Skladi
ETF skladi
Naložbeni paket
Kritni skladi

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

Obveščamo vas, da je družba Triglav Skladi, po pridobitvi soglasja ATVP, sklada Triglav EM Potrošne dobrine in Triglav Naravni viri pripojila k drugima skladoma iste družbe, in sicer:

  • Triglav EM Potrošne dobrine k Triglav Rastoči Trgi,
  • Triglav Naravni viri k Triglav Zeleni.

Obveščamo vas, da je družba Triglav Skladi po pridobitvi soglasja ATVP z dnem 22. 6. 2020 preimenovala sklad Triglav Nepremičnine v Triglav Zeleni in sklad Triglav Balkan v Triglav Jugovzhodna Evropa.

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

ETF skladi

ETF – Exchange–traded funds (v slovenski strokovni literaturi se pojavljajo pod imenom kotirajoči indeksni skladi) so investicijski skladi, s katerimi se tako kot z obveznicami in delnicami trguje na organiziranem borznem trgu.

Prednosti skladov ETF:

  • Dajejo možnost izpostavljenosti na določen naložbeni razred, pri čemer upravljavec sklada z naložbami sklada posnema izbrani indeks in ga ne uporablja samo za primerjavo z njim.
  • Nizki stroški upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi.
  • Transparentnost.
  • Zanesljivo sledenje izbranemu indeksu (nizka sledilna napaka).
  • Likvidnost.

Skladi ETF se večinoma upravljajo pasivno, vezani so na izbrani poljubni indeks ali pa na surovino, panogo, regijo. Njihova borzna cena (vrednost enote premoženja) je praviloma blizu čiste vrednosti sredstev v trgovalnem dnevu.

Glavna razlika med skladom ETF in vzajemnim indeksnim skladom je, da prvega kupimo po znani ceni na borzi, drugega pa pri upravljavcu. Skladi ETF imajo zaradi pasivnega upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi zelo nizke administrativne stroške.

Kupljena delnica sklada ETF daje vlagatelju vzajemno pravico do sorazmernega deleža vrednostnih papirjev v skladu.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

Obveščamo vas, da se je družba Lyxor Funds Solutions S.A. po prevzemu divizije Comstage ETFs, ki je bila prej v lasti Commerzbank, odločila pripojiti nekatere prevzete sklade k svojim obstoječim skladom oz. jih nekoliko spremeniti s pripojitvijo k novoustanovljenim skladom. Tako so pred kratkim ustanovili dva nova sklada in k njima pripojili sklada COMSTAGE EURO STOXX 50® UCITS ETF in COMSTAGE IBOXX € SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATION UCITS ETF, ki ju imamo tudi v naši ponudbi.

Omenjena pripojitev je prikazana spodaj:

  • COMSTAGE EURO STOXX 50® UCITS ETF k Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist,
  • COMSTAGE IBOXX € SOVEREIGNS INFLATION-LINKED EURO-INFLATION UCITS ETF k Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist.

Profil tveganja in investicijska usmerjenost novih skladov se ujemata z profilom tveganja in investicijsko usmerjenostjo skladov, v katerih so bila naložena sredstva vašega naložbenega življenjskega zavarovanja pred pripojitvijo.

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Skladi ETF so na izbiro le v ponudbi Naložbenega življenjskega zavarovanja i.fleks.

 

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Vrednost točke posameznega naložbenega paketa je izračunana glede na vrednost VEP izbranih podskladov, ki sestavljajo posamezni paket in glede na deleže, ki jih imajo izbrani podskladi znotraj posameznega paketa. Vrednost točke naložbenega paketa je izračunana na isti dan, kot vrednost VEP podskladov, ki sestavljajo posamezni paket. Sestava naložbenega paketa, naložbena politika in stroški skladov so dostopni v prospektih skladov in v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti kritnega sklada v %.

SKLAD Datum uvedbe MESEC VEP VEP 1M 3M 1 LETO od uvedbe KS

Zajamčena donosnost kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2020 znaša 0,03% na mesečni ravni oziroma 0,35% na letni ravni.