Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks je možno skleniti le prek spleta.


Glavni prednosti zavarovanja i.fleks sta:

  • fleksibilnost tako ob sklenitvi kot tudi v času trajanja zavarovanja ter
  • možnost izbire skladov ETF v okviru naložbene strategije Samostojna izbira skladov.

 

Odprta zavarovalna doba

Zavarovanje i.fleks je zavarovanje z odprto zavarovalno dobo, kar pomeni, da vam ob sklenitvi ni treba določiti, kako dolgo bo zavarovanje trajalo. Sami se odločite, kdaj želite izstopiti iz zavarovanja.

Obročna premija in možnost dodatnih vplačil

Ob sklenitvi zavarovanja sami izberete višino premije in dinamiko njenega plačevanja: mesečno, četrtletno, polletno ali letno. Višino premije in dinamiko njenega plačevanja lahko kasneje tudi spreminjate. Minimalna mesečna premija znaša 30 EUR.

Ves čas trajanja zavarovanja lahko svoja prosta finančna sredstva investirate v obliki dodatnih enkratnih vplačil.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

Vpogled v gibanje VTP

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti točk premoženja (VTP) skladov ETF in drugih skladov v ponudbi Zavarovalnice Triglav ter grafični prikaz preteklih gibanj VTP teh skladov.

Zavarovanje Investicija Skladi Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatni zavarovanji

Zavarovanje poleg naložbenega dela vključuje življenjsko zavarovanje za primer smrti. Celoviteje pa se lahko zavarujete tudi z dodatnima zavarovanjema in s tem povečate tako svojo kot tudi finančno varnost vaših bližnjih.

Osnovno življenjsko zavarovanje

Zavarovanje i.fleks vključuje tudi življenjsko zavarovanje, zato Zavarovalnica Triglav jamči, da bo v primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja upravičencu izplačala zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti (ZZV) oz. vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV. 

 

Zavarovalno jamstvo z ZZV velja do konca koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti. To pomeni, da v primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Dodatna zavarovanja

Zavarovanju i.fleks lahko priključite eno ali dve obliki dodatnega zavarovanja, in sicer:

Dodatno nezgodno zavarovanje, v okviru katerega se lahko zavarujete za naslednje nevarnosti: nezgodno smrt, trajno invalidnost zaradi nezgode, mesečno rento za invalidnost, dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco (ZZPT), ki v okviru dogovorjene zavarovalne vsote krije stroške nujnega zdravljenja in povečane stroške prevoza v domovino, ki jih zavarovana oseba utrpi zaradi nepredvidenih bolezni ali nezgod, ki se pojavijo v tujini. ZZPT lahko sklenete tudi za druge družinske člane.

Naložbeni strategiji

Ob sklenitvi zavarovanja boste izbrali eno izmed dveh možnih naložbenih strategij, ki ju lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbeni strategiji se razlikujeta po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje investicije.

Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV

vam omogoča, da sami izberete do 6 skladov in določite razdelitev premije mednje. Izbirate lahko med skladi ETF in drugimi skladi v ponudbi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki so objavljeni na www.triglav.si/skladi. Razdelitev lahko v času trajanja zavarovanja tudi spreminjate.

Naložbena strategija FINANČNI CILJI

vam omogoča, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali na čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja.

Izberete lahko:

  • FINANČNI CILJI glede na starost zavarovalca (pokojnina),
  • FINANČNI CILJI glede na dobo varčevanja (drugi FINANČNI CILJI).

Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik. Tako se bodo zavarovalčeva sredstva v skladu z njegovo časovno premico varčevanja prelivala med temi petimi naložbenimi politikami, od najbolj agresivne do najbolj konzervativne, kot jih prikazuje spodnja tabela.

 

Tabela petih naložbenih politik za leto 2018
Naložbena politika Nevtralni portfelj* Košarica skladov** Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Rastoči trgi
Triglav Evropa
Triglav Hitro rastoča podjetja
Triglav Naravni viri
Triglav Nepremičnine
40 %
25 %
15 %
10 %
5 %
5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Renta
Triglav Evropa
Triglav EM Potrošne dobrine
Triglav Rastoči trgi
Triglav Hitro rastoča podjetja
35 %
25 %
15 %
10 %
10 %
5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi
Triglav Evropa
Triglav Rastoči trgi
Triglav EM Potrošne dobrine
45 %
20 %
10 %
10 %
10 %
5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % zajamčeni
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Steber Global
Triglav Rastoči trgi
Triglav High Yield Bond
45 %
35 %
10 %
5 %
5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % zajamčeni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta
Triglav Obvezniški
Triglav Money Market EUR
Sklad z zajamčenim donosom
40 %
30 %
15 %
15 %
* Nevtralni portfelj predstavlja ciljno strukturo vsake posamezne naložbene politike. Zavarovalnica si pridržuje pravico, da lahko glede na razmere na kapitalskih trgih od teh ciljnih omejitev odstopa za do 10 odstotnih točk.
** Košarica skladov se lahko v skladu s splošnimi pogoji spremeni 1. 12. vsako leto. Veljavna košarica skladov je objavljena na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav.

Z zavarovanjem i.fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Nabor skladov, med katerimi lahko izbirate v okviru zavarovanja i.fleks, in vrednosti točk premoženja teh skladov so objavljeni na strani www.triglav.si/skladi.

Fleksibilna izplačila

Do sredstev na naložbenem računu lahko v obliki predujma ali odkupa dostopate ves čas trajanja zavarovanja. Pri tem lahko izbirate med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem in kombinacijo obojega. Predujem je v primerjavi z odkupom boljša odločitev. V tem primeru se namreč zavarovanje ne prekine.

Predujem

Pri predujmu se izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu, in sicer v višini do 80 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. Izplačilo predujma lahko zahtevate, če znesek predujma iz prejšnjega stavka presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR. Zajamčena zavarovalna vsota se zniža za znesek izplačanega predujma.

Odkup

Izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja lahko zahtevate, če sta od začetka zavarovanja do odkupa potekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti. Odkupna vrednost je enaka vrednosti sredstev na osebnem računu.

Izplačilo iz osnovnega življenjskega zavarovanja

V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

  • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
  • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

 

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks je dolgoročno zavarovanje, katerega trajanja vam ni treba opredeliti vnaprej. Namenjeno je osebam, ki se želijo zavarovati, obročno varčevati in dodatno investirati v ETF-sklade in sklade iz ponudbe Zavarovalnice Triglav, d. d. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je zajamčena, izplačilo ob odkupu zavarovanja oziroma ob zahtevi za izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu pa je vezano na gibanje vrednosti točk premoženja izbranih skladov.

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje i.fleks
    Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila točk premoženja izbranih skladov in vrednosti teh točk.
Zavarovalec Fizična oseba, ki je hkrati tudi zavarovana oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 18 do 65 let
Zavarovalna doba Ni vnaprej določena
Premija Minimalna premija 30 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja najmanj 50 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov (skladi iz redne ponudbe in ETF skladi*), Finančni cilji
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če at presega ZZV, po 75. letu starosti zavarovane osebe se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-ih letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva, če
vrednost na naložbenem računu, ki se v skladu
s splošnimi pogoji lahko izplača v obliki
predujma, presega znesek najnižjega izplačila predujma,
ki znaša 150 EUR
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po enem letu trajanja zavarovanja, če so premije plačane za najmanj eno leto
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po dveh letih trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
*ETF – Exchange–traded funds (v slovenski strokovni literaturi: kotirajoči indeksni skladi) so investicijski skladi, s katerimi se tako kot z obveznicami in delnicami trguje na organiziranem borznem trgu.

 

Dodatne možnosti zavarovanja

Aktivno upravljanje premoženja: Pri upravljanju lastnih sredstev lahko aktivno sodelujete ali pa upravljanje prepustite strokovnjakom.

Dodatno investiranje: V času trajanja zavarovanja lahko vložite dodatna prosta sredstva.

Prednosti in koristi zavarovanja

Enostavna sklenitev: Sklenitev zavarovanja i.fleks "iz naslonjača" vam prihrani čas in denar, saj ga preprosto sklenete prek spleta z uporabo digitalnega potrdila.

Ena polica za vse življenje: Dobe trajanja zavarovanja vam ni treba določiti vnaprej.

Zavarovanje in varčevanje: Ob zavarovanju gre tudi za varčevanje. Finančna sredstva prejmete, ko zahtevate izplačilo celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Varnost družine: Če se vam zgodi najhujše, s tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih. Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost družine.

Donosnost: Ker gre za dolgoročno varčevanje v skladih, so pričakovane donosnosti vaše naložbe lahko višje.

Brez davka: Pri plačilih premije zavarovalnica ne obračuna davka od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Pri prenosu sredstev na drug sklad znotraj ponudbe Zavarovalnice Triglav se davek od dohodka ne obračuna.