Skladi
Skladi ETF
Naložbeni paket
Kritni skladi

Razkritja, povezana s trajnostjo

V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. Izjema je sklad Triglav Zeleni, ki ga upravlja družba Triglav Skladi, kateri spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja. Predpogodbena razkritja skladno z zahtevami Uredbe SFRD (EU) 2019/2088 in Uredbe o taksonomiji (EU) 2020/852, so objavljena v Prospektu sklada in na spletni strani upravljavca sklada www.triglavskladi.si.

Podrobne informacije o trajnostnem poslovanju so navedene na spletnih straneh www.triglav.eu in www.triglavskladi.si.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

 

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Stroški zavarovanja

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici, ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v Dokumentu s ključnimi informacijami. Celotni stroški poslovanja obsegajo tekoče stroške iz Priloge VII k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2 017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP). Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

Skladi ETF

ETF – Exchange–traded funds (v slovenski strokovni literaturi se pojavljajo pod imenom kotirajoči indeksni skladi) so investicijski skladi, s katerimi se tako kot z obveznicami in delnicami trguje na organiziranem borznem trgu.

Prednosti skladov ETF:

  • dajejo možnost izpostavljenosti na določen naložbeni razred, pri čemer upravljavec sklada z naložbami sklada posnema izbrani indeks in ga ne uporablja samo za primerjavo z njim;
  • nizki stroški upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi;
  • transparentnost;
  • zanesljivo sledenje izbranemu indeksu (nizka sledilna napaka);
  • likvidnost.

Skladi ETF se večinoma upravljajo pasivno, vezani so na izbrani poljubni indeks ali pa na surovino, panogo, regijo. Njihova borzna cena (vrednost enote premoženja) je praviloma blizu čiste vrednosti sredstev v trgovalnem dnevu.

Glavna razlika med skladom ETF in vzajemnim indeksnim skladom je, da prvega kupimo po znani ceni na borzi, drugega pa pri upravljavcu. Skladi ETF imajo zaradi pasivnega upravljanja v primerjavi z aktivno upravljanimi vzajemnimi skladi zelo nizke administrativne stroške.

Kupljena delnica sklada ETF daje vlagatelju vzajemno pravico do sorazmernega deleža vrednostnih papirjev v skladu.

Razkritja, povezana s trajnostjo

V naložbah, na katerih temelji ta finančni produkt, niso upoštevana merila EU za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. Izjeme so ETF skladi iShares MSCI World SRI UCITS ETF, iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE), iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF, AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB - UCITS ETF DR – EUR, AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR, Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB – Acc in Invesco S&P500 ESG UCITS ETF, kateri spodbujajo okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega upravljanja. Predpogodbena razkritja skladno z zahtevami Uredbe SFRD (EU) 2019/2088 in Uredbe o taksonomiji (EU) 2020/852 so objavljena v Prospektu posameznega sklada in na spletnih straneh upravljavcev skladov www.blackrock.com, www.ishares.com, www.amundi.lu, www.amundi.fr in www.invesco.com.

Podrobne informacije o trajnostnem poslovanju so navedene na spletnih straneh www.triglav.eu in www.blackrock.com, www.ishares.com, www.amundi.lu, www.amundi.fr in www.invesco.com.

Sprememba sklada

Z dnem Z dnem 11. 1. 2023 je prišlo do sprememb pri skladu Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF – Acc, upravljavec sklada Amundi Asset Management, in sicer:

  • Sklad se je preimenoval v Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB – Acc,
  • Spremenil se indeks, kateremu sklad sledi. Od spremembe dalje sklad zasleduje in dosega donosnost indeksa Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index (prej Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index).

Upravljavec sklada je spremembe izvedel z namenom večje usklajenosti s cilji Pariškega podnebnega sporazuma o omejevanju globalnega segrevanja. Od spremembe dalje sklad sestavljajo obveznice, katerih izdajatelji bodo skupaj dosegali 50-odstotkov manj emisij toplogrednih plinov v primerjavi s klasičnim indeksom podjetniških obveznic.

Spremembe ne vplivajo na višino stroškov, ki jih obračuna sklad.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

 

Družbe skupine Lyxor so od konca leta 2021 del skupine Amundi.

Družbe skupine Lyxor so od konca leta 2021 del skupine Amundi.

Z dnem 1. junij 2022 se je družba Lyxor International Asset Management S.A.S združila z družbo Amundi Asset Management S.A.S. Z dnem 1. 7. 2022 se je družba Lyxor Fund Solutions S.A. združila z družbo Amundi Luxembourg S.A. Z dnem združitve je sta prevzemni družbi prevzeli upravljanje vseh skladov prevzetih družb. Navedena sprememba ni vplivala na profil tveganja, sestavo naložb, stroške skladov ali na katero koli drugo njihovo značilnost.

Podatki o skladih in dokumenti, ki sklade urejajo, so na voljo na spletni strani www.amundietf.com.

 

Stroški zavarovanja

Zavarovalca, ki ima sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje, bremenijo neposredni stroški zavarovanja, kot so navedeni na zavarovalni polici, ter posredni stroški, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja posameznega izbranega sklada. Posredni stroški sklada obsegajo: provizijo za upravljanje, provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki smejo bremeniti premoženje sklada skladno s pravili upravljanja. Višina posrednih stroškov je podrobno opredeljena v prospektu izbranega sklada; celotne stroške poslovanja (CSP) posameznega sklada v preteklem letu in druge pomembne podatke o skladu pa lahko zavarovalec preveri tudi v Dokumentu s ključnimi informacijami. Celotni stroški poslovanja obsegajo tekoče stroške iz Priloge VII k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2 017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP). Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.

 

Vstopna in izstopna provizija ob prenosu sredstev med skladi ETF:

Zavarovalnica ob vsakem prenosu sredstev med skladi ETF med trajanjem zavarovanja obračuna vstopno in izstopno provizijo od vrednosti prenesenih sredstev v višini:

  • Vstopna provizija sklada ob prenosu sredstev: 0,05 %
  • Izstopna provizija sklada ob prenosu sredstev: 0,05 %

 

Stroški hrambe vrednostih papirjev:

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju i.fleks se mesečno, od vrednosti premoženja, vezanega na posamezni ETF sklad, obračunavajo tudi stroški hrambe vrednostnih papirjev v višini 0,0033 %.

 

POVEZAVE DO UPRAVLJAVCEV

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti v %

SKLAD DATUM VEP 1M 3M 6M 1 LETO 5 LET

Vrednost točke posameznega naložbenega paketa je izračunana glede na vrednost VEP izbranih podskladov, ki sestavljajo posamezni paket, in glede na deleže, ki jih imajo izbrani podskladi znotraj posameznega paketa. Vrednost točke naložbenega paketa je izračunana na isti dan kot vrednost VEP podskladov, ki sestavljajo posamezni paket. Sestava naložbenega paketa, naložbena politika in stroški skladov so dostopni v prospektih skladov in v dokumentu Ključni podatki za vlagatelje.

Podatki o VEP in informativni izračun donosnosti kritnega sklada v %.

SKLAD DATUM VEP 1M 1 LETO 3 LETA 5 LET

Zajamčena donosnost kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zajamčeni za leto 2023 znaša 0,0417 % na mesečni ravni oziroma 0,5 % na letni ravni.

Complementary Content
${loading}