Zavarovanje blagovnih terjatev


Tveganje neplačila prodanega blaga oziroma opravljenih storitev je ena od osnovnih nevarnosti, s katerimi se podjetje srečuje pri svojem poslovanju.

Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici je učinkovit način, da si zagotovite, da bodo terjatve plačane. Z zavarovanjem terjatev zaščitite pomemben del vašega premoženja.

Predmet zavarovanja so vse prodajalčeve kratkoročne terjatve, nastale s prodajo blaga ali opravljanjem del in storitev. Zavarujete lahko terjatve do kupcev, ki imajo sedež v Sloveniji ali v tujini.
 

STEČAJ, PRISILNA PORAVNAVA - TVEGANJE NESOLVENTNOSTI KUPCA

Vse pogosteje se srečujemo s situacijami formalne plačilne nesposobnosti - stečaja, prisilne poravnave, ali pa preprosto ni mogoče izterjati dolga od dolžnika v dogovorjenem roku. Pri tem podjetje lahko utrpi veliko škodo, saj kljub kvalitetnim proizvodom ali storitvam ne prejme plačila za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Z zavarovanjem terjatev si podjetje zagotovi, da bo fakturirana realizacija tudi plačana.
 

INSTRUMENT ZAVAROVANJA UPNIKA/PRODAJALCA

Zavarovanje terjatev pri zavarovalnici je instrument, za katerega se lahko prodajalec dogovori brez vednosti kupca. Na ta način upravlja s svojimi tveganji oziroma jih poskuša minimizirati. Pravice iz zavarovanja je mogoče tudi odstopiti v korist kreditodajalca in si s tem zagotoviti ugodnejše pogoje kreditiranja.

Zavarovanje terjatev lahko predstavlja tudi enega od instrumentov za pospeševanje prodaje.
 

KDAJ PODJETJE POTREBUJE ZAVAROVANJE TERJATEV?

Zavarovanje terjatev je za podjetje priporočljivo vedno, ko:
 

  • posluje na odprt račun,
  • ima širok krog kupcev, katerih kreditno sposobnost je težko preverjati,
  • je velik del prodaje vezan na majhno število kupcev,
  • prodaja novim kupcem,
  • je na trgu močna konkurenca, ki nudi ugodne cene in plačilne pogoje.

KAKŠEN JE OBSEG ZAVAROVALNEGA KRITJA?

Pri sklenitvi zavarovanja lahko izbirate med dvema kritjema:
 

  • ožje kritje - pri tem je zavarovana nevarnost formalna oziroma trajna plačilna nesposobnost kupca/dolžnika, ki se običajno odraža kot stečaj ali prisilna poravnava;
  • širše kritje - to kritje poleg ožjega kritja vključuje tudi obveznost zavarovalnice, da izplača zavarovalnino v primeru, ko od zapadlosti računa preteče določeno število dni.

ZAVAROVANJE ZA MALA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Zavarovanje terjatev v notranji in mednarodni trgovini smo posebej prilagodili tudi za mala podjetja in samostojne podjetnike. Sklenitev zavarovanja po teh pogojih pomeni prilagoditev in poenostavitev postopkov sklepanja in izvajanja zavarovanj terjatev.
 

ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO ZA ZAVAROVANJE?

Izpolnite vprašalnik in nam ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si.  Za vsa dodatna pojasnila nas lahko pokličete na telefonski številki: 01 58 82 120 in 01 58 82 268.