Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

Splošni pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in

spletnega/mobilnega poslovanja pri

Zavarovalnici Triglav, d.d.

 

 

Kazalo:

I.             ELEKTRONSKO POSLOVANJE

II.            VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

III.           OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

IV.          DODATNA DOLOČILA GLEDE VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN VARSTVA POTROŠNIKOV

V.           KONČNA DOLOČILA

 

I. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 

1. Uvodna določila

1.1   S splošnimi pogoji uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav, d. d. (v nadaljevanju: splošni pogoji) Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav) določa obveznosti, pravice in pogoje uporabe digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja pri Zavarovalnici Triglav.

1.2   Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije in kakršnekoli druge spremembe digitalne poslovalnice i.triglav, spletnega/mobilnega poslovanja ter drugih povezanih digitalnih rešitev pri Zavarovalnici Triglav.

1.3   Posameznik z registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav ali s spletnim/mobilnim poslovanjem potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

1.4   Ti splošni pogoji zavezujejo vse uporabnike digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja in so uporabnikom na voljo na spletnih straneh www.triglav.si.

1.5   Uporabo digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja poleg teh splošnih pogojev urejajo tudi drugi pogoji in dokumenti, ki se nanašajo na zavarovanja in so dostopna v okviru ali preko uporabe digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja.

1.6   Ti splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za mobilno aplikacijo Triglav Asistenca, ki si jo uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin, če ni z drugimi pogoji uporabe, ki urejajo takšne aplikacije Zavarovalnice Triglav, določeno drugače. Ti splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za mobilno aplikacijo Triglav Zdravje, za katero veljajo še dodatni pogoji uporabe.

2. Opredelitev pojmov

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

·         Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav je lahko polnoletna in poslovno sposobna fizična oseba, ki se registrira v navedeni poslovalnici in je obstoječa ali potencialna stranka Zavarovalnice Triglav in/ali odvisnih družb Skupine Triglav, in sicer: Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d. d. in/ali Triglav, Pokojninske družbe, d. d. in/ali družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (v nadaljevanju: odvisne družbe Skupine Triglav);

·         Uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je lahko polnoletna in poslovno sposobna fizična oseba, ki uporablja spletne in/ali mobilne aplikacije družb Skupine Triglav za vpogled, sklepanje, podaljšanje zavarovanj in prijavo škode, če je tako prevideno za posamezen produkt;

·         Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča uporabniku, ki ima sklenjeno ali namerava skleniti pogodbo o zavarovanju pri Zavarovalnici Triglav oziroma Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d. d., Triglav, Pokojninski družbi, d. d., nastavitve osebnega profila, pregled podatkov in sklenjenih zavarovanj na enem mestu, pregled in prijavo škod, pregled privarčevanih sredstev, sklenitev in podaljšanje zavarovanja, plačilo premije, vložitev vloge (npr. za spremembo podatkov, v zvezi s škodo, o izpolnjevanju različnih kriterijev ipd.), pregled poslanih in prejetih sporočil, možnost nastavitve obveščanja ali iskanje dokumentov v zvezi s posamezno zavarovalno polico. V okviru strani »Upravljanje premoženja« ima uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav možnost pregleda svojega portfelja neposrednih naložb v investicijskih skladih v upravljanju družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ima pregled nad ugodnostmi kot so Triglav komplet, seznam bonov in informacij glede aktualnih prodajnih akcij;

·         Mobilna digitalna poslovalnica i.triglav uporabniku omogoča podobne funkcionalnosti kot spletna poslovalnica i.triglav;

·         Triglav Asistenca je mobilna aplikacija, ki uporabnikom omogoča hitro in enostavno prijavo potrebe po asistenci oziroma nastale škode ter spremljanje statusa prijav. Uporabnik mobilne aplikacije Triglav Asistenca je lahko uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega poslovanja v delu glede prijave škode in spremljanja statusa prijav;

·         Spletno/mobilno poslovanje je sklepanje, sprememba, podaljšanje zavarovalnih pogodb, prijava škode ali izvajanje drugega poslovanja preko spletne strani ali mobilnih aplikacij Zavarovalnice Triglav ali drugih družb Skupine Triglav iz teh pogojev ter digitalne poslovalnice i.triglav;

·         Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;

·         Registracija je postopek, namenjen preverjanju istovetnosti uporabnika, in je skupaj z avtentikacijo pogoj za uporabo digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja;

·         Avtentikacija je postopek preverjanja identitete, ki sledi postopku registracije v digitalno poslovalnico i.triglav;

·         Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki iz 5.2 točke teh splošnih pogojev že vpisani v digitalno poslovalnico i.triglav, ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav oz. uporabnika spletnega/mobilnega poslovanja. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav pa si ga lahko naknadno po želji spremeni;

·         Kvalificirano digitalno potrdilo je digitalno potrdilo, ki izpolnjuje zahteve zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis in ki ga izdaja overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami istega zakona. Izraz digitalno potrdilo v nadaljevanju zajema tudi kvalificirana digitalna potrdila. Pri dodajanju kvalificiranega digitalnega potrdila se zahtevajo potrdila slovenskih izdajateljev (SIGEN.CA, Halcom CA, AC NLB, Pošta@CA);

·         ePero®START je storitev zunanjega ponudnika Setcce, družba za e-poslovanje, d.o.o., Tehnološki park 21, Ljubljana, matična številka: 1594389000 (v nadaljevanju: Setcce), ki Zavarovalnici Triglav zagotavlja platformo za oddaljeno elektronsko podpisovanje in temelji na centralnem podpisovanju, dostopnem preko storitve v oblaku ter je dosegljiva z vsako napravo, povezano v splet;

·         Spletna ali mobilne trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

·         Spletna stran Zavarovalnice Triglav je www.triglav.si.

3. Razmejitev odgovornosti

3.1   Osebna izkaznica Zavarovalnice Triglav:

Firma: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Naslov: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV: SI 80040306

Matična številka: 5063345

Osnovni kapital: 73.701.391,79 EUR

Telefonska številka: 080 555 555

E-naslov: info@triglav.si

Spletna stran: www.triglav.si

Zavarovalnica Triglav, d.d., je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. Vl. 1/10687/00.

Nadzor nad poslovanjem Zavarovalnice Triglav izvaja Agencija za zavarovalni nadzor.

3.2   Zavarovalnica Triglav si bo prizadevala za:

·         nemoteno delovanje digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja,

·         vzpostavitev čimprejšnjega delovanja digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, če bi prišlo do izpada ali nedelovanja le-teh,

·         za točno ter pravočasno objavo podatkov na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

3.3   Zavarovalnica Triglav oz. odvisne družbe Skupine Triglav ne prevzemajo nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, hkrati pa si Zavarovalnica Triglav pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti Zavarovalnice Triglav za škodo, ki jo Zavarovalnica Triglav povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

3.4   Dostopnost posameznih vsebin in/ali vsebina digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja ter stopnja njihove interaktivnosti je odvisna tudi od načina dostopa.

3.5   Zavarovalnica Triglav samostojno določa ponudbo storitev in pogoje izvajanja storitev ter vse ostalo v zvezi s spletnimi mesti in mobilnimi aplikacijami.

3.6   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja vse storitve uporablja na lastno odgovornost. Niti Zavarovalnica Triglav niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v digitalni poslovalnici i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ni zavaroval uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz navedenih aplikacij ter ohranil njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti Zavarovalnice Triglav veljajo ne glede na to, ali je bila Zavarovalnica Triglav seznanjena z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Zavarovalnica Triglav tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last Zavarovalnice Triglav.

3.7   Zavarovalnica Triglav oz. odvisne družbe Skupine Triglav ne odgovarjajo za nobeno informacijo, ki jo napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije sam uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo uporabniku ali tretjim osebam.

 

4. Prenos mobilne digitalne poslovalnice i.triglav in tehnične zahteve

 

4.1   Uporabnik lahko digitalno poslovalnico i.triglav, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine Apple iOS: App Store ali Google Android: Google Play.

4.2   Uporaba digitalne poslovalnice i.triglav je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati morebitni prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za paketni prenos podatkov iz tujine preko signala GSM/UMTS/LTE.

4.3   Mobilna digitalna poslovalnica i.triglav deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

4.4   Za dostop do polne funkcionalnosti mobilne digitalne poslovalnice i.triglav je potrebna prijava, kot to določa 5. točka teh splošnih pogojev.

 

5. Registracija, avtentikacija in prijava v digitalno poslovalnico i.triglav

 

5.1   Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v digitalni poslovalnici i.triglav uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

5.2   Pred prvo uporabo digitalne poslovalnice i.triglav se je potrebno registrirati z vpisom naslednjih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov (uporabniško ime) in geslo. Na navedeni elektronski naslov Zavarovalnica Triglav pošlje potrditveno sporočilo, s čimer se ustvari profil uporabnika v digitalni poslovalnici i.triglav. Registracijski proces vključuje tudi avtentikacijo, s katero se zavarovalne police uporabnika i.triglav prenesejo v njegov uporabniški račun.

5.3   Do digitalne poslovalnice i.triglav je mogoče dostopati preko spletnih strani naslednjih družb:

·         Zavarovalnice Triglav preko spletne strani Zavarovalnice Triglav, https://www.triglav.si

·         in odvisnih družb Skupine Triglav preko naslednjih spletnih strani:

Ø  Triglav, pokojninska družba, d. d., https://www.triglavpokojnine.si,

Ø  Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., http://www.triglavzdravje.si/,

Ø  Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., https://www.triglavskladi.si/.

5.4   Avtentikacija oz. identifikacija se lahko izvede na naslednje načine:

·         z video identifikacijo, za katero veljajo posebni splošni pogoji in s katerimi se oseba, ki izvaja registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav, seznani in jih sprejme pred postopkom izvedbe video identifikacije,

·         z enkratno registracijsko kodo, ki jo Zavarovalnica Triglav pošlje po pošti v skladu s točko 6.4. teh splošnih pogojev,

·         ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom,

·         preko QR kode, vsebovane na dopisu Zavarovalnice Triglav, naslovljenim na posameznika, preko katere z vnosom potrditvene kode, ki jo prejme na e-naslov, ki ga vpiše, dostopi do elektronske forme, v katero vnese podatek o svojem e-naslovu in davčni številki,

·       v fizičnem stiku s predstavnikom zavarovalnice, pri katerem ta preveri istovetnost stranke z vpogledom v podatke v osebnem identifikacijskem dokumentu, ki vsebuje fotografijo, in dodatno preveri pravilnost kontaktnih podatkov (e-naslova in telefonske številke), potrebnih za dvostopenjsko avtentikacijo, ki vključuje posredovanje elektronskega in SMS sporočila z OTP kodo na e-naslov in številko mobilnega telefona stranke.

5.5   Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav je uspešno zaključena s potrditvijo elektronskega naslova preko spletne povezave, ki je poslana na elektronski naslov osebe, ki se prijavlja v digitalno poslovalnico i.triglav in s sprejemom teh splošnih pogojev.

5.6   Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav uporablja svoje uporabniško ime in potrjeno geslo. Digitalno poslovalnico i.triglav in spletno/mobilno poslovanje lahko uporablja izključno v skladu z nameni, predvidenimi v teh splošnih pogojih. Potrditev splošnih pogojev je potrebna ob prvi prijavi in ob vsaki nadaljnji prijavi, če so se splošni pogoji spremenili od zadnje potrditve dalje.

5.7   Zavarovalnica Triglav si pridržuje pravico do prenehanja zagotavljanja dostopa do digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ali njene posamezne funkcije, ne da uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja o tem vnaprej obvesti.

5.8   Obvezni podatki za registracijo pred prvo uporabo digitalne poslovalnice i.triglav in za prijavo v digitalno poslovalnico i.triglav so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom digitalne poslovalnice i.triglav. V primeru, da uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ne želi posredovati podatkov iz točke 5.2 ali 5.3 teh splošnih pogojev, ne bo mogel uspešno dokončati registracije ali prijave in posledično ne bo mogel uporabljati digitalne poslovalnice i.triglav.

 

6. Način prijave zavarovalne police v digitalno poslovalnico i.triglav

 

6.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav lahko svoje zavarovalne police pregleduje in v določenem obsegu z njimi upravlja, če je registriran v digitalno poslovalnico i.triglav in ima na policah vlogo zavarovalca. Pri premoženjskih zavarovanjih ima uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav enake pravice tudi kot plačnik zavarovanja.

6.2   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav lahko pregleduje tudi police, na katerih ima vlogo zavarovalca otrok, in vlaga zahtevke, če je zakoniti zastopnik otroka, za kar poda pisno izjavo. Dostop zakonitemu zastopniku otroka se omogoči s primerjavo davčne številke ob prijavi in davčne številke na polici ter ob uspešni identifikaciji z digitalnim potrdilom ali osebno številko (PIN).

6.3   Pri policah zdravstvenih zavarovanj je dodaten identifikacijski kriterij številka kartice zdravstvenega zavarovanja.

6.4   Zavarovalno polico mora uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav vpisati v rubriko ob avtentikaciji, nato pa se lahko odloči za prijavo z video identifikacijo, s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z enkratno registracijsko kodo ali za postopek preverjanja istovetnosti v fizičnem stiku s predstavnikom zavarovalnice, z dvostopenjsko avtentikacijo v skladu z zadnjo alinejo točke 5.4. teh splošnih pogojev. Če z enkratno registracijsko kodo uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav še ne razpolaga, to označi v postopku dodajanja police. Ob tem mora vnesti davčno številko. Zavarovalnica Triglav osebno številko pošlje s priporočeno pošto na naslov zavarovalca oziroma plačnika, ki je naveden na zavarovalni polici. Uporabnik vnese enkratno registracijsko kodo v vnosno okno, ki se pojavi po uspešno izvedeni prijavi v digitalno poslovalnico i.triglav. Ob naslednjih prijavah v digitalno poslovalnico i.triglav zadostujeta samo uporabniško ime in geslo.

 

7. Spreminjanje podatkov

 

7.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oz. uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja ne more sam spreminjati podatkov o sklenjenem zavarovanju. Ne glede na navedeno, lahko spreminja tiste podatke, pri katerih je v digitalni poslovalnici i.triglav navedena možnost »Uredi«, vse ostale podatke pa lahko spreminja ob sporočanju sprememb svojih podatkov Zavarovalnici Triglav na kontaktne naslove iz 8.2 točke teh splošnih pogojev ali preko elektronskih vlog, ki jih uporabnik med oddajo elektronsko podpiše.

7.2   Vsi podatki v digitalni poslovalnici i.triglav so zgolj informativne narave in ne pomenijo dokaza o sklenjenem zavarovanju ali o njegovi vsebini, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz sklenjenega zavarovanja. Privzeta vsebina digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja so tudi vsebine trženjske narave in so namenjene informiranju uporabnikov po teh splošnih pogojih o novostih glede produktov in storitev zavarovalnice in drugih, zgoraj navedenih odvisnih družb Skupine Triglav.

 

8. Prenehanje uporabe digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja in izbris uporabniškega računa

 

8.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja lahko kadarkoli preneha z uporabo digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja.

8.2   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, ki želi izbrisati svoj uporabniški račun, to pisno sporoči Zavarovalnici Triglav na e-naslov info@triglav.si ali po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Izbris uporabniškega računa v skladu z določili te točke ne pomeni preklica morebitnih podanih soglasij za elektronsko obveščanje v zvezi s sklenjenimi zavarovanji, ki jih je posameznik podal Zavarovalnici Triglav v skladu z Zakonom o zavarovalništvu. To pomeni, da se vsa obvestila, poslana v elektronski poštni predal, ki ga je podal uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oz. spletnega/mobilnega poslovanja, štejejo za vročena. Ne glede na navedeno lahko posameznik kadarkoli umakne svoje soglasje za elektronsko obveščanje tako, da to sporoči na e-naslov info@triglav.si ali po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

8.3   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, ki nima sklenjene več nobene aktivne oz. veljavne pogodbe z družbami Skupine Triglav, ima lahko še naprej veljaven uporabniški račun v digitalni poslovalnici i.triglav, ki mu v okviru Arhiva omogoča dostop do preteklih pogodb in z njimi povezanih dokumentov za obdobje 5 let od prenehanja veljavnosti pogodbe.

 

9. Spletno/mobilno poslovanje

 

9.1   Kadar se uporabnik odloči za spletno/mobilno poslovanje preko spletne strani Zavarovalnice Triglav, lahko svoje podatke vnaša sam ali pa, v primeru, da je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav izbere možnost, da se podatki, ki se nanašajo nanj in izhajajo iz sklenjenih zavarovanj z Zavarovalnico Triglav, in/ali Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d. d., in/ali Triglav, pokojninsko družbo, d. d., pred-napolnijo iz njegovega uporabniškega profila digitalne poslovalnice i.triglav.

9.2   V primeru spletnega/mobilnega poslovanja se uporablja oddaljeno elektronsko podpisovanje dokumentacije ter elektronsko vročanje le-te. Zavarovalnica Triglav za oddaljeno elektronsko podpisovanje uporablja storitev ePero®START zunanjega ponudnika Setcce, s katerim ima Zavarovalnica Triglav sklenjeno ustrezno pogodbo o sodelovanju in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Zunanji ponudnik Setcce je ponudnik storitev zaupanja v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES; in sicer za kvalificirano storitev potrjevanja veljavnosti kvalificiranega elektronskega podpisa in kvalificiranega elektronskega žiga.

9.3   Pri spletnem/mobilnem poslovanju se dokumenti elektronsko podpišejo s klikom na označeno polje za podpis, pri čemer se na podlagi predhodno izvedene avtentikacije iz točke 5.4 teh pogojev na dokument doda elektronski žig pravne osebe. Osebni podatki uporabnika, ki so vsebovani v zavarovalni dokumentaciji, ki je predmet pregleda in podpisa, se v času izvajanja elektronskega podpisovanja z navedeno storitvijo, in sicer za potrebe prikaza podatkov na podpisni dokumentaciji in izvedbe elektronskega podpisa dokumentacije, največ do 24 ur nahajajo v oblaku na infrastrukturi pogodbenega partnerja Zavarovalnice Triglav, Setcce. Po zaključku podpisnega postopka se elektronsko podpisani dokumenti vrnejo v informacijski sistem Zavarovalnice Triglav ter izbrišejo pri navedenem pogodbenem partnerju. Klik na označeno polje za podpis in opisana obdelava osebnih podatkov sta pogoj za nadaljevanje postopka spletnega/mobilnega poslovanja ter uspešen in pravno veljaven oz. zavezujoč elektronski podpis dokumentacije. Če se uporabnik ne strinja z načinom elektronskega podpisovanja dokumentacije, predstavljenim v tej točki splošnih pogojev, lahko zavarovalno dokumentacijo podpiše na drug (npr. oseben) način.

9.4   Spletno/mobilno poslovanje se zaključi z elektronskim podpisovanjem dokumentacije in/ali izvedbo plačila pri spletnem sklepanju ali podaljšanju zavarovanja in pošiljanjem zavarovalne dokumentacije.

9.5   Ob spletnem/mobilnem poslovanju se je uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja dolžan seznaniti s temi splošnimi pogoji in jih sprejeti.

 

10. Varovanje zaupnosti in prijava nepooblaščene uporabe

 

10.1    Zavarovalnica Triglav vse podatke, ki jih prejme ob registraciji v digitalni poslovalnici i.triglav, spletnem/mobilnem poslovanju ali neposredno ob njihovi uporabi, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba.

10.2    Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav oz. uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je dolžan varovati zaupnost svojega gesla, uporabniškega imena in morebitne druge podatke za identifikacijo. V primeru ugotovljene nepooblaščene uporabe je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav nemudoma dolžan, preko rubrike »Pišite nam« ali na e-naslov info@triglav.si , vložiti zahtevek za izbris svojega uporabniškega računa. V zahtevku navede svoje identifikacijske podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu Zavarovalnica Triglav uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav omogoči ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

 

II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

 

1.1   Zavarovalnica Triglav je upravljavec osebnih podatkov, ki osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugimi predpisi, ki vsebujejo določbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

1.2  Podatki o upravljavcu so navedeni v točki 3.1 I. poglavja teh splošnih pogojev.

1.3  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko naslova Zavarovalnica Triglav, d. d, Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana ali na e-naslovu dpo@triglav.si.

 

2. Vrste osebnih podatkov, podlage in nameni obdelave osebnih podatkov

 

2.1 V zvezi z uporabniki digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja se obdelujejo naslednje kategorije podatkov, ki jih posreduje uporabnik:

 

Ø  podatki v osebnem profilu digitalne poslovalnice i.triglav, kadar uporabnik v skladu s temi splošnimi pogoji izvede postopke registracije in avtentikacije:

o    podatki s police, ki izhajajo iz sklenjene zavarovalne pogodbe (vrsta zavarovanja, začetek zavarovanja, trajanje zavarovanja, zavarovalna premija in zapadlost premije, zavarovani predmet in zavarovalno kritje, ime in priimek zavarovalnega zastopnika, ki je sklepal polico, ime in priimek strank na polici (zavarovalca, zavarovanca, uporabnika, upravičenca, plačnika), zavarovalna vsota, datum plačila, znesek plačila, sorodstveno razmerje z nosilcem zavarovanja),

o    podatki o digitalnem kvalificiranem potrdilu,

o    podatki o imenu, priimku, naslovu prebivališča, e-naslovu, št. mobilnega telefona, davčni št., vrsti ter številki in veljavnosti osebnega dokumenta,

o    podatki o škodah (zavarovalna polica, št. škodnega spisa, datum nastanka, datum prijave, status, datum izplačila, višina izplačila),

o    podatki o zahtevkih uporabnika digitalne poslovalnice i.triglav (seznam oddanih zahtevkov, datum, pošiljatelj, vsebina),

o    podatki o Triglav kompletu (številka Triglav kompleta, število zavarovanj, višina popusta),

o    podatki o uporabi i.triglava (e-naslov, čas registracije, čas zadnje prijave, čas neuspešne prijave) ter

o    drugi neobvezni podatki, kadar jih uporabnik prostovoljno vnese v spletno poslovalnico i.triglav;

Ø  podatki v zvezi s spletnim/mobilnim poslovanjem. Skladno z določilom zakona, ki ureja zavarovalništvo za izvajanje v zakonu opredeljenih namenov pri sklepanju nekaterih zavarovanj, je zavarovalnica skladno s predpisi s področja zavarovalništva dolžna obdelovati tudi zdravstvene podatke (npr. podatke o zdravstvenem stanju). Te podatke pridobi neposredno s pomočjo zdravstvenega vprašalnika. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov na področju zavarovalništva so dosegljive tukaj;

Ø  podatki v zvezi s prijavo škode in spremljanjem prijav oz. zahtevkov za povračilo stroškov pri spletnem/mobilnem poslovanju, kakor tudi pri uporabi mobilne aplikacije Triglav Asistenca (zavarovalna vrsta, fotografija primera) ali Triglav Zdravje (zavarovalna vrsta, fotografija primera oz. računa);

Ø  podatki o portfelju, če je posameznik tudi neposredni vlagatelj v investicijskih skladih v upravljanju družbe Triglav Skladi d.o.o.

2.2 V povezavi z obiskom spletne strani se obdelujejo tudi podatki o spletnih dostopih (IP naslov, informacija o obiskanih straneh in izvedenih akcijah v času trajanja obiska, informacije o napravi, informacije o brskalniku, informacije o operacijskem sistemu, informacije o času in trajanju obiska), s katerimi Zavarovalnica Triglav zasleduje naslednje namene: sklepanje zavarovalnih polic in prijava škode, spremljanje delovanja in analitika spletne strani Zavarovalnice Triglav, razvoj, vzdrževanje in odprava napak infrastrukturne in programske podpore za potrebe uporabe in delovanja spletnih/mobilnih aplikacij in zagotavljanje delovanja digitalne poslovalnice i.triglav.

2.3 Obdelava podatkov se na podlagi registracije v digitalno poslovalnico i.triglav in sprejemu teh splošnih pogojev izvaja na podlagi pogodbe (točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov). Namen obdelave je prikaz osebnih podatkov v digitalni poslovalnici i.triglav. Registracija v digitalni poslovalnici i.triglav njenemu uporabniku omogoča spremljanje točnosti in pravilnosti podatkov, napolnitev podatkov ob sklenitvi zavarovanja preko spleta, oddajanje vlog (npr. sprememba podatkov), prijavo škodnega primera, komunikacijo z Zavarovalnico Triglav ter drugimi družbami Skupine Triglav, skladno s temi pogoji, in urejanje osebnih podatkov in možnost nastavitve načina obveščanja v zvezi s sklenjeno pogodbo oz. pogodbami.

2.4 Obdelava podatkov, namenjena spletnemu/mobilnemu poslovanju, to je sklepanju, izvajanju in izpolnitvi zavarovalnih pogodb (npr. spletna prijava škode ali prijava škode preko mobilne aplikacije Triglav Asistenca ali Triglav Zdravje) za različne zavarovalne produkte, za katere Zavarovalnica Triglav ali odvisna družba Skupine Triglav ponuja sklenitev ali podaljšanje zavarovanja preko spleta, se izvaja na podlagi pogodbe (točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov).

2.5 Obdelava podatkov se izvaja tudi na podlagi legitimnih interesov Zavarovalnice Triglav (točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov):

·         izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice za enostavno, učinkovito in varno poslovanje;

·         tehnično vzdrževanje digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja zaradi zagotavljanja varnosti spletne strani Zavarovalnice Triglav in aplikacij, ki jih urejajo ti splošni pogoji, ter z namenom preprečevanja zlorab;

·         spremljanje delovanja in analitika spletne strani Zavarovalnice Triglav;

·         pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam Zavarovalnice Triglav in/ali uporabnikom digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar se za to uporabi ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe ipd.).

2.6 Osebne podatke za določene namene uporabe Zavarovalnica Triglav obdeluje samo na podlagi privolitve posameznika (točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu o podatkov), in sicer za segmentirano (neposredno) trženje, vključno s profiliranjem, ki ga izvaja za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev odvisnih družb Skupine Triglav, ali/in za posredovanje osebnih podatkov odvisnim družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem spadajo Zavarovalnica Triglav, d. d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Triglav, pokojninska družba, d. d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. – popolni seznam družb je dostopen na spletni strani Skupine Triglav, www.triglav.eu) za namen priprave prilagojenih ponudb njihovih lastnih produktov in storitev.

2.7 V primeru, da posameznik poda privolitev za segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila Zavarovalnici Triglav, lahko slednja obdeluje naslednje podatke v zvezi z njim:

Ø  ime, priimek, naslov, davčno številko, rojstni datum, e-naslov, telefonsko številko, mobilno telefonsko številko, če jih posameznik poda. Skladno z Zakonom o zavarovalništvu sme Zavarovalnica Triglav za namene trženja obdelovati tudi podatek o spolu. Dodatno lahko za namene trženja na podlagi privolitve obdeluje tudi podatke o starosti in/ali obsegu zavarovanosti in/ali trajanju zavarovanja, da se zagotovi, da v skladu z zahtevami Zakona o zavarovalništvu v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov glede na vrsto zavarovalnega produkta, ki ga trži zavarovalnica, upoštevane zahteve in potrebe strank Zavarovalnice Triglav;

Ø  če posameznik poda privolitev za pošiljanje podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami, lahko Zavarovalnica Triglav le-tem posreduje naslednje podatke v zvezi z njim: ime, priimek, naslov, davčna številka, rojstni datum, e-naslov, telefonska številka, mobilna telefonska številka in dodatno še podatek o spolu.

2.8 V zvezi z obdelavo podatkov v povezavi z videoidentifikacijo se soglasje za obdelavo zahteva skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva, izdanim na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - ZPPDFT-1.

 

3.       Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

 

3.1   Osebne podatke iz aplikacij, ki jih urejajo ti splošni pogoji, lahko v imenu in za račun Zavarovalnice Triglav ter po njenih pisnih navodilih obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Zavarovalnice Triglav, s katerimi ima Zavarovalnica Triglav sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Prav tako se lahko osebni podatki iz aplikacije razkrijejo nadzornim organom v okviru konkretnega postopka, ki ga vodijo, ter drugim uporabnikom, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk zavarovalnice, je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si.

3.2   Zavarovalnica Triglav, d. d., pri spletnem/mobilnem poslovanju v okviru spletne poslovalnice i.triglav sodeluje in osebne podatke obdeluje z naslednjimi skupnimi upravljavci oz. odvisnimi družbami Skupine Triglav:

·         Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.

·         Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.

·         Triglav, Pokojninska družba, d. d.

Zavarovalnica Triglav ima z navedenimi družbami urejeno skupno upravljanje osebnih podatkov, na podlagi katerega je ob kreiranju uporabniškega računa v spletni poslovalnici i.triglav možen prikaz osebnih podatkov iz pogodb, ki jih je uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav sklenil s katerokoli izmed navedenih družb. Na takšen način Zavarovalnica Triglav in navedene odvisne družbe Skupine Triglav skupaj na enem mestu uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja omogočajo vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.

3.3   Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča preusmeritev na spletno sklepanje zdravstvenih zavarovanj, ki poteka na spletnem mestu http://www.triglavzdravje.si, ki ga kot samostojni upravljavec upravlja družba Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d. d.

3.4   Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča preusmeritev na spletno sklepanje pristopa k Triglav vzajemnim skladom, ki poteka na spletnem mestu https://mojracun.triglavskladi.si/#/, ki ga kot samostojni upravljavec upravlja družba Triglav Skladi, d.o.o.

3.5   V skladu s skupnim dogovorom med Zavarovalnico Triglav in zgoraj navedenimi odvisnimi družbami Skupine Triglav so kontaktne točke v zvezi s skupnim upravljanjem podatkov navedene v točki 3.1 I. poglavja teh splošnih pogojev in točki 1.3 tega poglavja splošnih pogojev. Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav se lahko na navedene kontaktne točke obrne tudi v zvezi z morebitnimi vprašanji glede skupnega upravljavstva digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja.

3.6   Ne glede na navedeno v tej točki so zgoraj navedene odvisne družbe Skupine Triglav samostojni upravljavci osebnih podatkov, ki jih obdelujejo na podlagi in v zvezi s sklenjenimi zavarovalnimi ali drugimi poslovnimi pogodbami s svojimi strankami. Po sprejemu teh splošnih pogojev, se uporabniku digitalne poslovalnice i.triglav omogoči uporabo slednje ter med drugim tudi pregled osebnih podatkov, ki jih je ali jih bo podala pri poslovanju z Zavarovalnico Triglav ali katero od odvisnih družb Skupine Triglav.

 

4.       Rok hrambe podatkov

 

4.1   Digitalna poslovalnica i.triglav omogoča dostop do podatkov še 10 let po prenehanju uporabe oz. 10 let po zadnji prijavi. Osebni podatki, pridobljeni pri spletnem/mobilnem poslovanju se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo in politikami zasebnosti družb Skupine Triglav iz 3. poglavja teh splošnih pogojev.

 

5.       Sprejemanje odločitev z avtomatiziranimi sredstvi

 

5.1   Zavarovalnica Triglav na podlagi teh splošnih pogojev ne sprejema odločitev, ki bi temeljile zgolj na avtomatizirani obdelavi podatkov in bi vključevale profiliranje ter imele pravne ali njim podobne učinke za uporabnike.

 

6.       Obveznost zagotavljanja podatkov

 

6.1   V primeru, da posameznik ne sprejme teh ali spremenjenih splošnih pogojev, digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletnega/mobilnega poslovanja ne more več uporabljati. Za ponovno uporabo mora posameznik potrditi zadnje veljavne splošne pogoje. Ne glede na navedeno se posamezniku, ki ne želi obdelave na način, določen s temi splošnimi pogoji, sklepanje, podaljšanje zavarovanj in prijava škode zagotovi na druge načine, ki so običajne za poslovanje s strankami v Zavarovalnici Triglav oziroma odvisnih družb Skupine Triglav.

6.2   Pri spletnem/mobilnem poslovanju je dolžan uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja Zavarovalnici Triglav za uspešno sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti podati svoje podatke oz. tiste podatke, ki jih mora Zavarovalnica Triglav zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi s področja zavarovalništva, med katere lahko spadajo tudi zdravstveni podatki, ki jih Zavarovalnica Triglav pridobi z zdravstvenim vprašalnikom.

6.3   Uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja je seznanjen, da je Zavarovalnica Triglav v zvezi z spletnimi zavarovalnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, dolžna izvesti ugotavljanje in preverjanje istovetnost in izvesti postopke posodabljanja njenih osebnih podatkov stranke v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo iz področja preprečevanja pranje denarja in financiranja terorizma.

 

7.       Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 

7.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali privolitve-preklici@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

7.2   Kadar se pojavi upravičen dvom v zvezi z istovetnostjo tistega, ki poda zahtevo za uveljavljanje katere od njegovih pravic, lahko Zavarovalnica Triglav od takšnega posameznika zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev istovetnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki iz zahteve. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Zavarovalnica Triglav zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

7.3   V primeru morebitnih vprašanj ali v zvezi z uveljavljanjem pravic iz tega poglavja splošnih pogojev se lahko posameznik kadarkoli obrne tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: dpo@triglav.si.

7.4   Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

7.5   Več informacij o varstvu osebnih podatkov Zavarovalnica Triglav zagotavlja v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

 

8. Piškotki

 

8.1   Zavarovalnica Triglav kot upravljavec digitalne poslovalnice i.triglav in spletnega/mobilnega poslovanja uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnikov po teh splošnih pogojih lastne sejne piškotke. Seznam piškotkov, ki jih uporablja digitalna poslovalnica i.triglav in spletno/mobilno poslovanje, ter več informacij glede piškotkov, lahko preberete tukaj.

 

III. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

 

1.1   Uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav in/ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonito ali tem splošnim pogojem nasprotujoče namene. Digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil navedenim aplikacijam Zavarovalnice Triglav, Zavarovalnici Triglav in drugim strankam Zavarovalnice Triglav ali družb Skupine Triglav.

1.2   Pri posredovanju kakršnihkoli podatkov in informacij pri uporabi digitalne poslovalnice i.triglav in/ali spletne/mobilne poslovalnice uporabnik teh Zavarovalnici Triglav jamči, da so te resnične in točne, ter da je, v primeru, da podaja informacije v obliki dokumentov (npr. fotografije škodnega primera), imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z njimi.

 

 

IV. DODATNA DOLOČILA GLEDE VARSTVA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE IN VARSTVA POTROŠNIKOV

 

1. Pravice intelektualne lastnine

 

1.1 Vsi podatki, podobe ter druge informacije na spletni strani Zavarovalnice Triglav in v digitalni poslovalnici i.triglav so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

1.2 S prenosom mobilne digitalne poslovalnice i.triglav oz. registracijo v digitalno poslovalnico i.triglav uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz te točke velja zgolj za nekomercialne namene. Zavarovalnica Triglav na uporabnike digitalne poslovalnice i.triglav in uporabnike spletnega/mobilnega poslovanja ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa uporabniku ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu Zavarovalnice Triglav. Uporabnik ne sme izdelovati kopij digitalne poslovalnice i.triglav, namestiti digitalne poslovalnice i.triglav na strežnik ali drugo platformo, dajati digitalne poslovalnice i.triglav v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje digitalne poslovalnice i.triglav.

 

2. Pogoji plačila, informativni izračuni in odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo

 

2.1 Pogoje plačila urejajo splošni pogoji posameznega zavarovanja.

2.2 Informativni izračun je informativne narave in upošteva pogoje Zavarovalnice Triglav in/ali odvisnih družb Skupine Triglav, veljavne na dan priprave izračuna, in ni zavezujoč.

2.3 Odstop od pogodb, sklenjenih na daljavo oz. v okviru spletnega/mobilnega poslovanja, urejajo splošni pogoji posameznega zavarovanja, ki ga je mogoče skleniti preko spleta.

 

3. Kodeksi ravnanja in njihova dostopnost

 

3.1 Zavarovalnica Triglav je sprejela Kodeks Skupine Triglav.

3.2 Zavarovalnica Triglav je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in podpisnica Zavarovalnega kodeksa.

 

4. Reševanje tehničnih težav

 

4.1 V primeru težav z delovanjem digitalne poslovalnice i.triglav ali spletnega/mobilnega poslovanja ali vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji lahko uporabnik kontaktira Zavarovalnico Triglav po telefonu na 080 555 555 ali po elektronski pošti na info@triglav.si.

 

5. Reševanje sporov

 

5.1 Morebitne spore bosta Zavarovalnica Triglav in uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja reševala sporazumno. V sporih, v katerih je tožen zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec stalno ali začasno prebivališče ali sedež.

5.2 Za spore v zvezi z zavarovalno pogodbo je poleg sodišča na podlagi posebnega sporazuma pristojna Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., e-naslov: arbitraza@triglav.si, tel. +386 1 47 47 547.

5.3 V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko potrošnik (uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav ali uporabnik spletnega/mobilnega poslovanja) vloži pobudo za rešitev spora z zavarovalnico tudi pri Slovenskem zavarovalnem združenju (mediacijski center), e-naslov: irps@zavzdruzenje.si, tel. +386 1 3009 381. Pobudo lahko vloži, če je predhodno vložil pritožbo pri Zavarovalnici Triglav, ki ji ni bilo ugodeno ali Zavarovalnica Triglav o pritožbi ni odločila v 30 dneh.

5.4 Za obravnavanje kršitev dobrih poslovnih običajev zavarovalnic je pristojen Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje pri Slovenskem zavarovalnem združenju.

5.5 Možnosti mirnega reševanja sporov v Zavarovalnici Triglav so predstavljene tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav: https://www.triglav.si/pritozbeni-postopek/.

 

V. KONČNA DOLOČILA

 

1.1 Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

1.2 Zavarovalnica Triglav si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani www.triglav.si. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem njihove objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače.

 

 

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Ljubljana, dne 01.06.2021

Pogoji uporabe aplikacij Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. Pogoji uporabe in sprejem pogojev uporabe aplikacij

 Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju zavarovalnica) vam omogoča, da na spletni strani triglav.si uporabljate naslednje spletne aplikacije: i.triglav, prijava škode in internetno sklepanje zavarovanj, ter mobilni aplikaciji: Triglav Asistenca in i.triglav (v nadaljevanju aplikacije). Uporaba aplikacij poteka preko programske opreme in spletnih strani zavarovalnice, urejajo pa jo ti splošni Pogoji uporabe (tudi: Pogoji uporabe), morebitni dodatni pogoji, ki veljajo za posamezno aplikacijo, ter druga pisna pojasnila, ki se nanašajo na aplikacije. V primeru razlik v določilih dodatnih pogojev in teh Pogojev uporabe veljajo določila dodatnih pogojev. Pogoji uporabe in morebitnidodatni pogoji so pravno zavezujoči, z njimi se morate seznaniti in jih sprejeti ob registraciji, ki je pogoj za uporabo aplikacij. Nato je potrebno sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo aplikacij. Pogoje uporabe lahko sprejmete in s tem uporabljate aplikacije samo, če ste polnoletni in vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

2. Registracija na triglav.si in uporaba aplikacij

 Za uporabo aplikacije se registrirate z vpisom naslednjih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov (uporabniško ime) in geslo. Na navedeni elektronski naslov vam bo zavarovalnica poslala potrditveno sporočilo. Registracija je uspešno zaključena s potrditvijo veljavnosti vašega elektronskega naslova. Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabite svoje uporabniško ime in potrjeno geslo. Aplikacije lahko uporabljate izključno v skladu z nameni, predvidenimi v Pogojih uporabe ali morebitnih dodatnih pogojih. Zavarovalnica si pridržuje pravico do prenehanja zagotavljanja dostopa do posamezne aplikacije ali njene posamezne funkcije, ne da bi vas o tem vnaprej obvestila. Z uporabo aplikacij lahko brez obvestila zavarovalnici kadarkoli prenehate. Če želite izbris svojega uporabniškega računa, to pisno sporočite zavarovalnici na e-naslov info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

3. Gesla in varovanje zaupnosti

 Zavarovalnica vse podatke, ki jih prejme ob vaši registraciji za uporabo aplikacij ali neposredno ob njihovi uporabi, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba. Tudi sami pa ste dolžni varovati zaupnost vašega gesla, uporabniškega imena in morebitnih drugih podatkov za identifikacijo. V primeru ugotovljene nepooblaščene uporabe prek rubrike Pišite nam ali na e-naslov info@triglav.si nemudoma vložite zahtevek za izbris vašega uporabniškega računa. V zahtevku navedite svoje identifikacijske podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu vam bo zavarovalnica omogočila ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

4. Varstvo osebnih podatkov

S pristopom k tem splošnim Pogojem uporabe lahko zavarovalnica obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja.

Spletne strani zavarovalnice in aplikacije uporabljajo tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi aplikacij in napravi, s katero dostopate do spletne strani (piškotki). Več informacij o piškotkih si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani triglav.si.

Zavarovalnica ob registraciji v posamezno aplikacijo oziroma s klikom na gumb “Potrdi”  od vas prejme naslednje podatke: ime, priimek, davčno številko, elektronski naslov in geslo.

 

Navedene osebne podatke zavarovalnica obdeluje za naslednje namene:

  • omogočanje dostopa do aplikacij in omogočanje njihove uporabe ter delovanja vseh funkcionalnosti;
  • pripravljanje vam prilagojenih ponudb produktov in storitev zavarovalnice in drugih družb Skupine Triglav, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem poleg zavarovalnice sodijo tudi Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., in Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu)  ter obveščanje o slednjih v aplikacijah ali na z vaše strani posredovan elektronski naslov;
  • zagotavljanje vodenja  točnih in ažurnih podatkov na način, da se bo v primeru dvoma slednje lahko preverilo neposredno z vpogledom v uradne evidence ter javne registre (npr. Centralni register prebivalstva).

Osebne podatke iz aplikacij lahko, v našem imenu in za naš račun ter po naših pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji zavarovalnice, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Prav tako se lahko osebni podatki iz aplikacije razkrijejo nadzornim organom v okviru konkretnega postopka, ki ga vodijo, ter drugim uporabnikom, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk zavarovalnice je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si.

Zavarovalnica vaše osebne podatke, pridobljene preko uporabe aplikacij, hrani ves čas vaše uporabe aplikacij in še 10 let po prenehanju uporabe.

V primeru, da posameznik, ki je uporabljal in/ali se je registriral za uporabo aplikacij, ne sprejme teh (spremenjenih) splošnih Pogojev uporabe, aplikacij ne more več uporabljati. V tem primeru bo zavarovalnica izbrisala oziroma anonimizirala vse podatke, ki jih je pridobila pred spremembo teh splošnih Pogojev uporabe.

Uporabnik aplikacij (tudi: posameznik) lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali privolitve-preklici@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.

5. Vsebina aplikacij 

Celotna vsebina aplikacij je last zavarovalnice in je lahko predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine.

6. Odgovornost zavarovalnice 

Vse aplikacije uporabljate na lastno odgovornost. Niti zavarovalnica niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v aplikacijah, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe aplikacij ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da niste zavarovali uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz aplikacij ter ohranili njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti zavarovalnice veljajo ne glede na to, ali je bila zavarovalnica seznanjena z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Zavarovalnica tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last zavarovalnice.

7. Spremembe splošnih Pogojev uporabe

 Zavarovalnica lahko splošne Pogoje uporabe kadarkoli spremeni. Aktualni splošni Pogoji uporabe bodo na voljo na spletni strani zavarovalnice in jih je potrebno ob vsaki spremembi potrditi.

Pomoč in kontakti

Predstavitev uporabe Pogosta vprašanja Pišite nam Naročilo zastopnika