Poskrbite za svoje najdražje

S sklenitvijo zavarovanja svojim najdražjim zagotovite finančno varnost, če se vam zgodi najhujše. S priključitvijo dodatnih zavarovanj pa poskrbite tudi za osebno finančno varnost.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja. Izbirate lahko med zavarovalno  vsoto, ki je enaka ves čas trajanja zavarovanja, ali zavarovalno vsoto, ki se tekom trajanja postopno znižuje.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato vam z njim ponujamo visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.

Pot do zavarovanja pa si lahko še poenostavite, saj ga lahko sklenete kar sami, kjerkoli in kadarkoli.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Osnovno in dodatna zavarovanja
Življenjski slog in premija
Enostavno preko spleta
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti,
 • osebe, ki ob izteku zavarovanja niso starejše od 75 let.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

OSNOVNO ZAVAROVANJE

 • Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti. Izbirate lahko med konstantnoi ali padajočoi zavarovalno vsoto.
 • Ob nastopu nove življenjske situacijei lahko povečate zavarovalno vsotoi.
 • V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha.
 • Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsotei .
 • Možnost oprostitve plačila premijei.


DODATNA ZAVAROVANJA

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite dodatna zavarovanja:


Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Glede na zdravstveno stanje, indeks telesne mase, poklic zavarovane osebe in morebitno ukvarjanje s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi zavarovane osebe razdelimo v tri razrede:

 • kadilci,
 • nekadilci,
 • nekadilci z ugodnim življenjskim slogom po kriterijih zavarovalnice.


UGODEN ŽIVLJENJSKI SLOG

Življenjski slog pomeni za posameznika značilen način življenja in lahko vpliva na višino premije ob sklenitvi zavarovanja.

Z za zavarovalnico ugodnim življenjskim slogom bo ugodnejša vaša premija.


PREMIJA

Premija se lahko plačuje obročno ali v enkratnem znesku.

Premija se obračuna s popustom. Višina premije ob sklenitvi zavarovanja je določena glede na predvideni zavarovalno-tehnični rezultat življenjskih zavarovanj za primer smrti. Ob boljšem dejanskem rezultatu se lahko premija že ob sklenitvi obračuna s popustom ali pa se v času trajanja zavarovanja spremeni.

Zavarovanje lahko sklenete tudi preko spleta

 • pri čemer ste deležni ugodnejše premije za osnovno zavarovanje;
 • lahko se zavarujejo osebe od 18. leta dalje, ki so hkrati tudi v vlogi zavarovalca in plačnika;
 • k zavarovanju lahko priključite:

IZPLAČILA IZ OSNOVNEGA ZAVAROVANJA
V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti. V primeru padajoče zavarovalne vsote zavarovalnica izplača višino zavarovalne vsote za primer smrti, ki je veljala v mesecu nastanka zavarovalnega primera. Zavarovanje z izplačilom zavarovalne vsote za primer smrti preneha. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

IZPLAČILA IZ DODATNIH ZAVAROVANJ
Izplačila iz dodatnih zavarovanj so odvisna od kritja, ki ste ga izbrali pri posameznem dodatnem zavarovanju.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti


Plačevanje premije


Obročno Enkratno
Zavarovalno kritje Smrt

Zavarovalec Fizična ali pravna oseba

Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let

Zavarovalna doba od 1 do 40 let pri pri konstantni zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

od 10 do 40 let pri padajoči zavarovalni vsoti, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe

Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici

Premija Minimalna premija na polico* 10 EUR mesečno
50 EUR
Frekvenca plačevanja: mesečna ali letna

Ugoden življenjski slog omogoča nižjo premijo

Zavarovalna vsota Konstantna ali padajoča

Minimalna konstantna zavarovalna vsota 1.000 EUR 1.000 EUR
Minimalna padajoča zavarovalna vsota 20.000 EUR 20.000 EUR
Upravičenec za primer smrti Določi se ob sklenitvi zavarovanja; kasneje so mogoče spremembe

Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno

Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote

Možnost predčasnega izplačila do 50 % zavarovalne vsote

Možnost oprostitve plačila premije za obdobje 12 mesecev

Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi

Dodatno zavarovanje za hude bolezni

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

* V primeru izbire zavarovalne vsote v višini 20.000 EUR ali več, je minimalna premija lahko tudi nižja.

Triglav komplet

Združite vsa zavarovanja in prihranite do 50 %.
Več

7 razlogov za sklenitev

1 Varnost družine
2 Osebna varnost
3 Ugodna davčna obravnava
4 Vzajemno zavarovanje dveh oseb
5 Možnost predčasnega izplačila zavarovalne vsote
6 Možnost oprostitve plačila premije
7 Sklenitev tudi preko spleta
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Kdaj potrebujem Življenjsko zavarovanje za primer smrti?

To zavarovanje potrebujete, ko želite poskrbeti za finančno varnost najbližjih v primeru, da se vam zgodi najhujše. Z izplačilom bi svojcem olajšali finančno stisko, v kateri bi se lahko znašli v primeru vaše smrti, če so odvisni od vaših prihodkov ali če imate neodplačane obveznosti, kot so na primer krediti.

Kolikšno zavarovalno vsoto potrebujem?

Priporočljiv znesek za nadomestitev izpada dohodka v primeru smrti zavarovane osebe je odvisna od potreb družine, njenih načrtov, najetih kreditov in vsega, kar bi lahko svojce finančno bremenilo v primeru smrti zavarovane osebe.

Če želite preveriti, za kakšno zavarovalno vsoto bi se morali zavarovati, da bodo vaši najbližji finančno preskrbljeni, če se zgodi najhujše, kliknite na povezavo https://zivljenje.triglav.si/koliko-bi-potrebovali-moji-najblizji. Izračun zavarovalne vsote bo prilagojen vašemu družinskemu statusu, življenjskemu slogu in finančnemu stanju.

Odvisno od potreb po finančni varnosti, stranka ob sklenitvi zavarovanja izbere konstantno ali padajočo zavarovalno vsoto.

Kdaj na zdravniški pregled in kdo ga plača?

Zdravniški pregled zavarovane osebe je predviden nad določenimi mejami zavarovalnih vsot, odvisno od starosti zavarovanca. Opraviti ga je mogoče pri pogodbenem izvajalcu Zavarovalnice Triglav ali pri zavarovančevem osebnem zdravniku.

Stroške pregleda krije Zavarovalnica Triglav.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k polici Življenjskega zavarovanja za primer smrti?

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z obročnim plačevanjem premije lahko priključite naslednja dodatna zavarovanja:

  • osnovni paket: 9 hudih bolezni ali
  • razširjeni paket: 24 hudih bolezni, zavarovanje hudih bolezni za vaše otroke, genetska analiza Triglav DNK, zavarovanje za stres, anksioznost, depresijo in izgorelost;

Življenjskemu zavarovanju za primer smrti z enkratnim plačilom premije lahko priključite le Dodatno nezgodno zavarovanje.

Kaj se zgodi z jamstvom v primeru, če preneham s plačevanjem premije?
Jamstva po polici prenehajo v primeru treh neplačanih zapadlih premij. V primeru, ko premija ni plačana dva meseca po zapadlosti, zavarovalnica zavarovalca z opominom pozove, naj plača premijo. Če zavarovalec zapadle premije ne plača v roku, ki je določen v dopisu in ne sme biti krajši kot mesec dni, zavarovalnica odstopi od pogodbe. Osnovno in dodatna zavarovanja prenehajo ob 24.00 uri na dan prenehanja pogodbe.
Ali lahko povišam zavarovalno vsoto v času trajanja zavarovanja?

Zavarovalec lahko zahteva povečanje zavarovalne vsote brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe, če pri slednji med trajanjem zavarovanja nastane eden od naslednjih dogodkov:

 • rojstvo otroka vključno s posvojitvijo,
 • sklenitev zakonske zveze oz. izkazan  nastanek zunajzakonske skupnosti,
 • najem dolgoročnega kredita za nakup nepremičnine,
 • zaključek šolanja ali študija oziroma pridobitev višje izobrazbe, strokovnega ali znanstvenega naziva.

Prvotno dogovorjena zavarovalna vsota se lahko poveča za največ 30 %, vendar ne za več kot za 30.000 EUR ob posameznem dogodku, oziroma za največ 100 %, vendar ne za več kot za 60.000 EUR po vseh dogodkih.

Zavarovalne vsote ni možno povečati brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe v naslednjih primerih:

 • če je zavarovana oseba starejša od 50 let,
 • če je od zadnjega ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovane osebe minilo več kot 10 let,
 • če od zadnjega povečanja zavarovalne vsote minilo manj kot 12 mesecev,
 • če je zavarovana oseba invalid 1. stopnje, skladno s pogoji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije,
 • če je bila zavarovana oseba ob sklenitvi sprejeta v zavarovanje po dodatnih pogojih.

Povečanje zavarovalne vsote je možno tudi v drugih primerih in brez omejitev višine povečanja. V tem primeru je povečanje zavarovalne vsote možno z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovane osebe. S povečanjem zavarovalne vsote se ustrezno poveča tudi premija.

Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?
Za ureditev izplačila za primer smrti se mora upravičenec, določen na zavarovalni polici, osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, bančno kartico upravičenca, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe, Potrdilo o vzroku smrti in zavarovalno polico, v kolikor upravičenec z njo razpolaga. S prijavo smrti se preneha s plačevanjem zavarovalne premije, polica se zaključi.
Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?
Spremembo zavarovalca na polici se uredi v pisni obliki. Zavarovalec vloži zahtevo na obrazcu »Zahteva za spremembo zavarovalca«, na katerega se navedejo podatki o dosedanjem zavarovalcu in v rubriki »Pregled stranke (novega zavarovalca)« podatki o novem zavarovalcu. Za novega zavarovalca je potrebno izpolniti tudi Izjavo o politični izpostavljenosti. Pred izvedbo kakršnekoli spremembe na zavarovalni polici je potrebno izvesti identifikacijo dosedanjega in novega zavarovalca, ki jo oba hkrati lahko opravita ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob prijavi je potrebna predložitev osebnih dokumentov.
Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?
Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.
Odstop od pogodbe
Zavarovalec ima v skladu z zavarovalnimi pogoji pravico, da v roku 30 dni od prejema police odstopi od zavarovalne pogodbe. Izjava o odstopu, ki mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca, mora biti pisna in vložena na zavarovalnico do izteka roka. Zavarovalnica je upravičena obračunati premijo za vsak dan jamstva zavarovalnice, dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, kot tudi stroške opravljenega zdravniškega pregleda v primeru, da je bila zavarovana oseba napotena na zdravniški pregled in jih je zavarovalnica plačala zdravstvenemu zavodu.

Oglejte si tudi