Seznam kategorij uporabnikov osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pojem »uporabnik« pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

 

Zavarovalnica Triglav, d.d., je kot upravljavec osebnih podatkov odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da je med drugim odgovorna tudi za delo svojih zaposlenih. Le-tem so osebni podatki posameznikov lahko razkriti v skladu z njihovimi delovnimi nalogami in pooblastili.

Osebni podatki so lahko v nekaterih primerih in v predpisanem obsegu razkriti naslednjim uporabnikom/kategorijam uporabnikom:

 

Uporabnik/kategorija uporabnikov Glavne podlage Namen
Slovensko zavarovalno združenje Zakon o zavarovalništvu obdelava osebnih in drugih podatkov za namen ugotavljanja spornih okoliščin zavarovalnega primera, vodenje evidence spornih okoliščin, izmenjava osebnih podatkov o spornih zavarovalnih primerih med zavarovalnicami
druge zavarovalnice Zakon o zavarovalništvu obravnava zahtevkov v spornem zavarovalnem primeru za namen ugotovitve dejanskih okoliščin v postopku reševanja zavarovalnega primera ali preiskave sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin
pozavarovalnice Zakon o zavarovalništvu za sklepanje in izvajanje pozavarovanj
sodišča Zakon o sodiščih, procesni in materialni predpisi za vodenje postopkov
sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači Zakon o sodiščih za podajanje mnenj glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali na podlagi ocene sodišča, podajanje izvida o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode, tolmačenje na narokih in prevajanje listin
izvajalci asistenčnih storitev Zavarovalna pogodba za izvedbo izvajanje storitev asistence zavarovancem oz. drugih storitev zavarovancem upravljalca, izvajanja analiz stroškov in storitev, izvajanje izobraževanja in usposabljanja skrbnikov odnosov s strankami
oškodovanci Obligacijski zakonik, Zakon o zavarovalništvu za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja
odvetniki Zakon o odvetništvu in materialni predpisi za namene pravnega zastopanja stranke ali upravljavca v konkretni zadevi
druge osebe, na podlagi privolitve stranke Privolitev za namene, navedene v privolitvi
delodajalec zavarovanca Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zavarovalništvu vplačilo delodajalca v kolektivno zavarovanje
tuj zavarovalni biro ali tuja zavarovalnica, Biro zelene karte pri Slovenskem zavarovalnem združenju Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih zakonu ter po Uredbi 785/2004/ES, kadar je bil v nesreči udeležen tuj državljan
zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dedovanju, izkazan pravni interes in neobstoj prepovedi za posredovanje s strani umrlega posameznika dedovanje
skrbniki v primeru vaše nezmožnosti, kadar ga postavi Center za socialno delo Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, procesni predpisi za uveljavljanje pravic iz zavarovanja, ki pomenijo skrb za osebnost, pravice in koristi varovanca in skrbno upravljanje njegovega premoženja
izvršitelji Zakon o izvršbi in zavarovanju za izvajanje neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja
upniki strank

Zakon o izvršbi in zavarovanju

In izkazan pravni interes

za izvajanje izvršilnih postopkov in zavarovanj
stečajni upravitelji Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ugotavljanje pravnega položaja in premoženja stečajnega dolžnika, premoženja njegovega zakonca ali osebe, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj
zunanji revizorji Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o revidiranju, Zakon o zavarovalništvu nadzor nad poslovanjem družbe, nadzor nad delovanjem informacijskih sistemov
detektivi Zakon o zavarovalništvu, Zakon o detektivski dejavnosti, zakoniti interes preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij
zunanji izvajalci IT storitev Zakoniti interesi, Zakon o zavarovalništvu razreševanje tehničnih in uporabniških težav v posameznem primeru
odgovorna/odgovornostna pravna ali fizična oseba Obligacijski zakonik, Zakon o zavarovalništvu in drugi uveljavljanje regresnih zahtevkov
zavarovalci (banke, ostale finančne organizacije in druge pravne osebe, ki imajo z zavarovalnico sklenjeno zavarovalno pogodbo o zavarovanju terjatev) Zakon o zavarovalništvu. Zakon o bančništvu, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Obligacijski zakonik sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz kreditnega zavarovanja
banke, leasing družbe, drugi kreditodajalci Zakon o bančništvu, Zakon o potrošniških kreditih, Obligacijski zakonik za namene izvedbe zastave pravic iz zavarovalne pogodbe (vinkulacije) in za namen ugotavljanja kreditne ocene kreditojemalcev

 

Druge osebe, katerim razkrivamo vaše osebne podatke:

Drugim osebam so osebni podatki lahko razkriti, kadar je obdelovanje potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti Zavarovalnice Triglav, d.d., ter zakonskih pristojnosti nekaterih organov in drugih nosilcev javnih pooblastil. Takšni primeri predstavljajo izvajanje obveznosti v razmerju do nadzornih organov zavarovalnice, ki nadzirajo delovanje zavarovalniškega trga, varstvo potrošnikov, izpolnjevanje davčnih obveznosti, preprečevanje pranja denarja, obdelovanje osebnih podatkov in/ali izpolnjujejo druge zakonske pristojnosti: Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava RS, Tržni inšpektorat RS, Informacijski pooblaščenec RS, Urad za preprečevanje pranja denarja, Agencija za nadzor nad komunikacijskim omrežjem, Urad za varovanje tajnih podatkov, Statistični urad RS, Zavod o zdravstvenem zavarovanju Slovenije in drugi).

 

Razkritja v Skupini Triglav, d.d.

Razkritja osebnih podatkov v Skupini se izvajajo v skladu z zahtevami in nameni, ki jih določata Zakon o zavarovalništvu in Delegirana uredba Solventnost II. V tem primeru je prenos potreben zaradi pomembnih razlogov javnega interesa. V primeru vaše izrecne privolitve, se lahko osebni podatki za namene, ki ste jih posebej označili, obdelujejo tudi v družbah Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.). Za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu.

 

Posebej bi vas želeli opozoriti, da so v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov osebni podatki zaradi izvajanja pogodbenih obveznosti razkriti tudi obdelovalcem. Seznam kategorij obdelovalcev je objavljen na spletni strani www.triglav.si

 

Maj 2018