Za vozila na kredit ali lizing

Izognite se finančni izgubi, ki bi nastala v primeru popolne škode ali kraje vozila.

V primeru popolne škode ("totalke") ali tatvine vozila se lahko zgodi, da kljub avtomobilskemu zavarovanju še vedno utrpite določeno finančno izgubo – s sklenitvijo GAP zavarovanja se ji lahko izognete.

Zavarovanje krije finančno izgubo za vozila, kupljena na kredit ali lizing, ki jo utrpi zavarovanec v primeru popolne škode (»totalke«) ali tatvine kljub izplačani zavarovalnini iz avtomobilskega zavarovanja.

O zavarovanju

Višina kritja
finančne izgube
Katera vozila
lahko zavarujete?
Kdaj nastopi
zavarovalni primer?

NOVA VOZILA

Če nastane zavarovalni primer:

 • v prvih dveh letih zavarovanja, je krita razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in nakupno ceno vozila;
 • po dveh letih od pričetka zavarovanja, je krita razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga ter amortiziranega lastnega dela kupnine (pologa).


RABLJENA VOZILA

Krita je razlika med ocenjeno vrednostjo vozila na dan škodnega dogodka in vsoto preostanka dolga ter amortiziranega lastnega dela kupnine (pologa).


GAP zavarovanje:

 • krije tudi morebitno odbitno franšizo zavarovanja avtomobilskega kaska in
 • ne vpliva na višino izplačane zavarovalnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali zavarovanja avtomobilskega kaska.

GAP zavarovanje lahko sklenete za:

 • novo vozilo (novo vozilo in vozilo, ki ni staro več kot eno leto) ali
 • rabljeno vozilo (vozilo, ki je staro več kot eno leto),

in sicer, če:

 • se uvršča v kategorijo osebnih ali lahkih gospodarskih vozil,
 • je kupljeno na kredit ali lizing (finančni ali poslovno/operativni) in
 • je zanj sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska.i


O zavarovanju se lahko dogovorite ob ureditvi financiranja ali na prodajnem mestu nakupa vozila.

Zavarovanje začne veljati ob 24. uri na dan, ko sklenete zavarovanje, in traja do izteka kreditne ali lizing pogodbe, vendar največ:

 • 84 mesecev za novo vozilo,
 • 60 mesecev za rabljeno vozilo.


Zavarovanje preneha tudi:

 • s predčasnim zaključkom kreditne ali lizing pogodbe,
 • ob odsvojitvi vozila ali
 • če je uveljavljen zavarovalni primer.

Zavarovalni primer nastopi:

 • za nova vozila v prvih dveh letih zavarovanja, če je v primeru popolne škode preostanek dolga iz naslova kreditne ali lizing pogodbe manjši od nakupne cene vozila;
 • za nova vozila po dveh letih zavarovanja in rabljena vozila, če je na dan škodnega dogodka dolg do banke ali lizinga, z upoštevanjem lastnega dela kupnine (pologa), večji od ocejene vrednosti vozila.

Zavarovalno kritje

GAP zavarovanje je primerno za vozila, financirana s kreditom ali lizingom, saj pokrije razliko med preostalim dolgom kredita/lizina in ocenjeno vrednostjo vozila zaradi nastale škode, ob upoštevanju lastne udeležbe kreditojemalca/lizingojemalca. GAP zavarovanje ne vpliva na višino izplačane zavarovalnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti ali zavarovanja avtomobilskega kaska.

Pogosta vprašanja

Ali lahko uveljavljam škodo tudi v primeru delne škode?

Ne, na vozilu mora nastati popolna škoda, ki jo kot takšno oceni zavarovalnica, ki obravnava škodni primer iz avtomobilskega zavarovanja.

Ali sta lahko lastnik vozila in posojilojemalec različni osebi?

Da. V primeru:

 • lizinga je lastnik vozila vedno lizingodajalec,
 • kredita pa je lastnik vozila lahko tudi ožji družinski član kreditojemalca (zakonec, starš ali otrok).
Kdaj se sklene zavarovanje?

Zavarovanje sklenete ob najemu kredita ali lizinga ali najkasneje ob prevzemu vozila.

Komu se izplača škoda, če sta zavarovanec in lastnik vozila različni osebi?

Odškodnina se izplača zavarovancu, in sicer:

 • kreditojemalcu v primeru financiranja s pomočjo kredita,
 • lizingojemalcu v primeru finančnega lizinga in
 • lizingodajalcu v primeru operativnega lizinga.