih,
  • zavarovanja za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsotoi in
  • dodatnega kritja za primer nezgodne smrti.


GB Življenje + je primeren za vse, ki želite investirati v sklade ter biti ob tem tudi zavarovani za primer smrti.

AKTUALNO VPISNO OBDOBJE

Od 26. 8. do 31. 12. 2021

Z Naložbeno kombinacijo »Triglav Top Brands« si zagotovite plemenitenje svojih sredstev v 2 skladih:


O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarovati je mogoče osebe v starosti od 14 do 80 let.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

Garancija

Z vplačilom v GB Življenje + ne prevzemate visokega naložbenega tveganja. Zavarovanje vključuje garancijo, da bo zavarovalnica po poteku 10 let od začetka zavarovanja skladno z zavarovalnimi pogoji na zahtevo zavarovalca izplačala vrednost premoženja najmanj v višini 70 % iz naslova:

  • vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in
  • vplačanih dodatnih vplačil.

Garancija se zagotavlja na način, da se vsa enkratna vplačila, zmanjšana za vstopne stroške, vežejo na 2 sklada v razmerju:

Garancija preneha v primeru izplačila predujma.

Vpisno obdobje

Sklepanje zavarovanja, vplačevanje (ob sklenitvi in dodatna vplačila) in prenos sredstev so možni v času vsakokratnega vpisnega obdobja, ki ga določita Zavarovalnica Triglav in Gorenjska banka.

Minimalna premija, ki se plača ob sklenitvi zavarovanja, znaša 2.000 EUR. Med trajanjem zavarovanja so ob soglasju zavarovalnice možna dodatna enkratna vplačila v sklada, ki sta določena za posamezno vpisno obdobje, in sicer v višini najmanj 500 EUR. Od vsakega vplačila se obračunajo vstopni stroški. Dodatna vplačila vključujejo garancijo.

V času vpisnega obdobja se lahko odločite za prenos sredstev, naloženih v vzajemnem skladu, v drug vzajemni sklad, ki je določen za vpisno obdobje. V tem primeru se garancija ohrani.

Dostopnost sredstev

Zavarovanje ima odprto zavarovalno dobo. Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate preko predujma ali odkupa. Pri predujmu se izplača del sredstev in zavarovanje ostane aktivno, medtem kot se pri odkupu izplačajo vsa sredstva in zavarovanje preneha. Garancija v primeru izplačila predujma preneha. Prav tako ni garancije v primeru odkupa pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja.

Ob izplačilu predujma, odkupne vrednosti ali vrednosti na naložbenem računu se obračunajo izstopni stroški. Le-ti se ne obračunajo v primeru izplačila v obliki mesečne rente, izplačila ZZV ali izplačila v višini garancije ter dodatnega izplačila za primer nezgodne smrti.

Poleg tega se obračuna tudi davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja. Ta davek se ne obračuna, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba in do izplačila ne pride pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja. Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračuna v primeru odkupa pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja. Morebitne spremembe davčne zakonodaje lahko vplivajo na davčno obravnavo izplačil iz zavarovalne pogodbe.

Finančna varnost bližnjih

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se upravičencu izplača ZZV ali njen del oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če le-ta presega ZZV. Po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 90. leto starosti, jamstvo z ZZV preneha, kar pomeni, da se v primeru njene smrti izplača vrednost premoženja na naložbenem računu.

V primeru nezgodne smrti zavarovane osebe v prvih 10 letih od začetka zavarovanja se dodatno izplača še določen odstotek vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in sicer:

  • 50 %, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi do 65 let, oziroma
  • 20 %, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi od 66 do 80 let.
Kje lahko sklenem GB Življenje +?

Zavarovanje lahko sklenete v poslovalnicah Gorenjske banke.

Več informacij o zavarovanju vam je na voljo:

Oglejte si tudi