Skladi
Skladi ETF
Naložbeni paket
Kritni skladi

Razkritja, povezana s trajnostjo

Pri skladih v redni ponudbi Zavarovalnice Triglav, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, se spremlja tveganja, povezana s trajnostjo. V primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo, negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer se v skladih ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti, z izjemo sklada Triglav Zeleni, ki nalaga z namenom spodbujanja okoljske in/ali socialne značilnosti. Podrobne informacije o trajnostnem poslovanju so navedene na spletnih straneh https://www.triglav.eu/sl/trajnostni-razvoj/trajnostno-poslovanje in https://www.triglavskladi.si/dokumenti.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

Zavarovalce, ki imate na svoji polici naložbenega življenjskega zavarovanja sklad Triglav Svet G80 obveščamo, da je bil dne 4. 3. 2021, s ciljem optimizacije naložbenega življenjskega zavarovanja, izveden prenos sredstev iz sklada Triglav Svet G80 v sklad Triglav Aktivni. Po glavnih značilnostih, profilu tveganja in naložbeni politiki sklad Triglav Aktivni v največji meri zasleduje enake cilje kot sklad Triglav Svet G80, hkrati pa je stroškovno ugodnejši. Več o skladu Triglav Aktivni si lahko preberete na spletni strani www.triglavskladi.si/triglav-aktivni. O spremembi vas bomo obvestili s posebnim dopisom.

 

 

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Obvestilo o pripojitvi

Družba Triglav Skladi je, po pridobitvi soglasja ATVP, sklada Triglav EM Potrošne dobrine in Triglav Naravni viri pripojila k drugima skladoma iste družbe, in sicer:

 • Triglav EM Potrošne dobrine k Triglav Rastoči Trgi,
 • Triglav Naravni viri k Triglav Zeleni.

Družba Triglav Skladi je po pridobitvi soglasja ATVP z dnem 22. 6. 2020 preimenovala sklad Triglav Nepremičnine v Triglav Zeleni in sklad Triglav Balkan v Triglav Jugovzhodna Evropa.

 

Stroški zavarovanja

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici, ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

Skladi ETF

ETF – Exchange–traded funds (v slovenski strokovni literaturi se pojavljajo pod imenom kotirajoči indeksni skladi) so investicijski skladi, s katerimi se tako kot z obveznicami in delnicami trguje na organiziranem borznem trgu.

Prednosti skladov ETF:

 • dajejo možnost izpostavljenosti na določen naložbeni razred, pri čemer upravljavec sklada z naložbami sklada posnema izbrani indeks in ga ne uporablja samo za primerjavo z njim;
 • nizki stroški upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi;
 • transparentnost;
 • zanesljivo sledenje izbranemu indeksu (nizka sledilna napaka);
 • likvidnost.

Skladi ETF se večinoma upravljajo pasivno, vezani so na izbrani poljubni indeks ali pa na surovino, panogo, regijo. Njihova borzna cena (vrednost enote premoženja) je praviloma blizu čiste vrednosti sredstev v trgovalnem dnevu.

Glavna razlika med skladom ETF in vzajemnim indeksnim skladom je, da prvega kupimo po znani ceni na borzi, drugega pa pri upravljavcu. Skladi ETF imajo zaradi pasivnega upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi zelo nizke administrativne stroške.

Kupljena delnica sklada ETF daje vlagatelju vzajemno pravico do sorazmernega deleža vrednostnih papirjev v skladu.

Razkritja, povezana s trajnostjo

Tveganja glede trajnostnosti za sklade ETF, ki jih upravljajo družbe znotraj Skupine Lyxor, ki je del svetovne skupine Societe Generale, niso upoštevana celostno, ker gre za pasivno upravljani sklad, katerega temeljni naložbeni cilj je sledenje sestavi določenega reprezentativnega indeksa. Upravljavec takšnega sklada ne vključuje in ocenjuje relevantnosti trajnostnih tveganj v investicijskih odločitvah, ampak zgolj sledi sestavi izbranega indeksa in razkritjem glede trajnostnih tveganj s strani administratorja indeksa. Podrobne informacije so navedene na spletni strani https://www.lyxor.com/investissement-socialement-responsable.

 

Obvestilo o ukinitvi in preimenovanju sklada

Obveščamo vas, da je bil z dnem 15. 4. 2021 ukinjen sklad Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF. Zavarovalci Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks in kolektivnega Prostovoljnega pokojninskega zavarovanja lahko tako izbirate med preostalimi ETF skladi v ponudbi zavarovalnice.

Sklad Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist se je preimenoval v Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist. Preimenovanje sklada ne vpliva na višino VEP ali na vrednosti na naložbenih računih zavarovalcev.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Obvestilo o preimenovanju skladov

Upravljavec skladov ETF (družbe znotraj Skupine Lyxor, ki je del svetovne skupine Societe Generale) je izvedel preimenovanje naslednjih skladov:

 • ComStage DAX® UCITS ETF se preimenuje v Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF,
 • ComStage iBOXX € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF se preimenuje v Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS ETF,
 • ComStage ShortDAX® UCITS ETF se preimenuje v Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF in
 • ComStage MSCI World UCITS ETF se preimenuje v Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF.

Preimenovanje skladov ne vpliva na višino VEP ali na vrednosti na naložbenih računih zavarovalcev.

 

Obvestilo o pripojitvi

Družba Lyxor Funds Solutions S.A. se je po prevzemu divizije Comstage ETFs, ki je bila prej v lasti Commerzbank, odločila pripojiti nekatere prevzete sklade k svojim obstoječim skladom oz. jih nekoliko spremeniti s pripojitvijo k novoustanovljenim skladom.

Omenjena pripojitev je prikazana spodaj:

 • COMSTAGE EURO STOXX 50® UCITS ETF k Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist,
 • COMSTAGE IBOXX € SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATION UCITS ETF k Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist.

Profil tveganja in investicijska usmerjenost novih skladov se ujemata z profilom tveganja in investicijsko usmerjenostjo skladov, v katerih so bila naložena sredstva vašega naložbenega življenjskega zavarovanja pred pripojitvijo.

Skladi ETF so na izbiro le v ponudbi Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks in kolektivnega Prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

 

Stroški zavarovanja

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici, ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Vrednost točke posameznega naložbenega paketa je izračunana glede na vrednost VEP izbranih podskladov, ki sestavljajo posamezni paket, in glede na deleže, ki jih imajo izbrani podskladi znotraj posameznega paketa. Vrednost točke naložbenega paketa je izračunana na isti dan kot vrednost VEP podskladov, ki sestavljajo posamezni paket. Sestava naložbenega paketa, naložbena politika in stroški skladov so dostopni v prospektih skladov in v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti kritnega sklada v %.

SKLAD DATUM VEP 1M 1 LETO 3 LETA 5 LET

Zajamčena donosnost kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2021 znaša 0,01 % na mesečni ravni oziroma 0,13 % na letni ravni.