Enkratno. Naložba in zavarovanje.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks združuje življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto in varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

Ob sklenitvi Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks:

 • določite zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti in
 • izberete enega ali več skladov iz redne ponudbe Zavarovalnice Triglav, na gibanje katerih bodo vezana vaša vložena sredstva, ali z izbiro naložbene strategije Finančni cilji ali Aktivni naložbeni paketi upravljanje prepustite finančnim strokovnjakom.

Premija se plača v enkratnem znesku v višini najmanj 1.000 EUR. Ves čas trajanja zavarovanja so ob soglasju zavarovalnice možna dodatna enkratna vplačila.

Ključna prednost zavarovanja je odprta zavarovalna dobai.

O zavarovanju

Kdo se lahko zavaruje
Investicija
Skladi
Izplačila
Povzetek

Zavarovati je mogoče:

 • zdrave osebe,
 • osebe od izpolnjenega 14. do 65. leta starosti.

Osebe, ki niso popolnoma zdrave, kakor tudi osebe, starejše kot 65 let, je mogoče zavarovati le po dopolnilnih pogojih.

Naložbene strategije
Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks vam omogoča izbiro med tremi naložbenimi strategijami, ki jih lahko v času trajanja zavarovanja spremenite. Naložbene strategije se razlikujejo po tem, kako aktivno je zavarovalec vključen v upravljanje naložbenega portfelja.

 • Naložbena strategija SAMOSTOJNA IZBIRA SKLADOV
  vam omogoča, da sami izberete sklade iz veljavne ponudbe Zavarovalnice Triglav. Ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete enega ali več skladov. Minimalna premija za en sklad je 500 EUR.
 • Naložbeni strategiji FINANČNI CILJI in AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
  vam omogočata, da prepustite upravljanje naložbenega portfelja finančnim strokovnjakom, ki bodo vaše premoženje optimizirali za čas, ko ga boste predvidoma potrebovali za dosego svojega finančnega cilja. Upravljavec bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih vsako leto pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik.
  • FINANČNI CILJI
   Zavarovalčeva sredstva se bodo prelivala med naložbenimi politikami kot jih prikazuje Tabela petih naložbenih politik, odvisno od izbrane oblike Finančnega cilja:
   • Finančni cilj glede na dobo varčevanjai
   • Finančni cilji glede na starost zavarovalcai.
  • AKTIVNI NALOŽBENI PAKETI
   Od naložbene strategije Finančni cilji se razlikuje po tem, da so sredstva ves čas trajanja v isti naložbeni politiki. Glede na zavarovalčevo nagnjenost k prevzemanju naložbenega tveganja je možna izbira med:

   • Agresivno naložbeno politiko,
   • Zmerno naložbeno politiko,
   • Konzervativno naložbeno politiko.
Tabela petih naložbenih politik za leto 2020
Naložbena politika Nevtralni portfelj i Košarica skladov i Delež sklada
4 Agresivna 100 % delniški Triglav Svetovni razviti trgi 45 %
Triglav Severna Amerika 25 %
Triglav Rastoči trgi 15 %
Triglav Zeleni 10 %
Triglav Hitro rastoča podjetja   5 %
3-4 Zmerno agresivna Najmanj 85 % delniški,
do 15 % mešani/obvezniški
Triglav Svetovni razviti trgi 50 %
Triglav Renta 15 %
Triglav Severna Amerika 10 %
Triglav Rastoči trgi 10 %
Triglav Top Brands 10 %
Triglav Obvezniški   5 %
3 Zmerna Največ 60 % delniški,
do 40 % mešani,
do 30 % obvezniški
Triglav Renta 40 %
Triglav Steber Global 25 %
Triglav Obvezniški 20 %
Triglav Svetovni razviti trgi 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
2-3 Zmerno konzervativna Največ 35 % delniški,
do 50 % mešani,
do 30 % obvezniški,
do 10 % denarni
Triglav Renta 60 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Steber Global 10 %
Triglav High Yield Bond   5 %
1-2 Konzervativna Do 40 % denarni,
do 40 % obvezniški
in največ 50 % mešani
Triglav Renta 50 %
Triglav Obvezniški 25 %
Triglav Money Market EUR 20 %
Triglav High Yield Bond   5 %

Z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Fleks zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti enote premoženja izbranega sklada.

Zavarovanje predvideva izplačilo iz naložbenega računa in izplačilo v primeru smrti.

IZPLAČILO IZ NALOŽBENEGA RAČUNA
Do sredstev na vašem naložbenem računu lahko dostopate praktično ves čas v obliki predujmai ali odkupai.

Predujem
Predčasno izplačilo sredstev na naložbenem računu lahko prvih 10 let zahtevate v višini do 90 % vrednosti premoženja na naložbenem računu, po 10-ih letih pa v višini 100 % vrednosti premoženja na naložbenem računu. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti zniža za znesek izplačila. Predujem lahko tudi vrnete.

Odkup
V času trajanja zavarovanja lahko zahtevate izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja. Odkupna vrednost zavarovanja je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu zavarovalca, zmanjšani za izstopne stroške.

IZPLAČILO V PRIMERU SMRTI
V primeru smrti zavarovane osebe do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 75. leto starosti, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v višini:

 • zajamčene zavarovalne vsote za primer smrti (ZZV) oz.
 • vrednosti premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru smrti zavarovane osebe po koncu koledarskega leta, v katerem dopolni 75 let, zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto za primer smrti, ki je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu.

Upravičenec lahko pri tem izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem v obliki mesečne rente in kombinacijo obojega.

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks


Enkratno vplačilo
Zavarovalno kritje Smrt
Varčevanje Varčevalni del premije se usmerja v sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila enot premoženja izbranih skladov in vrednosti teh enot.
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje ene ali dveh oseb na eni polici
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let
Premija Minimalna premija 1.000 EUR
Minimalna premija na sklad 500 EUR
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja minimalno 500 EUR
Zavarovalna vsota (ZZV) Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti
Naložbene strategije Samostojna izbira skladov, Finančni cilji, Aktivni naložbeni paketi
Izplačila V primeru smrti: ZZV oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če at presega ZZV, po koncu koledarskega leta, v katerem zavarovana oseba dopolni 75. leto starosti, se izplača vrednost premoženja na naložbenem računu
Ob izstopu iz zavarovanja po 10-letih: vrednost premoženja na naložbenem računu
Možne oblike izplačil: v enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti Predčasno izplačilo - predujem: v prvih 10-ih letih trajanja zavarovanja se lahko zahteva do 90 % sredstev na naložbenem računu, po 10-ih letih pa do 100 % sredstev na naložbenem računu, če znesek predujma presega znesek najnižjega izplačila predujma, ki znaša 150 EUR
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva v skladu z določili splošnih pogojev

7 razlogov za sklenitev

1 Zavarovanje in varčevanje
2 Varnost družine
3 Donosnost
4 Nagrada za zvestobo
5 Brez davka
6 Aktivno upravljanje premoženja
7 Dodatno investiranje
Koliko bi potrebovali
vaši najbližji?
Izračunaj

Pogosta vprašanja

Kakšne so možnosti izplačila predujma?

Zavarovalec lahko zahteva izplačilo predujma, če znesek predujma presega znesek najnižjega izplačila, ki znaša 150,00 EUR. V primeru predujma se v prvih desetih letih od začetka zavarovanja izplača del vrednosti premoženja na naložbenem računu v višini do 90 % vrednosti premoženja. Po preteku desetih let od začetka zavarovanja se lahko izplača 100 % vrednosti premoženja. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti se v primeru predujma zniža za znesek izplačila. V primeru izplačila celotne vrednosti premoženja na naložbenem računu zavarovanje preneha (odkup).

Kakšne so možnosti izplačila odkupa?

Zavarovalec lahko v času trajanja zavarovanja zahteva izplačilo odkupne vrednosti police. Odkupna vrednost je enaka vrednosti premoženja na naložbenem računu zavarovalca, zmanjšani za obračunane stroške. Jamstvo zavarovalnice preneha ob 24.00 uri na dan izračuna odkupne vrednosti.

V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se v primeru odkupa zavarovanja pred potekom desetih let od sklenitve zavarovanja obračuna in plača davek v višini 8,5 % od odkupne vrednosti. V primeru odkupa po desetih letih se od odkupne vrednosti davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračuna.

V skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti zavarovalnica obračuna tudi davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 27,5 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred desetimi leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kje najdem vrednosti enot premoženja (VEP) skladov?

Na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.si/skladi vam je omogočen vpogled v gibanje vrednosti enot premoženja (VEP) vseh skladov v ponudbi ter grafični prikaz preteklih gibanj VEP teh skladov.

Katera dodatna zavarovanja lahko priključim k polici Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks?

Priključitev dodatnih zavarovanj Enkratnemu naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks ni možna.

Kakšne davčne obveznosti nastanejo ob prekinitvi in izplačilu Enkratnega naložbenega življenjskega zavarovanja Fleks?

Pri Enkratnem naložbenem življenjskem zavarovanju Fleks lahko nastopata dve vrsti davčnih obveznosti: davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % ter davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj v višini 27,5 %.

Davek od prometa zavarovalnih poslov
V skladu z Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov se pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, od odkupne vrednosti ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) v višini 8,5 %. Zavarovalnica ga obračuna le v primeru, če pride do odkupa pred potekom desetih let.

Davek iz naslova dohodka iz življenjskih zavarovanj
V skladu z Zakonom o dohodnini ob izplačilu odkupne vrednosti zavarovalnica obračuna davek iz naslova dohodka iz življenjskega zavarovanja po 27,5 % davčni stopnji. Davčna osnova je razlika med prejetim izplačilom in vsoto vplačil. Davek je dokončen in se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Davek od dohodka iz življenjskih zavarovanj se ne obračuna, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let in sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police pred desetimi leti in v primeru smrti zavarovane osebe.

Kakšen je postopek spremembe skladov na polici?

Zavarovalec lahko v primeru naložbene strategije - Samostojna izbira skladov v okviru veljavne ponudbe zavarovalnice zahteva, da se sredstva na naložbenem računu vežejo na vrednost enote premoženja drugega sklada. Prenos sredstev se opravi na obračunski dan, to je zadnji delovni dan po prejemu popolne zahteve, ki mora biti vročena zavarovalnici vsaj 8 dni pred koncem meseca. V nasprotnem primeru se prenos sredstev opravi na obračunski dan naslednjega meseca po prejemu zahteve.

Zavarovalec pa lahko poleg samostojne izbire skladov med trajanjem zavarovanja izbira še med naložbenima strategijama – Finančni cilji in Aktivni naložbeni paketi. V slednjih strategijah zavarovalec prepusti skrb za naložbeni portfelj zavarovalnici, ki v skladu z izbranim Finančnim ciljem oziroma Aktivno naložbeno politiko enkrat letno prilagodi nabor skladov.

Kakšen je postopek spremembe zavarovalca na polici?

Spremembo zavarovalca na polici se uredi v pisni obliki. Zavarovalec vloži zahtevo na obrazcu »Zahteva za spremembo zavarovalca«, na katerega se navedejo podatki o dosedanjem zavarovalcu in v rubriki »Pregled stranke (novega zavarovalca)« podatki o novem zavarovalcu. Za novega zavarovalca je potrebno izpolniti tudi Izjavo o politični izpostavljenosti in Izjavo posameznika o davčnem rezidentstvu. Pred izvedbo kakršnekoli spremembe na zavarovalni polici je potrebno izvesti identifikacijo dosedanjega in novega zavarovalca, ki jo lahko opravita oba hkrati ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob prijavi je potrebna predložitev osebnih dokumentov.

Kako uredim spremembo naslova in priimka na polici?

Zahtevek za spremembo osebnih podatkov lahko zavarovalec poda preko digitalne poslovalnice i.triglav, ob osebnem obisku na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. ali pri zavarovalnem zastopniku. V primeru osebne vložitve zahtevka je potrebno izvesti identifikacijo osebe, ki podaja zahtevek in sicer na podlagi predložitve osebnega dokumenta.

Razlaga obračunskih dni

Zavarovalnica preračuna znesek predujma oz. odkupa na obračunski dan po prejemu popolne dokumentacije. Ob vložitvi zahtevka imate na izbiro dve možnosti, in sicer, da je obračunski dan:

 • drugi delovni dan po vložitvi popolnega zahtevka pri zavarovalnici,
 • tak, kot ga določajo zavarovalni pogoji, to je zadnji delovni dan v mesecu prejema popolne dokumentacije.
Odstop od pogodbe

Zavarovalec lahko v skladu s pogoji odstopi od zavarovalne pogodbe v roku 30 dni od prejema zavarovalne police. Zavarovalnica je upravičena obračunati dejanske stroške, povezane z odstopom od pogodbe, v višini, kot so določeni v veljavnem ceniku na dan sklenitve pogodbe, kot tudi do povračila stroškov opravljenega zdravniškega pregleda zavarovane osebe, ki jih je zavarovalnica plačala zdravstvenemu zavodu po ceni, veljavni na dan izvedbe pregleda. Pisna izjava o odstopu mora vsebovati številko zavarovalne pogodbe in podpis zavarovalca. Zavarovalnica vrne vse do tedaj vplačane premije.

Kakšen je postopek izplačila zavarovalne vsote za primer smrti zavarovane osebe?

Za ureditev izplačila za primer smrti se mora upravičenec, določen na zavarovalni polici, osebno oglasiti na katerikoli enoti Zavarovalnice Triglav, d.d. Ob izpolnjevanju prijave zavarovalnega primera za smrt zavarovane osebe je potrebno predložiti osebni dokument, davčno številko, bančno kartico upravičenca, Izpisek iz matičnega registra o smrti zavarovane osebe in zavarovalno polico, v kolikor upravičenec z njo razpolaga. S prijavo smrti se preneha s plačevanjem zavarovalne premije, polica se zaključi.

Oglejte si tudi