Terms of use

Splošni pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

Splošni pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in

spletnega/mobilnega poslovanja pri

Zavarovalnici Triglav, d.d.

 

 

Kazalo:

I.             ELEKTRONSKO POSLOVANJE

II.            VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

III.           OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

IV.          DODATNA DOLOČILA GLEDE VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN VARSTVA POTROŠNIKOV

V.           KONČNA DOLOČILA

 

I. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 

1. Uvodna določila

1.1   S splošnimi pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (v nadaljevanju: splošni pogoji) Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav) določa obveznosti, pravice in pogoje uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav.

1.2   Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije in kakršnekoli druge spremembe digitalne poslovalnice i.triglav, spletnega/mobilnega sklepanja ter drugih povezanih digitalnih rešitev pri Zavarovalnici Triglav.

1.3   Posameznik z registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav ali s spletnim/mobilnim poslovanjem potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

1.4   Ti splošni pogoji zavezujejo vse uporabnike digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja in so uporabnikom na voljo na spletnih straneh www.triglav.si.

1.5   Uporabo digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja poleg teh splošnih pogojev urejajo tudi drugi pogoji in dokumenti, ki se nanašajo na zavarovanja in so dostopna v okviru ali prek uporabe digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja.

1.6   Ti splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za mobilno aplikacijo Triglav Asistenca, ki si jo uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin, v kolikor ni z drugimi pogoji uporabe, ki urejajo takšne aplikacije Zavarovalnice Triglav, določeno drugače. Ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi za mobilno aplikacijo Triglav Zdravje, za katero veljajo še dodatni pogoji uporabe.

2. Opredelitev pojmov

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

·         Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav je lahko polnoletna in poslovno sposobna fizična oseba, ki se registrira v navedeni poslovalnici in je stranka Zavarovalnice Triglav in/ali odvisnih družb Skupine Triglav; in sicer: Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d. d. in/ali Triglav, Pokojninske družbe, d. d. in/ali družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (v nadaljevanju: odvisne družbe Skupine Triglav);

·         Uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je lahko polnoletna in poslovno sposobna fizična oseba, ki uporablja spletne in/ali mobilne aplikacije družb Skupine Triglav za vpogled, sklepanje, podaljšanje zavarovanj in prijavo škode, v kolikor je tako prevideno za posamezen produkt;

·         Digitalna poslovalnica i.triglav uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav, ki ima sklenjeno pogodbo o zavarovanju pri Zavarovalnici Triglav oziroma Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d. d., Triglav, Pokojninski družbi, d. d. omogoča nastavitve osebnega profila v digitalni poslovalnici i.triglav, pregled podatkov in sklenjenih zavarovanj na enem mestu, pregled in prijavo škod pri Zavarovalnici Triglav, pregled privarčevanih sredstev, sklenitev in podaljšanje zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, plačilo premije, vložitev vloge, pregled poslanih in prejetih sporočil, možnost nastavitve obveščanja, ali iskanje dokumentov v zvezi s posamezno zavarovalno polico. V okviru strani »Upravljanje premoženja« ima uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav možnost pregleda in upravljanja naložb pri družbi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ima pregled nad ugodnostmi kot so Triglav komplet, seznam bonov in informacij glede aktualnih prodajnih akcij;

·         Mobilna digitalna poslovalnica i.triglav uporabniku omogoča podobne funkcionalnosti kot spletna poslovalnica i.triglav;

·         Triglav Asistenca je mobilna aplikacija, ki uporabnikom omogoča hitro in enostavno prijavo potrebe po asistenci oziroma nastale škode ter spremljanje statusa prijav. Uporabnik mobilne aplikacije Triglav asistenca je lahko uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega poslovanja v delu glede prijave škode in spremljanja statusa prijav;

·         Spletno/mobilno poslovanje je sklepanje, sprememba, podaljšanje zavarovalnih pogodb ter prijava škode preko spletnih ali mobilnih aplikacij ali na oddaljen način z uporabo oddaljenega elektronskega podpisovanja;

·         Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;

·         Registracija je postopek, namenjen preverjanju istovetnosti uporabnika, in je skupaj z avtentikacijo pogoj za uporabo digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja;

·         Avtentikacija je postopek preverjanja identitete, ki sledi postopku registracije v digitalno poslovalnico i.triglav;

·         Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki iz 5.2 točke teh splošnih pogojev že vpisani v digitalno poslovalnico i.triglav ter, da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav oz. uporabnika spletnega/mobilnega poslovanja. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav pa si ga lahko naknadno po želji spremeni;

·         Kvalificirano digitalno potrdilo je digitalno potrdilo, ki izpolnjuje zahteve zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in ki ga izdaja overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami istega zakona. Izraz digitalno potrdilo v nadaljevanju zajema tudi kvalificirana digitalna potrdila. Pri dodajanju kvalificiranega digitalnega potrdila se zahtevajo potrdila slovenskih izdajateljev (SIGEN.CA, Halcom CA, AC NLB, Pošta@CA);

·         ePero®START je storitev zunanjega ponudnika Setcce, d.o.o., ki Zavarovalnici Triglav zagotavlja oddaljeno elektronsko podpisovanje;

·         Spletna ali mobilne trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

·         Spletna stran Zavarovalnice Triglav je www.triglav.si.

3. Razmejitev odgovornosti

3.1   Osebna izkaznica Zavarovalnice Triglav:

Firma: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Naslov: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV: SI 80040306

Matična številka: 5063345

Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR

Telefonska številka: 080 555 555

E-naslov: info@triglav.si

Spletna stran: www.triglav.si

Zavarovalnica Triglav, d.d., je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. Vl. 1/10687/00.

Nadzor nad poslovanjem Zavarovalnice Triglav izvaja Agencija za zavarovalni nadzor.

3.2   Zavarovalnica Triglav si bo prizadevala za:

·         nemoteno delovanje digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja,

·         vzpostavitev čimprejšnjega delovanja digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, v kolikor bi prišlo do izpada ali nedelovanja le-teh,

·         in za točno ter pravočasno objavo podatkov na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

3.3   Zavarovalnica Triglav oz. odvisna družba Skupine Triglav ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, hkrati pa si Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti Zavarovalnice Triglav za škodo, ki jo Zavarovalnica Triglav povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

3.4   Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja ter stopnja njihove interaktivnosti je odvisna tudi od načina dostopa.

3.5   Zavarovalnica Triglav samostojno določa ponudbo storitev in pogoje izvajanja storitev ter vse ostalo v zvezi s spletnimi mesti in mobilnimi aplikacijami.

3.6   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja vse storitve uporablja na lastno odgovornost. Niti Zavarovalnica Triglav niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v digitalni poslovalnici i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ni zavaroval uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz navedenih aplikacij ter ohranil njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti Zavarovalnice Triglav veljajo ne glede na to, ali je bila Zavarovalnica Triglav seznanjena z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Zavarovalnica Triglav tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Triglav.

3.7   Zavarovalnica Triglav oz. odvisna družba Skupine Triglav ne odgovarja za nobeno informacijo, ki jo napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije sam uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo vam ali tretjim osebam.

 

4. Prenos mobilne digitalne poslovalnice i.triglav in tehnične zahteve

 

4.1   Uporabnik lahko digitalno poslovalnico i.triglav, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine Apple iOS: App Store ali Google Android: Google Play.

4.2   Uporaba digitalne poslovalnice i.triglav je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati morebitni prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za paketni prenos podatkov iz tujine preko signala GSM/UMTS/LTE.

4.3   Mobilna digitalna poslovalnica i.triglav deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

4.4   Za dostop do polne funkcionalnosti mobilne digitalne poslovalnice i.triglav je potrebna prijava, kot to določa 5. točka teh splošnih pogojev.

 

5. Registracija, avtentikacija in prijava v digitalno poslovalnico i.triglav

 

5.1   Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v digitalni poslovalnici i.triglav uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

5.2   Pred prvo uporabo digitalne poslovalnice i.triglav se je potrebno registrirati z vpisom naslednjih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov (uporabniško ime) in geslo. Na navedeni elektronski naslov Zavarovalnica Triglav pošlje potrditveno sporočilo, s čimer se ustvari profil uporabnika v digitalni poslovalnici i.triglav. Pred uporabo digitalne poslovalnice i.triglav je potrebno izvesti avtentikacijo, s katero se zavarovalne police uporabnika i.triglav prenesejo v njegov uporabniški račun.

5.3   Do digitalne poslovalnice i.triglav je mogoče dostopati preko spletnih strani naslednjih družb:

·         Zavarovalnice Triglav preko spletne strani Zavarovalnice Triglav, https://www.triglav.si

·         in spletnih strani naslednjih odvisnih družb Skupine Triglav:

Ø  Triglav, pokojninska družba, d. d., https://www.triglavpokojnine.si,

Ø  Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., http://www.triglavzdravje.si/,

Ø  Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., https://www.triglavskladi.si/.

5.4   Avtentikacija se lahko izvede na naslednje tri načine:

·         z video identifikacijo, za katero veljajo posebni splošni pogoji in s katerimi se oseba, ki izvaja registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav seznani in jih sprejme pred postopkom izvedbe video identifikacije,

·         z enkratno registracijsko kodo, ki jo Zavarovalnica Triglav pošlje po pošti v skladu s točko 6.4. teh pogojev,

·         ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

5.5   Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav je uspešno zaključena s potrditvijo elektronskega naslova preko spletne povezave, ki je poslana na elektronski naslov osebe, ki se prijavlja v digitalno poslovalnico i.triglav in s sprejemom teh splošnih pogojev.

5.6   Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav uporablja svoje uporabniško ime in potrjeno geslo. Digitalno poslovalnico i.triglav in spletno/mobilno poslovanje lahko uporablja izključno v skladu z nameni, predvidenimi v teh splošnih pogojih. Potrditev splošnih pogojev je potrebna ob prvi prijavi in ob vsaki nadaljnji prijavi, če so se splošni pogoji spremenili od zadnje potrditve dalje.

5.7   Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico do prenehanja zagotavljanja dostopa do posamezne digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ali njene posamezne funkcije, ne da uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja o tem vnaprej obvesti.

5.8   Obvezni podatki za registracijo pred prvo uporabo digitalne poslovalnice i.triglav in za prijavo v digitalno poslovalnico i.triglav so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom digitalne poslovalnice i.triglav. V primeru, da uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ne želi posredovati podatkov iz točke 5.2 ali 5.3 teh splošnih pogojev, ne bo mogel uspešno dokončati registracije ali prijave in posledično ne bo mogel uporabljati digitalne poslovalnice i.triglav.

 

6. Način prijave zavarovalne police v digitalno poslovalnico i.triglav

 

6.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav lahko svoje zavarovalne police pregleduje in v določenem obsegu z njimi upravlja, če je registriran v digitalno poslovalnico i.triglav in ima na policah vlogo zavarovalca. Pri premoženjskih zavarovanjih ima uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav enake pravice tudi kot plačnik zavarovanja.

6.2   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav lahko pregleduje tudi police, na katerih ima vlogo zavarovalca otrok, in vlaga zahtevke, če je zakoniti zastopnik otroka, za kar poda pisno izjavo. Dostop zakonitemu zastopniku otroka se omogoči s primerjavo davčne številke ob prijavi in davčne številke na polici ter ob uspešni identifikaciji z digitalnim potrdilom ali osebno številko (PIN).

6.3   Pri policah zdravstvenih zavarovanj je dodaten identifikacijski kriterij številka kartice zdravstvenega zavarovanja.

6.4   Zavarovalno polico mora uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav vpisati v rubriko ob avtentikaciji, nato pa se lahko odloči za prijavo z video identifikacijo, s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z enkratno registracijsko kodo. Če z enkratno registracijsko kodo uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav še ne razpolaga, to označi v postopku dodajanja police. Ob tem mora vnesti davčno številko. Zavarovalnica Triglav osebno številko s priporočeno pošto pošlje na naslov zavarovalca oziroma plačnika, ki je naveden na zavarovalni polici. Uporabnik vnese enkratno registracijsko kodo ob vnosno okno, ki se pojavi po uspešno izvedeni prijavi v digitalno poslovalnico i.triglav. Ob naslednjih prijavah v digitalno poslovalnico i.triglav zadostujeta samo uporabniško ime in geslo.

 

7. Spreminjanje podatkov

 

7.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oz. uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja ne more sam spreminjati podatkov o sklenjenem zavarovanju. Ne glede na navedeno, lahko spreminja tiste podatke, pri katerih je v digitalni poslovalnici i.triglav navedena možnost »Uredi«, vse ostale podatke pa lahko spreminja ob sporočanju sprememb svojih podatkov Zavarovalnici Triglav na kontaktne naslove iz 8.2 točke teh splošnih pogojev ali preko elektronskih vlog, ki jih uporabnik med oddajo digitalno podpiše.

7.2   Vsi podatki v digitalni poslovalnici i.triglav so zgolj informativne narave in ne pomenijo dokaza o sklenjenem zavarovanju ali o njegovi vsebini, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz sklenjenega zavarovanja. Privzeta vsebina digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja so tudi vsebine trženjske narave in so namenjene informiranju uporabnikov po teh splošnih pogojih o novostih glede produktov in storitev zavarovalnice in drugih, zgoraj navedenih odvisnih družb Skupine Triglav.

 

8. Prenehanje uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in izbris uporabniškega računa

 

8.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja lahko kadarkoli preneha z uporabo digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja.

8.2   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, ki želi izbrisati svoj uporabniški račun, to pisno sporoči Zavarovalnici Triglav na e-naslov info@triglav.si ali po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Izbris uporabniškega računa v skladu z določili te točke ne pomeni preklica morebitnih podanih soglasij za elektronsko obveščanje v zvezi s sklenjenimi zavarovanji, ki jih je posameznik podal Zavarovalnici Triglav v skladu z Zakonom o zavarovalništvu. To pomeni, da se vsa obvestila, poslana v elektronski poštni predal, ki ga je podal uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oz. spletnega/mobilnega poslovanja, štejejo za vročena. Ne glede na navedeno lahko posameznik kadarkoli umakne svoje soglasje za elektronsko obveščanje, tako, da to sporoči na e-naslov info@triglav.si ali po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

8.3   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, ki nima sklenjene več nobene aktivne oz. veljavne pogodbe z družbami Skupine Triglav, ima lahko še naprej veljaven uporabniški račun v digitalni poslovalnici i.triglav, ki mu v okviru Arhiva omogoča dostop do preteklih pogodb in z njimi povezanih dokumentov za obdobje 5 let od prenehanja veljavnosti pogodbe.

 

9. Spletno/mobilno poslovanje

 

9.1   Kadar uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja preko spletne strani Zavarovalnice Triglav sklepa ali podaljšuje zavarovanje ali prijavlja škodo ali izvaja katerokoli drugo digitalno storitev lahko svoje podatke vnaša sam ali pa, v primeru, da je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav izbere možnost, da se podatki, ki se nanašajo nanj in izhajajo iz sklenjenih zavarovanj z Zavarovalnico Triglav, d. d., in/ali Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d. d., in/ali Triglav, pokojninsko družbo, d. d., pred-napolnijo iz njegovega uporabniškega profila digitalne poslovalnice i.triglav.

9.2   V primeru spletnega/mobilnega poslovanja se uporablja t.i. oddaljeno elektronsko podpisovanje dokumentacije ter elektronsko vročanje le-te. Zavarovalnica Triglav za oddaljeno elektronsko podpisovanje uporablja oblačno rešitev ePero®START zunanjega ponudnika SETCCE, družba za e-poslovanje, d.o.o., s katero ima Zavarovalnica Triglav sklenjeno ustrezno pogodbo.

9.3   Za izvedbo spletnega/mobilnega poslovanja z Zavarovalnico Triglav je uporabnik dolžan podati podatka o svojem elektronskem naslovu in številki mobilnega telefona. Oba podatka sta obvezna zaradi izvedbe dvo-stopenjske e-avtentifikacije v postopku elektronskega podpisovanja in prenosa dokumentov.

9.4   Oddaljeno elektronsko podpisovanje in elektronsko vročanje dokumentacije je sestavljeno iz dveh faz. V prvi fazi uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja prejme na svoj elektronski naslov elektronsko sporočilo, ki vsebuje povezavo do elektronskih verzij dokumentov, pripravljenih za podpisovanje v oblačni rešitvi ePero®START. Za dostop do vsebine dokumentov mora uporabnik vnesti OTP kodo, ki jo ob kliku na povezavo v elektronskem sporočilu prejme na svojo številko mobilnega telefona.

9.5   Pred uporabo storitve ePero®START se uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja seznani z dvema vrstama informacij:

·         obdelavo osebnih podatkov pri zunanjem ponudniku za namene pridobitve uporabniškega računa ter elektronske identitete pri ponudniku e-identitet ePero®START IDP in uporabo navedenega računa ter identitete za prijavo v elektronske storitve povezane z ePero®START IDP;

·         in s Splošnimi pogoji za uporabo storitve ePero®START eID,

pri čemer je uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja za nadaljevanje postopka podpisovanja, dolžan označiti privolitev za obdelavo osebnih podatkov za predhodno navedene namene ter seznanitev z navedenimi splošnimi pogoji. V primeru, da uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja, ne označi svojega strinjanja v podanih okencih, se prekine postopek podpisovanja, uporabnik pa lahko sklene zavarovanje na oseben način.

9.6   Po vnosu OTP kode je uporabnik preusmerjen na spletni naslov, ki je v domeni SETCCE, d.o.o., na kateri opravi registracijo v ePero®START eID za namen pridobitve uporabniškega računa ter elektronske identitete pri ponudniku e-identitet ePero®START IDP in za namen uporabe tega računa ter identitete za prijavo v elektronske storitve povezane z ePero®START IDP.  Uporabnik se z vnosom OTP kode avtenticira in s tem se mu omogoči dostop do in pregled ter podpisovanje elektronskih dokumentov v oblačni storitvi ePero®START. Elektronski podpis na pogodbi je kombinacija vizualizacije podatkov o stranki in naprednega elektronskega podpisa, overjenega s kvalificiranim digitalnim potrdilom ponudnika storitve ePero®START. Takšen elektronski podpis povezuje podpisnika s podpisano vsebino (pogodbo), potrjuje dejanje podpisa in zagotavlja celovitost podpisanega dokumenta, ki omogoča zakonsko skladno elektronsko podpisovanje na daljavo.

9.7   V drugi fazi prejme uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja na svoj elektronski naslov, s katerega je bilo izvedeno elektronsko podpisovanje dokumentacije, podpisano dokumentacijo.

9.8   Spletno/mobilno poslovanje se zaključi z izvedbo plačila pri spletnem sklepanju ali podaljšanju zavarovanja, elektronskim podpisovanjem in/ali pošiljanjem zavarovalne dokumentacije.

9.9   Ob spletnem/mobilnem poslovanju se je uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja dolžan seznaniti s temi splošnimi pogoji in jih sprejeti.

 

10. Varovanje zaupnosti in prijava nepooblaščene uporabe

 

10.1    Zavarovalnica Triglav vse podatke, ki jih prejme ob registraciji v digitalni poslovalnici i.triglav, spletnem/mobilnem poslovanju ali neposredno ob njihovi uporabi, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba.

10.2    Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oz. uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je dolžan varovati zaupnost svojega gesla, uporabniškega imena in morebitne druge podatke za identifikacijo. V primeru ugotovljene nepooblaščene uporabe je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav nemudoma dolžan prek rubrike »Pišite nam« ali na e-naslov info@triglav.si vložiti zahtevek za izbris svojega uporabniškega računa. V zahtevku navede svoje identifikacijske podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu Zavarovalnica Triglav uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav omogoči ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

 

II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

 

1.1   Zavarovalnica Triglav je upravljavec osebnih podatkov, ki osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

1.2  Podatki o upravljavcu so navedeni v točki 3.1 I. poglavja teh splošnih pogojev.

1.3  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko naslova Zavarovalnica Triglav, d. d, Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana ali na e-naslovu dpo@triglav.si.

 

2. Vrste osebnih podatkov, podlage in nameni obdelave osebnih podatkov

 

2.1 V zvezi z uporabniki digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja se obdelujejo naslednje kategorije podatkov, ki jih posredujete sami:

 

Ø  podatki v osebnem profilu digitalne poslovalnice i.triglav, kadar v skladu s temi splošnimi pogoji izvedete postopke registracije in avtentikacije:

o    podatki s police, ki izhajajo iz sklenjene zavarovalne pogodbe (vrsta zavarovanja, začetek zavarovanja, trajanje zavarovanja, zavarovalna premija in zapadlost premije, zavarovani predmet in zavarovalno kritje, ime in priimek producenta police (zavarovalnega zastopnika v Zavarovalnici Triglav), stranke na polici, zavarovalna vsota, datum plačila, znesek plačila, sorodstveno razmerje z nosilcem zavarovanja),

o    podatki o digitalnem kvalificiranem potrdilu,

o    podatki o škodah (zavarovalna polica, št. škodnega spisa, datum nastanka, datum prijave, status, datum izplačila, višina izplačila),

o    podatki o zahtevkih uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav (seznam oddanih zahtevkov, datum, pošiljatelj, vsebina),

o    podatki o Kompletu (številka kompleta, število zavarovanj, popust),

o    podatki o uporabi i.triglav (e-naslov, čas registracije, čas zadnje prijave, čas neuspešne prijave) ter

o    drugi neobvezni podatki, kadar jih prostovoljno vnesete v spletni poslovalnici i.triglav;

Ø  podatki v zvezi s sklepanjem, obnovo in izvajanjem zavarovalnih pogodb pri spletnem/mobilnem poslovanju. Skladno z določilo zakona, ki ureja zavarovalništvo za izvajanje v zakonu opredeljenih namenov pri sklepanju nekaterih zavarovanj je zavarovalnica skladno s predpisi s področja zavarovalništva dolžna obdelovati tudi zdravstvene podatke (npr. podatke o zdravstvenem stanju). Te podatke pridobi neposredno s pomočjo zdravstvenega vprašalnika. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov na področju zavarovalništva so dosegljive tukaj;

Ø  podatki v zvezi s prijavo škode in spremljanjem prijav oz. zahtevkov za povračilo stroškov pri spletnem/mobilnem poslovanju, kakor tudi pri uporabi mobilne aplikacije Triglav Asistenca (zavarovalna vrsta, fotografija primera) ali Triglav Zdravje (zavarovalna vrsta, fotografija primera oz. računa).

2.2. V povezavi z obiskom spletne strani se obdelujejo tudi podatki o spletnih dostopih (IP naslov, informacija o obiskanih straneh in izvedenih akcijah v času trajanja obiska, informacije o napravi, informacije o brskalniku, informacije o operacijskem sistemu, informacije o času in trajanju obiska), s katerimi Zavarovalnica Triglav zasleduje naslednje namene: sklepanje zavarovalnih polic in prijava škode, spremljanje delovanja in analitika spletne strani Zavarovalnice Triglav, razvoj, vzdrževanje in odprava napak infrastrukturne in programske podpore za potrebe uporabe in delovanja spletnih/mobilnih aplikacij in zagotavljanje delovanja digitalne poslovalnice i.triglav.

2.3. Obdelava podatkov se na podlagi registracije v digitalno poslovalnico i.triglav in sprejemu teh splošnih pogojev izvaja na podlagi pogodbe (točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov). Nameni obdelave so: prikaz osebnih podatkov v digitalni poslovalnici i.triglav. Registracija v digitalni poslovalnici i.triglav njenemu uporabniku omogoča spremljanje točnosti in pravilnosti podatkov, napolnitev podatkov ob sklenitvi zavarovanja preko spleta, oddajanje vlog (npr. sprememba podatkov), prijavo škodnega primera, komunikacijo z Zavarovalnico Triglav in urejanje osebnih podatkov in možnost nastavitve načina obveščanja v zvezi s sklenjeno pogodbo oz. pogodbami.

2.4. Obdelava podatkov, namenjena spletnemu/mobilnemu poslovanju; to je sklepanju, izvajanju in izpolnitvi zavarovalnih pogodb (npr. spletna prijava škode ali prijava škode preko mobilne aplikacije Triglav Asistenca ali Triglav Zdravje) za različne zavarovalne produkte, katerih sklenitev ali podaljšanje preko spleta ponuja Zavarovalnica Triglav ali odvisna družba Skupine Triglav, se izvaja na podlagi pogodbe (točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov).

2.5. Obdelava podatkov se izvaja tudi na podlagi legitimnih interesov Zavarovalnice Triglav (točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):

·         izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice za enostavno, učinkovito in varno poslovanje;

·         tehnično vzdrževanje digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja zaradi zagotavljanja varnosti spletne strani Zavarovalnice Triglav in aplikacij, ki jih urejajo ti splošni pogoji, ter z namenom preprečevanja zlorab;

·         spremljanje delovanja in analitika spletne strani Zavarovalnice Triglav;

·         pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam Zavarovalnice Triglav in/ali uporabnikom digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar se za to uporabi ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe ipd.).

2.6. Osebne podatke za določene namene uporabe Zavarovalnica Triglav obdeluje samo na podlagi privolitve posameznika (točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov); in sicer za segmentirano (neposredno) trženje, vključno s profiliranjem, ki ga izvaja za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev odvisnih družb Skupine Triglav, ali/in za posredovanje osebnih podatkov odvisnim družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem spadajo Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Skupna pokojninska družba, d. d., Triglav skladi, družba za upravljanje, d. o. o. – popolni seznam družb je dostopen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu) za namen priprave prilagojenih ponudb njihovih lastnih produktov in storitev.

2.7. V primeru, da posameznik poda privolitev za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, lahko Zavarovalnica Triglav obdeluje naslednje podatke v zvezi z njim:

Ø  ime, priimek, naslov, davčno številko, rojstni datum, e-naslov, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko, v kolikor jih posameznik poda. Skladno z Zakonom o zavarovalništvu sme Zavarovalnica Triglav za namene trženja obdelovati tudi podatek o spolu. Dodatno lahko za namene trženja na podlagi privolitve obdeluje tudi podatke o starosti in/ali obsegu zavarovanosti in/ali trajanju zavarovanja, da se zagotovi, da v skladu z zahtevami Zakona o zavarovalništvu v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov glede na vrsto zavarovalnega produkta, ki ga trži zavarovalnica, upoštevane zahteve in potrebe strank Zavarovalnice Triglav;

Ø  v kolikor posameznik poda privolitev za pošiljanje podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami Zavarovalnica Triglav le-tem posreduje naslednje podatke v zvezi z njim: ime, priimek, naslov, davčna številka, rojstni datum, e-naslov, telefonska številka, mobilna telefonska številka in dodatno še podatek o spolu.

2.8. V zvezi z obdelavo podatkov v povezavi z videoidentifikacijo se soglasje za obdelavo zahteva skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva, izdanim na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

2.9. Storitev ePero®START je zasnovana tako, da je potrebno pri podpisovanju zavarovalne dokumentacije podati izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene pridobitve uporabniškega računa ter elektronske identitete pri ponudniku identitet ePero®START IDP in uporabo tega računa ter identitete za prijavo v elektronske storitve povezane z ePero®START IDP pri družbi Setcce, d.o.o. Uporabnik se pri podaji soglasja za namene iz te točke seznani, da se navedeni osebni podatki lahko uporabijo za preverjanje osebnih podatkov, ki jih posreduje storitev v katero se uporabnik prijavlja, če je to zahteva te storitve. Uporabnik ima v zvezi s soglasjem iz te točke pravico od družbe Setcce, d.o.o., Tehnološki park 21, SI-1000 Ljubljana, e-naslov: gdpr@setcce.com, zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in popravek, izbris ali omejitev obdelave, zakonsko pravico da podano privolitev kadarkoli prekliče, zakonsko pravico do ugovora in prenosljivosti podatkov in zakonsko pravico za vložitev pritožbe pri nadzornem organu. Setcce, d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov podatke uporabnika hrani za čas do preklica uporabniškega računa pri ePero® START IDP. Če ima posameznik že ustvarjeno e-identiteto pri Zavarovalnici Triglav ali pri ponudniku identitet ePero®START IDP, soglasij iz te točke ni potrebno podati.

2.10.    Zavarovalnica Triglav ima z navedeno družbo sklenjeno poslovno pogodbo in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pri storitvi ePero®START se osebni podatki v času izvajanja podpisovanja z navedeno storitvijo za potrebe prikaza podatkov na podpisni dokumentaciji nahajajo v oblaku na infrastrukturi Setcce, d.o.o. Takoj po zaključku podpisnega postopka se podpisani dokumenti s podatki vrnejo Zavarovalnici Triglav. V primeru, da uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja, ne poda soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene, predstavljene v točki  2.9 teh pogojev, se prekine postopek podpisovanja, uporabnik pa lahko zavarovalno pogodbo sklene na oseben način. Način izvajanja navedene storitve je podrobneje predstavljen v 9. točki I. poglavja teh pogojev.

 

3.       Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

 

3.1   Osebne podatke iz aplikacij, ki jih urejajo ti splošni pogoji, lahko v imenu in za račun Zavarovalnice Triglav ter po njenih pisnih navodilih obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Zavarovalnice Triglav, s katerimi ima Zavarovalnica Triglav sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Prav tako se lahko osebni podatki iz aplikacije razkrijejo nadzornim organom v okviru konkretnega postopka, ki ga vodijo, ter drugim uporabnikom, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk zavarovalnice, je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si.

3.2   Zavarovalnica Triglav, d. d., pri spletnem/mobilnem poslovanju v okviru spletne poslovalnice i.triglav sodeluje in osebne podatke obdeluje z naslednjimi skupnimi upravljavci oz. odvisnimi družbami Skupine Triglav:

·         Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.

·         Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,

·         Triglav, Pokojninska družba, d. d.

Zavarovalnica Triglav ima z navedenimi družbami urejeno skupno upravljanje osebnih podatkov, na podlagi katerega je ob kreiranju uporabniškega računa v spletni poslovalnici i.triglav možen prikaz osebnih podatkov iz pogodb, ki jih je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav sklenil s katerokoli izmed navedenih družb. Na takšen način Zavarovalnica Triglav in navedene odvisne družbe Skupine Triglav skupaj na enem mestu uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja omogočajo vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

3.3   Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča preusmeritev na spletno sklepanje zdravstvenih zavarovanj, ki poteka na spletnem mestu http://www.triglavzdravje.si, ki ga kot samostojni upravljavec upravlja družba Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d..

3.4   V skladu s skupnim dogovorom med Zavarovalnico Triglav in zgoraj navedenimi odvisnimi družbami Skupine Triglav so kontaktne točke v zvezi s skupnim upravljanjem podatkov navedene v točki 3.1 I. poglavja teh splošnih pogojev in točki 1.3 tega poglavja splošnih pogojev. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav se lahko na navedene kontaktne točke obrne tudi v zvezi z morebitnimi vprašanji glede skupnega upravljavstva digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja.

3.5   Ne glede na navedeno v tej točki so zgoraj navedene odvisne družbe Skupine Triglav samostojni upravljavci osebnih podatkov v razmerju do svojih strank. Šele, ko uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja sprejme te splošne pogoje, se ji omogoči uporabo digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja ter med drugim omogoči tudi pregled osebnih podatkov, ki jih je ali jim jih bo podala pri poslovanju z Zavarovalnico Triglav ali odvisno družbo Skupine Triglav.

 

4.       Rok hrambe podatkov

 

4.1   Zavarovalnica Triglav osebne podatke, pridobljene pri spletnem/mobilnem poslovanju, hrani ves čas uporabe aplikacij in še 10 let po prenehanju uporabe. Enak rok hrambe velja za podatke, ki se vodijo v digitalni poslovalnici i.triglav.

 

5.       Sprejemanje odločitev z avtomatiziranimi sredstvi

 

5.1   Zavarovalnica Triglav na podlagi teh splošnih pogojih ne sprejema odločitev, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov in bi vključevale profiliranje ter imele pravne ali njim podobne učinke za uporabnike.

 

6.       Obveznost zagotavljanja podatkov

 

6.1   V primeru, da posameznik ne sprejme teh ali spremenjenih splošnih pogojev, digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ne more več uporabljati. V tem primeru bo Zavarovalnica Triglav izbrisala oziroma anonimizirala vse podatke, ki jih je pridobila pred spremembo teh splošnih pogojev. Ne glede na navedeno se posamezniku, ki ne želi obdelave na način, določen s temi splošnimi pogoji, sklepanje, podaljšanje zavarovanj in prijava škode zagotovi na druge načine, ki so običajne za poslovanje s strankami v Zavarovalnici Triglav oziroma odvisnih družb Skupine Triglav.

6.2   Pri spletnem/mobilnem poslovanju je dolžan uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja Zavarovalnici Triglav za uspešno sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti podati svoje podatke oz. tiste podatke, ki jih mora Zavarovalnica Triglav zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi s področja zavarovalništva, med katere lahko spadajo tudi zdravstveni podatki, ki jih Zavarovalnica Triglav pridobi z zdravstvenim vprašalnikom.

6.3   Uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je seznanjen, da je Zavarovalnica Triglav v zvezi z spletnimi zavarovalnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, dolžna izvesti ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo iz področja preprečevanja pranje denarja in financiranja terorizma.

 

7.       Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 

7.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali privolitve-preklici@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

7.2   Kadar se pojavi upravičen dvom v zvezi z istovetnostjo tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko Zavarovalnica Triglav od takšnega posameznika zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev istovetnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Zavarovalnica Triglav zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

7.3   V primeru morebitnih vprašanj ali v zvezi z uveljavljanjem pravic iz tega poglavja splošnih pogojev se lahko posameznik kadarkoli obrne tudi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: dpo@triglav.si.

7.4   Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

7.5   Več informacij o varstvu osebnih podatkov Zavarovalnica Triglav zagotavlja v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

 

8. Piškotki

 

8.1   Zavarovalnica Triglav kot upravljavec digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnikov po teh splošnih pogojih lastne sejne piškotke. Seznam piškotkov, ki jih uporablja digitalna poslovalnica i.triglav in spletno/mobilno poslovanje, ter več informacij glede piškotkov, lahko preberete tukaj.

 

III. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

 

9.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonito ali tem splošnim pogojem nasprotujoče namene. Digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil navedenim aplikacijam Zavarovalnice Triglav, Zavarovalnici Triglav in drugim strankam Zavarovalnice Triglav ali družb Skupine Triglav.

9.2   Pri posredovanju kakršnihkoli podatkov in informacij pri uporabi digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletne/mobilne poslovalnice uporabnik le-teh Zavarovalnici Triglav jamči, da so le-te resnične in točne, ter da je, v primeru, da podaja informacije v obliki dokumentov (npr. fotografije škodnega primera), imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z njimi.

 

 

IV. DODATNA DOLOČILA GLEDE VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN VARSTVA POTROŠNIKOV

 

10. Pravice intelektualne lastnine

 

10.1 Vsi podatki, podobe ter druge informacije na spletni strani Zavarovalnice Triglav in v digitalni poslovalnici i.triglav so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

10.2 S prenosom mobilne digitalne poslovalnice i.triglav oz. registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz te točke velja zgolj za nekomercialne namene. Zavarovalnica Triglav na uporabnike digitalne poslovalnice i.triglav in uporabnike spletnega/mobilnega poslovanja ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa uporabniku ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu Zavarovalnice Triglav. Uporabnik ne sme izdelovati kopij digitalne poslovalnice i.triglav, namestiti digitalne poslovalnice i.triglav na strežnik ali drugo platformo, dajati digitalne pooslovalnice i.triglav v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje digitalne poslovalnice i.triglav.

 

11. Pogoji plačila, informativni izračuni in odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo

 

11.1 Pogoje plačila urejajo splošni pogoji posameznega zavarovanja.

11.2 Informativni izračun je informativne narave in upošteva pogoje Zavarovalnice Triglav in/ali odvisnih družb Skupine Triglav, veljavne na dan priprave izračuna, in ni zavezujoč.

11.3 Odstop od pogodb, sklenjenih na daljavo oz. v okviru spletnega/mobilnega poslovanja, urejajo splošni pogoji posameznega zavarovanja, ki ga je mogoče skleniti preko spleta.

 

12. Kodeksi ravnanja in njihova dostopnost

 

12.1 Zavarovalnica Triglav je sprejela Kodeks ravnanja Skupine Triglav Kodeks, ki je dostopen na spletnem naslovu http://www.triglav.eu/triglav.eu+-+sl/files/kodeks+skupine+triglav.

12.2 Zavarovalnica Triglav je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in podpisnica Zavarovalnega kodeksa, ki je dostopen na spletnem naslovu https://www.zav-zdruzenje.si/zdruzenje/akti-zdruzenja/.

 

13. Reševanje tehničnih težav

 

13.1 V primeru težav z delovanjem digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ali vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji lahko uporabnik kontaktira Zavarovalnico Triglav po telefonu na 080 555 555 ali po elektronski pošti na info@triglav.si.

 

14. Reševanje sporov

 

14.1 Morebitne spore bosta Zavarovalnica Triglav in uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja reševala sporazumno. V sporih, v katerih je tožen zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec stalno ali začasno prebivališče ali sedež.

14.2 Za spore v zvezi z zavarovalno pogodbo je poleg sodišča na podlagi posebnega sporazuma pristojna Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., e-naslov: arbitraza@triglav.si, tel. +386 1 47 47 547.

14.3 V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko potrošnik (uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja) vloži pobudo za rešitev spora z zavarovalnico tudi pri Slovenskem zavarovalnem združenju (mediacijski center), e-naslov: irps@zavzdruzenje.si, tel. +386 1 3009 381. Pobudo lahko vloži, če je predhodno vložil pritožbo pri Zavarovalnici Triglav, ki ji ni bilo ugodeno ali Zavarovalnica Triglav o pritožbi ni odločila v 30 dneh.

14.4 Za obravnavanje kršitev dobrih poslovnih običajev zavarovalnic je pristojen Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju.

14.5 Možnosti mirnega reševanja sporov v Zavarovalnici Triglav so predstavljene tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav: https://www.triglav.si/pritozbeni-postopek/.

 

V. KONČNA DOLOČILA

 

15.1.Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

15.2.Zavarovalnica Triglav si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani www.triglav.si. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem njihove objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače.

 

 

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Ljubljana, dne 03.07.2020                                                                        

Terms and Conditions of Use - for the web applications available at triglav.si

1. The Terms and Conditions of Use and accepting the Terms and Conditions of Use at triglav.si Zavarovalnica Triglav, d.d. (hereinafter referred to as the “Insurance Company”) offers you the possibility to use its web office i.triglav and to conclude insurance policies online on its website triglav.si. The applications available at triglav.si are run through the Insurance Company's software and websites, and are governed by these general Terms and Conditions of Use, any additional terms and conditions that apply to a certain application, and other written explanations relating to the applications available at triglav.si. In the event of inconsistencies in the provisions of these Terms and Conditions of Use and the provisions of the Additional Terms and Conditions, the latter shall prevail. The Terms and Conditions of Use are legally binding. To use the applications available at triglav.si, you must register with the site to obtain a user account and then log in. You should familiarize yourself with these general Terms and Conditions and any additional terms and conditions, accept them and then also regularly monitor the notices that refer to the use of applications available at triglav.si. You may only accept the Terms and Conditions of Use and use the applications at triglav.si if you are at least eighteen (18) years old and are legally capable of entering into binding contracts.

2. Registering at triglav.si and using the web applications To register for the first time, simply enter your name, surname and username (e-mail), and choose a password. A confirmation message will be sent to the e-mail address provided. You will need to click on the e-mail address verification/activation link to complete the registration. After this, simply log in to the site using your username and password. The applications may be used solely for the purposes specified in the Terms and Conditions of Use. The Insurance Company reserves the right to cancel your access to a certain application or any of its individual features without advance notice and you are free to stop using the applications at triglav.si at any time and without notice. If you wish to delete your user account, please inform us in writing by sending us a request through our Contact Us section or writing to the address: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

3. Password and confidential data protection You are responsible for maintaining the confidentiality of your username, password and any other information required for identification. Please notify us immediately of any unauthorized use of your account by sending a request (through the Contact us section) to delete your user account. Make sure your personal details, your e-mail address and any information regarding the unauthorized use are included in your request. Once your account has been deleted, you will be able to re-register with a new username and password.

4. Personal data and website security at triglav.si The Insurance Company will save the personal data (e-mail address, password, name and tax identification number) that you provide upon registration. All of the personal data mentioned above is collected and saved by the Insurance Company: For the purpose of enabling access to the web-based applications at triglav.si and enabling their use. For the purpose of direct marketing activities of the Insurance Company and associated companies engaged in the business of insurance or insurance mediation (insurance agents or insurance brokers), listed on each list accessible at http://www.triglav.eu/sl/o_skupini/druzbe/#. The data may also be processed by companies authorized to represent the Insurance Company with whom the Insurance Company has signed a Mediation Agreement or a Personal Data Processing Agreement. Permission to use the personal data for direct marketing purposes can be revoked at any time by sending a written request to the address: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. For the purpose of sending notifications related to your insurance policy. The Insurance Company will ensure that all personal data is protected and handled in accordance with the concluded insurance contract, the internal rules on personal data protection and the law governing the protection of personal data in the insurance industry. The Insurance Company has ensured transaction safety at triglav.si through advanced security systems. The Insurance Company’s website uses cookies, so a cookie may be placed in your computer browser. Cookies are small text files which provide us with information about how often someone visits the site and what you are interested in. Cookies in themselves do not contain any personal identifying information, but the information you provide may be linked to the data stored in the cookie. You always have the option to accept or reject the cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can change the security settings to accept or reject cookies or warn before accepting cookies.

5. Content of web applications All the contents of the web applications available at triglav.si are the Insurance Company’s property and may be subject to copyright protection and intellectual property law.

6. The Insurance Company’s responsibility Use of the web applications at triglav.si is at all times “at your own risk”. Neither the Insurance Company nor any other legal entity or natural person who is involved in creating the applications at triglav.si is responsible for any damage that may result from changes made to the applications, from the permanent or temporary discontinued use of the applications or any of their elements, from any error or omission in the content, from errors in data entry, from your failure to protect your username, password or other information stored in the applications or from your failure to keep them confidential. The Insurance Company will not be held responsible for loss or damage, regardless of whether the Insurance Company was aware of the occurrence of such damages or whether it should have been aware of the possibility of its occurrence. The Insurance Company will not be held responsible for the form and content of information obtained through links that are not owned by the Insurance Company.

7. Changes to the Terms and Conditions of Use The Insurance Company reserves the right to change the Terms and Conditions of Use at any time. The currently valid version of the Terms and Conditions of Use will be available on the Insurance Company’s website and they need to be confirmed whenever a change is made.

Help and contact

Usage demonstration Frequently asked questions Contact us Agent request