Kolektivno Prostovoljno pokojninsko zavarovanje

S kolektivnim PPZ pravna oseba poskrbi, da bodo njeni člani pridobili pravico do mesečne pokojninske rente, ki se jim bo izplačevala do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let.
 

Kdo lahko sklene kolektivno PPZ

Kolektivno PPZ sklene pravna oseba za svoje člane, starejše od 14 let, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Kolektivni pristop je možen samo, če k zavarovanju pristopi vsaj pet oseb. Zavarovancem se glede na velikost skupine prizna popust.
 

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene tako, da začne veljati 1. v mesecu. Doba trajanja ni nujno vezana na upokojitev po obveznem pokojninskem zavarovanju, lahko jo določite individualno, v skladu s svojimi potrebami in željami. Da bi si zagotovili dostojno pokojninsko rento do konca življenja je priporočljivo plačevanje premije do upokojitve.  Ker se privarčevana sredstva  lahko začnejo izplačevati že pred potekom 10 let od začetka zavarovanja, je zavarovanje primerno tudi za tiste, ki imajo manj kot 10 let do upokojitve.

Donosnost zavarovanja

Zavarovalnica Triglav jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške.

Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.
 

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača odkupna vrednost zavarovanja.
V primeru smrti zavarovanca v 10 letnem obdobju izplačevanja pokojninske rente, se bo renta izplačevala še naprej upravičencem, in sicer do poteka desetletnega obdobja.

V primeru smrti zavarovanca po poteku desetletnega obdobja izplačevanja pokojninske rente se izplačila prenehajo.

 

Vplačila premij Izplačila

Vplačila premij

Delodajalec se s sklenitvijo kolektivnega PPZ zaveže, da bo v korist zavarovanca delno ali v celoti financiral premijo za to zavarovanje. Del premije lahko vplačuje tudi zavarovanec.

Višina premije

Premija za PPZ se praviloma plačuje mesečno, v višini najmanj 15 EUR. Možna so tudi enkratna dodatna vplačila. Plačilo premije si lahko v različnih deležih delita pravna oseba in njeni člani.

Osebni račun

Za posameznega zavarovanca, ki je vključen v PPZ, zavarovalnica vodi poseben osebni račun. Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu zavarovanca, so njegova trajna last.

Doba plačevanja

Premija se plačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do pokojninske rente. Zaključek plačevanja premije lahko določite z datumom ali ga vežete na čas upokojitve.
V primeru smrti zavarovanca med plačevanjem premije se premija preneha plačevati, upravičencem pa se izplača odkupna vrednost zavarovanja.

Prevrednotenje premij

Premija za PPZ se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Zavarovanec bo o tem vsakokratno pisno obveščen. Povišanje premije zaradi uskladitve lahko zavarovanec tudi zavrne s pisnim obvestilom zavarovalnici.

Mirovanje plačevanja premije

Če je zavarovalna premija plačana za dve leti, lahko zavarovalec v dogovoru z zavarovalnico uveljavlja pravico do mirovanja plačevanja premije. Mirovanje lahko neprekinjeno traja največ dve leti, uveljavi pa se ga lahko največ dvakrat.

Izplačevanje pokojninske rente

PPZ zavarovancem zagotavlja izplačevanje pokojninske rente do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Zavarovanec lahko zahteva tudi enkratno izplačilo do polovice fonda.

Začetek izplačevanja

Zavarovanec lahko zahteva, da je začetek izplačevanja sredstev z osebnega računa ob poteku dogovorjene zavarovalne dobe ali pa takrat, ko se upokoji.

Vrste izplačil

  • Sredstva z osebnega računa se lahko izplačujejo v obliki mesečne pokojninske rente. Ta se zavarovancu izplačuje do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Če zavarovanec umre med desetletnim obdobjem izplačevanja, se pokojninska renta izplačuje še naprej upravičencu vse do izteka desetletnega zajamčenega obdobja.

  • Pred začetkom izplačevanja se zavarovanec lahko odloči tudi za izplačilo enkratnega zneska v višini do 50 % vrednosti fonda. V enakem odstotku se zmanjša njegova pokojninska renta, ki jo prejema do smrti, vendar ne manj kot 10 let.

Višina izplačil

Višina izplačil je odvisna od spola zavarovanca, njegove starosti ob začetku izplačevanja in višine sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca.

Višina pokojninske rente se štirikrat letno prevrednoti do višine porasta cen življenjskih potrebščin.

Odkup zavarovanja

Preden se prične izplačevanje sredstev z osebnega računa in če sta od začetka zavarovanja pretekli vsaj dve leti, lahko zavarovalec zahteva izplačilo odkupne vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu.

Zavarovalnica izplača odkupno vrednost zavarovanja tudi v primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije.