Kolektivno Prostovoljno pokojninsko zavarovanje

S kolektivnim PPZ pravna oseba poskrbi, da bodo njeni člani pridobili pravico do mesečne pokojninske rente, ki se jim bo izplačevala do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let.
 

Kdo lahko sklene kolektivno PPZ

Kolektivno PPZ sklene pravna oseba za svoje člane, starejše od 14 let, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Kolektivni pristop je možen samo, če k zavarovanju pristopi vsaj pet oseb.
 

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene tako, da začne veljati 1. v mesecu. V zavarovanje vplačujete do upokojitve oziroma najdlje do dopolnjenega 70. leta starosti.

Donosnost zavarovanja

Zavarovalnica Triglav jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške.

Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.
 

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača odkupna vrednost zavarovanja.
V primeru smrti zavarovanca v 10 letnem obdobju izplačevanja pokojninske rente, se bo renta izplačevala še naprej upravičencem, in sicer do poteka desetletnega obdobja.

V primeru smrti zavarovanca po poteku desetletnega obdobja izplačevanja pokojninske rente se izplačila prenehajo.

 

Vplačila premij Izplačila

Vplačila premij

Delodajalec se s sklenitvijo kolektivnega PPZ zaveže, da bo v korist zavarovanca delno ali v celoti financiral premijo za to zavarovanje. Del premije lahko vplačuje tudi zavarovanec.
 

Višina premije

Premija za PPZ se praviloma plačuje mesečno, v višini najmanj 15 EUR. Možna so tudi enkratna dodatna vplačila. Plačilo premije si lahko v različnih deležih delita pravna oseba in njeni člani.
 

Osebni račun

Za posameznega zavarovanca, ki je vključen v PPZ, zavarovalnica vodi poseben osebni račun. Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu zavarovanca, so njegova trajna last.
 

Doba plačevanja

Premija se plačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do pokojninske rente.

 V primeru smrti zavarovanca med plačevanjem premije se premija preneha plačevati, upravičencem pa se izplača odkupna vrednost zavarovanja.
 

Prevrednotenje premij

Premija za PPZ se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Zavarovanec bo o tem vsakokratno pisno obveščen. Povišanje premije zaradi uskladitve lahko zavarovanec tudi zavrne s pisnim obvestilom zavarovalnici.
 

Mirovanje plačevanja premije

Če je zavarovalna premija plačana za dve leti, lahko zavarovalec v dogovoru z zavarovalnico uveljavlja pravico do mirovanja plačevanja premije. Mirovanje lahko neprekinjeno traja največ dve leti, uveljavi pa se ga lahko največ dvakrat.
 

 

Izplačevanje pokojninske rente

PPZ zavarovancem zagotavlja izplačevanje pokojninske rente do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Zavarovanec lahko zahteva tudi enkratno izplačilo do polovice fonda.
 

Začetek izplačevanja

Zavarovanec lahko zahteva začetek izplačevanja pokojninske rente ob upokojitvi.
 

Vrste izplačil

  • Sredstva z osebnega računa se lahko izplačujejo v obliki mesečne pokojninske rente. Ta se zavarovancu izplačuje do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Če zavarovanec umre med desetletnim obdobjem izplačevanja, se pokojninska renta izplačuje še naprej upravičencu vse do izteka desetletnega zajamčenega obdobja.
     

  • Pred začetkom izplačevanja se zavarovanec lahko odloči tudi za izplačilo enkratnega zneska v višini do 50 % vrednosti fonda. V enakem odstotku se zmanjša njegova pokojninska renta, ki jo prejema do smrti, vendar ne manj kot 10 let.

Višina pokojninske rente

Višina pokojninske rente je odvisna od starosti zavarovanca ob začetku izplačevanja in od višine sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovanca.

Odkup zavarovanja

Pred pričetkom izplačevanja pokojninske rente lahko zavarovalec zahteva izplačilo odkupne vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu, če sta od začetka zavarovanja do zahteve za odkup pretekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti.

 Zavarovalnica izplača odkupno vrednost zavarovanja tudi v primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije.