Odbor pokojninskega sklada

Odbor je strokovni organ, ki v okviru svojih zakonskih pristojnosti nadzoruje delo upravljavca. Sestavljen je iz treh predstavnikov članov in dveh predstavnikov delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt. Pristojnosti odbora so naslednje:

 • daje mnenje k letnemu poročilu kritnega sklada;
 • daje mnenje k spremembam pravil upravljanja, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami;
 • daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki za posamezni kritni sklad v delu, ki se nanaša na strateško  porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti kritnega sklada;
 • predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca kritnega sklada;
 • preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci;
 • daje mnenje k poročilom upravljavca kritnega sklada o tveganjih, katerim je posamezen kritni sklad izpostavljen;
 • obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov;
 • obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem kritnih skladov.

 

Sestavo in pravila delovanja Odbora pokojninskega sklada določa Pravilnik o delu Odbora pokojninskega sklada.

 

Člani Odbora pokojninskega sklada so:

 • Marko Fatur, predstavnik članov,
 • Erika Logar, predstavnica delodajalcev,
 • Franc Props, predstavnik članov,
 • Mariana Karla Rebernik, predstavnica članov,
 • Ivan Špiler, predstavnik delodajalcev.

 

Novice

Zavarovalnica Triglav, d.d., je v skladu z določili prvega odstavka 293. člena ZPIZ-2 za Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, preko katere se izvaja naložbena politika življenjskega cikla, v katerem se izvaja kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ustanovila Odbor pokojninskega sklada. Odbor je bil ustanovljen na konstitutivni seji dne 27. 10. 2016.