Zavarovanje poklicnih odgovornosti

Pri opravljanju poklica lahko kljub vestnemu opravljanju dela pride do strokovnih napak.

Kadar odškodninski zahtevki izhajajo iz strokovnih napak pri opravljanju registrirane dejavnosti, zavarovalnica krije stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. S tem se zavarujete pred neprijetnimi finančnimi posledicami, ki bi jih zoper vas lahko uveljavljali vaši naročniki ali tretje osebe zaradi škode, ki je nastala pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti.
 

Za katere poklice nudimo zavarovanje poklicne odgovornosti?

  • odvetnike,
  • notarje,
  • davčne svetovalce, revizorje, cenilce ipd.,
  • izvajalce zdravstvenih storitev,
  • pooblaščene arhitekte in inženirje,
  • vodilne delavce gospodarskih družb,
  • nepremičninske posrednike in
  • upravitelje prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij,
  • izvajalce zasebnega varovanja.

Ob odškodninskem primeru vaš primer preučimo, jamčimo za pravdne postopke zavarovanca in stroške obrambe zavarovanca v kazenskem postopku.