Skladi
Skladi ETF
Naložbeni paket
Kritni skladi

Razkritja, povezana s trajnostjo

Pri skladih v redni ponudbi Zavarovalnice Triglav, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, se spremlja tveganja, povezana s trajnostjo. V primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo, negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer se v skladih ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti, z izjemo sklada Triglav Zeleni, ki nalaga z namenom spodbujanja okoljske in/ali socialne značilnosti. Podrobne informacije o trajnostnem poslovanju so navedene na spletnih straneh https://www.triglav.eu/sl/trajnostni-razvoj/trajnostno-poslovanje in https://www.triglavskladi.si/dokumenti.

Spremembe Infond skladov

Z 11.10.2021 so stopila v veljavo spremenjena pravila upravljanja podskladov Krovnega sklada Infond. Spremembe so naslednje:

  • Infond Bond – Euro se je preimenoval v Infond Obvezniški – EUR,
  • Infond Frontier se je preimenoval v Infond Kitajska. Poleg preimenovanja se spremeni tudi naložbena politika – iz ciljnih trgov v razvoju na regijo širše Kitajske,
  • Infond Alfa se je preimenoval v Infond Globalni uravnoteženi,
  • Infond Beta se je preimenoval v Infond Razviti trgi.

Dodatno je z 11.12.2021 prišlo do pripojitve Infond skladov in sicer sklad, ki ga imamo v naši ponudbi Infond Smart Quality se je pripojil k podskladu Infond Razviti trgi. Na omenjen datum se je v celoti preneslo premoženje in obveznosti prenosnega podsklada na prevzemni podsklad. Odločitev o pripojitvah je bila s strani upravljalca sprejeta z namenom, da ponudbo podskladov prilagodi potrebam vlagateljem, izboljša učinkovitost njihovega upravljanja, zniža posredne stroške za vlagatelje in hkrati ne povečuje naložbenega tveganja.

Spremembe pri podskladih na vlagatelje ne vplivajo z vidika stroškov, prav tako ne z vidika skupnih tveganj za vlagatelje posameznih podskladov. Pri podskladih s spremembo naložbene politike je prišlo do spremembe posamičnih tveganj, ki jim je podsklad pri upravljanju izpostavljen. Podrobne informacije o spremembah so na voljo na spletni strani upravljavca.


Več o pripojitvi in preimenovanju skladov si lahko preberete na spletni strani upravljavca www.infond.si.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

Zavarovalce, ki imate na svoji polici naložbenega življenjskega zavarovanja sklad Triglav Svet G80 obveščamo, da je bil dne 4. 3. 2021, s ciljem optimizacije naložbenega življenjskega zavarovanja, izveden prenos sredstev iz sklada Triglav Svet G80 v sklad Triglav Aktivni. Po glavnih značilnostih, profilu tveganja in naložbeni politiki sklad Triglav Aktivni v največji meri zasleduje enake cilje kot sklad Triglav Svet G80, hkrati pa je stroškovno ugodnejši. Več o skladu Triglav Aktivni si lahko preberete na spletni strani www.triglavskladi.si/triglav-aktivni. O spremembi vas bomo obvestili s posebnim dopisom.

 

 

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Stroški zavarovanja

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici, ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

Skladi ETF

ETF – Exchange–traded funds (v slovenski strokovni literaturi se pojavljajo pod imenom kotirajoči indeksni skladi) so investicijski skladi, s katerimi se tako kot z obveznicami in delnicami trguje na organiziranem borznem trgu.

Prednosti skladov ETF:

  • dajejo možnost izpostavljenosti na določen naložbeni razred, pri čemer upravljavec sklada z naložbami sklada posnema izbrani indeks in ga ne uporablja samo za primerjavo z njim;
  • nizki stroški upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi;
  • transparentnost;
  • zanesljivo sledenje izbranemu indeksu (nizka sledilna napaka);
  • likvidnost.

Skladi ETF se večinoma upravljajo pasivno, vezani so na izbrani poljubni indeks ali pa na surovino, panogo, regijo. Njihova borzna cena (vrednost enote premoženja) je praviloma blizu čiste vrednosti sredstev v trgovalnem dnevu.

Glavna razlika med skladom ETF in vzajemnim indeksnim skladom je, da prvega kupimo po znani ceni na borzi, drugega pa pri upravljavcu. Skladi ETF imajo zaradi pasivnega upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi zelo nizke administrativne stroške.

Kupljena delnica sklada ETF daje vlagatelju vzajemno pravico do sorazmernega deleža vrednostnih papirjev v skladu.

Razkritja, povezana s trajnostjo

Tveganja glede trajnostnosti za sklade ETF, ki jih upravljajo družbe znotraj Skupine Lyxor, ki je del svetovne skupine Societe Generale, niso upoštevana celostno, ker gre za pasivno upravljani sklad, katerega temeljni naložbeni cilj je sledenje sestavi določenega reprezentativnega indeksa. Upravljavec takšnega sklada ne vključuje in ocenjuje relevantnosti trajnostnih tveganj v investicijskih odločitvah, ampak zgolj sledi sestavi izbranega indeksa in razkritjem glede trajnostnih tveganj s strani administratorja indeksa. Podrobne informacije so navedene na spletni strani https://www.lyxor.com/investissement-socialement-responsable.

 

Obvestilo o prevzemu družb LYXOR

Družbe skupine Lyxor so od konca leta 2021 del skupine Amundi.

Z dnem 1. junij 2022 se je družba Lyxor International Asset Management S.A.S («LIAM«) združila z družbo Amundi Asset Management S.A.S («Amundi«). Z dnem združitve je družba Amundi prevzela upravljanje vseh skladov družbe LIAM. Navedena sprememba ne vpliva na profil tveganja, sestavo naložb, stroške skladov ali na katero koli drugo njihovo značilnost.

Podatki o skladih in dokumenti, ki sklade urejajo, so na voljo na spletni strani www.amundietf.com.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

 

Stroški zavarovanja

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici, ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Vrednost točke posameznega naložbenega paketa je izračunana glede na vrednost VEP izbranih podskladov, ki sestavljajo posamezni paket, in glede na deleže, ki jih imajo izbrani podskladi znotraj posameznega paketa. Vrednost točke naložbenega paketa je izračunana na isti dan kot vrednost VEP podskladov, ki sestavljajo posamezni paket. Sestava naložbenega paketa, naložbena politika in stroški skladov so dostopni v prospektih skladov in v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti kritnega sklada v %.

SKLAD DATUM VEP 1M 1 LETO 3 LETA 5 LET

Zajamčena donosnost kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2022 znaša 0,0033 % na mesečni ravni oziroma 0,04 % na letni ravni.

Complementary Content
${loading}