Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja. Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite za zavarovanje ene osebe ali vzajemno zavarovanje dveh, priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

Ob sklenitvi zavarovanja se je pri določenih oblikah zavarovanj treba odločiti za zavarovalno dobo, kar pa za sklenitev Fleksa ne velja. Njegova ključna prednost je namreč odprta zavarovalna doba.

 

V času trajanja zavarovanja boste imeli različne možnosti investiranja, in sicer v obliki rednih obročnih plačil ter začetnega in dodatnih enkratnih vplačil.

 

Fleks vključuje možnost izbire med tremi naložbenimi strategijami: Samostojna izbira skladov, Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi.

 

Sredstva na naložbenem računu so vam preko predujma dostopna ves čas trajanja zavarovanja.

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Na eni polici tega zavarovanja sta lahko zavarovani tudi dve osebi.  Zavarovalnica bo v primeru smrti ene od zavarovanih oseb upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto (ZZV) oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovanje z izplačilom preneha.

Obročna in enkratna premija

Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete višino obročne premije in dinamiko njenega plačevanja, ki ju lahko kasneje tudi spreminjate. Minimalna mesečna premija znaša 30 EUR. Ob sklenitvi Naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks imate možnost začetnega enkratnega vplačila v višini najmanj 50 EUR. Prosta finančna sredstva lahko v obliki dodatnih vplačil investirate tudi med trajanjem zavarovanja. Znesek minimalnega dodatnega vplačila znaša 50 EUR.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Vpogled v gibanje VEP

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi sta vam omogočena vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi Zavarovalnice Triglav ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Zavarovanje Investicija Skladi Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks poleg naložbenega dela vključuje življenjsko zavarovanje za primer smrti. Celoviteje pa se lahko zavarujete tudi z dodatnimi zavarovanji in tako povečate svojo finančno varnost in tudi varnost vaših bližnjih.

Osnovno življenjsko zavarovanje

Zavarovana oseba je med trajanjem zavarovanja zavarovana za primer smrti najmanj v višini ZZV. To pomeni, da se v primeru smrti zavarovane osebe upravičencu izplača ZZV oziroma vrednost premoženja, če ta presega ZZV. Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Med trajanjem zavarovanja je ZZV pod določenimi pogoji možno povišati. S tem se poviša tudi premija.

Dodatna zavarovanja

Naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks lahko priključite različna dodatna zavarovanja:

 • Dodatno nezgodno zavarovanje,
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi,
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije prvi pojav ene izmed štirih hujših bolezni,
  • Razširjeni paket, ki krije:
   za odrasle: za otroke:
   • prvi pojav ene izmed 20-ih hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe,
   • genetsko analizo Triglav DNK za otroke zavarovane osebe;
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok,
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

Naložbene strategije

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med tremi oblikami naložbenih strategij, ki jih v času zavarovanja lahko tudi spreminjate.

Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

1. Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV

vam omogoča, da sami izberete do 5 skladov iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav in določite razdelitev premije mednje. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

2. Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI

vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali na čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.
 

Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik.

 

2.1 FINANČNI CILJI

Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela petih naložbenih politik odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja. 


Finančni cilj glede na dobo varčevanja

Ob sklenitvi zavarovanja zavarovalec opredeli časovno obdobje, v katerem želi doseči zastavljeni (življenjski) finančni cilj v izbrani dobi varčevanja (10, 15, 20 ali 25 let). 


Finančni cilji glede na starost zavarovalca

Ob sklenitvi zavarovanja se glede na starost zavarovalca določi naložbena politika, ki se v času trajanja zavarovanja spreminja glede na starostno obdobje. Namenjeni so vsem starostnim skupinam, saj se prilagodijo posamezniku z uravnavanjem tveganja, ki je zanj še sprejemljivo, in potencialnega donosa, ki ga želi doseči.

 

2.2 AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI

Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:

 

 • Agresivno naložbeno politiko,
 • Zmerno naložbeno politiko,
 • Konzervativno naložbeno politiko. 

 

 

Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj* Košarica skladov** Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški skladi Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Severna Amerika
Triglav Rastoči trgi
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Naravni viri
Triglav Nepremičnine
45 %
25 %
15 %
5 %
5 %
5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Renta
Triglav Severna Amerika
Triglav Rastoči trgi
Triglav Top Brands
Triglav Obvezniški
50 %
15 %
10 %
10 %
10 %
5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta
Triglav Steber Global
Triglav Obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav High Yield Bond
40 %
25 %
20 %
10 %
5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % zajamčeni
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Steber Global
Triglav High Yield Bond
60 %
25 %
10 %
5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % zajamčeni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Money Market EUR
Triglav High Yield Bond
50 %
25 %
20 %
5 %
* Nevtralni portfelj predstavlja ciljno strukturo vsake posamezne naložbene politike. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da lahko glede na razmere na kapitalskih trgih od teh ciljnih omejitev odstopa za do 10 odstotnih točk.
** Košarica skladov se lahko v skladu s splošnimi pogoji spremeni 1. 12. vsako leto. Veljavna košarica skladov je objavljena na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav.

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.


Vrednosti enot premoženja skladov v ponudbi naložbenih življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.

 

Fleksibilna izplačila

Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

Predujem

Predčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko zahtevate, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma 150 EUR. Enote premoženja, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 24 mesecev, predstavljajo začetne enote premoženja. Enote premoženja, pridobljene z vsemi nadaljnjimi vplačili, vključno z začetnim ali dodatnim vplačilom, pa predstavljajo redne enote.

Odkup

Odkup zavarovanja lahko zahtevate po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev. Odkup pred iztekom 10-ih let trajanja zavarovanja je neugoden, saj se pri izračunu odkupne vrednosti upošteva odkupni faktor. Poleg tega se poleg izstopnih stroškov in morebitne izstopne provizije upravljavca sklada obračuna še davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5%, če izplačilo presega vsoto plačil, pa še davek na dohodek iz življenjskega zavarovanja.

Izstop iz zavarovanja po 10-ih letih

V tem primeru se izplača odkupna vrednost, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu. Od nje se obračunajo le izstopni stroški ter morebitna izstopna provizija upravljavca  sklada.

Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks je dolgoročno zavarovanje, pri katerem vam ni treba vnaprej opredeliti njegovega trajanja. Namenjeno je osebam, ki se želijo zavarovati, obročno varčevati in dodatno investirati v sklade iz ponudbe Zavarovalnice Triglav, d. d. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je zajamčena, izplačilo ob odkupu zavarovanja oziroma ob zahtevi za izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu pa je vezano na gibanje vrednosti enote premoženja izbranih skladov.

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks
    Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 30 EUR mesečno
Minimalna premija na sklad 10 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost začetnega in dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če ta presega ZZV, po 75. letu starosti zavarovane osebe se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če vrednost rednih enot premoženja presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR*
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj dve leti
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja
* Enote premoženja, pridobljene na podlagi vplačanih premij za prvih 24 mesecev, predstavljajo začetne enote premoženja. Enote premoženja, pridobljene z vsemi nadaljnjimi vplačili, vključno z začetnim ali dodatnim vplačilom, pa predstavljajo redne enote.

 

Dodatne možnosti zavarovanja

Aktivno upravljanje premoženja: Pri upravljanju lastnih sredstev lahko aktivno sodelujete ali upravljanje prepustite strokovnjakom.

Dodatno investiranje: V času trajanja zavarovanja lahko vložite dodatna prosta sredstva.

Prednosti in koristi zavarovanja

Ena polica za vse življenje: Dobe trajanja zavarovanja vam ni treba določiti vnaprej, zato lahko zavarovalna polica traja vse vaše življenje.
 

Zavarovanje in varčevanje: Ob zavarovanju gre tudi za varčevanje. Finančna sredstva prejmete, ko zahtevate izplačilo dela ali celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.
 

Varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, tudi če se vam zgodi najhujše.

 

Povečana osebna varnost: Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo varnost oziroma finančno varnost svoje družine.

 

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, so pričakovane donosnosti vaše naložbe lahko višje. V tem primeru pridobite večjo finančno korist.
 

Nagrada za zvestobo: Zavarovalnica nagradi dolgoletno zavarovanje, saj po 10-ih letih trajanja zavarovanja na vašo polico vsako leto pripiše dodatna sredstva.
 

Brez davka: Pri plačilih premije zavarovalnica ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. Obračuna ga le v primeru odkupa zavarovanja, preden preteče 10 let trajanja zavarovanja. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad znotraj ponudbe Zavarovalnice Triglav se ne obračuna davek od dohodka. Pri obračunu davčnih obveznostih se upošteva vsakokrat veljavna zakonodaja.