Uporabniki osebnih podatkov

Seznam kategorij uporabnikov osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pojem »uporabnik« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

Osebni podatki so lahko v nekaterih primerih in v predpisanem obsegu razkriti naslednjim uporabnikom/kategorijam uporabnikom:

Uporabnik/kategorija uporabnikov

Glavne podlage

Namen

Slovensko zavarovalno združenje

Zakon o zavarovalništvu

obdelava osebnih in drugih podatkov za namen ugotavljanja spornih okoliščin zavarovalnega primera, vodenje evidence spornih okoliščin, izmenjava osebnih podatkov o spornih zavarovalnih primerih med zavarovalnicami, sklepanje in izvajanje pogodb o zavarovanju ter za obravnavo odškodninskih zahtevkov, zagotavljanje podatkov v skladu z zakonom, preprečevanje zavarovalniških goljufij. Več informacije je dostopnih na povezavi https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/

druge zavarovalnice

Zakon o zavarovalništvu

obravnava zahtevkov v spornem zavarovalnem primeru za namen ugotovitve dejanskih okoliščin v postopku reševanja zavarovalnega primera ali preiskave sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, preprečevanje zavarovalniških goljufij

pozavarovalnice

Zakon o zavarovalništvu

za sklepanje in izvajanje pozavarovanj, spremljanje trendov in z njimi povezanih tveganj na zavarovalnem trgu

sodišča

Zakon o sodiščih, procesni in materialni predpisi

za vodenje postopkov

sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači

Zakon o sodiščih

za podajanje mnenj glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali na podlagi ocene sodišča, podajanje izvida o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode, tolmačenje na narokih in prevajanje listin

policija, tožilstva

Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o državnem tožilstvu

izvajanje policijskih pooblastil in državnotožilskih pooblastil

izvajalci asistenčnih storitev

Zavarovalna pogodba

za izvedbo izvajanje storitev asistence zavarovancem oz. drugih storitev zavarovancem upravljalca, izvajanja analiz stroškov in storitev, izvajanje izobraževanja in usposabljanja skrbnikov odnosov s strankami

oškodovanci

Obligacijski zakonik, Zakon o zavarovalništvu in drugi

za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja

odvetniki

Zakon o odvetništvu in materialni predpisi

za namene pravnega zastopanja stranke ali upravljavca v konkretni zadevi

druge osebe, na podlagi privolitve stranke

Privolitev

za namene, navedene v privolitvi

delodajalec zavarovanca

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zavarovalništvu

vplačilo delodajalca v kolektivno zavarovanje

tuj zavarovalni biro ali tuja zavarovalnica, Biro zelene karte pri Slovenskem zavarovalnem združenju

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu

obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih zakonu ter po Uredbi 785/2004/ES, kadar je bil v nesreči udeležen tuj državljan

zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda

Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dedovanju, izkazan pravni interes in neobstoj prepovedi za posredovanje s strani umrlega posameznika

dedovanje

skrbniki v primeru vaše nezmožnosti, kadar ga postavi Center za socialno delo

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, drugi materialni in procesni predpisi

za uveljavljanje pravic iz zavarovanja, ki pomenijo skrb za osebnost, pravice in koristi varovanca in skrbno upravljanje njegovega premoženja

izvršitelji

Zakon o izvršbi in zavarovanju

za izvajanje neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja

upniki strank

Zakon o izvršbi in zavarovanju in izkazan pravni interes

za izvajanje izvršilnih postopkov in zavarovanj

stečajni upravitelji

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

ugotavljanje pravnega položaja in premoženja stečajnega dolžnika, premoženja njegovega zakonca ali osebe, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj

zunanji revizorji

Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o revidiranju, Zakon o zavarovalništvu

nadzor nad poslovanjem družbe, nadzor nad delovanjem informacijskih sistemov

detektivi

Zakon o zavarovalništvu, Zakon o detektivski dejavnosti, legitimni interes

preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij

zunanji izvajalci IT storitev

Legitimni interes, Zakon o zavarovalništvu

razreševanje tehničnih in uporabniških težav v posameznem primeru

odgovorna/odgovornostna pravna ali fizična oseba

Obligacijski zakonik, Zakon o zavarovalništvu in drugi

uveljavljanje regresnih zahtevkov

imenovani izvajalci poštnih storitev

Zakon o poštnih storitvah

izvajanje univerzalnih poštnih storitev

zavarovalci (banke, ostale finančne organizacije in druge pravne osebe, ki imajo z zavarovalnico sklenjeno zavarovalno pogodbo o zavarovanju terjatev)

Zakon o zavarovalništvu. Zakon o bančništvu, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Obligacijski zakonik

sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz kreditnega zavarovanja

banke, leasing družbe, drugi kreditodajalci

Zakon o bančništvu, Zakon o potrošniških kreditih, Obligacijski zakonik

za namene izvedbe zastave pravic iz zavarovalne pogodbe (vinkulacije) in za namen ugotavljanja kreditne ocene kreditojemalcev

ponudnik e-identitet

Privolitev

kreiranje elektronske identitete podpisnika pri ponudniku storitev elektronskega podpisovanja, v kolikor je kreiranje elektronske identitete podpisnika potrebno za sklenitev pogodbe

 

Druge osebe, katerim razkrivamo vaše osebne podatke:

Drugim osebam so osebni podatki lahko razkriti, kadar je obdelovanje potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti Zavarovalnice Triglav, d.d., ter zakonskih pristojnosti nekaterih organov in drugih nosilcev javnih pooblastil. Takšni primeri predstavljajo izvajanje obveznosti v razmerju do nadzornih organov zavarovalnice, ki nadzirajo delovanje zavarovalniškega trga, varstvo potrošnikov, izpolnjevanje davčnih obveznosti, preprečevanje pranja denarja, obdelovanje osebnih podatkov in/ali izpolnjujejo druge zakonske pristojnosti: Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava RS, Tržni inšpektorat RS, Informacijski pooblaščenec RS, Urad za preprečevanje pranja denarja, Agencija za nadzor nad komunikacijskim omrežjem, Urad za varovanje tajnih podatkov, Statistični urad RS, Zavod o zdravstvenem zavarovanju Slovenije in drugi).

 

Razkritja v Skupini Triglav, d.d.

V primeru vaše izrecne privolitve, se lahko osebni podatki za namene, ki ste jih posebej označili, obdelujejo tudi v družbah Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.). Za popoln, ažuriran seznam družb je dostopen tukaj.

Posebej bi vas želeli opozoriti, da so lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov osebni podatki zaradi izvajanja pogodbenih obveznosti posredovani tudi obdelovalcem, katerih seznam lahko najdete tukaj.

Complementary Content
${loading}