Naložbeno zavarovanje z izbiro jamstva glavnice Svetovne gazele

Gibanje VEP sklada SVETOVNE GAZELEPonudba Naložbenega zavarovanja z izbiro jamstva glavnice SVETOVNE GAZELE je trajala do 31. 10. 2007.


Je prva oblika enkratnega naložbenega zavarovanja, kjer višino jamstva glavnice ob doživetju izbere zavarovalec sam. Zavarovanje združuje naložbo ter življenjsko zavarovanje z nezgodnim zavarovanjem za primer smrti zaradi nezgode. Naložba je vezana na gibanje vrednosti enot premoženja sklada zasebnega kapitala.


Ponudba Naložbenega zavarovanja z izbiro jamstva glavnice je trajala do 31. 10. 2007. Zavarovanje se je sklenilo za obdobje do 1. 11. 2017, in sicer tako, da zavarovalna doba ni krajša od 10-ih let.

ZAJAMČENI ZAVAROVALNI VSOTI

ZAJAMČENA ZAVAROVALNA VSOTA V PRIMERU SMRTI
V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se izplača zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti oziroma vrednost privarčevanega premoženja, če je le-ta višja. Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti znaša 110 % vplačane premije. Za izplačilo tega zneska jamči Zavarovalnica Triglav.

ZAVAROVALNA VSOTA V PRIMERU NEZGODNE SMRTI
V primeru smrti zaradi nezgode izplača zavarovalnica dodatno zavarovalno vsoto, ki je enaka višini enkratne plačane premije, vendar ne več kot 25.000 EUR oziroma največ 50.000 EUR, če je zavarovana oseba zavarovana po več zavarovalnih policah naložbenega zavarovanja Svetovne Gazele.

ZAVAROVALNA VSOTA OB DOŽIVETJU

Ob koncu zavarovalne dobe se izplača zavarovalna vsota, ki je enaka vrednosti privarčevanega premoženja na naložbenem računu. Pri tem Deutsche Bank jamči, da izplačilo ob izteku zavarovanja ne bo nižje od izbrane višine jamstva, ki jo izbere zavarovalec ob sklenitvi zavarovanja.
Donos Naložbeni pristop Skladi
Začetna vrednost enote premoženja sklada Svetovne Gazele je objavljena na spletnih straneh. Sredstva na naložbenem računu se vežejo na enote premoženja naložbenega produkta, ki ga Zavarovalnica Triglav ponuja v sodelovanju z upravljavcem Deutsche Bank. Sklad Svetovne Gazele predstavlja zunanjo referenčno vrednost, na podlagi katere se določi vrednost premoženja na naložbenem računu. Vrednost enote premoženja (VEP) je odvisna od vrednosti naložbe v izbrani sklad zasebnega kapitala DB Platinum IV Liquid Private Equity, v katerega nalaga sklad , in od izbrane višine jamstva.

Stanje na vašem naložbenem računu lahko vsak dan, 24 ur spremljate na: https://www.triglav.si/iTriglav/profil/prijava.

Naložbeno tveganje med trajanjem zavarovanja prevzema zavarovalec.

NALOŽBENI PRISTOP

V okviru Naložbenega zavarovanja z izbiro jamstva glavnice Svetovne Gazele lahko zavarovalec izbira med tremi višinami jamstva glavnice ob izteku zavarovanja:
  • 120 % čiste premije (z garancijo)
  • 100 % čiste premije (z garancijo)
  • brez jamstva glavnice (brez garancije)
Različne višine jamstva pomenijo različno višino pričakovanega donosa in tveganja. Pričakovana donosnost naložbenega zavarovanja z višjim jamstvom je v ugodnih ekonomskih razmerah nižja, kot je v primeru naložbenega zavarovanja z nižjim jamstvom.

Z GARANCIJO

  • Sredstva Naložbenega zavarovanja z izbranim 100 % ali 120 % jamstvom glavnice Svetovne Gazele se naložijo v donosne in hkrati bolj tvegane naložbe sklada zasebnega kapitala ter v varne obveznice.
  • Razmerje med zasebnimi in varnimi naložbami je odvisno od gibanja vrednosti tveganega dela naložb. Strategija nalaganja sredstev je določena tako, da se v času rasti več sredstev usmerja v rastoče naložbe.
  • V obdobjih rasti se v sklad usmeri celo do 160 % investiranih sredstev. To se doseže tako, da Deutsche Bank zagotovi dodatna sredstva v višini do 60 % vaših investiranih sredstev. Tako boste npr. z vašo investicijo v višini 100 enot v naložbi udeleženi z do 160 enotami. V obdobjih padanja vrednosti sklada zasebnega kapitala se sredstva preusmerijo v manj tvegane obveznice. S tem se doseže optimalno razmerje med donosnostjo in varnostjo. V vsakem primeru pa je izplačilo izbrane garancije ob koncu zavarovalne dobe zagotovljeno.

BREZ GARANCIJE

  • V primeru naložbenega zavarovanja brez jamstva glavnice se sredstva naložijo izključno v sklad zasebnega kapitala. Izpostavljenost do sklada z dodatnimi izposojenimi sredstvi, ki jih priskrbi banka, znaša od 100 % do 125 %.
  • Naložbeno zavarovanje brez jamstva glavnice je izpostavljeno podobnim naložbenim tveganjem kot naložba v bolj tvegane delniške vzajemne sklade.

SKLAD TVEGANEGA KAPITALA

Sklad tveganega kapitala DB Platinum IV Liquid Private Equity vlaga sredstva v delnice drugih skladov tveganega kapitala, ki so uvrščeni na borzo. Upravljavec sklada izbira iz celotnega nabora tovrstnih delnic, z aktivno naložbeno politiko pa poskuša ob znižanem naložbenem tveganju ustvarjati donose, višje od referenčnega indeksa likvidnih skladov tveganega kapitala.

Naložbeno tveganje se znižuje z veliko geografsko razpršenostjo naložb, razpršenostjo po načinih upravljanja tveganega kapitala in s stalnim nadzorom likvidnosti vloženih sredstev.

KAJ JE TVEGANI KAPITAL?

Tvegani kapital je naložba v mlada, obetajoča podjetja z visokim potencialom rasti, katerih delnice še niso uvrščene na borzo. Naložba je sklenjena z zasebnim dogovorom in ne na javnem trgu – borzi.

ZAKAJ VLAGATI V TVEGANI KAPITAL?

Upravljavec tveganega kapitala z naložbo v podjetju ne zagotovi le finančnih sredstev, ki podjetju omogočijo rast in razvoj, ampak prispeva tudi svoje voditeljske sposobnosti, izkušnje in kader. Z naložbo pridobi pomemben, navadno prevladujoč lastniški delež, ter s tem odločilen vpliv na oblikovanje in izvajanje nadaljnje strategije podjetja.

Kapital se nameni za raziskave in razvoj produktov, organiziranje prodajnih poti, širitve, prevzeme in odkupe. Dobiček tveganega kapitala upravljavec v naložbi uresniči s prodajo podjetja drugemu lastniku, največkrat konkurenci oz. z uvrstitvijo delnic podjetja na borzo.

Tvegani kapital pogosto sodeluje tudi pri prevzemih zrelih podjetij z uveljavljenimi produkti in bazo kupcev. Z boljšim vodenjem želi upravljavec zasebnega kapitala povečati produktivnost in dobičkonosnost podjetja ter s tem zvišati njegovo vrednost.