Mešano življenjsko zavarovanje

Mešano življenjsko zavarovanje je kombinacija:
 • življenjskega zavarovanja za primer smrti,
 • varnega varčevanja za primer doživetja in
 • dodatnih zavarovanj.
Mešano življenjsko zavarovanje je dolgoročno zavarovanje in varčevanje z udeležbo pri dobičku. Namenjeno je osebam, ki želijo z zavarovalno vsoto za primer smrti finančno zaščititi svoje bližnje ter z dodatnimi zavarovanji tudi sebe in hkrati varno varčevati. Mešano življenjsko zavarovanje obstaja v dveh različicah: z obročnim plačevanjem premije in z enkratnim plačilom premije. Prva različica vam omogoča več izbire ob sklenitvi zavarovanja in v času njegovega trajanja.

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani tudi dve osebi hkrati. V tem primeru zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički, ko zavarovani osebi doživita zavarovalno dobo oz. v primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času trajanja zavarovanja.

Premija

Ob sklenitvi zavarovanja izberete način plačevanja premije, ki je lahko obročno (mesečno, četrtletno, polletno, letno) ali v enkratnem znesku. Minimalna mesečna premija znaša 15 EUR, minimalna enkratna premija pa 1.700 EUR.

Mešano življenjsko zavarovanje z obročnim plačevanjem premije vam omogoča več izbire ob sklenitvi zavarovanja in v času njegovega trajanja kot Mešano življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije. Za primerjavo glejte »povzetek«.

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete tudi v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si
Zavarovanje Naložba Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

Mešano življenjsko zavarovanje v osnovi krije primer smrti zavarovane osebe in primer njenega doživetja zavarovanja. S priključitvijo dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti oz. doživetja, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja tudi povišate. S tem se poviša tudi premija.

Kritje primera smrti

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti skupaj z do tedaj pripisanimi dobički. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Kritje doživetja zavarovanja

Ob doživetju zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički.

Dodatna zavarovanja

Mešanemu življenjskemu zavarovanju z obročnim plačevanjem premije lahko priključite štiri dodatna zavarovanja.
 • Dodatno nezgodno zavarovanje.
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije 4 hujše bolezni,
  • Razširjeni paket, ki zajema zavarovanja in dodatna kritja:
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco.
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok.
Mešanemu življenjskemu zavarovanju z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Varno varčevanje v sklopu Mešanega življenjskega zavarovanja

Varčevalni del premije se plemeniti v kritnem skladu življenjskih zavarovanj.

Pripisi dobičkov

Mešano življenjsko zavarovanje je udeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki ga Zavarovalnica Triglav ustvari z upravljanjem kritnega sklada življenjskih zavarovanj. Delež udeležbe posameznega zavarovanja pri dobičku se pretvori v dodatno zavarovalno vsoto. Zavarovalec je o pripisih tudi pisno obveščen.

Izplačila iz osnovnega in dodatnih zavarovanj

Z izplačili iz osnovnega Mešanega življenjskega zavarovanja in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti skupaj z do tedaj pripisanimi dobički. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačilo ob poteku zavarovalne dobe

V primeru doživetja zavarovalne dobe zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički.

Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Dodatno nezgodno zavarovanje izplača zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti ter za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode. Odločite se lahko še za:
 • izplačilo mesečne rente za invalidnost,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode.
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob pojavu hujše bolezni ali poškodbe.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgod ali bolezni, ki se pojavijo na potovanju v tujini.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok izplača:
 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 26 let,

 • trajno invalidnosti zaradi nezgode,

 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan,

 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Pregled zavarovanja

Mešano življenjsko zavarovanje (v nadaljevanju MŽZ) obstaja v dveh različicah: z obročnim plačevanjem premije in z enkratnim plačilom premije. Prva različica vam omogoča več izbire ob sklenitvi zavarovanja in v času njegovega trajanja, kar je razvidno iz spodnje tabele.


z obročnim plačevanjem premijez enkratnim plačilom premije
Zavarovalec Katerakoli fizična oseba.
Vključena zavarovanjaOsnovno zavarovanje:
 • za primer smrti in
 • za primer doživetja.
Kdo se lahko zavaruje:
 • osebe, stare od 14 do 65 let.

Dodatno zavarovanje na izbiro:
 • nezgodno zavarovanje,
Kdo se lahko zavaruje:
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja;

 • zavarovanje hujših bolezni in poškodb,
 • zavarovana oseba v starosti od 18 do 55 let;
×
 • zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco,
 • zavarovana oseba iz osnovnega zavarovanja in njeni družinski člani;
×
 • nezgodno zavarovanje otrok.
 • otroci zavarovane osebe, stari od 0 do 18 let.
×
Zavarovalne vsote (ZV) osnovnega zavarovanjaVišina zavarovalne vsote (v nadaljnjem besedilu: ZV):
 • za primer smrti je vnaprej dogovorjena;
 • za primer doživetja je vnaprej dogovorjena. V času trajanja zavarovanja zavarovalnica pripisuje zavarovalni vsoti dobičke, ki jih ustvarja z upravljanjem kritnega sklada življenjskih zavarovanj.
Izplačila zavarovalnih vsot so lahko:
 • v obliki enkratnega izplačila,
 • v obliki obročnega izplačevanja mesečne rente ali
 • kombinacija obojega.

Vzajemno zavarovanjeS tem zavarovanjem se lahko zavaruje ena oseba ali dve osebi. Zavarovalno vsoto za primer smrti zavarovalnica izplača samo enkrat, in sicer v primeru smrti ene od zavarovanih oseb.×
Zavarovalna dobaOd 5 do 25 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe.
Premija (vplačila)
Frekvenca plačevanja:
 • obročno plačevanje: mesečno, četrtletno, polletno, letno.
Minimalna premija:
 • 15 EUR mesečno.
Možnost dodatnih vplačil:
×
*glej opombe
Varčevanje v sklopu zavarovanjaVarčevalni del premije se plemeniti v kritnem skladu življenjskih zavarovanj. Zavarovanje je dodatno udeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki ga zavarovalnica ustvari z upravljanjem kritnega sklada življenjskih zavarovanj. Sorazmerni delež dobička zavarovalnica pripiše k zavarovalni vsoti.
Povečanje ZVV primerih, ki so povezani z večjo potrebo po finančni varnosti – rojstvo otroka, sklenitev zakonske zveze, najem nepremičninskega kredita – lahko zahtevate povečanje zajamčene zavarovalne vsote do določene višine brez ugotavljanja vašega zdravstvenega stanja. Skladno s povišanjem zajamčene ZV plačujete višjo premijo.
Predčasno izplačiloVnaprejšnje izplačilo dela zavarovalne vsote za doživetje lahko zahtevate:
 • če izpolnjujete pogoje za odkup zavarovanja in je preteklo določeno število let, odvisno od trajanja zavarovanja, in so za to obdobje plačane premije; ali
 • če zavarovana oseba ali ena od zavarovanih oseb postane mati in rodi po prvem letu trajanja zavarovanja: v tem primeru lahko zahtevate, da zavarovalnica izplača predplačilo v višini 10 % zavarovalne vsote za doživetje, vendar ne več kot 500 EUR.
Zavarovalnica poračuna izplačana predplačila ob nastopu zavarovalnega primera.
×
Mirovanje zavarovanjaMirovanje zavarovanja lahko zahtevate po določenem številu let, odvisno od trajanja zavarovanja. ×
Odkup zavarovanjaOdkup zavarovanja lahko zahtevate skladno z določili splošnih pogojev.
*Minimalna enkratna premija znaša 1.700 EUR, dodatna vplačila v času trajanja zavarovanja niso mogoča.
✔= kot pri MŽZ z obročnim plačevanjem premije;
× = opcija ni mogoča.
 

Dodatne možnosti zavarovanja

Pretvorba zavarovanja: Mešano življenjsko zavarovanje z obročnim plačevanjem premije lahko pod določenimi pogoji pretvorite v obročno Naložbeno življenjsko zavarovanje.

Prednosti in koristi Mešanega življenjskega zavarovanja

Zavarovanje in varčevanje: Ob zavarovanju gre tudi za varčevanje, saj ob izteku police prejmete finančna sredstva.

Varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, tudi če se vam zgodi najhujše. Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate svojo varnost oziroma finančno varnost svoje družine.

Rojstvo otroka: Za lažje pokrivanje dodatnih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka, lahko zahtevate izplačilo dela sredstev vnaprej – predplačilo.

Varna naložba: Zavarovalna vsota, ki jo zavarovalnica izplača ob doživetju zavarovanja, vam je vnaprej znana.

Pripisi dobička: Zavarovanje je udeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki ga zavarovalnica ustvari z upravljanjem kritnega sklada življenjskih zavarovanj.

Ugodna davčna obravnava: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije ne obračuna 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Vse to vam prinaša višji znesek, ko se zavarovanje izteče.