Seznanitev z informacijami v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov na področju zavarovalništva

Te informacije so namenjene seznanitvi strank Zavarovalnice Triglav, d.d., z informacijami, ki vam jih moramo zagotoviti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi Uredba). 

V skladu z Uredbo smo se potrudili, da so informacije predstavljene v jedrnati, pregledni in čim bolj razumljivi obliki. 

 

Za dodatne informacije vas prijazno vabimo, da se na spletni strani www.triglav.si seznanite tudi z našo Politiko zasebnosti in drugimi informacijami.

 

1.

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Miklošičeva cesta 19

1000 Ljubljana

01 4747 200

info@triglav.si

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Miklošičeva cesta 19

1000 Ljubljana

dpo@triglav.si

2.

Kako pridobimo vaše osebne podatke?

 

 

Osebne podatke pridobimo neposredno od vas.

 

Pri izvajanju naših storitev lahko v skladu s predpisi uporabljamo tudi osebne in druge podatke, pridobljene iz naslednjih virov:

 • iz zbirk podatkov državnih organov,
 • iz zbirk podatkov izvajalcev zdravstvenih in z njimi povezanih storitev in Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
 • iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ministrstva, pristojnega za socialne zadeve,
 • Iz zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za promet, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, in organizacij, ki opravljajo homologiranje in registracijo vozil,
 • drugih zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega zavarovalnega združenja v postopku reševanja spornih zavarovalnih primerov,
 • državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava ter nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb, na podlagi pisne zahteve in v zvezi z zbirkami osebnih podatkov, ki jih le-te vodijo,
 • od drugih oseb, ki kaj vedo o zavarovalnem primeru (npr. povzročitelji škode, oškodovanci, priče),
 • iz informacijskih sistemov Slovenskega zavarovalnega združenja,
 • javno objavljenih podatkov in/ali zbirk podatkov na podlagi javno objavljenih podatkov,
 • od drugih oseb na podlagi vaše privolitve.

2.1

Kategorije osebnih podatkov

Zavarovalnica v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo, zbira, shranjuje, posreduje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) naslednje osebne podatke svojih strank:

 • podatke, navedene v zavarovalni pogodbi (t.j. ponudbi za sklenitev zavarovanja oz. pristopni izjavi z dopolnili in izjavami, zavarovalni polici, posebnih pisnih izjavah), na prilogah in dodatkih k zavarovalni pogodbi, vključno z vprašalniki);
 • podatke o zavarovalnih primerih ter za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oz. zavarovalnine;
 • podatke, ki jih zavarovalnica pridobi v drugih komunikacijah z zavarovalcem, zavarovancem ali tretjimi osebami (npr. pri nagradnih igrah, dogodkih, ki jih organizira zavarovalnica, registraciji in uporabi mobilnih aplikacij zavarovalnice, uporabi spletnih aplikacij zavarovalnice ipd.);
 • podatke o danih privolitvah in podatke, posredovane s strani povezane družbe v Skupini Triglav na podlagi vaše privolitve.

 

Posebne vrste osebnih podatkov

Na podlagi Zakona o zavarovalništvu za izvajanje zakonskih namenov obdelujemo tudi vaše zdravstvene podatke (npr. podatke o vaših predhodnih poškodbah, zdravstvenem stanju, vrsti telesnih poškodb, trajanju zdravljenja in posledicah za zavarovanca in oškodovanca, stroških za medicinsko oskrbo, zdravilih in medicinskih pripomočkih zavarovanca in oškodovanca). Te podatke pridobimo neposredno od vas (zdravstveni vprašalnik), lahko pa tudi od vašega zdravnika, drugih izvajalcev zdravstvenih storitev ali drugih oseb, če tako določajo predpisi.

 

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma smo dolžni preverjati tudi morebitno politično izpostavljenost strank.

 

V zbirki podatkov o zavarovalnih primerih v skladu z Zakonom o zavarovalništvom obdelujemo tudi osebne podatke o kaznivih dejanjih in prekrških v zvezi z zavarovalnimi primeri, pri čemer obdelavo osebnih podatkov izvajamo le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave iz točke 3.1.

3.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o zavarovalništvu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih lahko kot upravljavec obdelujemo.

3.1

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

 

 

Zavarovalnice in Slovensko zavarovalno združenje zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke za namen sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju, kar vključuje tudi izterjavo neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb, reševanje škod, uveljavljanje povračilnih zahtevkov in drugih pravic ter obveznosti, vključno s preiskovanjem sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, ki izvirajo iz zavarovanj po Zakonu o zavarovalništvu, v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zbirke podatkov s področja zavarovanja.

 

Obseg obdelave osebnih podatkov je odvisen od vrste posameznega zavarovalnega produkta.

 

 V primeru nekaterih naših storitev – mobilnih in spletnih aplikacij ter bonitetnih programov, je za uporabo storitev ali vključitev v bonitetni program potreben sprejem splošnih pogojev, ki obsegajo tudi določbe o obdelavi osebnih podatkov (npr. iTriglav, Triglav Komplet)

3.2

Zakoniti interesi

Kadar je potrebno, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov, med katere spadajo:

 • izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice,
 • za tehnično vzdrževanje naših spletnih strani in storitev,
 • upravljanje odnosov s strankami in spremljanje zadovoljstva strank (zagotavljanje aplikacij z informacijami v zvezi s sklenjenimi pogodbami in za namene zagotavljanja dodatnih popustov in ugodnosti (iTriglav, Triglav Komplet), izdajanje bonov za plačilo premije, nagrajevanja zvestobe strank z reklamnimi darili ipd.),
 • opremljanje poslovne komunikacije s trženjskimi vsebinami,
 • priprava na prodajni razgovor in pregled predhodno sklenjenih zavarovanj,
 • kontaktiranje stranke glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja,
 • ugotavljanje potreb in zahtev potencialnih in obstoječih strank zavarovalnice, vključno s ponujanjem novih zavarovalnih produktov z novimi kritji, kadar so tekom prodajnega razgovora prepoznane takšne potrebe in zahteve stranke,
 • pošiljanje ponudb vsem potencialnim strankam brez predhodnega oblikovanja profilov ter pošiljanje ponudb s predhodnim oblikovanjem profilov, kadar za to uporabimo ozek nabor osebnih podatkov, ki niso posebne vrste osebnih podatkov (npr. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte ter številka telefaksa, starost, spol, vrste sklenjenih zavarovalnih pogodb, čas izteka pogodbe ipd.),
 • zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev), preprečevanje nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov zavarovalnice ter odzivanje na računalniške varnostne grožnje in incidente,
 • za namen varstva in zavarovanja premoženja in zaposlenih v zavarovalnici pred grožnjami in nasiljem in v podobnih primerih, ko brez obdelave osebnih podatkov posameznikov ne bi mogla zavarovati in uveljaviti lastnih zakonitih interesov in pravic, ki jih v skladu z zakonodajo uživamo, kar vključuje tudi izvajanje videonadzora vhodov v poslovne prostore zaradi razjasnitve okoliščin kaznivih dejanj zoper zaposlene in premoženje zavarovalnice ter nadzorovanje dostopov v poslovne stavbe zavarovalnice zaradi preprečevanja dostopa nepooblaščenim osebam v poslovne prostore in zaradi zagotavljanje hišnega reda v poslovnih prostorih zavarovalnice,
 • za namene sklenitve, obdelave in izmenjave osebnih podatkov za namene pozavarovanja,
 • za izvajanje aktuarskih izračunov in obračunov in kontrole izplačila provizij zavarovalnim zastopnikom,
 • za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij

3.3

Opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu

Kadar je obdelovanje potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, ki se opravljajo v javnem interesu:

 • preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
 • izvajanje davčnih obveznosti,
 • zunanje revizije poslovanja v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, gospodarskih družb in revidiranja,
 • izvajanje sankcijskih ukrepov v skladu z domačimi in mednarodnimi predpisi,
 • izvajanje obveznosti v razmerju do nadzornih organov zavarovalnice, ki nadzirajo delovanje zavarovalniškega trga, varstvo potrošnikov, izpolnjevanje davčnih obveznosti, preprečevanje pranja denarja, obdelovanje osebnih podatkov in izpolnjevanje drugih obveznosti (npr. Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava RS, Tržni inšpektorat RS, Informacijski pooblaščenec RS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve)
 • in v drugih primerih v skladu s predpisi.

3.4

Privolitev

 

 

Vaše osebne podatke za določene namene uporabe lahko obdelujemo samo na podlagi vaše  privolitve (npr. za zagotavljanje popolnosti, točnosti in ažurnosti vaših podatkov, segmentirano (neposredno) trženje, vključno z oblikovanjem profila, ki ga izvajamo za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav in za posredovanje vaših osebnih podatkov družbam v Skupini Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem spadajo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popolni seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu) za namen priprave vam prilagojenih ponudb.

 

V primeru snemanja telefonskega klica vas na to pred snemanjem telefonskega razgovora izrecno opozorimo. Posnetek hranimo, da lahko z njim izkažemo vašo privolitev.

 

Vedno imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

 

Vašo privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete.

Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

4.

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov ter obdelovalci osebnih podatkov

V zavarovalnici vaše osebne podatke obdelujejo osebe, ki so zadolžene za izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti (zaposleni).

 

Med uporabniki osebnih podatkov so v skladu s predpisi Slovensko zavarovalno združenje in druge zavarovalnice v obsegu in za namene, ki jih določajo predpisi, ter druge kategorije uporabnikov, ki so objavljene na Seznamu kategorij uporabnikov osebnih podatkov na spletni strani www.triglav.si

 

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, katerih pogodbene obveznosti v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov skrbno nadzorujemo (npr. zavarovalni zastopniki in posredniki v različnih organizacijskih oblikah, izvajalci storitev marketinga, tiskarji, ponudniki posameznih IT storitev, banke in leasing družbe, s katerimi imate sklenjena kreditna ali druga pogodbena razmerja in drugi). Seznama kategorij obdelovalcev osebnih podatkov je dostopen tudi na www.triglav.si

4.1

Druge osebe, ki so jim lahko razkriti vaši osebni podatki

V okviru zakonskih obveznosti do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo tudi nadzorni organi (glej točko 3.3) in druge osebe, kadar ste v to privolili ali imajo za dostop do podatkov podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes. Seznama navedenih oseb si lahko ogledate na spletni strani zavarovalnice (točka 4).

5.

Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?

 

 

Vaše osebne podatke v zvezi s sklenjenim zavarovanjem hranimo:

 • 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe,
 • v primeru nastanka zavarovalnega primera 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera,
 • v primeru sodnega postopka izterjave neplačanih obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb pa 10 let po zaključku sodnega postopka,
 • podatke v zvezi z zavarovalnim primerom in za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine se shranjujejo 10 let po koncu obdelave zavarovalnega primera. Če zavarovanec ali oškodovanec v tem roku vložita ali se utemeljeno pričakuje vložitev novega zahtevka za uveljavitev pravic iz zavarovalnega primera po poteku tega roka, se rok hrambe po potrebi podaljša tako, da se podatki hranijo 5 let po koncu obdelave novega zahtevka oziroma dokler traja možnost vložitve novega utemeljenega zahtevka,
 • v primeru obdelave vaših podatkov v postopkih preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izvajanja omejevalnih ukrepov in drugih aktivnosti na podlagi posebnih zakonskih obveznosti zavarovalnice do poteka posebnih zakonskih rokov za njihovo hrambo.

 

Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve hrani do preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah (točka 3.4), katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave. Ostale osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe ali na podlagi zakona pa zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe.

6.

Ali se bodo moji osebni podatki iznašali v tretje države?

Prenos podatkov v tretje države oz. izven Evropske unije je možen, če se izvaja v skladu s pogoji, ki jih določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

7.

Ali imam kakšno obveznost v zvezi z zagotavljanjem osebnih podatkov?

Zagotoviti nam morate podatke, ki jih potrebujemo za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti in tiste podatke, ki jih mora zavarovalnica zbrati v skladu s predpisanimi obveznostmi (npr. v skladu s predpisi s področja zavarovalništva, davkov, preprečevanja pranja denarja). Brez vaših podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe, niti je izvajati ali izpolniti, v kolikor ste jo že sklenili.

 

Še posebej bi vas želeli opozoriti, da moramo v zvezi z zavarovalnimi produkti, pri katerih obstaja tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ugotavljati istovetnost stranke na podlagi vašega osebnega dokumenta, ter pridobiti osebne podatke (ime, kraj rojstva, datum rojstva, državljanstvo) dejanskega lastnika stranke, pridobiti podatke o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakciji in redno ter skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavarovalnici. Da navedene obveznosti lahko izvedemo, ste nam dolžni zagotoviti podatke in informacije. V primeru, da vaših obveznosti ne izvedete in nam ne sporočite vseh podatkov, z vami ne smemo skleniti zavarovanja.

8.

Ali se odločitve sprejemajo z avtomatiziranimi sredstvi?

Odločitve se v nekaterih primerih izvajamo tudi z avtomatiziranimi sredstvi, kadar so takšne obdelave nujne za sklenitev ali izvajanje zavarovalne pogodbe z vami, kadar to dovoljujejo predpisi Evropske unije ali Republike Slovenije ter ob izvajanju ustreznih ukrepov za zaščito vaših pravic in svoboščin in na podlagi vaše izrecne privolitve.

9.

Ali se bodo moji osebni podatki uporabljali za profiliranje?

Profiliranje oz. obdelovanja nekaterih vaših osebnih vidikov se uporablja v naslednjih primerih:

 • v skladu z Zakonom o zavarovalništvu lahko v postopku selekcije in ocene nevarnosti ter pri določanju premij in pri izplačevanju zavarovalnin obdelujemo nekatere podatke (starost, zdravstveno stanje, invalidnost in poklic ter druge osebne okoliščine, ki lahko utemeljeno vplivajo na višino prevzete nevarnosti, razen spola, materinstva in nosečnosti), v zvezi z zavarovanji iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalnih vrst nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje upoštevajoč osebno okoliščino spola pri izračunavanju premij in dajatev na skupni ravni. Zavarovalnice lahko obdelujejo dejavnik spola za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in interno določanje cen, za določanje cen pozavarovanja, za trženje in oglaševanje ter za oceno tveganja iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalne vrste zdravstveno in nezgodno zavarovanje,
 • v primeru izvajanja nekaterih zakonitih interesov iz točke 3.2,
 • v vseh primerih, kjer ste nam ob zbiranju informacij ali kasneje dali izrecno privolitev k takšni obdelavi.

10.

Katere pravice imam v zvezi z mojimi osebnimi podatki?

 

Kadarkoli lahko začasno ali trajno prekličete podano privolitev za obdelavo osebnih podatkov (točka 3.4) ali ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vložite ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

Vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do vašega preklica.

Ugovarjate lahko tudi obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitih interesov (točka 3.2), vključno s profiliranjem na njihovi podlagi. Če boste podali takšen ugovor, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru morebitnih vprašanj ali v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic se lahko obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov dpo@triglav.si.

Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da je obdelava osebnih podatkov z naše strani v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

 

Maj 2018