Naložbena kombinacija z garancijo

Združite varčevanje v skladih z življenjskim zavarovanjem.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje GB Življenje +i je kombinacija varčevanja v skladih, zavarovanja za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsotoi in dodatnega kritja za primer nezgodne smrti.

GB Življenje + je primeren za osebe, ki želijo investirati v sklade ter biti ob tem tudi zavarovane za primer smrti.

AKTUALNO VPISNO OBDOBJE

OD 1.4.2019 DO 30.9.2020

Z Naložbeno kombinacijo »Triglav Top Brands« si zagotovite plemenitenje svojih sredstev v dveh skladih:

  • 80 % v skladu z zajamčenim donosom TZD7 z letno donosnostjo v višini 0,75 %
  • 20 % v skladu Triglav Top Brands


Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje

Zavarovati je mogoče osebe v starosti od 14 do 75 let.

Zavarovanje se sklene brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe.

Garancija

Z vplačilom v GB Življenje + ne prevzemate visokega naložbenega tveganja, saj zavarovanje vključuje garancijo, da bo skladno z zavarovalnimi pogoji po poteku desetih let od začetka zavarovanja na zahtevo zavarovalca izplačana vrednost premoženja najmanj v višini 85 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, in do tedaj vplačanih dodatnih vplačil.

Garancija se zagotavlja na način, da se vsa enkratna vplačila, zmanjšana za vstopne stroške, vežejo na dva sklada v razmerju:

  • 80 odstotkov na VEP Sklada z zajamčenim donosom TZD7, ki ga upravlja Zavarovalnica Triglav, d.d.,
  • 20 odstotkov na vrednost enote premoženja sklada, ki ga upravlja Triglav Skladi, d.o.o.

Garancija preneha v primeru izplačila predujma.

Vpisna obdobja

Sklepanje zavarovanja, vplačevanje (ob sklenitvi in dodatna vplačila) in prenos sredstev so možni v času vsakokratnega vpisnega obdobja, ki ga določita Zavarovalnica Triglav in Gorenjska banka.

Minimalna premija, ki se plača ob sklenitvi zavarovanja, znaša 1.000 EUR. Med trajanjem zavarovanja so ob soglasju zavarovalnice možna dodatna enkratna vplačila v sklada, ki sta določena za posamezno vpisno obdobje, in sicer v višini najmanj 500 EUR. Od vsakega vplačila se obračunajo vstopni stroški. Dodatna vplačila vključujejo garancijo.

V času vpisnega obdobja se lahko odločite za prenos sredstev, naloženih v vzajemnem skladu, v drug vzajemni sklad, ki je določen za vpisno obdobje. V tem primeru se garancija ohrani.

Dostopnost sredstev

Zavarovanje ima odprto zavarovalno dobo. Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate preko predujma ali odkupa. Pri predujmu se izplača del sredstev in zavarovanje ostane aktivno, medtem kot se pri odkupu izplačajo vsa sredstva in zavarovanje preneha. Garancija v primeru izplačila predujma preneha. Prav tako ni garancije v primeru odkupa pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja.

Ob izplačilu predujma, odkupne vrednosti ali vrednosti na naložbenem računu se obračunajo izstopni stroški. Le-ti se ne obračunajo v primeru izplačila v obliki mesečne rente, izplačila ZZV ali izplačila v višini garancije ter dodatnega izplačila za primer nezgodne smrti.

Poleg tega se obračuna tudi davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja. Ta davek se ne obračuna, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba in do izplačila ne pride pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja. Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračuna v primeru odkupa pred iztekom 10 let od začetka zavarovanja. Morebitne spremembe davčne zakonodaje lahko vplivajo na davčno obravnavo izplačil iz zavarovalne pogodbe.

Finančna varnost bližnjih

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se upravičencu izplača ZZV, ki je določena v višini 105 odstotkov vplačane zavarovalne premije, oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. Po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 85. leto starosti, jamstvo z ZZV preneha, kar pomeni, da se v primeru njene smrti izplača vrednost premoženja na naložbenem računu.

V primeru nezgodne smrti zavarovane osebe v prvih desetih letih od začetka zavarovanja se dodatno izplača še 50 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi do 65 let, oziroma 25 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi nad 65 let.

Kje lahko sklenete enkratno naložbeno zavarovanje GB Življenje +

Zavarovanje lahko sklenete v poslovalnicah Gorenjske banke d.d. Več o zavarovanju lahko preberete v dokumentih, ki predstavljajo GB Življenje +, informacije pa so na voljo tudi na spletnih straneh www.gbkr.si. Pokličete lahko tudi na telefonsko številko 04 20 84 312.

Oglejte si tudi