Odgovorno po kredit

Ko se dogovarjate o odobritvi kredita ali lizinga, razmislite o zavarovanju za primer brezposelnosti, smrti in trajne invalidnosti.

Vsakomur se lahko zgodi, da izgubi zaposlitev. Prav tako se tudi nezgode dogajajo vsem, in to v najbolj vsakdanjih situacijah. Posledice izgube zaposlitve, nezgod in smrti so različne, mednje pa spadajo tudi finančne.

Zato ne odlašajte in preko svoje banke ali lizinške hiše pri Zavarovalnici Triglav sklenite ustrezno zavarovanje. Vse postopke v zvezi z zavarovanjem, vključno z načinom plačila premije, bo namesto vas uredila banka oziroma lizing hiša.

Zavarovanja

Za primer
brezposelnosti
Za primer nezgodne smrti in trajne invalidnosti kot posledice nezgode
Za primer
naravne smrti

Zavarovanje ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi krije mesečne obroke kredita ali lizinga, ki bi jih morali plačati v času, ko ste kot brezposelna oseba prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in imate pravico do denarnega nadomestila.

O številu obrokov (6 ali 12), ki jih krije zavarovalnica, se dogovorite ob sklenitvi zavarovanja.

Zavarovanje lahko sklenete:

 • za čas trajanja kreditne oziroma lizinške pogodbe, vendar za največ 20 let;
 • če ste ob sklenitvi zavarovanja zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni v prisilni poravnavi, stečajnem postopku ali postopku likvidacije in če niste v odpovednem roku iz delovnega razmerja.


Pravice iz zavarovanja lahko uveljavljate v primeru:

 • redne odpovedi delodajalca zaradi poslovnih razlogov;
 • odpovedi zaradi prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
 • izredne odpovedi zaradi delodajalčevih kršitev delovnopravne zakonodaje ali
 • če sodišče s sodno odločbo ugotovi nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi in prizna pravice iz delovnega razmerja.

Zavarovanje krije celotni preostali dolg kredita ali lizinga in ga lahko sklenete za čas trajanja kreditne oziroma lizinške pogodbe, vendar za največ 20 let.

Najvišji znesek, ki ga zavarovalnica izplača, je 100.000 EUR, in sicer v primeru:

 • nezgodne smrti ali
 • ugotovljene najmanj 50-odstotne invalidnosti, če se nezgoda zgodi med odplačevanjem kredita oziroma lizinga.

Zavarovanje krije celotni preostali dolg kredita ali lizinga v primeru smrti kreditojemalca oziroma lizingojemalca v času odplačevanja kredita oziroma lizinga. Zavarovanje lahko sklenete za čas trajanja kreditne oziroma lizinške pogodbe, vendar za največ 10 let, z možnostjo podaljšanja.

Najvišji znesek, ki ga zavarovalnica izplača, je:

 • 30.000 EUR pri potrošniških kreditih oziroma lizingih in
 • 50.000 EUR pri stanovanjskih kreditih oziroma lizingih.

Pogosta vprašanja

Ali je zato, da zavarovalnica krije obroke, potrebno, da od Zavoda RS za zaposlovanje prejemam denarno nadomestilo za primer brezposelnosti?

Pogoj, da lahko uveljavljate pravico do kritja obrokov je, da ste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ter, da ste od Zavoda RS za zaposlovanje prejeli odločbo o pravici do denarnega nadomestila. Koliko časa boste od Zavoda RS za zaposlovanje prejemali denarno nadomestilo ne vpliva na število obrokov, ki jih krije zavarovalnica. Pomembno je, da ste evidentirani v evidenci brezposelnih oseb.

Ali lahko sklenem zavarovanje, če sem zaposlen za določen čas?

Da, tudi če ste zaposleni za določen čas, lahko sklenete zavarovanje. Vendar zavarovalni primer ne nastane, če pogodba preneha s potekom časa ali z opravljenim delom ali s prenehanjem razloga zaradi katerega je bila sklenjena.

Ali lahko uveljavljam škodo tudi večkrat?

Da, če ste v času trajanja odplačevanja kredita postali brezposelna oseba tudi več kot enkrat, lahko vsakič uveljavljate pravice iz zavarovanja. Pri tem velja, da zavarovalnica v času trajanja zavarovanja krije skupaj toliko obrokov, kot je dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja.

Koliko časa mora preteči od sklenitve zavarovanja do prijave škode?

Zavarovalnica ne krije škode, če zavarovancu preneha zaposlitev prej kot v šestih mesecih od sklenitve zavarovanja.

Koliko časa pred sklenitvijo zavarovanja moram biti zaposlen?

Čas trajanja zaposlitve pred sklenitvijo zavarovanja ni določen, le pogoj za priznanje škodnega primera je, da:

 • ste bili zaposleni pri delodajalcu v Sloveniji,
 • je pogodba o zaposlitvi prenehala veljati in je bila izdana odločba Zavoda RS za zaposlovanje o pravici do denarnega nadomestila ter
 • je od sklenitve zavarovanja minilo več kot 6 mesecev.
Koliko časa zavarovalnica krije obroke?

Zavarovalnica krije obroke v času, ko ste na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, vendar največ do dogovorjenih šest ali dvanajst obrokov.

Complementary Content
${loading}