Informacije o videonadzoru

Informacije o videonadzoru

Na tem mestu se lahko seznanite z osnovnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki poteka v okviru izvajanja videonadzora dostopov v uradne službene oz. poslovne prostore Zavarovalnice Triglav, d.d., in v določenih primerih tudi znotraj teh prostorov. Videonadzor Zavarovalnica Triglav, d.d., kot upravljavec izvaja v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; relevantni členi od 76 do 80) in določbami Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi Uredba).

V skladu z Uredbo smo se potrudili, da so informacije predstavljene v jedrnati, pregledni in čim bolj razumljivi obliki. 


Za dodatne informacije vas prijazno vabimo, da se na spletni strani www.triglav.si seznanite tudi z našo Politiko zasebnosti in drugimi informacijami.

1.

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec:

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana
01 4747 200

 

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana

 

Informacije o izvajanju videonadzora:

01 58 06 112.

2.

Namen in pravna podlaga obdelave podatkov videonadzornega sistema

 

 

Zavarovalnica Triglav, d.d., izvaja videonadzor dostopa v svoje uradne službene oz. poslovne prostore s ciljem zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja zavarovalnice, njenih zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev, obiskovalcev in drugih, ki vstopajo v poslovne prostore zavarovalnice.

Izvaja se tudi videonadzor znotraj nekaterih delovnih prostorov kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja (npr. cenilne linije, prodajna mesta) ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, pri čemer se zagotavlja izvajanje videonadzora v najmanjšem, nujno potrebnem obsegu.

Zavarovalnica Triglav, d.d., videonadzor izvaja na podlagi tč. (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v povezavi s 76. in nasl. členi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

3

Katere osebne podatke v zvezi z vami obdelujemo v okviru izvajanja videonadzora

Slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oz. izstopa iz prostora (območja), nad katerim se izvaja videonadzor.

4.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Pogodbena varnostna služba in pogodbeni vzdrževalec videonadzornega sistema.

5

Hramba posnetkov

 

 

Posnetke videonadzora hranimo največ 3 mesece.

Izjema velja v primeru izrednih dogodkov (poškodbe, padci,…), ko se posnetki hranijo največ eno leto.

6

Pravice, ki jih imate v zvezi s predmetno obdelavo osebnih podatkov

Svoje pravice v zvezi z lastnimi osebnimi podatki, povezanimi z izvajanjem videonadzora v Zavarovalnici Triglav, d.d., kot npr. dostop oz. seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, ugovor zoper obdelavo, omejitev obdelave podatkov ali njihov izbris, nam sporočite na e-naslov: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici Triglav, d.d., najdete na ostalih straneh Politike zasebnosti.

7

Pravica do pritožbe

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov vezano na izvajanje videonadzora s strani Zavarovalnice Triglav, d.d., lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.is).

8

Posebni vplivi obdelave

 

 

Ozek krog pooblaščenih oseb v Zavarovalnici Triglav, d.d., ima možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le teh za upravičene uporabnike v utemeljenih primerih (npr. policija).

9

Neobičajne nadaljnje obdelave

Predstavnik pogodbene varnostne službe na posamezni lokaciji zavarovalnice oziroma varnostnega nadzornega centra Zavarovalnice Triglav, d.d, slikovno spremlja dogajanje v živo.

Complementary Content
${loading}