Prijava škode po neurjih
Vam je neurje povzročilo škodo? Svetujemo, kako jo lahko hitro in enostavno prijavite.
Prijava škode po neurjih
Vam je neurje povzročilo škodo? Svetujemo, kako jo lahko hitro in enostavno prijavite.

Kako prijaviti škodni dogodek?

Načini prijave po zavarovalnih vrstah

Avtomobilska zavarovanja
Prijava škode iz avtomobilskega kaska (AKA) Spletna prijava
Seznam servisov
Prijava škode iz avtomobilskega kaska - toča Spletna prijava
Seznam servisov
Prijava škode iz avtomobilske odgovornosti (AOD) Spletna prijava Obrazci Seznam poslovalnic
Vložitev zahtevka za telesne poškodbe
Obrazci
Premoženjska zavarovanja
Prijava škode iz požarnega zavarovanja (POC) Spletna prijava 
Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz paketnega zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov lastnikov stanovanjskih hiš (DOM) Spletna prijava
Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja stanovanjskih premičnin (STA) Spletna prijava 
Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja stekel (STE) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz strojelomnega zavarovanja (STR) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja računalnikov (RAC) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja živali (ZIV) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja posevkov in plodov (PLO) Spletna prijava Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode iz zavarovanja koles in kolesarjev Spletna prijava Obrazci Seznam poslovalnic
Prijava škode iz transportnih zavarovanj (TR)
Obrazci Naroči zastopnika
Prijava škode zaradi vloma ali ropa (VLOM) Spletna prijava
Naroči zastopnika
Osebna zavarovanja
Prijava škode iz naslova osebnih zavarovanj
Obrazci
Ostala zavarovanja
Prijava škode iz naslova nezgodnih zavarovanj Spletna prijava Obrazci
Prijava škode iz zavarovanja finančne vrzeli ("gap-insurance")
Obrazci
Prijava škode iz zavarovanja kreditojemalcev za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti (BNI)
Obrazci
Prijava škode iz zavarovanja zlorabe plačilnih kartic (ZLP)
Obrazci
Prijava škode iz naslova zavarovanja potovanj v tujino Spletna prijava Obrazci
Prijava škodnega primera iz zavarovanja odpovedi turističnih potovanj Spletna prijava Obrazci

Obrazci za prijavo škodnega dogodka

Nezgodno zavarovanje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava nezgode 908 KB
Prijava nezgode iz zavarovanja otrok in mladih 880 KB
Zavarovanje potovanj v tujino
Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj

Pogosta vprašanja

Premoženjska zavarovanja na splošno
Avtomobilska zavarovanja
Nezgodna zavarovanja
Ali po izvedeni cenitvi in izplačilu škode cenilec zahteva sanacijo oziroma popravilo? Ali si izvedeno popravilo tudi ogleda oziroma zahteva dokazilo o popravilu?

V primeru, ko je v obračunu škode po ocenitvi upoštevana zamenjava ali popravilo zavarovane stvari, dokazila o zamenjavi ali popravilu ne zahtevamo. V primeru da škoda na zavarovani stvari ni bila odpravljena in v prihodnosti na isti stvari nastane ponovna škoda, le-ta ni krita z zavarovanjem.

Kaj narediti s poškodovanim predmetom?

Poškodovane ali uničene stvari je potrebno nespremenjene hraniti do ogleda zavarovalnice.

Kako ravnati ob nastanku škode?

Storite vse, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode in zavarujte dokazila o nastali škodi.

Če je mogoče:

 • slikajte nastalo situacijo,
 • slikajte poškodbe, ki so nastale (v primeru prometne nesreče slikajte poškodbe na obeh udeleženih vozilih),
 • izmenjajte podatke z ostalimi udeleženci,
 • o nastali škodi čim prej obvestite zavarovalnico.
Kakšen je postopek reševanja škodnega zahtevka? 

Kakšne so možnosti prijave škode?

Možnosti prijave so:

Katero zavarovanje krije škodo, ki nastane, če na moje vozilo pade sneg s strehe stavbe?
Za škodo, ki nastane, če s strehe stavbe pade led ali sneg, odgovarja imetnik stavbe, s katere je stvar padla. Iz tega izhaja, da bi moral plačati tudi odškodnino, ki zaradi padca stvari nastane naključnemu sprehajalcu ali lastniku poškodovanega avtomobila. Če lastniki javnih stavb oziroma upravnik večstanovanjskih stavb v imenu etažnih lastnikov zavarujejo tudi splošno odgovornost iz hišne oziroma zemljiške posesti, kar je običaj, škodo izplača zavarovalnica. Če bi se opisani škodni primer zgodil na zasebnem zemljišču (v primeru individualne stanovanjske hiše), bi bil lahko odgovoren imetnik takšne nepremičnine. Zato je priporočljivo, da ima ta zasebnik sklenjeno paketno zavarovanje doma, ki med drugim vsebuje tudi kritje splošne odgovornosti iz zemljiške posesti. Če zasebnik, kot lastnik ali kot najemnik takšne nepremičnine, nima sklenjenega ustreznega zavarovanja, mora sam nositi breme izplačila potencialne škode iz tega naslova. V škodnem primeru zavarovalnica presoja, v kakšnih okoliščinah se je nesreča zgodila.

Za lastnika vozila, ki ima kasko zavarovanje, je najenostavneje, da povračilo škode uveljavlja iz naslova kasko zavarovanja. Če vozilo ni kasko zavarovano, lahko lastnik vloži odškodninski zahtevek neposredno proti odgovorni osebi (lastniku ali najemniku nepremičnine) ali proti zavarovalnici, pri kateri ima odgovorna oseba sklenjeno zavarovanje.
V kolikšnem času je potrebno prijaviti škodo?
Škodni primer je potrebno prijaviti čimprej, najkasneje v treh dneh, ko je zavarovanec zvedel za zavarovalni primer.
Ali je možno prijaviti škodo tudi preko spleta? Kakšen je postopek?

Preko spletnega obrazca lahko prijavite škodni primer le iz zavarovanja avtomobilskega kaska. Po tem, ko obrazec v celoti izpolnite in oddate, vas bomo obvestili o nadaljnjem poteku postopka.

Kaj je evropsko poročilo o prometni nesreči?

Zavarovalnice po vsej Evropi izročajo svojim zavarovalcem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti obrazec evropsko poročilo o prometni nesreči. Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je evropsko poročilo o prometni nesreči uporabno za različne vrste prometnih nesreč tudi v primerih, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav: posamezne rubrike si namreč lahko prevajata po svoji jezikovni različici. Ne nazadnje k uporabi evropskega poročila napotuje tudi slovenska zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, predvsem v primeru prometnih nesreč, v katerih je nastala le materialna škoda; podobno velja tudi v številnih drugih državah članicah Evropske unije.

Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej, če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.

Kaj naj storim v primeru prometne nesreče (v primeru zavarovanja avtomobilske odgovornosti)?

V primeru da je na vozilu nastala zgolj manjša materialna škoda in se udeleženca sporazumno dogovorita o krivdi, ni potrebno klicati policije. Zelo pomembno je, da udeleženca izpolnita Evropsko poročilo o prometni nesreči, na katerem je tudi razvidna številka zavarovalne police in ga podpišeta.

Zaradi zavarovanja dokazov in lažje rešitve zahtevka fotografirajte nastalo situacijo in poškodbe, če je to mogoče. V primeru večje škode oziroma telesnih poškodb udeleženca v nesreči obvezno pokličite policijo in izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči. O škodnem dogodku obvestite zavarovalnico v roku treh delovnih dni.

Kako lahko uveljavljam kritje za škodo na vozilu, do katere pride zaradi poškodovanega cestišča?

V kolikor imate kot lastnik poškodovanega vozila sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska, je najenostavneje, da povračilo škode uveljavljate iz naslova kasko zavarovanja.

Če menite, da je do poškodbe prišlo zaradi nevestnega (nezakonitega) opravljanja dela s strani upravljavca ali vzdrževalca cest in ima ta sklenjeno zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici, lahko pri zavarovalnici, pri kateri ima vzdrževalec cest sklenjeno zavarovanje, vložite odškodninski zahtevek. Zavarovalnica bo v tem primeru ugotavljala, ali je upravljavec oz. vzdrževalec pri opravljanju svoje dejavnosti ravnal v skladu s predpisi in ali je bilo vozišče vseeno dovolj varno, da bi voznik ob upoštevanju prometnih predpisov lahko preprečil poškodbo. Do nesreč oz. poškodb vozila namreč pogosto pride zaradi neprilagojene vožnje glede na prometne razmere. Če je odškodninska odgovornost zavarovanca ugotovljena, bo zavarovalnica izplačala odškodnino.

Kako naj ravna slovenski oškodovanec v primeru prometne nesreče v tujini, ki jo je povzročil voznik vozila, registriranega v eni od držav članic EU oz. EGP ali Švici?

Če slovenski oškodovanec ob prometni nesreči v eni od držav sistema zelene karte slučajno ne bi pridobil podatkov o zavarovanju tujega vozila, registriranega v eni od držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švici (ker sta z nasprotnim udeležencem pomanjkljivo izpolnila evropsko poročilo, ali ga sploh nista izpolnila), lahko pri Slovenskem zavarovalnem združenju – informacijskem centru poizve o zavarovanju tujega vozila.

Prav tako mu informacijski center posreduje tudi podatek o imenu in naslovu pooblaščenca tuje odgovornostne zavarovalnice v Sloveniji, kjer bo lahko vložil odškodninski zahtevek ter opravil druge postopke glede ocene škode in njene povrnitve. Pooblaščenci v Sloveniji obravnavajo odškodninske zahtevke v slovenskem jeziku in imajo vsa potrebna pooblastila za zastopanje tuje odgovornostne zavarovalnice v postopku poravnave.

Pooblaščenec tuje odgovornostne zavarovalnice mora v roku treh mesecev od dneva vložitve odškodninskega zahtevka dati oškodovancu utemeljeno ponudbo za poravnavo (če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena) oziroma utemeljen odgovor (če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma škoda ni bila v celoti ocenjena).

Kako ravnati v primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči tujec?

V primeru prometne nesreče v Republiki Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko tablico, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrska tablica vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni nesreči. Vselej priporočamo, da se izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija.

Oškodovanec mora tudi odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije. Kadar prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno zapisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila. Če oškodovanec ne more dobiti kopije zelene karte, naj prepiše podatke o številki, veljavnosti, izdajatelju, zavarovancu in vozilu z zelene karte oziroma zeleno karto fotografira.

Kadar oškodovanec ima podatek o tuji zavarovalnici, pri kateri je zavarovan tuj povzročitelj prometne nesreče, lahko takoj vloži odškodninski zahtevek neposredno na pristojni slovenski zavarovalnici, ki je pooblaščenec ali korespondent tuje zavarovalnice: oškodovanci lahko dobijo informacije o pooblaščencih in korespondentih tujih odgovornostnih zavarovalnic v Sloveniji na Slovenskem zavarovalnem združenju na njegovi spletni strani: http://www.zav-zdruzenje.si.

Prav tako bo v primerih, ko oškodovanec nima podatkov o tuji odgovornostni zavarovalnici oziroma so podatki o tujem vozilu in zavarovanju pomanjkljivi, Slovensko zavarovalno združenje pridobilo podatke o zavarovanju od pristojnega tujega biroja zelene karte.

Kdaj je potrebno obvestiti policijo?

Policijo je treba obvestiti v vseh primerih, ki so določeni  veljavnih zavarovalnih pogojih, predvsem pa:

 • če nastane večja materialna škoda, še posebej, če je vozilo v nevoznem stanju;
 • če je kdo od udeležencev videti poškodovan ali toži zaradi bolečin;
 • ob sumu, da je soudeleženec pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov;
 • če udeleženci ne morejo doseči soglasja glede krivde za nesrečo ali če kateri od udeležencev noče posredovati svojih podatkov;
 • če udeleženec odkloni sestavo in podpis poročila o prometni nesreči oziroma, če poročila nima noben udeleženec;
 • če je nastala prometna nesreča s tujcem oziroma vozilom s tujo registracijo in zavarovanjem.


Kako ravnati, ko nastane nezgoda?

Zavarovanec, ki je utrpel nezgodo in želi uveljavljati izplačilo zavarovalnine iz naslova sklenjenega nezgodnega zavarovanja, mora poleg izpolnjenega obrazca PV-NE (obrazec je na voljo na vseh poslovnih mestih Zavarovalnice Triglav, ter na spletni strani) predložiti vso zdravniško in ostalo dokumentacijo v zvezi z nezgodo, in sicer:

 • fotokopijo vseh specialističnih izvidov zdravljenja, pridobljenih v času zdravljenja;
 • kartonček fizikalne terapije, če je bilo odrejeno razgibavanje pod strokovnim vodstvom;
 • odpustnico iz zdravilišča;
 • fotokopijo Potrdila o upravičeni odsotnosti z dela (bolniški list) in izpolnjeno Potrdilo o odsotnosti od dela zaradi nezgode (na hrbtni strani obrazca), če je delodajalec zavarovalec;
 • fotokopijo Prijave poškodbe pri delu, ki jo izpolni delodajalec in zdravnik v primeru poškodbe pri delu;
 • fotokopijo sklepa ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža;
 • fotokopijo vozniškega dovoljenja (obe strani) v primeru prometne nesreče.


Če niste v času zdravljenja posledic nezgode pridobili nobenega od zgoraj naštetih dokumentov, morate predložiti fotokopijo ali popis evidence bolezni iz zdravstvene kartoteke v delu, ki se nanaša na obravnavani nezgodni dogodek. Prijavo zavarovalnega primera je potrebno oddati v pisni obliki na najbližjem poslovnem mestu Zavarovalnice Triglav.

Kdaj je zavarovanec upravičen do izplačila dnevnega nadomestila?

Dnevno nadomestilo se vedno izplača kot nadomestilo za nesposobnost opravljanja rednega dela in sicer v skladu s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb ter Dopolnilnimi pogoji, ki veljajo za posamezno zavarovanje.

Nesposobnost opravljanja rednega dela pri amaterskih športnikih ni šport, ampak njihova redna zaposlitev - torej se dnevna odškodnina izplača samo za čas nesposobnosti opravljanja dela pri redni zaposlitvi. Pri poklicnih športnikih pa je redno delo trening in tekmovanje, zato je izplačilo dnevne odškodnine vezano na ves čas trajanja nesposobnosti opravljanja njihovega rednega dela (treningov in tekmovanj).

Pri nezgodnem zavarovanju otrok in mladine izplačamo nadomestilo za poškodbe, ki so opredeljene v Tabeli težjih poškodb in Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb v višini, kot je določeno v posamezni tabeli. Odsotnost od vrtca/pouka/študija ni pogoj za izplačilo zavarovalnine. Izplačilo zavarovalnine se izvede na osnovi zdravstvene dokumentacije, lahko že na osnovi prvega izvida iz katerega je razvidna poškodba oziroma diagnoza. Izplačilo zavarovalnine se tako lahko uveljavlja še predenj je zdravljenje zaključeno.

Kdo krije stroške pridobitve zdravstvene dokumentacije?

Stroške pridobitve krije praviloma zavarovanec sam.

Koliko časa imam za prijavo nezgode zavarovalnici?

Nezgodo je potrebno zavarovalnici pisno prijaviti brž, ko vam zdravstveno stanje to omogoča oziroma po končanem zdravljenju, a najkasneje v roku treh let od izteka koledarskega leta v katerem je nastala nezgoda.

Koliko časa zavarovalnica potrebuje, da reši zahtevek in izplača zavarovalnino?

Zavarovalnica zahtevek rešuje v skladu s priloženo zdravstveno dokumentacijo. Ko razpolaga z vsemi potrebnimi dokumenti, v roku 14 dni izplačamo zavarovalnino.

Complementary Content
${loading}